Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 15. maj 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Der var afbud fra Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V).

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 4

1......... Årsberetning 2011. 4

2......... Genbevillinger 2011-2012 - drift og anlæg. 5

3......... Det specialiserede social område 2012. 7

4......... Thorsminde Havn, bevilling til leje af arealer 9

5......... Kommuneplan 2013, tids- og procesplan. 11

6......... Etablering af vej/broanlæg ved Handbjerg Marina. 12

7......... Forslag til ni Natura 2000-handleplaner for Holstebro kommune. 14

8......... Ansøgning om optagelse af lån, afd. 10, Vesterbo, Boligselskabet Sct. Jørgen  17

9......... Dagtilbud - strukturtilpasning i Vinderup. 18

Lukket del 20

10...... Aktuelt Kvarter 20

11...... Arealerhvervelse. 21

12...... Arealerhvervelse. 22

13...... Køb. 23

14...... Køb. 24

15...... Lån. 25

16...... Salg. 26

17...... Fortolkning. 27

 


Åben del

1.         Årsberetning 2011

052414-2011

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK- BY

Resultatet af årsregnskabet for 2011 viser et samlet overskud på 26 mio. kr., der svarer til det oprindeligt budgetterede. Sammenholdt med låneoptagelse, afdrag og øvrige balanceforskydninger er likvide beholdninger forøget med 16 mio. kr. ved årets slutning

Hovedtallene er præsenteret nedenfor. Årsregnskabet er sammen med beretning for hvert fagudvalg, præsenteret i udkast til årsberetning for 2011.

Mio. kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab    2011

 

 

 

 

Indtægter

2.982,1

3.002,9

3.000,2

Driftsudgifter

-2.859,6

-2.952,3

-2.872,8

Renter

-8,3

-13,3

-15,4

Ordinær drift i alt

114,2

37,3

112,0

Anlægsudgifter

-88,9

-154,4

-81,7

Jordforsyning

0,0

5,2

-2,1

Ekstraordinære poster

0,0

0,0

0,0

Resultat af det skattefinansierede område

25,3

-111,9

28,2

Resultat af brugerfinansieret område

0,0

0,0

-2,4

Resultat i alt

25,3

-111,9

25,8

 

Øvrige nøgletal

 

 

 

Optagelse af lån

12,0

61,5

61,5

Øvrige finansforskydninger

6,7

4,2

-31,7

Afdrag på lån

-36,8

-36,8

-39,6

Ændring af likvide aktiver (ekskl. Kursregulering)

7,1

-83,0

16,0

 

Likvid beholdning ultimo

 

 

163,8

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at udkast til årsberetning for 2011 godkendes.

Jens Kr. Hedegaard (V), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) tog et forbehold med baggrund i manglende mulighed for at se detailregnskabet.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Detailregnskabet for 2011blev uddelt på mødet.

 

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling.

 

Jens Kr. Hedegaard (V), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) tog et forbehold med baggrund i manglende mulighed for at se detailregnskabet.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

Bilag

Udkast til årsberetningen udsendes tillige med almindelig post til alle medlemmer af Byrådet.

Udkast til årsberetning 2011


2.         Genbevillinger 2011-2012 - drift og anlæg

020311-2012

 

Sagsfremstilling

CB - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 er mer- og mindreforbrug opgjort. En del af afvigelserne mellem regnskabsresultat og korrigeret budget søges overført til 2012 efter de gældende bevillingsregler. Reglerne siger, at der genbevilliges på institutionsniveau, hvor det er muligt, mens overførsler derudover samles under det enkelte driftsområde. Herudover genbevilges restbudget på igangværende projekter.

 

Direktionen har på baggrund af regnskabsresultatet et forslag til genbevilling fra 2011 til 2012.

 

Der søges samlet om overførsel fra 2011 til 2012 på 28,3 mio. kr. på drift og 76,3 mio. kr. på anlæg. Af de 28,3 mio. kr. på drift vedrører de 15,9 mio. kr. projekter.

 

Dette skal ses i forhold til genbevillingsniveauet fra 2010 til 2011, hvor der blev genbevilget -26,4 mio. kr. på drift.  

 

Den store forskel på niveauet i hhv. 2010 og 2011 skyldes primært, at der skal tages særskilt stilling til et merforbrug på driftsområde Handicap og Psykiatri. Derudover er genbevillingen for Udvalget for Børn og Unge på 2,1 mio. kr. i 2011 set i forhold til -22,2 mio. kr. i 2010.

