Holstebro Kommune

Afdragsordning og tidsfristforlængelse

subpage-img

Du kan jf. bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 søge om tidsfristforlængelse på 3 år til at efterkomme kommunens afgørelser jf. nedenfor og samtidig søge om afdragsordning.
 

Ordningen forudsætter at:

 

  • Du er modtager af meddelelse fra kommunen om tilslutning til forsyningens kloak efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 2. pkt.
  • Du er modtager af påbud om forbedret spildevandsrensning jf. miljøbeskyttel-seslovens § 30 stk. 1. Undtaget er dog påbud om separering.

Du har ret til at modtage tidsfristforlængelse og til at modtage tilbud om afdragsordning, hvis følgende er opfyldt:
 

  • Du og evt. andre ejere af den ejendom, der skal kloakeres eller have forbedret spildevandsrensning, må maksimalt have en samlet husstandsindkomst på 300.600 kr. (2017 niveau).pkt.
  • Din ejendom er en boligejendom (også sommerhus) eller en ejendom med blandet bolig og erhverv (eks. landbrugsejendom).

Husstandsindkomst

Ved en samlet husstandsindkomst forstås samtlige indkomster (også børns fritidsjobs, SU m.v.) på din og øvrige ejeres folkeregisteradresse. Hvert hjemmeboende barn med skattepligtig indkomst har dog ret til at fratrække 22.500 kr. fra årsindkomsten. Myndige hjemmeboende børn, der lejer sig ind, anses som logerende og deres indkomst indgår ikke i beregningen af den samlede husstandsindkomst. Lejeindtægten indgår dog som husstandens indkomst.

Husstandsindkomsten opgøres i henhold til §§8-8a i lov om individuel boligstøtte.

Grænsen for husstandsindkomsten forhøjes med 39.700 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år (dog maks. 4). (2017 niveau).

Der er tillæg til husstandsindkomsten for formue udover 842.800 kr. (2017-niveau). For formue mellem 842.800 kr. og 1.685.800 kr. udgør tillægget 10 % af det beløb, som grundejers formue overstiger de 842.800 kr. med. Tillægget kan max. udgøre 84.300 kr. For formue over 1.685.800 udgør tillægget 20 % af det beløb som grundejeres formue overstiger de 1.685.800 kr. med samt de 84.300 kr.

Beregningen af husstandsindkomsten foretages digitalt ved hjælp af ansøgningsskemaet ”Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning”. Der er endvidere en vejledning til ansøgningsskemaet fra Energistyrelsen, der beskriver hvorledes skemaet skal udfyldes.

Minimumsfrist

Hvis du bliver godkendt til at få fristforlængelse på 3 år regnes det fra det tidspunkt, hvor afgørelse om tilslutningspligt er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 eller hvor påbud om forbedret spildevandsrensning jf. miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 1 er meddelt.

Fristen på de 3 år meddeles i tilslutningsbrevet eller i påbuddet og er en følge af den afgørelse som kommunen har truffet på baggrund af en ansøgning fra dig.

Hvis du har modtaget påbud eller tilslutningsbrev, men endnu ikke har efterkommet kommunens afgørelse, gælder de 3 år fra den dag du modtager afgørelsen om din ret til tidsfristforlængelse jf. betalingslovens § 4 stk. 2.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning som følge af uhygiejniske forhold, så er der ikke mulighed for at få tidsfristforlængelse på 3 år. Du kan dog stadig søge om afdragsordningen.

Afdragsordningen

Hvis du bliver godkendt til at kunne få tilbud om en afdragsordning hos forsyningsselskabet Vestforsyning Spildevand A/S vil dette blive meddelt dig i tilslutningsbrevet fra kommunen (ved tilslutning til kloak) eller i påbudsskrivelsen (ved påbud om forbedret spildevandsrensning). Det forudsætter naturligvis din ansøgning.

Ønsker du at gøre brug af din mulighed for at få tilbud om afdragsordning skal du senest 1½ år efter kommunens afgørelse om tilslutningspligt/påbud om forbedret spildevandsrensning ansøge forsyningsselskabet om et lånetilbud.

Forsyningsselskabet vil i løbet af 4 måneder komme med et tilbud til dig på det anlæg, som de mener, skal etableres for, at kommunens påbud er efterkommet. Det er ikke muligt for dig at bestemme hverken anlægstype, placering el. lign.

En afdragsordning hos forsyningsselskabet løber over 20 år og ved tilslutning til kloak er alle udgifter i forbindelse tilslutningen omfattet af afdragsordningen, dvs. udgifter til tilslutningsbidrag og ledningsanlæg på egen grund.

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning omfatter afdragsordningen udgifter til det private renseanlæg samt de nødvendige ledningsanlæg og evt. bundfældningstank på privat grund.

Hvis du her vælger at blive medlem af kloakforsyningen i henhold til § 7a i betalingsloven omfatter afdragsordningen udgifter til tilslutningsbidrag samt ledningsanlæg, bundfældningstank m.v. på privat grund. Forsyningen finansierer selve renseanlægget. Du har efterfølgende ansvar for drift og vedligehold af ledningsnet og bundfældningstank samt skal betale vandafledningsbidrag og udgifter til pumpe m.v. Forsyningsselskabet har ansvaret for drift og vedligehold af selve renseanlægget, f.eks. et nedsivningsanlæg.

Hvordan ansøger jeg?

Ønsker du at søge om ret til tidsfristforlængelse og om ret til at få tilbudt en afdragsordning hos forsyningsselskabet skal du sende ansøgning til kommunen i henhold til tidsfristerne i kommunens orienterings- eller varslingsbreve.

Ansøgningen skal sendes digitalt til Holstebro Kommune ved hjælp af ansøgningsskemaet ”Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning”. Du skal medsende den/de seneste årsopgørelse/r fra skat fra samtlige beboere i din og øvrige ejeres husstand.

For hjælp til udfyldelse af skemaet henvises til vejledning til ansøgningsskemaet fra Energistyrelsen.

Kommunens afgørelse

I forbindelse med kommunens afgørelse om tilslutningspligt og frist for tilslutning jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 eller påbud om forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk. 4, træffes også afgørelse om, hvorvidt du har ret til fristforlængelse og afdragsordning, jf. betalingslovens § 4 stk. 2.

Kommunens afgørelse om tilslutningspligt til kloak sendes først, når forsyningsselskabet har ført stikledning frem til grundgrænsen og når det er fysisk muligt at aflede spildevandet via forsyningens net.

Vælger du kun at gøre brug af tidsfristforlængelsen skal tilslutningsbidraget betales når fristen for tilslutning udløber.

Vælges afdragsordningen skal afdrag til forsyningsselskabet betales i henhold til den kontrakt der indgås mellem dig og forsyningsselskabet.

Frist for at ansøge om afdragsordningen

Ønsker du at gøre brug af din mulighed for at få tilbud om afdragsordningen skal du senest 1½ år efter kommunens afgørelse om tilslutningspligt/påbud om forbedret spildevandsrensning ansøge forsyningsselskabet om et lånetilbud.

Forsyningsselskabet vil i løbet af 4 mdr. sende et tilbud til dig.

Du skal senest et år inden kommunens afgørelse skal være efterkommet have accepteret forsyningens tilbud. Gør du ikke det, mister du retten til afdragsordning.