Holstebro Kommune

Bygge- og anlægsaffald

subpage-img

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes, og mindsker vores forbrug af nye ressourcer.


 

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald skal ske i forbindelse med ansøgning om bygge- og/eller nedrivningstilladelse via Byg og Miljø

Vær opmærksom på, at der gælder særregler for byggearbejde der vedrører bygninger der bygget eller renoveret i perioden 1950 – 1977 på grund af anvendelsen af PCB i denne periode.

Hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald skal det anmeldes til Holstebro Kommune.

Anmeldelse, skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, til Holstebro Kommune, Natur og Miljø. Dette gøres via Byg og Miljø.

Bygherren er ansvarlig for, at bygge- og anlægsaffald afleveres til godkendte behandlingsanlæg.

Sortering af bygge- og anlægsaffald uden for byggepladsen må kun ske på virksomheder og anlæg, der er miljøgodkendt hertil. Genanvendeligt affald skal som hovedregel sorteres på byggepladsen, se nedenfor.
 

Hvordan sorteres bygge- og anlægsaffald?

Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen sorteres på stedet, og som minimum sorteres i følgende affaldstyper: 
 

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur og tagsten) 
 • Beton 
 • Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton 
 • Jern og metal 
 • Gips 
 • Stenuld 

Bygherren skal ved sorteringen sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret affaldet. Herunder at PCB-holdigt materiale er identificeret og frasorteret.

Du kan læse mere om reglerne for PCB her.

Affaldsproducenten kan undlade sortering i fraktioner, hvis den samlede affaldsmængde fra byggeriet ikke overstiger 1 ton. Affaldsproducenten kan også lade usorteret bygge og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sorterer på et sorteringsanlæg, som er registret i Affaldsregisteret.
 

Anvendelse af uforurenet bygge- og anlægsaffald uden tilladelse

Ovenstående affaldstyper (nr. 1-7), må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

Alternativt må materialerne genanvendes på en virksomhed eller et anlæg, der modtager affald til genanvendelse.
 

Genanvendelse af sten-, tegl- og betonmaterialer

Affaldstyper (nr. 1-4) natursten, uglaseret tegl og betonmaterialer kan i henhold til restproduktbekendtgørelsen anvendes uden tilladelse, som erstatning for primære råstoffer til anlægsarbejder på følgende betingelser:
 

 • Materialet skal være nedknust og uforurenet. Med uforurenet menes fri for maling og lak, PCB-fugemasse, tjære, sod. Skorstene må ikke genanvendes!  
 • Materialet skal erstatte tilsvarende jomfruelige råstoffer i type og mængde.  
 • Materialet skal anvendes indenfor 1 år.
   

Vejledende grænseværdier for bygge- og anlægsaffald

PCB-holdigt affald skal altid udsorteres fra andet affald på byggepladsen og håndteres særskilt. Det må IKKE genanvendes. Det skal som udgangspunkt destrueres, alternativt skal det deponeres. 

Beskrivelse af PCB

PCB er en gruppe kemiske forbindelser i materialer, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet. Det indgik i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger og forskellige elektriske komponenter. PCB er meget mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i inde luften og i jorden.

PCB er et miljøfremmed stof, der ophobes i miljøet. Det har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang, at anvendelsen blev forbudt midt i 1970'erne. PCB måtte dog anvendes frem til 1980 til forsegling i termovinduer. PCB–holdigt affald skal derfor indsamles og destrueres, hvilket sker ved forbrænding ved høj temperatur. 

Hvornår skal jeg være opmærksom?

PCB blev anvendt indenfor byggeindustrien i perioden ca. 1950–1977. Hvis du f.eks. skal skifte termoruder, fuger i bygninger eller fjerne facademaling fra denne periode, skal du være opmærksom på, om der er PCB i de anvendte materialer.
 

Screening for PCB og anmeldelse af byggeaffald

Screening for PCB og anmeldelse af byggeaffald 

Der skal foretages screening for PCB ved renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele deraf:
 

 • hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977 og hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald. 
 • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 - 1977.

Screeningsskema for PCB findes på Byg og Miljø.

Læs mere om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
 

Kortlægning for PCB

Hvis man i screeningen finder frem til, at der er fuger, termovinduer eller andre bygningsdele fra perioden ca. 1950-1977, eller er der tvivl om oprindelsen, skal der foretages en kortlægning for PCB. Kortlægningen skal indsendes til Holstebro Kommune, Natur og Miljø som bilag til anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald i Byg og Miljø.

Kortlægningen skal som et minimum indeholde følgende oplysninger:
 

 • Bygherrens navn og adresse.
 • Dato.
 • Bygherrens underskrift.
 • Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
 • Dato for kortlægningen.
 • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
 • Byggeår og eventuelle renoveringsår.
 • Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.
 • Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.
 • Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
 • Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
 • Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.
 • De forventede affaldsmængder og -typer.
 • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Anmeldelse af byggearbejde omfattet af krav om kortlægning for PCB 
 

Hvordan håndterer og bortskaffer jeg PCB-holdigt affald?

Ved håndtering og bortskaffelse skelnes mellem mængden af PCB i affaldet og affaldets art:

Farligt affald med mere end 50 mg/kg PCB
Fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk eller andet affald med mere end 50 mg/kg PCB er farligt affald, skal anmeldes via Byg og Miljø til Holstebro Kommune, Natur og Miljø der anviser korrekt bortskaffelse.

Murværk og ikke forbrændingsegnet affald med mindre end 50 mg/kg PCB 
Murværk og andet ikke forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB anvises til specialbehandling. Kontakt Holstebro Kommune, Natur og Miljø der anviser korrekt bortskaffelse.

Forbrændingsegnet affald med mindre end 50 mg/kg PCB
Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB skal bortskaffes til forbrænding på godkendt anlæg. Det skal anmeldes via Byg og Miljø til Holstebro Kommune, Natur og Miljø der anviser til forbrænding på Måbjergværket. Anlægget er godkendt af Miljøstyrelsen til at afbrænde PCB i koncentrationer under 50 mg PCB/kg.

Andet PCB-holdigt udstyr

Elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper samt højspændingsinstallationer, herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, kan indeholde PCB, hvis det er fra perioden 1950-1986. Det skal derfor håndteres som PCB-holdigt affald.
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro