Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 19. juni 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Afbud fra Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V).

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune - Kasse- og regnskabsregulativ  3

2......... Kommuneplanstrategi 2011, høringsperiode, bemærkninger 5

3......... Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1073, Fritidsområde mellem Store Claus og Viborgvej 6

4......... Ansøgning om tilskud til forprojekt vedr. Handbjerg Marina. 9

5......... Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016. 11

6......... Vand-handleplaner 13

7......... Rammeaftale Det sociale område 2013 - Udviklingsstrategi 15

8......... Resultatrevision 2011. 17

9......... Folkeskolen - Valg af anden skole end distriktsskolen. 20

11...... Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 22

Lukket del 24

10...... Aktuelt kvarter 24

12...... Køb. 25

13...... Salg. 26

14...... Salg. 27

15...... Aftale. 28

16...... Dagtilbud. 29

17...... Anlæg. 30

 


Åben del

1.         Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune - Kasse- og regnskabsregulativ

006057-2012

 

Sagsfremstilling

CB/IN - ØK-BY

 

Økonomi har gennemgået “Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune” og indarbejdet forslag til ændringer i forhold til den teknologiske udvikling og den praktiske arbejdsrutine i Holstebro Kommune.

 

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

De foreslåede ændringer i regulativet ”Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune” har været forelagt den kommunale revision.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 13. juni 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Forslag til Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune

Oversigt over godkendte bilag til "Principper for økonomistyring"


2.         Kommuneplanstrategi 2011, høringsperiode, bemærkninger

035863-2010

 

Sagsfremstilling

OWJ/SH - ØK - BY

Kommuneplanstrategien har været ude i offentlig høring i perioden fra den 29. februar til den 25. april. Ved høringsperiodens udløb er der modtaget i alt 3 indlæg fra en virksomhed, enkeltperson og borgergruppe.

Der har ikke været afholdt borgermøder i lokalområderne.

Der er udarbejdet et sammenfattende notat om de indkomne bemærkninger og indlæg. I notatet er bemærkningerne kommenteret af forvaltningen. Der er taget stilling til om de fremkomne forslag giver anledning til ændring af strategien.

Ifølge planloven skal byrådet, efter offentlighedsfasens udløb, tage stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi. Der lægges op til at den foreliggende strategi vedtages uden ændringer, men at de bemærkninger og indlæg der er relevante indarbejdes i forslaget til kommuneplan 2013.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 13. juni 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff, arkitekt Vibeke Holmbo og arkitekt Anette Ladefoged Jepsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Notat 30.05.12 bemærkninger og høringssvar

Sønderkærvej - området syd for


3.         Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 1073, Fritidsområde mellem Store Claus og Viborgvej

042408-2010

 

Sagsfremstilling

CM/SH - TU - BY

Forslag til Lokalplan nr. 1073 har været i offentlig høring frem til den 23. marts 2012. Der var ved indsigelsesfristens udløb modtaget tre indsigelser/forslag, én fra foreningerne i Mejrup, én fra Friluftsrådet og én fra Vejdirektoratet.

Ændringsforslag 1.

Foreningerne og institutionerne i Mejrup (Borgerforeningen, Mejruphus, MGU fodbold, MGU hovedafd., Mejrup Skole, Mejrup Kultur- og Fritidscenter).

Indledningsvis roses projektet for at kunne blive et stort aktiv for bydelen.

Der gøres herefter opmærksom på at der bør tages hensyn til fremtidige udvidelser af idrætsbørnehaven, idrætsfritidshjemmet og Kultur- og Fritidscentret. De bygningsmæssige udvidelser vil sandsynligvis ske på bekostning af en boldbane.

Da der tillige er god udvikling i MGU Fodbold er der ønske om, at der reserveres arealer til fire fremtidige boldbaner vest for de nuværende.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er allerede gjort plads til to fremtidige boldbaner i forbindelse med lokalplanen. Der kan skaffes plads til yderligere to boldbaner af 60 x 100 meter, men det går selvfølgelig ud over størrelsen af det nye fritidslandskab. Det vurderes dog, at der kan udlægges to ekstra boldbaner og samtidig fastholdes et attraktivt fritidslandskab.

Ændringsforslag 2.

Friluftsrådet mener, at det er et godt projekt med indbyggede fysiske udfordringer for borgernes fritidsaktiviteter.

Friluftsrådet peger på, at hvis der skabes forbindelse mellem ”Eventyrskoven” og ”Eventyrstien” vil der samtidig blive adgang til stisystemet ved Storå og Vandkraftsø.

Forvaltningens bemærkninger

Der er taget højde for en stikrydsning af Store Claus ved at lægge en sti i lokalplanområdet overfor ”Eventyrstien” der går ned gennem HC Andersen-kvarterets fællesareal. Der kan senere evt. blive anlagt en fodgængerovergang.

Ændringsforslag 3

1) Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for Viborgvej (hovedlandevej 417), gør opmærksom på, at hovedlandevejen er adgangsbegrænset, og at det ikke fremgår af lokalplanforslaget om der foretages en fysisk afskærmning mod Viborgvej, der forhindrer utilsigtet færdsel fra vejen til lokalplanområdet.

VD anmoder derfor om, at der enten etableres et ubrudt hegn, eller en tæt lav beplantning langs Viborgvej, som forhindrer færdsel herfra til og fra lokalplanområdet.

2) Desuden forudsætter VD at alle køreadgange og stier i lokalplanen anlægges med respekt for vejbyggelinien langs Viborgvej.

3) Såfremt den midlertidige vejadgang til lokalplanområdet fra Sletten (lastbiltrafik med jord) lægges nærmere end 100 meter fra Viborgvej kræver det en tilladelse fra Vejdirektoratet.

Forvaltningens bemærkninger

Da bakken/støjvolden langs Viborgvej er tiltænkt en løbesti vil det være en god idé at foreskrive en tæt beplantning langs Viborgvej for at forhindre, at folk uforvarende bevæger sig ud på kørevejen.

Løbestien vil blive anlagt i tilpas afstand fra Viborgvej således at den holdes uden for vejbyggelinien.

Den midlertidige vejadgang til lokalplanområdet vil kunne anlægges 100 meter fra Viborgvej.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående foreslår Teknik og Miljø følgende ændringer i Lokalplan nr. 1073, i forhold til det forslag, der har været i offentlig høring:

- området til fritidslandskab reduceres således, at der bliver plads til yderligere to boldbaner.

- at der i redegørelsen og i lokalplanens § 7, foreskrives en tæt bevoksning langs Viborgvej og Sletten til den midlertidige adgangsvej.

- at stier holdes udenfor vejbyggelinjen langs Viborgvej og den midlertidige vejadgang anlægges mindst 100 meter fra Viborgvej.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

 

 

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 21. maj 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


4.         Ansøgning om tilskud til forprojekt vedr. Handbjerg Marina

010643-2009

 

Sagsfremstilling

PMP - TU - ØK - BY

Der er i investeringsplanen for 2009-2015 afsat i alt 3,9 mio. til Handbjerg Strandby. Bevillingen skal dække kommunens eventuelle investeringer i landanlæg og herunder forundersøgelser og projektering.

Byrådet har den 21. april 2009 frigivet 315.000 kr. til forprojektering i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse.

 

Byrådet har den 18. august 2010 frigivet 640.000 kr. til detailprojektering af anlæg på selve havnen.

 

Teknik og Miljø har fra den selvejende institution Handbjerg Marina modtaget en ny ansøgning om tilskud på 400.000 kr. til fornyet projektering, da første udbudsrunde har medført behov for at justere projektet. Ansøgningen fra Handbjerg Marina ligger på sagen.

 

Teknik og Miljø har ikke forholdt sig til indholdet i ansøgningen og denne fremlægges, som den er modtaget, idet forvaltningen ikke har efterprøvet de i ansøgningen angivne priser.

 

Det antages i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, kan yde tilskud til sports- og idrætsaktiviteter, herunder til etablering og drift af lystbådehavne.

 

Teknik og Miljø anbefaler at der frigives rådighedsbeløb på 400.000 til gennemførelse af fortsat projektering.

 

Økonomisk afdeling har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 21. maj 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 13. juni 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Ansøgning om yderligere tilskud på 400.000 kr.fra Handbjerg Marina Fond


5.         Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016

022350-2012

 

Sagsfremstilling

ALK/FLS UNMK – ØK – BY

”Forslag til tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016”, jf. bilag 1, fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens §32. Forslaget skal betragtes som det årlige tillæg til planen, der udarbejdes i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S jf. det årshjul, der er vedtaget at gælde for udarbejdelse af årlige tillæg til spildevandsplanen m.v.

