Holstebro Kommune

Beregninger af vandstand

subpage-img

Storå er reguleret i 70’erne, så beregningerne af vandspejlsforhold knytter sig til åens nuværende skikkelse. Vandføringer over 50 m3/s er noget usikre at regne på fordi åen begynder at gå over bredderne. I det øjeblik hele ådalen begynder at føre vand skal der anvendes meget avancerede beregningsmodeller. Vandet vil i øvrigt ikke stige så meget når dette sker, da hele den brede ådal så fører vand.
 

Miljøafdelingen foretog en opmåling i maj 1994 af Storå fra Frøjk Bæks udløb til Vandkraftsøen. Disse opmålinger er brugt som datagrundlag for beregningerne. Åen er formentlig nu en smule dybere end dengang. Dette vil give et lidt lavere vandspejl end beregningerne viser, men er af mindre betydning.

Beregningstallene kan derfor godt bruges som retningsgivende.

Det skal kraftigt understreges, at der ikke er målt højere vandføring end 50 m3/s (hændelsen i 2000 er ikke medtaget i beregningerne) efter reguleringen blev afsluttet i 1979. Der er derfor ingen historiske data, der kan bekræfte beregningerne, så der er en vis usikkerhed om beregningernes nøjagtighed. Beregningerne tager heller ikke højde for den opstuvende effekt som broerne medfører. Store Bro og Hotel og Kongrescentret hen over åen kan ved meget høje vandstrømninger have en opstuvende effekt. Der bør laves mere detaljerede beregninger for vandføringer over 50 m3/s til undersøgelse af denne stuvningseffekt.

Med ovennævnte forbehold kan man dog foretage beregninger med åens nuværende skikkelse. Hvis hændelsen fra 1970 bruges i en beregning over vandstanden ved Storebro giver det en vandstand i kote 10,81 m.o.h. mod 11.30 m.o.h. i marts 1970. Dertil skal dog lægges en opstuvende effekt fra Store Bro / Hotel Royal broen, der med et slag på tasken kan være på 20 cm. Det vil alt i alt betyde en vandstand der er omtrent 30 cm mindre i dag end 1970. Reguleringen af Storå igennem byen har tydeligvis givet en mærkbar sænkning af vandstanden.

Vandføringer under 40 m3/s kendes derimod. Derfor er der gennemregnet vandspejlsforløb for et antal mindre vandføringer og sammenlignet med aflæsninger af vandstandsskalaen ved renseanlægget.

Der ses en ret god overensstemmelse mellem beregning og aflæsning. Det er tallene i række 3 (Renseanlæg) og sidste række (Faktisk aflæsning), der skal sammenlignes.