Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 20. marts 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

 

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Forvaltningssammenlægning, Kultur-, fritids-, sundheds- og omsorgsområdet pr. 01.04.2012  3

2......... Anlægsregnskaber vedr. Køb af Langemettevej 4 og køb af et areal ved Halgård  5

3......... Anlægsregnskab Tinghuset, Ulfborg. 6

4......... Anlægsregnskab for fugning af Rådhuset 7

5......... Renovering af Rådhuset 8

6......... Salg af 9 byggegrunde i Egelund, Tvis. 9

7......... Salg af 10 parcelhusgrunde i Bjertparken, 2. afsnit, Vinderup. 11

8......... Haveforeningen Fredhøje - Forespørgsel om etablering af målebrønde vil kunne finansieres af kommunen. 13

9......... Vedtagelse af belysningsplanen for Holstebro Kommune. 16

10...... Anlægsregnskaber for afsluttede byggemodningsprojekter over 2 mio. kr. 17

11...... Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. 19

12...... Boligbyggemodning Hornshøj 1. etape - Økonomi 20

13...... Bevilling til infotavler ved indfaldsveje og kort 22

14...... Bevilling til opsætning af cykelinfotavler 24

15...... Trafikanalyse Enghaven og Skolegade i forbindelse med Enghavecenteret 25

16...... Borgmesterpagt vedr. EU's 20-20-20 mål 27

17...... Modtagestation Vestjylland - godkendelse af likviditetsopgørelse. 30

18...... Folkeskolen - Indkøb af IT udstyr til folkeskolen. 31

19...... Folkeskolen - Anlægsregnskab SFH pladser i Skave. 33

20...... Sundhedsaftale - Den palliative indsats - Gældende fra 2011 – 2014. 34

21...... Sundhedsaftale - Personer med demens - Gældende fra 2011 – 2014. 36

22...... Praksisundersøgelse Ledighedsydelse 2011. 39

Lukket del 41

23...... Sag på dagsordenen. 41

24...... Sag på dagsordenen. 42

25...... Sag på dagsordenen. 43

26...... Salg. 44

27...... Grundsalg. 45

28...... Ekspropriation. 46

29...... Køb. 47

 


Åben del

1.         Forvaltningssammenlægning, Kultur-, fritids-, sundheds- og omsorgsområdet pr. 01.04.2012

008380-2012

 

Sagsfremstilling

AK - ØK - BY

 

 

 

Ved beslutning den 15. marts 2011 besluttede Holstebro Byråd en tilpasning af den kommunale organisation, hvorefter direktørfunktionerne for kultur og fritid og for sundhed og omsorg blev samlet i en ”kultur- og sundhedsdirektørstilling”, mens direktørfunktionen for social og arbejdsmarked, psykiatri og handicap samt personaleområdet blev samlet i en ”personale-, arbejdsmarkeds- og socialdirektørstilling”.

 

På kultur og sundhedsområdet betød den gennemførte beslutning, at der blev opretholdt hhv. en ”Kultur- og Fritidsforvaltning”, hhv. en ”Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Imidlertid betød beslutningen om at samle kultur- og sundhedsområdet i én direktørfunktion samtidigt, at der blev én samlet stab omkring direktøren. 

 

Der ønskes en sammenlægning af de to forvaltninger ”Kultur og Fritid” og ”Sundhed og Omsorg” til én forvaltning, benævnt ”Kultur og Sundhed”. 

 

Sammenlægningen af de to forvaltninger vil være en praktisk hjælp i det daglige – primært for direktøren og for den centrale stab omkring de to nuværende forvaltninger. For fagudvalg og institutioner vil sammenlægningen derimod ikke få nogen konsekvens i forhold til nuværende praksis. Dog er ambitionen (uanset forvaltningssammenlægning eller ej) fortsat, at der skal komme nye spændende perspektiver og resultater ud af, at Byrådet den 15. marts 2011 besluttede at samle kultur- og sundhedsområderne i én direktørfunktion. Dette arbejdes der løbende og intenst med.

 

Den ønskede sammenlægning af de to nuværende forvaltninger til en ”Kultur og Sundhed” forvaltning vil betyde:

Organisationstilpasningen kan gennemføres uden økonomiske konsekvenser.

 

Sagen har været til orienteret i H-MED den 8. februar 2012, og forelægges til behandling i F-MED i Sundhed og Omsorg den 20. februar 2012 samt i F-MED i Kultur og Fritid den 9. marts 2012. Endvidere orienteres sammenlægningen for Social- og Sundhedsudvalget i møde den 21. februar 2012 og for Kultur- og Fritidsudvalget i møde den 5. marts 2012.