Drift:

 

Økonomiudvalget

16,2

Arbejdsmarkedsudvalget

3,6

Social- og Sundhedsudvalget

1,9

Udvalget for Børn og Unge

2,1

Kultur og Fritidsudvalget

2,0

Teknisk Udvalg

0,3

Udvalget for natur, miljø og klima

0,3

Udvalget for erhverv og turisme

1,9

I alt genbevilgede driftsbevillinger til næste år

28,4

Anlæg:

 

Økonomiudvalget

3,6

Arbejdsmarkedsudvalget

-0,2

Social- og Sundhedsudvalget

2,2

Udvalget for Børn og Unge

5,5

Kultur og Fritidsudvalget

-4,7

Teknisk Udvalg - byggemodninger

20,9

Teknisk Udvalg - øvrige anlæg

41,2

Udvalget for natur, miljø og klima

7,9

I alt genbevilgede rådighedsbeløb til næste år

76,3

I alt genbevillinger

104,6

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Notat vedrørende genbevillinger drift 2011-2012 blev uddelt og gennemgået på mødet.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

Bilag

Oversigt over genbevillinger - drift

Samlet oversigt over genbevillinger til 2012 - ØK


3.         Det specialiserede social område 2012

000984-2012

 

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Der er tale om et krav af permanent karakter.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten drøftes løbende i Byrådet. Oversigten for 1. kvartal 2012 er udsendt til Byrådet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådets efterretning.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Orientering blev taget til efterretning.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

Bilag

Økonomisk oversigt til Byrådet, 1. kvartal 2012


4.         Thorsminde Havn, bevilling til leje af arealer

017800-2012

 

Sagsfremstilling

PMP/SGK - ØK - BY

Byrådet besluttede på sit møde den 11. oktober 2011 at Thorsminde Havn skulle organiseres som kommunal selvstyrehavn. Det fremgik af det vedhæftede udkast til driftsbudget for havnen, at en forudsætning for at havnen kunne hvile i sig selv, ville være øgede indtægter fra Holstebro Kommune på ca. 700.000 kr. pr. år.

I dialog med Thorsminde Havn er der nu udarbejdet forslag til to lejeaftaler. Dels en lejeaftale for arealerne nord for slusen, hvor bl.a. St. George Museet er beliggende, og dels reservation af en forkøbsret til et nærmere angivet areal på vesthavnen.

Lejeaftalen for arealer nord for slusen har tidligere været sat meget lavt, og lejen hæves nu til samme niveau, som er gældende for havnens øvrige arealer. Lejeaftalen betyder at lejen forøges fra 52.000 til 600.000  kroner. Huslejen er budgetteret på sted nr. 013077 under Kultur og Fritid. Udkast til lejeaftale med kortbilag ligger på sagen.

Reservationsaftalen om forkøbsret vedrører et areal på 2500 m2, med en skønnet salgsværdi på 1000 kr. pr. m2. Reservationsaftalen løber i 3 år og andrager en forventet årlig udgift for Holstebro Kommune på 100.000 kr. Da reservationsaftalen vedrører køb og salg af ejendom vil aftalen blive budgetteret under Økonomiudvalget. Udkast til reservationsaftale og kortbilag ligger på sagen.

Der lægges med ovenstående op til at der meddeles en samlet bevilling på 648.000 kr. gældende fra og med 2012.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

 


5.         Kommuneplan 2013, tids- og procesplan

012916-2012

 

Sagsfremstilling

SGK/OWJ/SH - ØK - BY

Der foreligger nu en tids- og procesplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2013. Der skal være vedtaget en kommuneplan til offentliggørelse inden udgangen af byrådsperioden i 2013. Tidsplanen er tilrettelagt efter endelig vedtagelse på byrådsmødet i juni 2013. Byrådet forventes at vedtage forslaget til kommuneplan på mødet den 19. marts 2013. Offentlighedsfasen vil således kunne forløbe over 8 uger i perioden fra den 27. marts til den 22. maj 2013.

Udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2013 skal gennemføres med baggrund i strategien, der beskriver de overordnede langsigtede mål for udviklingen i Holstebro Kommune og alle de ændringer, vi forventer at foretage i Kommuneplan 2009.

Udarbejdelsen er allerede startet og forløber samtidig med strategiens offentlighedsfase. Når Byrådet på mødet den 19. juni 2012 behandler indsigelser eller bemærkninger til strategien skal eventuelle ændringer ligeledes indarbejdes i planen.