Tillægget omfatter mindre tilretninger af kloakoplandsafgrænsninger i forhold til de faktiske forhold, tilpasninger i forhold til den øvrige kommunale planlægning, justering af tidsplan og prioriterede projekter, mindre tekstrettelser m.v.

Der er foretaget mindre ændringer på nogle af kortene, bl.a. er oplande ajourført med hensyn til kloakstatus og bassiner er angivet i nye områder i det omfang, de ikke har været planlagt tidligere. Der er en enkelt ny ejendom i det åbne land, der foreslås kloakeret. 

Vandplanerne blev vedtaget den 22. december 2011. Spildevandsplanen har i sin nuværende form taget højde for vandplanerne, men i forbindelse med Vandplanernes vedtagelse er der foretaget ændringer af plangrundlaget, som betyder, at der skal ske en tilretning af indsatsen i det åbne land og i forhold til indsatsen overfor overløbsbygværker.

Vestforsyning Spildevand A/S's renoveringsplan er indarbejdet i forhold til en tidsplan for separering af samtlige de fælleskloakerede oplande, ligesom der i planen er en revideret tids- og investeringsplan, der er afstemt med Vestforsyning Spildevand A/S således, at projekterne der er relateret til selskabet kan gennemføres indenfor prisloftet. Der er foretaget omprioriteringer af separeringsprojekter og mindre tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter.

Tillægget til Spildevandsplanen er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at planen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 316 af 5/5 2004), indstilles det derfor, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Af bilag 1 – Forslag til tillæg nr. 1. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 redegøres for tilføjelser samt ændringer m.v. af den gældende spildevandsplan for Holstebro Kommune.

Det i bilag 1 vedlagte forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016, foreslås fremlagt i en offentlighedsperiode på 8 uger, med henblik på at indhente kommentarer og indsigelser fra borgere og interessenter. Det er kun de tekstrettelser samt kloakoplandskort og bilag, hvor der er ændringer til, som forslås sendt i offentlig høring.

Efter høringsperioden og vurdering af evt. kommentarer og indsigelser vil et endeligt forslag til tillæg nr. 1. til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 blive forelagt til endelig godkendelse.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, 

·         at der ikke udarbejdes miljøvurdering

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 11. juni 2012 kl. 15.30

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 13. juni 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Bilag 1 til dagsorden Forslag til tillæg nr.1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011 -2016


6.         Vand-handleplaner

015654-2012

 

Sagsfremstilling

FC/FLS - UNMK-ØK-BY 

 

De statslige vandplaner er vedtaget og har været gældende fra den 22. december 2011.

 

Kommunen skal jf. miljømålsloven vedtage et forslag til plan, benævnt vandhandleplan, for gennemførsel af den kommunale indsats senest 6 mdr. efter vedtagelsen af den statslige vandplan, altså senest den 22. juni 2012. Forslaget skal herefter i 8 ugers offentlig høring, hvorefter kommunen skal vedtage en evt. revideret vandhandleplan senest den 22. december 2012.

 

Hvis det reviderede forslag er meget forskelligt fra det oprindelige, skal der gennemføres en ny høring, og fristen for vedtagelse af den endelige vandhandleplan forlænges i så fald med 3 mdr.

 

Kommunen er, jf. miljømålsloven § 3, bundet af de statslige vandplaner og kommunens råderum er meget begrænset i forhold til udarbejdelse af vandhandleplanen.

 

 

Vandplanen har bindende virkning overfor kommunens fysiske planlægning og administration.

Vandhandleplanen skal indeholde:

Holstebro Kommune er således, udover at skulle følge retningslinjerne i vandplanen, forpligtiget til at gennemføre en supplerende målrettet indsats frem til 2015.

 

Denne indsats kan kort resumeres som:

Teknik og Miljø har udarbejdet vedlagte forslag til vandhandleplan.

 

Vandhandleplanen forudsættes udgiftsneutral at gennemføre for kommunen. Hvis kommunen i specifikke projekter finder det hensigtsmæssigt, kan det overvejes om kommunen vil medfinansiere et eller flere projekter.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalgt anbefaler,

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 11. juni 2012 kl. 15.30

Finn Thøgersen (V) oplyste, at han har lejet jord langs en vandløbsstrækning, der er berørt af de kommunale vandhandleplaner. Udvalget for Natur, Miljø og Klima besluttede, at dette ikke medfører inhabilitet.

 

Udvalget for Natur, Miljø og Klima tiltræder indstillingen, dog med bemærkning om, at mht. spærring ved Ryde Møllesø udsættes indsatsen til 2. planperiode (2016 - 2021). Udvalget ønsker, at der tages kulturhistoriske hensyn og at der lægges betydelig vægt på at bevare møllesøen.


Økonomiudvalget den 13. juni 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Et medlem, Jens Kr. Hedegaard (V) undlod at stemme.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Forslag til vandhandleplan


7.         Rammeaftale Det sociale område 2013 - Udviklingsstrategi

016288-2012

 

Sagsfremstilling

HB/AH/JEM - SOU - BU - ØK - BY

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober. Fristen for tilbagemelding fra Byrådet er forlænget til den 20. juni 2012 efter aftale med Sekretariat for Rammeaftaler. 

Koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven) overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, hvorfor Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland.

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og Regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2013 har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2013. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2013. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi. 

KKR Midtjylland har på møde den 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Holstebro Handicapråd har haft Udviklingsstrategi 2013 til høring den 19. april 2012.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge indstiller, og Økonomiudvalget anbefaler, at Udviklingsstrategi 2013, som en del af Rammeaftale 2013, godkendes.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 24. april 2012 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget for Børn og Unge den 3. maj 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomiudvalget den 23. maj 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Resultatrevision 2011

014184-2010

 

Sagsfremstilling

HB/SGH - AMU - (LBR) - AMU - BY

Resultatrevision 2011 samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets indsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige ydelsesgrupper - modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge mv. Udover at give et overblik over indsatsen over tid, giver resultatrevisionen også Jobcentret mulighed for at sammenligne sig med andre jobcentre.

I resultatrevisionen sammenlignes Holstebro med såkaldte klyngekommuner, som Holstebro ifl. Arbejdsmarkedsstyrelsen deler rammevilkår med. Klyngekommunerne er Holstebro, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Kolding, Roskilde og Viborg.

Det er fortsat vurderingen, at disse kommuner ikke udgør et relevant sammenligningsgrundlag. Det skyldes bl.a. at erhvervsstrukturen er vidt forskellig i de kommuner, der sammenlignes, hvilket bl.a. har betydning for hvordan kommunerne klarer sig igennem konjunkturændringer. I Holstebro spiller industrien en forholdsvis stor rolle, og industrien er blevet hårdt ramt af de senere års konjunkturelle og strukturelle ændringer.

Sammenligningen er imidlertid fastlagt i den relevante bekendtgørelse, og den skal derfor fremgå af resultatrevisionen. For at få et mere retvisende billede af indsatsen sammenlignes derfor i betydeligt omfang tillige med kommunerne i landsdelen, hvilket er Holstebros nabokommuner samt Ikast-Brande.

Af resultatrevisionen fremgår bl.a., at indsatsen i 2011 generelt har befundet sig på et tilfredsstillende niveau.

Der kan bl.a. peges på følgende forhold:

Resultatrevision blev behandlet på Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 3. maj, hvor rådet tog resultatrevisionen til efterretning, og udtalte tilfredshed med Jobcenterets indsats i 2011.

 

Beskæftigelsesregion Midtjylland har ligeledes haft resultatrevisionen til kommentering, uden at dette har givet anledning til ændringer i resultatrevisionen.

En ny rapport fra 7-by-nøgletalssamarbejdet med Herning, Skive, Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg viser, at der er store forskydninger mellem kommunernes resultater på enkelte ydelsesområder, men at Holstebro Kommune i 2011 havde de laveste udgifter pr. indbygger, når man ser på de samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen / overførselsudgifter.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller resultatrevisionen til godkendelse.

 

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 23. maj 2012 kl. 13.30

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller resultatrevisionen til godkendelse i Byrådet.