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V), John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Bilag 1 - ØK og BY - Organisering af Kultur og Omsorg gældende 01.04.2012

 


2.         Anlægsregnskaber vedr. Køb af Langemettevej 4 og køb af et areal ved Halgård

035997-2010

 

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I henhold til IM's krav om særskilt regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter, herunder køb af fast ejendom, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2 mio., jr. eller mere, fremsendes hermed følgende regnskaber.

 Anlægsprojekt

 Bevillingsdato

 Bevilling

 Regnskab

 Køb af Langemettevej 4

 16.11.2010

 10.600.000 kr.

 10.535.043,16 kr.

 Køb af areal ved Halgård

 12.04.2011

 2.969.000 kr.  

   2.968.208,55 kr.

Bevillingerne og de stillede bevillingsforudsætninger er overholdt.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 013450 Køb af Langemettevej 4 - anlægsregnskab

 Køb af areal ved Halgård

 


3.         Anlægsregnskab Tinghuset, Ulfborg

035997-2010

 

Sagsfremstilling

PJ/HR - ØK - BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" aflægges hermed regnskab for afslutning af ombygningen af det tidligere rådhus i Ulfborg (Tinghuset).

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.354.658 kr. Anlægsbevillingen er på 2.000.000 kr. plus hvad salget af den tidligere stationsbygning, Skovgaardvej 1, Ulfborg, og den gamle skole i Ulfborg Kirkeby kunne indbringe.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 1.354.658 kr. Det skyldes, at der endnu ikke er sket ejendomssalg.

Skovgaardvej 1 er i mellemtiden overtaget af hjemmeplejen Distrikt Ulfborg og i stedet indgår provenuet ved salg af Montageværkstedet til medfinansiering af projektet. Ejendommen er udbudt til salg.

 Lokalhistorisk Arkiv i Ulfborg Vemb er flyttet fra Ulfborg Kirkebyvej 6 og ind i Tinghuset. Bygningerne står nu tomme og udbydes til salg.

I Tinghuset er der nu 3 lejemål (DGI, Lokalpolitiet, Ulfborg-Vemb Boligforening), som indbringer en lejeindtægt på 165.000 kr.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 364320 Etablering af kulturhus i det tidligere Ulfborg rådhus

 


4.         Anlægsregnskab for fugning af Rådhuset

035997-2010

 

Sagsfremstilling

PJ/HR - ØK -BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" aflægges hermed anlægsregnskab for arbejdet med omfugning af rådhuset.

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.144.201 kr.  Der er frigivet 3.093.000 kr. Anlægsregnskabet udviser derfor et merforbrug på 51.201 kr.

Der blev oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 5.478.000 kr.

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 650301 Fugning af rådhuset - anlægsregnskab

 


5.         Renovering af Rådhuset

038616-2011

 

Sagsfremstilling

PJ/HR - ØK - BY

Omfugning af Rådhuset er afsluttet. Projektet blev afgrænset til udskiftning af fugerne i murværket, men herudover er der behov for renovering af glasgangen i Borgerservice og ovenlysvinduerne i Rådhusets 4 hjørner.

Tag, glastag og facader på disse bygningselementer, som nu er mere end 30 år gamle, trænger til en omfattende renovering. Arealet i det berørte område er ca. 325 kvadratmeter.

Omkostningerne til omfugning af Rådhuset blev noget mindre end forventet. Der var afsat et rådighedsbeløb på 5.478.000 kr. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.144.201 kr. Det anbefales, at det resterende beløb på ca. 2.300.000 kr. anvendes til renovering af glasgangen i Borgerservice og ovenlysvinduer.

Økonomiudvalget vil senere få forelagt et projektforslag og prisoverslag.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


6.         Salg af 9 byggegrunde i Egelund, Tvis

009015-2012

 

Sagsfremstilling

MB - ØK - BY

 

Byrådet godkendte i sit møde den 21. april 2009 lokalplan nr. 1043 for et boligområde ved Hingebjergvej og Egevænget i Tvis. Lokalplanen er efterfølgende delvis afløst af lokalplan 1059, som blev godkendt den 15. december 2009. De to lokalplaner giver mulighed for at etablere i alt 33 parcelhusgrunde ved Hingebjergvej. Det nye boligområde har efterfølgende fået navnet Egelund.   

