Holstebro Kommune

Etablering af privat institution

subpage-img

Regler for etablering af private dagtilbud (§ 20)

Lovgivningen giver mulighed for at private leverandører kan etablere og drive dagtilbud.

De private dagtilbud skal, i lighed med de kommunale dagtilbud, leve op til kommunens politikker og målsætninger på området. I Holstebro Kommune vil det bl.a. sige, at de private dagtilbud skal arbejde indenfor rammerne af målsætningen for daginstitutioner, kommunens politikker samt fagudvalgets indsatsområder for området.

Kommunale krav til de private dagtilbud

Holstebro Kommune skal i henhold til lovgivningen offentliggøre de kvalitetskrav, som de private dagtilbud skal opfylde for at kunne blive godkendt. Udover de lovgivningsmæssige forpligtigelser stiller Holstebro Kommune krav om:
 

Godkendelsesansøgning og vedtægter for det private dagtilbud

At de private institutioner sammen med godkendelsesansøgning vedlægger vedtægter for institutionen. Vedtægterne skal bl.a. fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, eventuelt specielt formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv.
 

Grundlag for personalenormering skal svare til de kommunale dagtilbud

At de private institutioners personalenormering er på niveau med grundnormeringen i de kommunale dagtilbud. Det forudsættes at Lederen af institutionen har en pædagogisk uddannelse eller en vis pædagogisk indsigt. Børneattester indhentes i henhold til lovgivning.
 

Åbningstiden skal oplyses

At åbningstiden skal oplyses til Holstebro Kommune, men derudover har den private institution frihed til selv at tilrettelægge åbningstiden, dog således at driftstilskuddet reguleres forholdsvist. For at modtage et maksimalt tilskud skal åbningstiden som minimum svare til de kommunale dagtilbud.
 

Beliggenheden af det privat dagtilbud skal være kendt

At den præcise beliggenhed af institutionen er kendt. Det gælder både en eventuel midlertidig opstartsplacering samt en efterfølgende permanent placering. Er den permanente adresse ikke kendt, eller ønsker en tidligere godkendt privat institution, at ændre fysiske rammer kræver dette, at Holstebro Kommune kan godkende den nye adresse/placering.
 

De fysiske rammer skal være godkendt af byggemyndigheder

At der inden institutionen sættes i drift dokumenteres en ibrugtagningstilladelse fra byggemyndighederne (Teknisk Forvaltning) om, at de påtænkte fysiske rammer er godkendt til formålet. Dvs. børnepasning med det antal børn og voksne som institutionen er tiltænkt. At gældende myndighedskrav med udgangspunkt i Branchevejledningen om indretning af daginstitutioner overholdes.
 

Forældre skal sikres indflydelse

At forældrene sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i de selvejende institutioner. Dvs. der skal som minimum oprettes en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med repræsentation af institutionens medarbejdere. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor institutionens bestyrelse består af et flertal af valgte forældre.
 

Pædagogisk indhold

Der stilles krav om, at der udarbejdes virksomhedsplan, læreplaner og årsberetning tilsvarende de kommunale dagtilbud i Holstebro Kommune.
 

Pædagogisk tilsyn og opfølgning

At der udover de pædagogiske tilsyn, en gang om året påses, at forudsætningerne for godkendelse stadig opfyldes.
 

Leverancesikkerhed sikres

At de private leverandører i ansøgningsskemaet, dels underskriver at der ikke gæld til det offentlige, dels vedlægger en bankerklæring, hvor der redegøres for at leverandøren ikke er begæret konkurs mv. Begge dele med henblik på at opnå højest mulig leverancesikkerhed.  At de private leverandører i ansøgningsskemaet underskriver, at de har den nødvendige forsikringsdækning for institutionen.  
At den private institution stiller med en driftsgaranti svarende til 3 måneders driftsbudget for en kommunal institution af tilsvarende størrelse.
 

Opsigelsesvarsel for samarbejde mellem privat dagtilbud og kommunen

At Holstebro Kommune og den godkendte institution begge kan opsige samarbejdet med 9 måneders varsel til den 1. i en måned.
 


Procedure for godkendelse

Ansøgning

Holstebro Kommune har udarbejdet ansøgningsskema til anvendelse i forbindelse med ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud i Holstebro Kommune. Udover nogle generelle oplysninger om ansøgeren sikrer skemaet, at ansøgeren redegør for, hvordan der leves op til de opstillede kvalitetskrav.
 

Fremsendelse af ansøgning med redegørelse af kommunens kvalitetskrav

Ansøger fremsender ansøgning om oprettelse af en privat institution til Børne- og Ungeafdelingen, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro, hvori ansøgeren redegør for, hvordan ovenstående kvalitetskrav opfyldes. På den baggrund sendes indstilling til behandling i Udvalget for Børn og Unge. Der skal ansøges og ske godkendelse af den enkelte institution, såfremt leverandøren ønsker at drive flere private institutioner.
 

Tilbagekaldelse af godkendelse, hvis godkendelseskrav ikke efterleves

Såfremt en privat institution efter godkendelse, efterfølgende ikke lever op til de krav, som institutionen er godkendt efter, kan godkendelsen trækkes tilbage.
 

Depositum ved ansøgning og godkendelse

Holstebro Kommune opkræver kr. 30.000,- i depositum eller anden form for troværdig garanti i forbindelse med ansøgninger om godkendelse. Beløbet tilbagebetales når Udvalget for Børn og Unge har truffet afgørelse.
 

Hensigtserklæringer om samarbejde:

At den private institutionen stiller et antal praktikpladser til rådighed svarende til institutionens størrelse.

At den private leverandør samarbejder med Holstebro Kommune i forhold til det rummelige arbejdsmarked.


Kommunalt driftstilskud til private dagtilbud

Driftstilskud pr. barn

Holstebro Kommune yder et driftstilskud pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet udgør den forholdsvise andel af en fuldtidsplads. 
Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i en åbningstid på minimum 48 timer på 0-2 års området og minimum 51½ timer på 3-5 års området. Er åbningstiden lavere end den angivne reguleres driftstilskuddet forholdsvist.
 

Bygningstilskud pr. barn

Desuden gives et bygningstilskud og et administrationsbidrag pr. barn optaget i institutionen. Størrelsen af bygningstilskuddet er fastsat til 4,1% for de 0-2 årige og 3,2% for de 3-5 årige af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter. udgør den forholdsvise andel af en fuldtidsplads.
 

Administrationstilskud pr. barn

De private institutioner har ret til et administrationstilskud, med mindre de ikke ønsker at varetage administrationen. Administrationstilskuddet dækker: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Ønskes dele af administrationen udført af kommunen reduceres administrationstilskuddet tilsvarende. Tilskuddet udgør den forholdsvise andel af en fuldtidsplads.
 

Regulering af institutionens driftstilskud

Reguleringen af institutionens driftstilskud sker i forbindelse med regnskab. Reguleringen sker på grundlag af det indskrevne børnetal pr. måned.
 


Afslag på godkendelse

Henvendelse til det kommunale tilsyn

Private leverandører, der får afslag på godkendelse af en privat institution, som efter leverandørens opfattelse er ulovlig, kan rette henvendelse til det kommunale tilsyn efter lov om kommunernes styrelse.

Retningslinier for tilskud til legestuer

Læs retningslinjerne for tilskud til legestuer i Holstebro Kommune her.