Holstebro Kommune

Ferskvandsdambrug

subpage-img

De 5 miljøgodkendte ferskvandsdambrug i Holstebro Kommune producerer årligt (2015) ca. 2.900 tons regnbueørreder eller ca. 1.000 tons mere end ørredproduktionen i kommunen tilbage i 2005.
 

Historik

Ferskvandsdambrug til opdræt af regnbueørreder er for hovedparten anlagt i 50-erne med en samlet produktion i Danmark på ca. 30.000 tons årligt – alle beliggende ved jyske vandløb. I Holstebro kommune har tidligere været 14 traditionelle jorddambrug nu er der 5 dambrug tilbage, hvor de 4 er moderne modeldambrug med lille vandforbrug og uden opstemninger.
 

Miljøproblemer tilknyttet traditionelle jorddambrug

Dambrugene har indtil 2007 alle været afhængige af at indtage vand fra vandløb ved hjælp af et stemmeværk (mur på tværs af vandløbet), så åens vand stuves op og kan ledes gennem dambruget uden hjælp af pumper, før det ledes tilbage til vandløbet igen længere nedstrøms. Dambrugene har en særskilt tilladelse til at anvende en vis mængde fiskefoder årligt.

Der er forskellige problemer forbundet med den traditionelle dambrugsdrift, der har haft stor fokus gennem årene:
 

 • Udledning af for store mængder affaldsstoffer (slam, foderrester) fra fiskeproduktionen, der bruger ilt i vandløbet og som gør at de mest følsomme fisk og vandløbsdyr ikke kan klare sig.
 • Udledning af kvælstof og fosfor, der kan medvirke til algeopblomstring og iltsvind i fjordene.
 • Udledning af medicinrester og andre behandlingsmidler, der hvis de udledes i for stor koncentration kan skade visse dyre- og plantearter.
 • Stemmeværket skaber spærring af vandløbet, der gør at fisk og anden fauna hindres i at passere forbi dambruget. Vandløbet bliver samtidigt dybt og langsomtflydende på en strækning opstrøms med sand og slam på vandløbsbunden i stedet for grus og sten.
 • For stort vandindtag fra åen, der vanskeliggør passage af fisk og anden fauna.
 • Utilstrækkelig afgitring af ind- og udløb fra dambruget som muliggør at åens fisk og smådyr kan trænge ind på dambruget og gå tabt.
   

Christiansminde Dambrugs stemmeværk.
 

Dambrugsudvalget finder løsninger

De ovennævnte problemområder er søgt løst gennem en omfattende indsats siden 2001 ved at:
 

 • udarbejde særlige modeldambrug med bedre vandrensning, grundvandsindvinding og dermed anlæg som ikke anvender stemmeværk (læs mere i modeldambrugsrapport)
 • udarbejde vandløbsprojekter f.eks. ved Råsted Lilleå, hvor stemmeværker fjernes og åen får sit fald tilbage
 • opstille nye krav til afgitring
 • udstede nye vandindvindingstilladelser til indpumpning af åvand eller drænvand
 • stille nye miljøkrav til dambrugenes udledning af medicinrester
   

Dambrug i drift og nedlagte dambrug

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro