Holstebro Kommune

Alkoholbevilling

subpage-img

Bevillingsnævnet

Byrådet i Holstebro har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i de sager, der efter Restaurationsloven er henlagt til Byrådet.  

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkender bestyrere og udsteder natbevillinger.

Bevillingsnævnet kan endvidere give forhåndsgodkendelse til nye restaurationer før eventuel køb/nyindretning af lokaler påbegyndes.

I Holstebro Kommune giver en natbevilling tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 på torsdage, fredage og lørdage, dagen før en helligdag, 2. juledag samt studenterugen. Alle øvrige dage skal der lukkes kl. 02.00.

Bevillingsnævnet kan endvidere give natbevilling uden alkoholbevilling til pølsevogne, pizzeriaer m.v., som ønsker at holde åbent om natten.

 

Sådan søger man

Ansøgningsskema, vejledning m.v. til ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse m.v. kan rekvireres på Midt- og Vestjyllands Politi's hjemmeside eller hos:

Midt- og Vestjyllands Politi
Nørreport 1
7500 Holstebro
Tlf. 9614 1448

Politiet foretager den nødvendige sagsbehandling og sender derefter ansøgningen med bilag og indstilling til Bevillingsnævnet.

Ansøgninger om alkoholbevillinger, natbevillinger og godkendelse af bestyrere skal være afleveret til Politiet senest 6 uger før det bevillingsnævnsmøde, man ønsker sagen behandlet i. Den samme frist gælder for fornyelser.

Ansøgninger om ekstraordinær åbning i forbindelse med særlige begivenheder – eksempelvis sidste skoledag, studenterugen, jul m.v. skal være indsendt til Politiet senest tre uger før det bevillingsnævnsmøde, man ønsker sagen behandlet i.

Bevillingsnævnet mødes i 2017 på følgende datoer: 

 • 7. februar
 • 18. april
 • 13. juni
 • 29. august
 • 10. oktober
 • 7. december

Man kan ikke forvente at få sager behandlet mellem møderne.

Betingelser for at opnå bevilling

Her nævnes kort de betingelser, der skal opfyldes for at opnå en alkoholbevilling. I øvrigt henvises til bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. af 31. marts 1998.

Personer, der søger alkoholbevilling: 

 • har næringsbrev til det pågældende forretningssted, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder,
 • er fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år,
 • har ikke anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs,
 • er ikke umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og
 • har ikke forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover. 

Samme betingelser gælder for selskaber, foreninger og lignende. Desuden skal direktion og et flertal af bestyrelsens medlemmer opfylde ovennævnte personlige betingelser.

Vedtægterne skal indeholde bestemmelse om, at aktier, anparter og andelsbeviser ikke kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller forhandler drikkevarer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan dog dispenseres fra denne bestemmelse.

Politiets repræsentant i nævnet vil redegøre for eventuelle strafbare forhold eller adfærd. Visse lovovertrædelser kan være så belastende for en ansøger, at bevilling ikke gives. Der lægges især vægt på bedrageri, tyveri, hæleri, hasardspil, narkotika, vold og promille- eller spirituskørsel.

Nævnet skal foretage en konkret bedømmelse af et eventuelt forhold og i den forbindelse lægges der blandt andet vægt på, om en ansøger har været straffet flere gange og på, hvor lang tid der er gået siden sidst begåede forhold.

Endvidere skønner nævnet, om en ansøgers økonomi er tilstrækkelig solid til, at han kan drive virksomheden på betryggende måde, så der ikke opstår ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige problemer.

Hvis en ansøger har store restancer til det offentlige, kan bevilling nægtes eller gives for en kort periode.

Alkoholbevilling kan højst gives for otte år, men gives ofte for en kortere periode. Nævnet kan også begrænse og betinge en alkoholbevilling.

Ved fornyelse af bevillinger er det som regel den tidligere drift og bevillingshaverens økonomiske forhold - herunder restancer til det offentlige - der afgør, om en bevilling fornyes.

En bestyrer skal opfylde samme personlige betingelser som en restauratør - bortset fra de økonomiske krav - for at blive godkendt.

Der skal altid godkendes en bestyrer for et selskab, forening eller lignende, eller hvis en restauratør driver flere forretninger. Der kan gives dispensation i sidstnævnte tilfælde, hvis forretningerne ligger tæt på hinanden.

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet består af syv medlemmer. Politidirektøren er ifølge restaurationsloven fast medlem. De resterende seks medlemmer udpeges af Byrådet: 

 • Finn Orvad (V)
 • Morten Nielsen (A)
 • Claus Opstrup Olesen (I)
 • Allan Sørensen (B)
 • Richardt Graakjær Bostrup Møller (O)
 • Karsten Olesen (C)
 • Politidirektør Jens Kaasgaard

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503