 

Iflg. det godkendte byggemodningsprogram skal de 9 sydligste grunde på Egelund være salgsklare medio 2012.

 

Byrådet godkendte i sit møde den 17. maj 2011 en anlægsbevilling på 2.650.000,- kr. til dækning af byggemodningsudgifterne til de 9 parcelhusgrunde, og byggemodningen af disse grunde er derfor påbegyndt og forventes færdigbyggemodnet medio 2012. Det forventes, at de 9 grunde vil blive annonceret til salg i løbet af 2. kvartal 2012 med mulighed for overtagelse enten umiddelbart før sommerferien eller lige efter - afhængig af, om vintervejret vil skabe yderligere forsinkelser.

 

Teknik og Miljø har på baggrund af udbudstal og erfaringspriser foretaget en beregning af minimumssalgspriserne for de 9 grunde, som vil udgøre 1. afsnit af byggemodningen af Egelund, som omfatter yderligere 24 grunde.

 

Beregningerne viser, at grundpriser vil blive på 293 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udgifter til museumsundersøgelser, udgifter til administration, markedsføring, udstykning og til "en dråbe af kultur" og ekskl. moms.

 

Priserne for de 9 grunde, der er på mellem 900 m2 og 1299 m2 vil på baggrund af disse beregninger ligge på mellem 460.000 kr. og 536.000 kr. inkl. alle tilslutningsbidrag med undtagelse af stikledningsbidrag til fjernvarme og inkl. moms.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Supplerende oplysninger

Grundsalget vil – med de anbefalede priser – dække de anslåede udgifter.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


7.         Salg af 10 parcelhusgrunde i Bjertparken, 2. afsnit, Vinderup

004688-2012

 

Sagsfremstilling

MB - ØK - BY

 

5. afsnit af boligområdet Bjertparken, der er omfattet af lokalplan 33 for Vinderup Kommune er nu ved at være solgt, hvorfor Byrådet i sit møde den 20. september 2011 godkendte en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til byggemodningen af yderligere 10 parcelhusgrunde (6. afsnit) i Bjertparken.

 

Iflg. det godkendte byggemodningsprogram skal de 10 grunde være salgsklare medio 2012.

 

Byggemodningen af de pågældende grunde er påbegyndt og forventes færdigbyggemodnet medio 2012. Det forventes, at de 10 grunde vil blive annonceret til salg i løbet af 2. kvartal 2012 med mulighed for overtagelse enten umiddelbart før sommerferien eller lige efter - afhængig af, om vintervejret vil skabe yderligere forsinkelser.

 

Teknik og Miljø har på baggrund af udbudstal og erfaringspriser foretaget en beregning af minimumssalgspriserne for de 10 grunde, som udgør 6. afsnit af byggemodningen ved Bjertparken. Iflg. lokalplanen vil der - ud over de omtalte 10 grunde - herefter alene være arealer tilbage i lokalplanen, som primært er udlagt til lav tæt boligbebyggelse, men hvor en del af restarealet dog vil kunne konverteres til parcelhusgrunde.

 

Beregningerne viser at grundpriser vil blive på 309 kr. pr. m2 ekskl. tilslutningsbidrag, udgifter til museumsundersøgelser, udgifter til administration, markedsføring, udstykning og til "en dråbe af kultur" og ekskl. moms.

 

Priserne for de 10 grunde, der er på mellem 696 m2 og 925 m2 vil på baggrund af disse beregninger ligge på mellem 430.000 kr. og 475.000 kr. inkl. alle tilslutningsbidrag og inkl. moms.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Supplerende oplysninger

Grundsalget vil - med de anbefalede priser - dække de anslåede udgifter.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


8.         Haveforeningen Fredhøje - Forespørgsel om etablering af målebrønde vil kunne finansieres af kommunen

002077-2012

 

Sagsfremstilling

MB - ØK - BY

Holstebro Kommune indgik i 1980 en 99-årig lejeaftale med kolonihaveforeningen Fredhøje. Det fremgår bl.a. af aftalen, at kommunen ved kontraktens ikrafttræden havde finansieret fremført hovedledninger for vand i de interne veje, og at kommunens investering skulle forrentes og afdrages af kolonihaveforeningen over 20 år. Denne investering er således for længst afdraget.

Kolonihaveforeningen har i mail af 11. januar 2012 oplyst, at den i den kommende sæson vil ske væsentlige ændringer, da området vil blive kloakeret og de interne veje m.m. vil blive opgravet. Byrådet gav i sit møde den 21. juni 2011 tilsagn om at ville finansiere denne investering med anslået 672.000 kr., som foreningen så skal forrente med 3 % over diskontoen og afdrage over 20 år.

