Holstebro Kommune

Bestyrelser og kommissioner i Holstebro Kommune

subpage-img

Listen indeholder kun navne på de medlemmer, som Byrådet har udpeget. 

 

Balletskolen

Ifølge kontrakt af 21. maj 2013 mellem Balletskolen, Holstebro Kommune og Det Kongelige Teater, udpeger Byrådet et medlem til samrådet for Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro.

Medlem: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro

 

Beredskabskommissionen

Byrådet skal jf. Beredskabslovens § 9 nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Byrådet træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning.
Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af Borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, valgt af Byrådet.

Medlem1/formand: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Gubber Kristensen (A), Elme Allé 4, 7500 Holstebro
Medlem3: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg
Medlem4: Anders G. Jacobsen (V), Asagården 15, 1. tv., 7500 Holstebro

 

Bevillingsnævnet

Ifølge lov om restaurations- og hotelvirksomhed § 10 kan Byrådet nedsætte et bevillingsnævn. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer.  

Medlem1: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup
Medlem2: Rikke Korsgaard Ottesen (B), Sveavej 14, 7500 Holstebro
Medlem3: Lene Vernersen (A), Kingosvej 21, 7500 Holstebro
Medlem4: Anita Støve (O), Viborgvej 244C, 7500 Holstebro
Medlem5: Hanne Clausen (C), Hf. Ålund 17, 7500 Holstebro
Medlem6: Finn Orvad (V), Klintevej 16, 7500 Holstebro

 

Black Box Theatre

I henhold til vedtægter godkendt den 15. december 2009 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Medlem1: Morten Flæng (A), Havevej 9, 7830 Vinderup
Medlem2: Torben Strømgaard (V), Elkjærvej 89, 7500 Holstebro

 

Børn og Unge-udvalg iht. retssikkerhedslovens § 18

Byrådet nedsætter et Børn og Unge-udvalg, der består af 2 medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dens medlemmer, Byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen. Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet.
Der udpeges 1 stedfortræder for hvert medlem.
Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmer der er valgt af byrådet.  

Medlem1: Ole Andersen (A), Naltoftevej 33, 7500 Holstebro
Medlem2: Aksel Gade (V), Klitvej 4, 6990 Ulfborg
Suppleant1: Per Albertsen (A), Prins Buris Vej 43B, 7500 Holstebro
Suppleant2: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg

 

Dansk Talentakademi

Ifølge vedtægter af 18. juni 2013 udpeger Byrådet formanden samt 1 medlem til bestyrelsen fra Kultur - og Fritidsudvalget. Desuden udpeges 2 personer, der repræsenterer kultur- og undervisningsområdet på regionalt eller nationalt plan.
Udpegningen sker for 4 år ad gangen og følger Byrådets valgperiode.  

Formand: Lars Hansson, Markskellet 2, 6950 Ringkøbing
Medlem1: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro
Medlem2: Christian Have, Have Kommunikation, Carit Etlars Vej 3, st., 1814 Frederiksberg C
Medlem3: Per Beck Jensen, DSI Swinging Europe, Nørregade 7 D, 7400 Herning

 

Danske Diakonhjem

Ifølge vedtægter af 6. december 2006 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet.  

Medlem1: Gerthie Betak (B), Lundvej 1, 7830 Vinderup
Medlem2: Kirsten Lehmann (V), Enghavevej 8, 7830 Vinderup

 

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Ifølge vedtægter godkendt i Kulturstyrelsen den 7. februar 2012 udpeger Byrådet 4 medlemmer, heraf 2 blandt Byrådets midte. Desuden udpeges 2 suppleanter for byrådsrepræsentanterne.  

Medlem1 (byrådsmedlem): Karsten Filsø (F), Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg
Medlem2 (byrådsmedlem):  Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro
Medlem3:  Michael Metz Mørch, Strandgade 27C, 2. th., 1401 København K
Medlem4:  Holger Hedegaard (V), Birkevej 2B, 7830 Vinderup
Suppleant1:  Bodil Pedersen (A), Havfruen 19, 7500 Holstebro
Suppleant2:   Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro

 

Den almenkommunale boliginstitution Plejeboligerne Parkvængets Beboerfond

Ifølge vedtægter fra 1999 skal Byrådet udpege 1 medlem samt 1 suppleant.  

Medlem1: Chalotte Vang Mattila (V), Laubsvej 61, 7500 Holstebro
Suppleant1: Sten Bo Petersen (A), Langelinie 8A, kl., 7500 Holstebro

 

Den Vestdanske Filmpulje a.m.b.a.

Ifølge vedtægter af 5. april 2013 er en repræsentant fra den største kommunale bidragsyder født formand for bestyrelsen, mens en repræsentant fra den næststørste kommunale eller regionale bidragsyder er født næstformand for bestyrelsen.  

Medlem1: Uffe Sanggaard (F), Langelinie 2, 7500 Holstebro

 

Ejerforeningen Ulfborg Midtby

Ifølge vedtægter af 9. april 1996 udpeger Byrådet 1 medlem til ejerforeningen. 

Medlem1: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg

 

Ejerforeningen "Ved Hallen"

I følge vedtægter af 1.april 1997 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen. 

Medlem1: Kim Munkgaard Pedersen (C), Naurvej 19, 7500 Holstebro

Ejerlejlighedsforeningen for Musikteatret og Hotel Royal

Ifølge vedtægter af 16. september 2004 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.  

Medlem1: Rasmus Beltofte (B), Liden Kirstens Allé 29, 7500 Holstebro

 

Ekspropriationskommissionen - staten

Ekspropriationskommission vedrørende ekspropriation af fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet ekspropriation til formålet
I henhold til ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og § 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 skal Byrådet udpege 1 medlem til Ekspropriationskommissionen. Den samme person må ikke udpeges til Taksationskommissionen jf. § 10, stk. 3. Medlemmet bør have indsigt i vurdering af ejendomme.  

Medlem1: Udenfor byrådet/erfaring med fast ejendom – Flemming Iversen (O), Idom Kirkevej 14, st.tv., 7500 Holstebro

 

Energnist I/S

Ifølge vedtægter af 5. april 2016 for Energnist I/S, skal Byrådet udpege et kommunalbestyrelsesmedlem til repræsentantskabet samt et kommunalbestyrelsesmedlem som suppleant.

Medlem: Finn Thøgersen (V), Søgårdvej 15, 7830 Vinderup
Suppleant: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro
 

Ensemble Midtvest

Ifølge vedtægter af 07. april 2010 skal Byrådet udpege 1 person samt 1 suppleant til bestyrelsen.

Medlem1: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro
Suppleant: Lene Dybdal (A), Tingvej 6, 6990 Ulfborg

 

Fredningsnævnet

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.
Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 35 udpeger Byrådet 1 medlem og 1 suppleant.  

Medlem1: Dorthe Pia Hansen (A), Ole Rømers Vej 11, 7500 Holstebro 
Suppleant1: Niels Vestergaard (V), Skolevænget 13, 7830 Vinderup

Frivillighedsrådet

Ifølge frivillighedspolitikken senest revideret den 12. august 2008 skal Byrådet udpege 4 medlemmer og 2 suppleanter til Frivillighedsrådet. Disse skal repræsentere henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børn og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.  

Medlem1: Jytte Ø. Dideriksen (A), Hovvej 11, 7500 Holstebro 
Medlem2: Bibi Mundbjerg (V), Rosenparken 40, 7500 Holstebro
Medlem3: Ali Al Maanaki (A), Lange-Müllers Vej 20, 7500 Holstebro
Medlem4: Aksel Gade (V), Klitvej 4, 6990 Ulfborg
Suppleant1: Dorthe Pia Hansen (A), Ole Rømers Vej 11, 7500 Holstebro 
Suppleant2: Anders G. Jacobsen (V), Asagården 15, 1. tv., 7500 Holstebro

 

Fællesankenævn Nordvestjylland

Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der har i indeværende periode været en forsøgsordning med oprettelse af fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm. Denne ordning bliver i den kommende periode udvidet til at omfatte 10 fællesankenævn.

Der etableres et fællesankenævn Nordvestjylland jf. bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013. Fællesankenævnet omfatter kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro og består af 5 medlemmer.
Holstebro Kommune skal indstille 3 kandidater til nævnet og 3 kandidater som personlige suppleanter.
Den ordinære funktionsperiode er på 4 år, således at den begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder.
Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til Byrådet. 

Medlem1: Lene Vernersen (A), Kingosvej 21, 7500 Holstebro
Medlem2: Jan Bech (K), Griegsvej 138, 7500 Holstebro
Medlem3: Vagn Strandorf (A), Toften 26, 7830 Vinderup 
Suppleant1: Niels Henrik Nielsen (B), Højdevej 11, 7500 Holstebro
Suppleant2: Hanne Klausen (C), Hf. Ålund 17, 7500 Holstebro
Suppleant3: Jens Otto Nystrup (A), Hr. Knuds Vej 26, 7500 Holstebro

 

Grev Rabens Legat

Ifølge fundats af 19.2.2003 udpeger Byrådet 2 medlemmer. 

Medlem1: Claus Hansen (D), Havrevænget 12, 7500 Holstebro
Medlem2: Joan F. Maarup (C), Skorkærvej 9, 6990 Ulfborg

 

Grundlisteudvalget

Ifølge Retsplejelovens § 72 udpeger Byrådet 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.  

Medlem1: Jess Pilgaard (Ø), Søparken 50, 7500 Holstebro
Medlem2: Jette Hingebjerg (B), Valmuevej 12, 7500 Holstebro
Medlem3: Vagn Strandorf (A), Toften 26, 7830 Vinderup
Medlem4: Solveig Sandholm (V), Majsvænget 1, 7500 Holstebro
Medlem5: Brian Christensen (K), Ellehammersvej 71, 7500 Holstebro

 

Hegnssyn

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.
Ifølge hegnsloven § 27 udpeger Byrådet 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter. Mindst 1 skal være plantningskyndig og mindst 1 skal være bygningskyndig. Byrådet skal på sit konstituerende møde udpege formanden. Hegnssynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere.
Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke.

Medlem1/Formand: Martin Jansen (B), Ulsøevej 31, 7500 Holstebro
Medlem2: Jan Graversen (V), Skjernvej 122, 7500 Holstebro
Medlem3: Per Albertsen (A), Prins Buris Vej 43B, 7500 Holstebro
Suppleant1: Morten Nielsen (A), Vølundsvej 77, 7500 Holstebro
Suppleant2: Lars Kirk Christiansen (O), Engparken 2, 1. tv., 7830 Vinderup
Suppleant3: Ole Andersen (A), Naltoftevej 33, 7500 Holstebro
 

Hjemmeværnet - Distriktsudvalg

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.
Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.
Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.
Der indstilles 1 medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg.

Medlem1: Henning Nielsen (V), Tjørnevej 14, 7500 Holstebro

 

Hjerl Hedes Byggefond

Ifølge fundats af 2006 skal Byrådet af dets midte udpege 1 medlem til bestyrelsen. 

Medlem1: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup

 

HMN Naturgas I/S

I henhold til det fusionerede selskabs vedtægter skal der udpeges 1 medlem og 1 personlig stedfortræder blandt Byrådets midte til selskabets repræsentantskab. 

Medlem1: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro
Suppleant1: Finn Orvad (V), Klintevej 16, 7500 Holstebro

 

Holstebro Aktivitetscenter

Ifølge vedtægter af 27. marts 2009 udpeger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen.  

Medlem1: Karen M. Pedersen (C), Ellehammersvej 6, 7500 Holstebro 
Medlem2: Solveig Sandholm (V), Majsvænget 1, 7500 Holstebro

Holstebro Gymnasium og HF

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
KKR (Kommunernes Kontaktråd) kan udpege 1 medlem til bestyrelsen, men har godkendt, at Holstebro Byråd forestår udpegningen. Bestyrelsesperiode: 01.maj 2014 - 30.april 2018.  

Medlem1: Jens Otto Nystrup (A), Hr. Knuds Vej 26, 7500 Holstebro

Holstebro Handicapråd

Efter retssikkerhedslovens § 37 a skal Byrådet nedsætte et handicapråd.
Ifølge vedtægter udpeger Byrådet:
• et medlem af Social og Sundhedsudvalget, 
• et medlem af Arbejdsmarkedsudvalget,
• et medlem af Udvalget for Børn og Unge.
De respektive forvaltningsdirektører udpeger 1 medarbejder fra Social og Sundhedssektoren og 1 medarbejder fra Børn og Ungesektoren.
Der udpeges personlige stedfortrædere for alle medlemmer.

Medlem1/Social og Sundhedsudvalget: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb
Medlem2/Arbejdsmarkedsudvalget: Ole Andersen (A), Naltoftevej 33, 7500 Holstebro 
Medlem3/Udvalget for Børn og Unge: Bodil Pedersen (A), Havfruen 19, 7500 Holstebro
Suppleant1: Aksel Gade (V), Klitvej 4, 6990 Ulfborg
Suppleant2: Susanne Funch (A), Kimsvej 24, 7500 Holstebro 
Suppleant3: Per Albertsen (A), Prins Buris Vej 43B, 7500 Holstebro 

 

Holstebro Kommunale Ungdomsskole

Ifølge vedtægter af 1. august 2007 skal Byrådet udpege 3 medlemmer og 3 suppleanter.    

Medlem1: Henning Jepsen (A), Holstebrovej 16, 7830 Vinderup
Medlem2: Boris Loftager (V), Folden 41, 7500 Holstebro
Medlem3: Morten Nielsen (A), Vølundsvej 77, 7500 Holstebro
Suppleant1: Thiheswery Thiaharaja (A), H.C. Lumbyes Vej 37, 7500 Holstebro
Suppleant2: Solveig Sandholm (V), Majsvænget 1, 7500 Holstebro
Suppleant3: Glenn Kaalund Nikolaisen (A), Kæret 6, 7500 Holstebro

Holstebro Kunstmuseum

Nye vedtægter af 4. oktober 2013 er godkendt af Byrådet den 12. november 2013. Herefter udpeger Byrådet 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fra Byrådets midte og 2 medlemmer uden for Byrådet og Holstebro Kommunes organisation. 

Medlem1: Lene Dybdal (A), Tingvej 6, 6990 Ulfborg
Medlem2: Arne Nielsen (K), Allégade 6 F, 7500 Holstebro
Medlem3: Rasmus Beltofte (B), Liden Kirstens Allé 29, 7500 Holstebro
Medlem4: Bibi Mundbjerg (V), Rosenparken 40, 7500 Holstebro

Holstebro Musikskole

 Ifølge vedtægter af 16. november 2006 skal Byrådet udpege 3 blandt dets midte. 

Medlem1: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb
Medlem2: Gubber Kristensen (A), Elme Allé 4, 7500 Holstebro
Medlem3: Bibi Mundbjerg (V), Rosenparken 40, 7500 Holstebro

 

Holstebro-Struer Havn – Det kommunale Fællesskab

Ifølge vedtægter af 17. marts 2009 består bestyrelsen for Det Kommunale Fællesskab af 9 medlemmer. Struer Kommunes Borgmester er formand og Holstebro Kommunes Borgmester er næstformand. Herudover udpeges 4 medlemmer fra Struer Byråd og 3 medlemmer fra Holstebro Byråd. For hvert medlem udpeges der en suppleant. Endvidere skal der udpeges 1 medlem til Samordningsudvalget. 

Medlem1/Næstformand: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Kim Bak Kristensen (V), Havbakken 2, 7500 Holstebro 
Medlem3: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro
Medlem4/Samordningsudvalg: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg
Suppleant1: Bodil Pedersen (A), Havfruen 19, 7500 Holstebro
Suppleant2: Jesper Hebsgaard Pedersen (V), Under Linden 67, 7500 Holstebro
Suppleant3: Lars Stampe (A), Dybbølsgade 40 A, 7500 Holstebro
Suppleant4/Samordningsudvalg: Søren Olesen (O), Struervej 12B, 7500 Holstebro

Idrætsefterskolen Lægården

Ifølge vedtægter af 26. september 2005 skal Byrådet udpege 1 medlem. 

Medlem1: Karsten E. Olesen (C), Strøkærvej 2, 7830 Vinderup

 

Integrationsråd - flygtninge og indvandrere i Holstebro Kommune

Ifølge vedtægter af 15. september 2009 skal Byrådet udpege samtlige 11 medlemmer af rådet. De 9 medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale flygtninge- og indvandreforeninger, skolebestyrelser, lokale foreninger m.m., mens 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af Byrådet.  

Medlem1: Thiheswery Thiaharaja (A), H.C. Lumbyes Vej 37, 7500 Holstebro
Medlem2: Mette Marie Thomsen (V), Djeldvej 24, 7830 Vinderup
Suppleant1: Majbritt Kjærgaard (F), Holbergsvej 26, 7500 Holstebro
Suppleant2: Richard Møller (O), Straussvej 22, 7500 Holstebro

 

Jens Nielsens billeder

Ifølge aftale af 1. oktober 1987 mellem Jens Nielsens Museum og Holstebro Kommune, har Byrådet forpligtet sig til at udpege 3 medlemmer.  

Medlem1: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup 
Medlem2: Arne Nielsen (K), Allégade 6 F, 7500 Holstebro
Medlem3: Charlotte Gjervig (A), Steensgårdsvej 15, 7500 Holstebro

KIMO

Kommunernes Internationale Miljøorganisation.
Ifølge forretningsorden for KIMO Danmark af 17. september 2009 udpeger Byrådet 1 politisk repræsentant til KIMO Danmarks repræsentantskab.

Medlem1: Karsten Filsø (F), Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg

 

KL’s repræsentantskab

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
Borgmesteren er født medlem af repræsentantskabet. Der udpeges 1 suppleant for Borgmesteren.  

Medlem1:  H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Suppleant1 for Borgmesteren: Torben Gudiksen (B), Vindelevgård 43, 7830 Vinderup

Kredsråd vedr. politiets virksomhed

Af retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 oprettes et kredsråd vedr. politiets virksomhed.
Kredsrådet består af politidirektøren og Borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Der vælges 1 stedfortræder for Borgmesteren blandt Byrådets midte.  

Medlem1:  H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Stedfortræder for Borgmesteren: Torben Gudiksen (B), Vindelevgård 43, 7830 Vinderup

Kultur og Frivillighedshuset

Ifølge vedtægter fra 4.6.2013 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.  

Medlem1: Rebekka Rughave (Ø), Toftegade 14, 1.-5, 7500 Holstebro

 

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

Kulturregionen er organiseret med en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsfor-mændene i de deltagende kommuner.

Medlem: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro

 

Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland

Ifølge vedtægt af 1. januar 2007 består bestyrelsen af 11 medlemmer.
6 medlemmer udpeges af kommunerne. Hver af de 6 kommuner er repræsenteret ved kul-turudvalgsformændene.

Medlem: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro

LAG Holstebro

Ifølge vedtægter skal Holstebro Kommune udpege 1 medlem samt suppleant til bestyrelsen. 

Medlem1: Andreas Vestergaard (A), Klitvej 29, 6990 Ulfborg
Suppleant1: Finn Thøgersen (V), Søgårdvej 15, 7830 Vinderup

 

Landsdelscenter Midt-Vest

Til bestyrelsen udpeges kommunens Borgmester og 1 politisk repræsentant fra oppositionen.  

Medlem1: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb

 

Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Ifølge legatfundats af 6.2.1974 udpeger Byrådet 5 medlemmer til legatbestyrelsen.  

Medlem1: Hans Chr. Noe (B), Sparretoft 9, 1. th., 7500 Holstebro
Medlem2: Morten Nielsen (A), Vølundsvej 77, 7500 Holstebro
Medlem3: Niels Christiansen (K), Ellehammersvej 114, 7500 Holstebro
Medlem4: John Thorsø (C), Carl Nielsens Vej 43, 7500 Holstebro
Medlem5: Leif Strandby (V), Vindelevgård 89, 7830 Vinderup

Leverandørforeningen af 1990 - L90

Ifølge vedtægter af 22. maj 2007 udpeger Byrådet blandt dets midte 2 medlemmer samt 2 personlige suppleanter til repræsentantskabet  

Medlem1: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro 
Medlem2: Finn Thøgersen (V), Søgårdvej 15, 7830 Vinderup
Suppleant1: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup
Suppleant2: Anders G. Jacobsen (V), Asagården 15, 1. tv., 7500 Holstebro

 

Limfjordsrådet – Det politiske forum

Af vedtægter fra 1. februar 2010 fremgår, at:
Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe. Det Politiske Forum sammensættes af 1 -2 politiske repræsentanter fra fortrinsvis kommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer).
1 suppleant vælges af og blandt Byrådene for hver af de kommunale medlemmer.

Medlem1: Karsten Filsø (F), Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg
Medlem2: Aksel Gade (V), Klitvej 4, 6990 Ulfborg
Suppleant1: Jytte Ø. Dideriksen (A),  Hovvej 11, 7500 Holstebro 
Suppleant2: Finn Thøgersen (V), Søgårdvej 15, 7830 Vinderup

 

Midtjyllands Lufthavn (Tidl. Karup Lufthavn)

Ifølge Andelsselskabskontrakt fra 2007 skal Byrådet udpege 2 medlemmer, hvoraf den ene skal repræsentere erhvervslivet/organisationerne.  

Medlem1: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Arne Lægaard, Gammelbyvej 3, 7500 Holstebro

Midtjyske Jernbaner A/S (VLTJ)

Ifølge aktionæroverenskomst af skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen. 

Medlem1: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb

Netværk Limfjorden (Turisme)

I henhold til vedtægter 29.04.2008 skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen fra Limfjordskommunerne i Region Midtjylland.

Medlem1: Jytte Ø. Dideriksen (A), Hovvej 11, 7500 Holstebro

 

Newco Scenen

Ifølge vedtægter af 22. september 2010 skal Byrådet udpege 2 medlemmer af bestyrelsen.  

Medlem1: Michael Christiansen, Tulstrupvej 92, 3230 Græsted
Medlem2: Arne Lægaard (V), Gammelbyvej 3, 7500 Holstebro

Nomi4s

Ifølge samarbejdsaftalen udpeger Byrådet fra sin midte 2 medlemmer til bestyrelsen samt 2 personlige suppleanter. I første bestyrelsesperiode vælges formanden af og blandt Holstebro Kommunes bestyrelsesmedlemmer.
Selskabet skal jf. lov om kommunernes styrelse § 60 er pt. ikke godkendt af Statsforvaltningen. 

Medlem1/formand: Finn Thøgersen (V), Søgårdvej 15, 7830 Vinderup
Medlem2: Karsten Filsø (F), Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg
Suppleant: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup
Suppleant: Finn Orvad (V), Klintevej 16, 7500 Holstebro

 

Fonden Nr. Vosborg

Ifølge vedtægter fra 8. december 2006 er Borgmesteren og formanden for Kultur og Fritidsudvalget fødte medlemmer af bestyrelsen.

Medlem1: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro

 

NUPARK – Den erhvervsdrivende Fond

Ifølge vedtægter af 22. marts 2010 skal Byrådet udpege 3 personer til bestyrelsen, hvoraf 1 skal udpeges som repræsentant for erhvervslivet og ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse.
Byrådsmedlem: Nej

Medlem1: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb
Medlem3: Asbjørn Christensen, Snerlevej 22, 7500 Holstebro 

Operaen i Midten

Ifølge vedtægter fra 2007 skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Medlem1: Joan F. Maarup (C), Skorkærvej 9, 6990 Ulfborg

 

Overtaksationskommissionen, lov om offentlige veje

Overtaksationskommissionen efterprøver i overensstemmelse med lovens § 54 de afgørelser, der er truffet af Taksationskommissionen.
I henhold til §§ 58 -58a og § 60 i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 skal Byrådet udpege 1 medlem til Overtaksationskommissionen. Medlemmet skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet
instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a.

Medlem1: Alex Nybo Nørby (B), Anna Anchers Vej 66, 7500 Holstebro

 

P. Bojsens Mindelegat

Ifølge legatfundats fra 1989 udpeger Byrådet 1 medlem blandt beboerne i det tidligere Ulfborg Hovedskoles distrikt.  

Medlem1: Jens Ebbensgaard (V), Bygvænget 15, 6990 Ulfborg

 

Produktionsskolen i Nordvestjylland - (Lemvig Produktionsskole)

Ifølge vedtægter af 4. marts 2013 udpeger Byrådet i Holstebro Kommune 1 medlem.  

Medlem1: Dorthe Pia Hansen (A), Ole Rømers Vej 11, 7500 Holstebro 

 

Skoleskibet "Marilyn Anne"

Ifølge vedtægter fra 1988 udpeger Byrådet 2 medlemmer blandt dets midte samt 2 suppleanter for disse.  

Medlem1: Bodil Pedersen (A), Havfruen 19, 7500 Holstebro
Medlem2: Bibi Mundbjerg (V), Rosenparken 40, 7500 Holstebro
Suppleant1: Rasmus Beltofte (B), Liden Kirstens Allé 29, 7500 Holstebro
Suppleant2: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg

 

Sluseudvalg for Nissum Fjord

I henhold til lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m. skal kommunalbestyrelserne for hver af de kommuner, der grænser til fjorden udpege 1 medlem til udvalget.

Medlem1: Aksel Gade (V), Klitvej 4, 6990 Ulfborg
 

Social & Sundhedsskolen, Herning

Ifølge vedtægter af 1. januar 2007 skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.  

Medlem1: Susanne Funch (A), Kimsvej 24, 7500 Holstebro 

 

Sprogcenterrådet

Ifølge samarbejdsaftale af 9. december 2011 mellem Holstebro og Struer Kommuner vedrørende varetagelse af Sprogcenteropgaver skal der bl.a. udpeges 1 politisk valgt person fra hver kommune.

Medlem1: Lars Stampe (A), Dybbølsgade 40 A, 7500 Holstebro

 

Støttekomite for KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro

I henhold til kommissorium af 14. december 2010 for støttekomiteen KFUMs SoldaterRekreation kan Byrådet udpege 1 medlem til komiteen.

Medlem1: Carl Højhus (K), Haydnsvej 16, 7500 Holstebro

 

Syrach Larsens Plantage

Ifølge overenskomst af 12. juni 1972 udpeger Byrådet 3 medlemmer.    

Medlem1: Gerthie Betak (B), Lundvej 1, 7830 Vinderup
Medlem2: Kurt Bjerre (V), Vindelevgård 19, 7830 Vinderup 
Medlem3: Morten Nielsen (A), Vølundsvej 77, 7500 Holstebro

 

Taksationskommissionen - staten

Taksationskommissionen efterprøver afgørelser truffet af Ekspropriationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet ekspropriation til formålet
I henhold til ekspropriationsproceslovens §§ 7-7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 skal Byrådet udpege 1 medlem til Ekspropriationskommissionen. Den samme person må ikke udpeges til Ekspropriationskommissionen jf. § 10, stk.3. Medlemmerne bør have indsigt i vurdering af ejendomme.  

Medlem1: Jens Hvass (C), Munkbrovej 9, 7500 Holstebro

 

Taksationskommissioner, lov om offentlige veje

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 52.

I hht. lov om offentlige veje, § 57, § 58 a og § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, udpeger Byrådet 2 personer, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den Taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af Taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a.

Medlem1: Arne Kubert (B), Tjørnevej 141, 7500 Holstebro
 Medlem2: Henning Nielsen (V), Tjørnevej 14, 7500 Holstebro

 

Thorsminde Havn (Kommunal selvstyrehavn)

Ifølge vedtægter af 1. januar 2012 består bestyrelsen af 5 medlemmer der vælges af Byrådet. 2 medlemmer skal være politikere. For hvert medlem udpeges 1 personlig stedfortræder.

Medlem1/Formand: Poul A. Willadsen, Fjordvænget 33, 6990 Ulfborg
Medlem 2/Næstformand: Alex Würtz, Hallundbækvej 13, 7490 Aulum
Medlem 3: Kurt Madsen, Fuglevænget 38, 6990 Ulfborg
Medlem 4: Karsten Filsø (F), Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg
Medlem 5: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg
Stedfortræder1: Frederik Madsen (Ø), Krogsgårdvej 9, 6990 Ulfborg
Stedfortræder2: Aksel Gade (V), Klitvej 4, 6990 Ulfborg
Stedfortræder3: Morten Nielsen (A), Vølundsvej 77, 7500 Holstebro
Stedfortræder4: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb
Stedfortræder5: Rasmus Beltofte (B), Liden Kirstens Allé 29, 7500 Holstebro

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.

Iflg. vedtægter af 6. oktober 2005 skal Byrådet udpege 1 medlem.

Medlem1: Jens Ebbensgaard (V), Bygvænget 15, 6990 Ulfborg

Trafikselskabet i Region Midtjylland - Midttrafik

Ifølge vedtægter af 1. januar 2007 skal hver kommune i regionen udpege 1 medlem til repræsentantskabet af Byrådets midte og evt. 1 suppleant.   

Medlem1: Gubber Kristensen (A), Elme Allé 4, 7500 Holstebro
Suppleant1: Anders G. Jacobsen (V), Asagården 15, 1. tv., 7500 Holstebro

 

Turistgruppen Vestjylland

I henhold til vedtægter af januar 2011 skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

Medlem1: Jesper Hebsgaard Pedersen (V), Under Linden 67, 7500 Holstebro

 

TV Midt/Vest - Repræsentantskabet

Byrådet skal udpege 1 medlem.  

Medlem1: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro

 

Uddannelsescenter Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro er en sammenlægning af Center for erhvervsrettet Uddannelse, Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole.
Ifølge godkendte vedtægter af 11. juni 2010 udpeges 1 medlem af Byrådet. Medlemmet skal så vidt muligt have sæde i Byrådet. 

Medlem1: Lars Stampe (A), Dybbølsgade 40 A, 7500 Holstebro

 

Uddannelsescenter Mariebjerg

Ifølge styrelsesvedtægter af 6. februar 2007 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.  

Medlem1: Anne Lise Holst Jensen (F), Idomlundvej 5, 7500 Holstebro 
Medlem2: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb

 

Ulfborg-Vemb lokalhistorisk arkiv

Ifølge vedtægter af 31. oktober 2012 udpeger Byrådet 2 medlemmer.

Medlem1: Lene Dybdal (A), Tingvej 6, 6990 Ulfborg
Medlem2: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg

 

Valgbestyrelse - Folketingsvalg, Europaparlamentsvalg, Folkeafstemninger

Efter folketingsvalglovens §§ 23-28 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 udpeger Byrådet 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter. Borgmesteren er født formand for bestyrelsen.

Medlem1/Formand: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Dorthe Pia Hansen (A), Ole Rømers Vej 11, 7500 Holstebro 
Medlem3: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro 
Medlem4: Kim Bak Kristensen, Havbakken 2, 7500 Holstebro
Medlem5: Finn Orvad (V), Klintevej 16, 7500 Holstebro
Suppleant1: Susanne Funch (A), Kimsvej 24, 7500 Holstebro 
Suppleant2: Gubber Kristensen (A), Elme Allé 4, 7500 Holstebro
Suppleant3: Jytte Ø. Dideriksen (A), Hovvej 11, 7500 Holstebro
Suppleant4: Søren Olesen (O), Struervej 12B, 7500 Holstebro
Suppleant5: 

 

Valgbestyrelse - Kommunalvalg

Efter kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 udpeger Byrådet mindst 5 og højest 7 medlemmer samt personlige suppleanter. Borgmesteren er født formand for bestyrelsen.  

Medlem1/Formand: H.C. Østerby (A), Tangsvej 24, 7500 Holstebro
Medlem2: Dorthe Pia Hansen (A), Ole Rømers Vej 11, 7500 Holstebro 
Medlem3: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro 
Medlem4: Susanne Funch (A), Kimsvej 24, 7500 Holstebro 
Medlem5: Finn Orvad (V) Klintevej 16, 7500 Holstebro
Medlem6: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb
Medlem7: Søren Olesen (O), Struervej 12B, 7500 Holstebro
Suppleant1: Gubber Kristensen (A), Elme Allé 4, 7500 Holstebro
Suppleant2: Jytte Ø. Dideriksen (A), Hovvej 11, 7500 Holstebro
Suppleant3: Per Albertsen (A), Prins Buris Vej 43B, 7500 Holstebro
Suppleant4: Ali Al Maanaki (A), Lange-Müllers Vej 20, 7500 Holstebro
Suppleant5: Kim Bak Kristensen (V), Havbakken 2, 7500 Holstebro 
Suppleant6: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro
Suppleant7: Eli Vium (O), Skovstien 5, 6990 Ulfborg

 

Valgbestyrelse – Skolebestyrelsesvalg

Ifølge § 10, stk. 2, skal Byrådet udpege 1 medlem til valgbestyrelsen for hver skole.

Udpeges af Børn og Ungeudvalget.

Birkelundskolen: Ali Al Maanaki (A), Lange-Müllers Vej 20, 7500 Holstebro
Borbjerg Skole: Ole Andersen (A), Naltoftevej 33, 7500 Holstebro 
Ellebækskolen: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup  
Halgård Skole: Per Albertsen (A), Prins Buris Vej 43B, 7500 Holstebro
Idom-Råsted Skole: Jytte Ø. Dideriksen (A), Hovvej 11, 7500 Holstebro 
Mejrup Skole: Bodil Pedersen (A), Havfruen 19, 7500 Holstebro  
Naur-Sir Skole: Kim Bak Kristensen (V), Havbakken 2, 7500 Holstebro   
Nr. Felding Skole: Leif Brøgger (V), Harald Damtofts Vej 159, 7500 Holstebro  
Rolf Krake Skolen: Søren Olesen (O), Struervej 12B, 7500 Holstebro 
Sct. Jørgens Skole: Dorthe Pia Hansen (A), Ole Rømers Vej 11, 7500 Holstebro   
Sevel Skole: Finn Thøgersen (V), Søgårdvej 15, 7830 Vinderup   
Skave Skole: Bibi Mundbjerg (V), Rosenparken 40, 7500 Holstebro  
Staby Skole:  Aksel Gade (V), Klitvej 4, 6990 Ulfborg  
Storåskolen: Lene Dybdal (A), Tingvej 6, 6990 Ulfborg   
Sønderlandsskolen: Susanne Funch (A), Kimsvej 24, 7500 Holstebro   
Tvis Skole: Anders G. Jacobsen (V), Asagården 15, 1. tv., 7500 Holstebro  
Ulfborg Skole: Karsten Filsø (F), Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg 
Vemb Skole: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb   
Vinderup Kommuneskole: Torben Gudiksen (B), Vindelevgård 43, 7830 Vinderup

 

Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S

Ifølge vedtægter af 2.12.1993 udpeger Byrådet 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter. Iflg. vedtægterne udpeges medlemmerne så vidt muligt blandt bestyrelsen for Vestforsyning.  

Medlem1: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro
Medlem2: Finn Orvad (V), Klintevej 16, 7500 Holstebro
Suppleant1: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup
Suppleant2: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb

 

Vejfredsloven - Vurderingsmænd

Efter Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007 beskikker Byrådet 3 vurderingsmænd. Byrådet udnævner formanden.  

Medlem1/Formand: Søren Hansen (B), Råsted Kirkevej 28, 7570 Vemb
Medlem2: Lars Kirk Christiansen (O), Engparken 2, 1. tv., 7830 Vinderup
Medlem3: Per Albertsen (A), Prins Buris Vej 43B, 7500 Holstebro

 

Vestforsyning A/S

Ifølge vedtægter af 22. maj 2013 varetages selskabets overordnede ledelse af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger af sin midte 1 formand og 1 næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Medlem1: Nils Ulrik Nielsen (A), Østervang 23, 7500 Holstebro
Medlem2: Finn Orvad (V), Klintevej 16, 7500 Holstebro
Medlem3: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb
Medlem4: Bodil Pedersen (A), Havfruen 19, 7500 Holstebro
Medlem5: Klaus Flæng (A), Vindelevgård 108, 7830 Vinderup
Medlem6: Arne Lægaard, Gammelbyvej 3, 7500 Holstebro

 

VIA University College – Pædagoguddannelsens Studieråd

Af vedtægter af 23. januar 2009 for studierådet fremgår det, at der skal udpeges 2 medlemmer af Holstebro Kommune. 

Medlem1: Susanne Funch (A), Kimsvej 24, 7500 Holstebro 
Medlem2: Jens Kristian Hedegaard (V), Damhusvej 8, 7570 Vemb

 

Videncenter for fødevareudvikling (VIFU)

Efter vedtægter af 29. juli 2009 skal Holstebro Kommune udpege 1 repræsentant til Videncenter for fødevareudvikling.  

Medlem1: Lars Møller, Rådhuset

 

Vinderup Realskole

Ifølge vedtægter af 20. marts 2007 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.  

Medlem1: Vinni Flæng (A), Toften 27, 7830 Vinderup

VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Ifølge vedtægter skal der udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
Udpegningen er gældende fra 1. april 2014.

Medlem1: Borgmester Mads Jakobsen (V) Struer Kommune, Meldgårdsvej 5, 7600 Struer

 

17. juli-fonden (Krogsdalfonden)

Ifølge vedtægter af 15. juli 1998 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.  

Medlem1: Joan F. Maarup (C), Skorkærvej 9, 6990 Ulfborg