Hovedtemaerne for ændringerne i kommuneplanen er fortsat:

Disse og en række mindre temaer skal nu i den kommende arbejdsproces med temagrupper og fagpersoner indarbejdes i Kommuneplan 2013. Undervejs i processen - i løbet af oktober måned 2012 - vil der være mulighed for politisk inddragelse, ligesom andre interessenter kan inddrages.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

Bilag

Tids- og procesplan, kommuneplan 2013


6.         Etablering af vej/broanlæg ved Handbjerg Marina

014133-2010

 

Sagsfremstilling

JKH/AV - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 20. februar 2012 at igangsætte skitsering af projekt og udarbejdelse af budgetoverslag på vejanlæg og broanlæg til Handbjerg Marina, således at dette kan danne grundlag for en beslutning om etablering af offentlig vejtilslutning, med henblik på at anlægsprojektet kan indgå i anlægsprioriteringen for budget 2013.

I forbindelse med udarbejdelse af et skitseprojekt og budgetoverslag har Teknik og Miljø behov for rådgiverbistand. Det vurderes, at et skitseprojekt og budgetoverslag kan udarbejdes for overslagsmæssigt 200.000 kr.

Der er på anlægsbudgettet for 2011 afsat 1.571.000 kr. til Handbjerg Strandby 2010.

Da Byrådet endnu ikke har behandlet genbevilliger af anlægsmidler fra 2011 indstiller Teknik og Miljø, at der meddeles en anlægsbevilling, således at skitseprojekt og budgetoverslag kan igangsættes nu med henblik på et anlægsoverslag til brug for budgetlægning 2013.

Budgetafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 30. april 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

 


7.         Forslag til ni Natura 2000-handleplaner for Holstebro kommune

053335-2011

 

Sagsfremstilling

THN/FLS - UNMK - ØK - BY

EU´s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatsdirektiver) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper eller arter, der skal sikre den europæiske natur og dens mangfoldighed. Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats, har Naturstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert af de udpegede områder.

Statens Natura 2000-planer blev udsendt den 8. december 2011. Ifølge miljømålsloven skal kommunerne som opfølgning på planerne udarbejde kommunale Natura 2000-handleplaner. Kommunerne har ½ år, dvs. indtil den 8. juni 2012, til at udarbejde planerne, inden de skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

De endelige kommunale Natura 2000-handleplaner skal være vedtaget senest den 8. december 2012.

Baggrund

Holstebro Kommune er omfattet af ni statslige Natura 2000-planer, som Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommunale Natura 2000 handleplaner for:

De ni naturplaner dækker et stort areal, og der indgår et stort antal samarbejdspartnere, heraf fem andre kommuner samt tre af Naturstyrelsens enheder. Holstebro Kommune har været tovholder for fire af planerne (nr. 41, 60, 61 og 74) hvor hovedparten, eller alle arealer ligger i Holstebro Kommune. For de øvrige planer har kommunen med det største areal været tovholder. For hver plan har der været nedsat en arbejdsgruppe med involverede kommuner og aktuelle enheder fra Naturstyrelsen. Se evt. bilag 10 "Baggrund for udarbejdelse af Natura 2000-handleplaner", som ligger på sagen.

Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren frivilligt søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet via NaturErhvervsstyrelsen og – for skovbevoksede arealer – til Naturstyrelsen.

Teknik og Miljøs bemærkninger

De enkelte handleplaner

Indholdet af forslagene til de enkelte Natura 2000-handleplaner fremgår af bilagene, som ligger på sagen. Det kan sammenfattende bemærkes, at der er tale om ret enslydende planer udarbejdet på grundlag af formålet med loven. De enkelte forslag til planer er udarbejdet i overensstemmelse med de respektive statslige naturplaner, og det er aftalt med de involverede instanser, hvem der står for hvilken indsats i planperioden.

Planmæssige forhold

Det bemærkes, at statens Natura 2000 planer og dermed de kommunale handleplaner er overordnede planer, der på linje med landplansdirektiver overtrumfer kommuneplanen og derfor skal indarbejdes i den nye kommuneplan.

Det bemærkes, at statens Natura 2000 planer har været vurderet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at de ni Natura 2000-handleplaner har et indhold, som ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i miljøvurderingen for de statslige Natura 2000-planer for områderne. Der er derfor, efter Teknik og Miljøs vurdering, ikke tale om nye planer og på den baggrund er der foretaget en miljøscreening, hvor det vurderes, at planerne ikke vil medføre væsentlige utilsigtede miljøpåvirkninger, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af de ni handleplaner.

Økonomiske konsekvenser

Teknik og Miljø har ikke fået nyt kendskab til, hvilke økonomiske konsekvenser de ni naturhandleplaner vil få for Kommunen, idet der fortsat ikke er fastsat en praksis for administration på området. Hvis der ikke kommer en form for økonomisk kompensation til kommunerne, må det forventes, at en del af indsatsen vil blive afholdt inden for det eksisterende budget. Det vil i givet fald betyde, at der flyttes penge fra den nære natur til Natura 2000 områder.

Den videre proces

Indsatserne i naturplanerne skal fortsat opnås via aftaler med lodsejere og skal som udgangspunkt bygge på frivillighed. Dvs. det er op til den enkelte lodsejer, om denne vil indgå en aftale. Kommunerne har indtil videre ikke fået andre virkemidler til at gennemføre handleplanerne og nå målsætningerne. Teknik og Miljø forstår derfor fortsat, at kommunernes rolle - foruden at udarbejde de kommunale handleplaner – primært er at facilitere indsatsen ved at skabe kontakt til lodsejerne, således at disse søger tilskud fra tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. Omfanget af denne indsats er fortsat ikke beskrevet, ligesom det ikke er beskrevet, i hvilket omfang kommunerne kan stilles til ansvar for, om målsætningerne nås.

Når forslagene til handleplaner er godkendt, skal de som anført inden den 8. juni 2012 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Kommunen har herefter igen ½ år, dvs. indtil 8. december 2012 til at få godkendt de endelige planer. Udvalget og Byrådet vil få de endelige planer inkl. relevante høringsbidrag til behandling.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 30. april 2012 kl. 10.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

 


8.         Ansøgning om optagelse af lån, afd. 10, Vesterbo, Boligselskabet Sct. Jørgen

019382-2012

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Boligselskabet Sct. Jørgen har på vegne af afdeling 10, Vesterbo, ansøgt om, at Holstebro Kommune godkender, at der optages et lån på 1.600.000 kr. til finansiering af udskiftning af tag og fjernvarmestik i nævnte afdeling.

Det er oplyst, at lånet får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der er at krav om kommunal garanti for lånet.

Låneydelsen finansieres med en månedlig huslejestigning på 147 kr. I forhold til den gennemsnitlige husleje på 4.295 kr. udgør lejeforhøjelsen 3,42 %. For de billigste lejemål udgør stigningen 4,94 %.

Ovennævnte er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 2. maj 2012 kl. 10.00

Sendes til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingen.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.


Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

 


9.         Dagtilbud - strukturtilpasning i Vinderup

048064-2010

 

Sagsfremstilling

BE / CES - BU / ØK / BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 29. marts 2012 at sende et forslag om strukturtilpasning af daginstitutionsområdet i Vinderup i høring.

Høringsforslaget indeholdt to modeller for strukturforandringer: "Tre i en" modellen som indebærer samling af den samlede dagpasning på én adresse i Vinderup ved det tidligere rådhus og "Tre i to" modellen som indebærer dagpasning på to adresser. Begge modellerne har i høringsmaterialet indebåret, at bestyrelses- og ledelsesstrukturen i Vinderup ændres til én institutionsbestyrelse og én institutionsleder pr. 1. oktober 2012.

Der foreligger nu, i henhold til tidsplanen, høringssvar fra bestyrelser, medarbejdere, faglige organisationer m.fl. til behandling i Udvalget for Børn og Unge.

Forslagene om strukturtilpasning omfatter estimerede anlægsudgifter på ca. 10,0 mio. kr. til "Tre i en" modellen og ca. 7,6 mio. kr. til "Tre i to" modellen. Udarbejdelse af det konkrete anlægsprojekt, herunder finansiering, følger de normale byggestyringsregler mv. og behandles på et senere møde afhængigt af valg af model.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 3. maj 2012 kl. 12.00

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at strukturtilpasningen sker efter princippet "Tre i to"; iøvrigt følges indstillingen.

Ansættelse af institutionsleder følger intentionerne i høringsbrevet.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 9. maj 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) og John Thorsø (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Karsten Filsø (F) og Aksel Gade (V) deltog ikke i sagen behandling.

 

Bilag

Alle høringssvar - samlet i ét dokument


Lukket del

10.      Aktuelt Kvarter

000033-2012

 

 


11.      Arealerhvervelse

055081-2011

 

 


12.      Arealerhvervelse

006220-2012

 

 


13.      Køb

013734-2012

 

 


14.      Køb

013734-2012

 

 


15.      Lån

017353-2012

 

 


16.      Salg

019648-2012

 

 


17.      Fortolkning

005341-2008