Holstebro Kommune

Administrationsgebyr 2016

subpage-img

Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2016

Administrationsgebyret for 2016 udgør 300 kr. plus moms. 

Søges der fritagelse skal dette ske senest den 30. september 2016 kl. 15:30. Ansøgninger modtaget efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Ansøgning om fritagelse skal foregå elektronisk via nomi4s' hjemmeside. På nomi4s hjemmeside kan du også indtaste dit 10 cifrede p.nr. og straks se om din virksomhed er omfattet af lovgivningen. 

Hvad dækker gebyret?

Administrationsgebyret skal finansiere udgifterne til de opgaver, kommunen er pålagt. Administrationsgebyret dækker: Kommunens omkostninger til at lave affaldsregulativer og affaldsplaner, information, anvisning og øvrig sagsbehandling vedrørende erhvervsaffald. Herudover er der indeholdt et beløb til et ”Centralt gebyr”, som sendes videre til statens drift af den nationale regulativdatabase og affaldsdatasystemet.

Hvem skal betale administrationsgebyret?

Alle virksomheder, der pr. 1. januar 2016 har et aktivt cvr. nr. i Det Centrale Virksomhedsregister og har en produktionsenhed (P-nummer) i Holstebro Kommune, skal betale administrationsgebyr for 2016. Under hvert cvr. nr. kan der være oprettet flere p-numre, og reglerne er, at der skal opkræves gebyr for hvert p-nummer.

Det er således virksomhedens registrering i CVR-registeret den 1. januar 2016, der er afgørende for, om virksomheden skal betale i gebyråret, og hvortil fakturaen sendes.
Hvis du i løbet af 2016 ændrer virksomhedens registrering, har det ikke betydning for 2016. Dette gælder også selv om virksomheden lukker eller flytter i løbet af året.

Fritagelse for betaling af gebyret

Nogle virksomheder kan være fritaget for at betale administrationsgebyret. Læs mere herom på nomi4s.

Alle virksomheder, der benytter en kommunal ordning - f.eks. adgang til genbrugspladsen eller dagrenovationsordningen - skal altid betale administrationsgebyr og kan derfor ikke fritages.

Korrekt og opdateret registrering i CVR

Det er vigtigt, at virksomhedens data i CVR-registeret er opdateret og korrekte. Det er virksomhedens eget ansvar, at det sker. Hvis du opdager, at din virksomhed er forkert registreret, kan du nemt ændre det.

Kommunens afgørelse kan ikke påklages

Holstebro Kommunes afgørelse på ansøgning om fritagelse er truffet med baggrund i bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsen, og i henhold til denne, kan afgørelser efter bekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Hvis du alligevel er uenig i kommunens afgørelse, kan du gå til domstolen. Eventuelt søgsmål skal være anlagt senest 6 måneder efter modtagelsen af kommunens afgørelse.
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro