Holstebro Kommune

Byg, bolig og grundsalg

subpage-img

Når du skal bygge, bygge til, eller nedrive en bygning, skal du ansøge bygningsmyndigheden igennem ansøgningsportalen: www.bygogmiljoe.dk. Dette er vedtaget pr. 01. december 2014, og ens for alle kommuner i Danmark. 

Du skal logge ind med dit Nem ID, og starte et nyt projekt under den pågældende adresse. Herefter vælger du den aktivitet som du vil udføre på adressen, og udfylder ansøgningen. Den valgte aktivitet viser hvilke punkter der skal udfyldes. Når du har udfyldt ansøgningen, og der er et grønt ”flueben” ved alle punkter, kan du indsende ansøgningen. Herefter modtager du kvittering for indsendelsen, og skal ikke foretage dig mere før du får erindring herom via mail og telefonnummer som er tilknyttet sagen. Mangler der oplysninger i sagen, henvender Kommunen sig til dig for disse.
 

Byggeretten, hvad kræver byggetilladelse?

I henhold til Bygningsreglement 2010 kap. 2:

Ved fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse og dobbelthuse:
De første 35m² garage, carport, udhus eller lignende småbygning kræver ingen tilladelse, men skal indberettes til BBR: byggeriogejendomme@holstebro.dk

Ved række-kædehuse:
De første 20m² garage, carport, udhus eller lignende småbygning kræver ingen tilladelse, men skal indberettes til BBR: byggeriogejendomme@holstebro.dk

På hvert matrikelnummer kan der uden tilladelse opføres 2 fritliggende skure på maksimalt 10 m² hver. Fritliggende betyder minimum 2,5 meter fra andre bygninger. Bestemmelser for bygningshøjde, maksimal bebyggelsesprocent, samt længde i skel, skal altid overholdes.

De sider, der vender mod naboskel, må ikke have en større samlet længde end 12 meter. Kun bygningens længste side medregnes.
 

Byggesagsgebyr

Byggesagsgebyr er pr. 1. januar 2015 efter medgået tid.
 

 • 01/01-2015 - 14/06/2016 - 565 Kr./time
 • 15/06-2016 - 31/12-2016  - 606 kr./time
 • 01/01-2017 - 31/12-2017 - 619 Kr./time
   

Sagsbehandlingstider

 • Når vi modtager din ansøgning, vil du efter max. 8 hverdage modtage en kvitteringsskrivelse på, at din ansøgning/henvendelse er modtaget.
 • I komplekse byggesager anbefaler vi en forhåndsdialog, for at gennemgå projektet og aftale nærmere for sagens videre forløb.
   
  • Enfamiliehuse, småhuse mv. 6 uger
  • Erhverv, landbrug mv. 7 uger
  • Anmeldelser 14 dage
  • Forespørgsler 10 uger
  • Landzonetilladelser, inklusiv offentlig høring 16 uger
  • Skal sagen i nabohøring  + 14 dage

Tiderne gælder fra vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger i sagen, til din sag er færdigbehandlet.

Anmeldelsessager

 • For anmeldelsessager der er fuldt belyst og ikke kræver dispensation eller nabohøring, vil sagen være færdigbehandlet indenfor 2 uger.

Byggetilladelser

 • For byggetilladelse til enfamiliehuse der ikke kræver dispensation eller nabohøring, vil sagen være færdigbehandlet indenfor 6 uger.
 • For byggetilladelse til erhvervsbyggeri der er fuldt belyst og ikke kræver dispensation eller godkendelse efter f.eks. planlov eller naturbeskyttelsesloven m.fl. vil sagen være færdigbehandlet indenfor 7 uger.
   

Nybygning af, samt tilbygning til beboelse

Enfamiliehus, sommerhus eller dobbelthus kræver altid byggetilladelse.

Jo mere komplet din ansøgning er, jo hurtigere modtager du et svar.

Ansøgning:

 • Fuldmagt
 • Kort beskrivelse af det planlagte arbejde
 • Situationsplan (nødvendige mål og arealer på alle tegninger)
 • Plantegning
 • Facadetegning
 • Tilbud på byggeskadeforsikring
 • Energirammeberegning

Færdigmelding:

 • Færdigmelding
 • Erklæring vedrørende teknisk dokumentation
 • Byggeskadeforsikring, police og kvittering for betaling
 • Energimærke
 • Kloaktegning som udført
   

Nybygning af småbygninger

Nybygning af garage, carport, udhus eller lignende over 50 m², kræver en byggetilladelse. Og ligger ejendommen i landzone, kræves også en zonetilladelse.

Nybygning af, samt tilbygning til: garage, carport, udhus eller lignende mindre bygninger under 50m², kræver en byggeanmeldelse dvs. der skal ansøges om byggetilladelse og: (Kommunen skal meddele tilladelse, eller rykke for evt. mangler indenfor 14 dg.)

Dokumenter i forbindelse med ansøgningen:

Ansøgning:

 • Fuldmagt
 • Kort beskrivelse af det planlagte arbejde
 • Situationsplan (nødvendige mål og arealer på alle tegninger)
 • Plantegning
 • Facadetegning

Færdigmelding:

 • Færdigmelding til BBR, byggeriogejendomme@holstebro.dk
   

Andre faste konstruktioner som bl.a. kræver byggetilladelse

 • Fritstående skilte
 • Fritstående solcelleanlæg
 • Legepladser
 • Større telte
 • Vindmøller opført i byzonen
 • Shelter
   

 

Andre faste konstruktioner som bl.a. skal anmeldes

 • Vindmøller i landzone
 • Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom
 • Telemaster
   

 

Nedrivning af byggeri

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger under 50 m², kan nedrives uden tilladelse. Dette skal efterfølgende meddeles til kommunen, så bygningen kan slettes i BBR.

Nedrivning af andre bygninger kræver en nedrivningstilladelse (anmeldelse). dvs. (Kommunen skal meddele tilladelse, eller rykke for evt. mangler indenfor 14 dage)
 

Kolonihavehuse

Byggearbejdet forudsætter ikke godkendelse fra bygningsmyndigheden.

Dog bør du altid undersøge, om området er reguleret af en byplanvedtægt, lokalplan, eller der er tinglyst privatretlig servitut eller andet, som kan få indflydelse på opførelsen af det ønskede byggeri.

Opførelse af sådanne byggearbejder skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret. Det er dit ansvar, at registerets oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Se mere om BBR registeret her.
 

Skorstensfejning

Hvis du har brændeovn, så læs om reglerne i bygningsreglementet.

Betaling for skorstensfejning sker via ejendomsskattebilletten. Taksterne fastsættes hvert år af byrådet. 

Michael Klein Rasmussen 
Lyngbakken 22 
7500 Holstebro 
Tlf. 25 25 00 30 
klein@skorstensfejeren.dk

Struer/Vinderup Skorstensfejerfirma I/S
Farvervej 15, 
7600  Struer
Tlf. 97855138  mobil 23706660
struer@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejer Svenning Esbersen
Hasselvej 12
7570  Vemb
Tlf. 97482020  mobil 21454443
skorstensfejer@mvbmail.dk

Henvendelser om fejning og beregningsgrundlag besvares af skorstensfejermesteren.
 

Kloak

Kloak, inde på grunden

Hver gang der foretages kloakarbejde på en ejendom, skal der indsendes en kloakplan samt en anmeldelse fra en autoriseret kloakmester. Det gælder både når kloakarbejdet foretages som led i en byggesag, og når der udelukkende ændres ved kloakken. 

På den måde kan myndighederne sikre, at kloakanlæggene udføres korrekt, samt at der ikke sker fejlkoblinger og lignende. Det har stor betydning for grundvandet og vandmiljøet i det hele taget, at kloakledninger er udført korrekt, så der ikke sker udslip til undergrunden og overbelastning af renseanlægget. 
 

Solcelleanlæg

Før du går i gang…
Ønsker du at opsætte solceller på din bygning eller ejendom kan der være forhold, der skal tages stilling til inden arbejdet igangsættes og bestilles ved installatøren.

 Der er nogle ting du skal tagestilling til:

 • Hvor placeres anlægget: på taget eller fritstående anlæg ?
 • Hvilke love og regler er gældende?

Svarene kommer nedenunder:

Opsætning af solceller på tagflade

Et solcelleanlæg i sig selv kræver som udgangspunkt ikke tilladelse fra Kommunen. Ejer har ansvaret for, at lovgivningen er overholdt. 

Der kan dog være forhold du skal være opmærksom på inden arbejdet igangsættes:
Er huset fredet eller bevaringsværdigt.
Du kan selv undersøge dette på: www.kulturarv.dk Fredede og bevaringsværdige bygninger.

Der kan være andre fredninger. Kirkezone, kystbeskyttelseslinjer, beskyttet naturområder, skove, vandløb. Der kan søges på:
www.miljoeportal.dk .

Er din ejendom omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.
Plansystem.dk 

I forhold til bygningsreglementet (BR10) skal du være opmærksom på bestemmelserne om højdeforhold ved skel, hvis anlægget placeres ovenpå garagens tagkonstruktion,  som en selvstændig del og ikke følger tagfladen.

Placeres solceller på bygninger tættere på skel end 2,5 m, må ingen højde inkl. solceller overstige 2,5 m – sker dette skal der søges byggetilladelse og søges dispensation for højden i skel. Der gives ikke tilladelse til alt.

Er du i tvivl:

Skal du fremsende en ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema og tegningsmateriale, der beskriver anlæggets størrelse og beliggenhed.

Anlæg i det åbne land

På eksisterende tage:

Ønsker du at placere solcelleanlægget på taget af en landejendom, skal der ikke søges byggetilladelse.

Fritstående anlæg på jorden:

For placering af anlæg på jord gælder de samme afstandskrav som for bygninger, hvilket vil sige, at anlægget skal placeres tæt på bestående bygninger.

Der skal søges landzonetilladelse og byggetilladelse.

Der skal indsendes ansøgning med situationsplan med placering og mål, data på anlæg med størrelse (Længde og bredde af solceller og bærende konstruktion).

Pas på genskin

Ligesom med glaserede teglstenstage kan der ved etablering af solceller på tagflader være risiko for, at naboer vil kunne blive generet ved at solen reflekteres fra blanke overflader.
Det anbefales, at lade leverandøren af anlægget vurdere risikoen herfor.

Tilslutning til EL-nettet.

Spørg din leverandør af solcelleanlægget og dit EL-forsyningsselskab.

Er du i tvivl – så spørg os i Teknik og Miljø

Hvis du er i tvivl om hvorvidt et anlæg kan etableres eller ej, kan du til enhver tid henvende dig til os. 

Bemærk: Alle typer byggesager kan, hvis de ligger i landzone, kræve en zonetilladelse.