 

Pernille Bloch (C) deltog ikke under behandlingen af punktet

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Nøgletal 2011, beskæftigelsesområdet

Resultatrevision 2011

Tilbagemelding fra Beskæftigellsesregionen på Resultatrevisionen.


9.         Folkeskolen - Valg af anden skole end distriktsskolen

022325-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AB - BU - BY

Folkeskolen - valg af anden skole end distriktsskolen

Sammenlægningsudvalget vedtog nedenstående retningslinier på sit møde den 12. december 2006. På given foranledning lægges der op til en drøftelse af retningslinierne:

"Barnet kan optages i en skole uden for distriktet, hvis der er plads på skolen, og klassekvotienten ikke overstiger 24 i den ønskede klasse.

Hvis alle ønsker om optagelse af børn uden for distriktet ikke kan imødekommes, optages:

Først de børn der i forvejen har søskende på skolen (kun søskende, der på skolestarttidspunktet går i bh.kl. - 7. klasse, medregnes) dernæst de børn der har kortest afstand til skolen.

Ved optagelse i skole udenfor eget skoledistrikt iværksættes ikke særlig tilrettelagt skolekørsel."

 

Indstilling

Sendes til Byrådet med følgende:

 

Mathilde Traberg (V), Jens Kr. Hedegaard (V) og Søren Olesen (O) ønsker grænsen på 24 elever ændret til 26.

Niels Krawack (F) ønsker grænsen på 24 elever ændret til 25.

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Morten Flæng (A) ønsker retningslinierne uændret.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 7. juni 2012 kl. 12.00

Sendes til Byrådet med følgende:

 

Mathilde Traberg (V), Jens Kr. Hedegaard (V) og Søren Olesen (O) ønsker grænsen på 24 elever ændret til 26.

Niels Krawack (F) ønsker grænsen på 24 elever ændret til 25.

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Morten Flæng (A) ønsker retningslinierne uændret.

 

Beslutning

 

Et flertal vedtog at ændre nuværende grænse på 24 elever til 26 elever.

 

For stemte 13 (V, C og O). Imod stemte 12 (A, F og B).

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


11.      Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

051561-2011

 

Sagsfremstilling

PMP/SGK -ØK - BY

I 2006 vedtog sammenlægningsudvalget den 15. juni en overordnet og flere afledte udbudspolitikker for køb af varer og tjenesteydelser, herunder udbudspolitik for bygge- og anlægsarbejder.

Der er siden vedtagelsen sket tilretninger af tilbudsloven, ligesom Teknik og Miljø har konstateret at den nugældende politik er mere restriktiv end love og regler foreskriver.

Med det formål at der skabes en større fleksibilitet inden for de gældende regler, har Teknik og Miljø udarbejdet et forslag til en revideret udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver i Holstebro Kommune.

Der er fra flere sider udtrykt ønske om at kommunens udbud i såvel udvælgelses- som tildelingskriterier tilgodeser at både store og små firmaer, såvel som nye og veletablerede firmaer, får en reel mulighed for at byde på opgaverne.

Som supplement til den nye udbudspolitik foreslås det derfor at udbud af 4-5 af de kommende større anlægsprojekter gennemføres ved at der bliver en dialog mellem Økonomiudvalget og administrationen i forhold til udformningen af udvælgelseskriterier og evt. tildelingskriterier.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Sagen blev udsat til næste møde.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 25. april 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

 

Sagen drøftes og udsat med henblik på bearbejdning i forhold til de faldne bemærkninger.

 


Økonomiudvalget den 23. maj 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk-Poulsen.

 

Tiltrådt indstillingen med den bemærkning, at der er en skærpet bevågenhed på uddannelse af lærlinge.

 

Beslutning

 

Punktet blev besluttet flyttet til den åbne del af dagsordenen.

 

Godkendt som indstillet.

 

Lars Stampe (A) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Forslag til ny udbudspolitik bygge og anlægsopgaver

Gældende udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

skematisk opgørelse over forskelle


Lukket del

10.      Aktuelt kvarter

000033-2012

 

 


12.      Køb

015807-2012

 

 


13.      Salg

013063-2010

 

 


14.      Salg

050910-2011

 

 


15.      Aftale

050910-2011

 

 


16.      Dagtilbud

021930-2012

 

 


17.      Anlæg

022818-2012