Foreningen har oplyst, at ca. 35 af de i alt 56 haveparceller er forsynet med gamle stophaner til vand, hvoraf flere ikke vil kunne lukke, og Vestforsyning har iflg. foreningen anbefalet at disse udskiftes.

For ikke at få en løbende udskiftning af de gamle stophaner, hvilket vil være dyrt i vandtab, vil foreningen gerne have udskiftet de gamle stophaner samtidig med opgravning til kloak - hvilket vil sige ultimo 2012, og foreningen har derfor spurgt om kommunen vil finansiere udgiften til dette på samme måde, som man finansierede kloakeringen og tidligere forsyningen med vandledninger.

De samlede udgifter til udskiftning af de gamle stophaner vil iflg. tilbud fra Vestforsyning beløbe sig til 304.000 kr. ekskl. moms.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Supplerende oplysninger

Økonomiudvalget anbefalede i sit møde den 8. februar 2012 (sag nr. 16) samme ansøgning, bortset fra at det ansøgte beløb dengang lød på 180.000 kr. ekskl. moms. Det har efter udvalgets behandling af sagen vist sig, at tilbuddet på gravearbejde er blevet væsentlig dyrere end forventet, hvorfor sagen blev trukket fra byrådets behandling og startet forfra.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


9.         Vedtagelse af belysningsplanen for Holstebro Kommune

032807-2003

 

Sagsfremstilling

AL/SH - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø har i samarbejde med Vestforsyning Belysning A/S udarbejdet en belysningsplan for Holstebro Kommune (vedlagt). Planen er udarbejdet med rådgivning fra et rådgivende ingeniørfirma, der har stor erfaring med belysningsplaner i andre kommuner.

Belysningsplanen opstiller de overordnede principper for belysningen og danner udgangspunkt for en efterfølgende projektering. Planen opstiller blandt andet visioner inden for 5 overordnede emner: 1. Trafiksikkerhed og fremkommelighed, 2. Tryghed og komfort, 3. Arkitektonisk kvalitet og byrum, 4. Lys og mørke, samt 5. Energi- og driftseffektivitet. Visionerne og den overordnede belysningsstrategi konkretiseres i en områdeopdeling af kommunen, hvor specifikke retningslinjer skal sikre, at de enkelte områders karakteristika og identitet fremhæves af belysningen.

Planen tager udgangspunkt i, at også den fremtidige udskiftning af belysningsmateriellet skal kunne rummes inden for de eksisterende økonomiske rammer. 

Med belysningsplanen er der skabt en overordnet strategi for belysningen i kommunen med de formål at opnå de bedst mulige belysningsanlæg for de investerede midler, og sikre at belysningsanlæggene medvirker til at skabe sammenhæng og identitet i kommunen.

Teknik og Miljø har justeret udkastet til Belysningsplanen i forhold til de faldne bemærkninger. Den justerede plan ligger på sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00

Udvalget beslutter, på baggrund af de faldne bemærkninger, at sagen behandles igen på et kommende møde i udvalget.


Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

På mødet blev der udleveret et kortbilag, der viser stier med LED-belysning (vedlagt referat).

 

Niels Krawack (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


10.      Anlægsregnskaber for afsluttede byggemodningsprojekter over 2 mio. kr.

001507-2000

 

Sagsfremstilling

AV - TU - ØK - BY

 

I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede byggemodningsarbejder, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

 

Sted

nr.

Betegnelse/

byggemodning

Udgifts-

bevilling

Afholdte

udgifter

Råjord +

overordne-

de anlæg

Kostpris

 

Regnskab

salgsværdi

af grunde

Note

002436

Steensgårdsvej

1. etape

 

3.557.000

 

3.510.396

 

566.903

 

4.077.299

 

4.483.532

 

1

002494

Mejeriparken,

Herrup

 

2.675.000

 

2.685.650

 

inklusive

 

2.685.650

 

2.886.000

 

2

003317

Erhvervsområde

Nybovej 1. etape

 

8.246.000

 

8.238.632

 

4.908.914

 

13.147.546

 

10.481.395

 

3

003332

Erhvervsområde

ved Skautrupvej

 

3.350.000

 

3.257.585

 

4.565.000

 

7.822.585

 

8.356.650

 

4

 

Generel note:

Salgsværdi dækker både indtægter fra solgte grunde og værdi af usolgte grunde, som er medregnet til den udbudte salgspris ekskl. omkostninger.

 

Note 1:

Området er under overdragelse til ejerlavet sammen med 2. etape. Teknik og Miljø har ikke bemærkninger til regnskabet.

 

Note 2:

Der er ikke solgt grunde i området, som ligger hen med kommunal vedligeholdelsespligt. Belægninger og grønne områder mangler at blive udført. Der vil blive søgt ny anlægsbevilling, når grundsalg gør det videre arbejde aktuelt.

 

Note 3:

Der er god overensstemmelse mellem bevilgede og afholdte udgifter. Salgspriserne har ikke givet fuld dækning for kostprisen, idet manglende procedure for opkrævning af kloaktilslutningsbidrag har gjort, at kommunens tilgodehavende var forældet, da fejlen blev opdaget.

 

Note 4:

Der er et restareal på ca. 48.350 m2, som ikke er solgt endnu. I regnskabet er værdien af arealet sat til den udbudte salgspris ekskl. omkostninger. Det kan blive aktuelt at etablere en intern vej i området. Det afhænger af, hvordan restarealet bliver solgt. I givet fald vil der blive søgt ny anlægsbevilling hertil.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


11.      Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

021603-2010

 

Sagsfremstilling

AV – TU – ØK – BY

 

I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” aflægges hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsprojekter med bruttoudgifter højere end 2 mio. kr.

 

Sted nr.

Betegnelse

Anlægsbevilling

Anlægsudgift

Note

222318

Stibro over Ellebækvej

ved Måbjerg Kirkesti

2.225.000

2.340.383

1

222408

Cykelstiplan og skilte

3.250.000

3.177.774

1

222599

Fortsættelse af cykelsti

og fortov på Struervej

2.381.000

2.356.824

1

 

Note 1:

Teknik og Miljø har ikke bemærkninger til regnskaberne.

 

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


12.      Boligbyggemodning Hornshøj 1. etape - Økonomi

003102-2012

 

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan nr. 1040, som er første del af et stort byudviklingsområde ved Hornshøj, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af parcelhusgrunde ved "Kusken", Hornshøj, Holstebro.

Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat maj 2012.

Etapen omfatter således 54 parcelhusgrunde.

Byggemodningen indeholder:

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundpriserne er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning a/s etablerer gadelys og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune betaler årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes, afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 475.000,- og 570.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 18.600.000,- kr. ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 2.400.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.)

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløb på 16.200.000,- kr. vil restbeløbet på jordforsynings/byggemodningspuljen udgøre 26.600.000,- kr.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 20. februar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Kusken - Byggemodningskort

 


13.      Bevilling til infotavler ved indfaldsveje og kort

000353-2012

 

Sagsfremstilling

PMP - TU - ØK - BY

Der var i anlægsbudgettet for 2011 afsat 761.000 til etablering af informationstavler ved indfaldsvejene. Projektet blev ikke igangsat i 2011, men der er nu, i samarbejde med Erhvervs- og Turismeenheden, udarbejdet forslag til anvendelse af et standard skilte- og kortkoncept, som gør at både turistkort og infotavle ved stier og veje fremstår ensartet.

Konceptet for skilte baserer sig på, at selve kortene trykkes på specielle plastfolier, således at der er nemt at sætte nye op. Målet vil være, at kortene systematisk ajourføres og udskiftes hvert 3. år, således at de er retvisende, også i forhold til henvisninger til hoteller, seværdigheder m.v.

Der er i den vestlige del af kommunen en række tavler med turistinformationer, opsat af Ulfborg Turistforening. Disse tavler vurderes forsat at leve op til informationsbehovene, og disse vil ikke blive ændret. Der opsættes nye orienteringstavler ved de overordnede veje og ny bytavle i Ulfborg By ved Biblioteket.

Der er i den østlige del af kommunen en række korttavler opsat af Gl. Vinderup Kommune. Der opsættes nye oversigtsskilte ved de overordnede veje og ved Geddal Enge, Handbjerg Strand og Hjerl Hede. Der opsættes ny bytavle i Vinderup på Vinjes Torv. De øvrige skilte vurderes fortsat at opfylde behovet, der hvor de er opsat.

Da Byrådet endnu ikke har behandlet genbevillinger af anlægsmidler fra 2011 indstiller Teknik og Miljø, at der meddeles en anlægsbevilling, således at skiltene kan være opsat inden turistsæsonen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Niels Krawack (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


14.      Bevilling til opsætning af cykelinfotavler

000353-2012

 

Sagsfremstilling

PMP - TU - ØK - BY

Der var i anlægsbudgettet for 2011 afsat 200.000 til etablering af informationsskilte til cykelstinettet i den nordvestlige del af Holstebro By.

Projektet blev ikke igangsat i 2011, men der er nu, i samarbejde med Erhvervs- og Turismeenheden, udarbejdet forslag til anvendelse af et standard skilte- og kortkoncept, som gør at både turistkort og infotavle ved stier og veje fremstår ensartet.

Konceptet for skilte baserer sig på, at selve kortene trykkes på specielle plastfolier, således at det er nemt at sætte nye op. Målet vil være, at kortene systematisk ajourføres og udskiftes hvert 3. år, således at de er retvisende, også i forhold til henvisninger til hoteller, seværdigheder m.v.

Da Byrådet endnu ikke har behandlet genbevillinger af anlægsmidler fra 2011 indstiller Teknik og Miljø, at der meddeles en anlægsbevilling, således at skiltene kan være opsat inden turistsæsonen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Niels Krawack (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


15.      Trafikanalyse Enghaven og Skolegade i forbindelse med Enghavecenteret

010268-2012

 

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU-ØK-BY

Udarbejdelse af lokalplan for Enghavecenteret er igangsat og lokalplan for etablering af et parkeringsanlæg i Skolegade er nært forestående. I den forbindelse er der behov for en analyse af trafikken ved Enghaven/Jeppe Schous Gade/Enghavevej og ved Skolegade/Bisgårdgade og heraf behovet for eventuelle vejudvidelser ol.

Udgiften til ovennævnte trafikanalyser vil overslagsmæssigt andrage 500.000 kr.

Der er ved byggeriet af parkeringsanlægget Rådhushaven opnået et mindreforbrug i forhold til det i 2011 frigivne rådighedsbeløb, hvilket skyldes et gunstigt licitationsresultat. På den baggrund anbefaler Teknik og Miljø, at de 500.000 kr. til trafikanalyse overføres fra P-plads i Midtbyen til nærværende projekt.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 5. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Niels Krawack (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


16.      Borgmesterpagt vedr. EU's 20-20-20 mål

048526-2011

 

Sagsfremstilling

LKD/FLS - UNMK-ØK-BY

På møde i Kommunaldirektørnetværket og i Kontaktudvalget for Region Midtjylland og regionens 19 kommuner har kommunernes deltagelse i EU's Borgmesterpagt været drøftet, jf. vedlagte bilag 1 og bilag 2. På baggrund heraf ønskes en stillingtagen til, hvorvidt Holstebro Kommune ønsker at underskrive EU's Borgmesterpagt.

Formålet med EU's Borgmesterpagt er at sikre en lokal forankring af EU's 20-20-20 mål, dvs. 20 % reduktion i EU's samlede energiforbrug, 20 % reduktion af CO2-emissionen og mindst 20 % bæredygtig energi i EU's samlede energisystem i år 2020.

Ved indgåelse af Borgmesterpagten forpligter kommunen sig til at gå videre end de af EU fastsatte 2020 mål, hvor CO2-emissionen i kommunen (som geografisk enhed) skal reduceres med mindst 20 %. Regionen vil i den forbindelse bl.a. bidrage med kurser, implementering af handlingsplaner, organisering af ERFA-møder mv. I Danmark har 22 borgmestre allerede underskrevet borgmesteraftalen, heraf 3 kommuner i Region Midtjylland (Århus, Samsø og Ringkøbing-Skjern).

Ved indgåelse af EU's Borgmesterpagt er kommunen forpligtet til:

Det er vanskeligt at vurdere ressourceforbruget i Holstebro Kommune ved indgåelse af EU's Borgmesterpagt. Regionen har vurderet, at ressourceforbruget kan variere fra få uger til et halvt årsværk, afhængig af, om kommunen i forvejen arbejder med energi og handlingsplaner mv. Teknik og Miljø er pt. ikke tildelt ressourcer hertil.

Holstebro Kommune har allerede indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være klimakommune. Herved forpligtes kommunen (som virksomhed) til at reducere CO2-udledningen med 2 % om året frem til 2025. På baggrund heraf skal CO2-udledningen være reduceret med ca. 22 % fra 2008 til 2020. I henhold til Holstebro Kommunes udkast til klimaplan er det endvidere Holstebro Kommunes mål at reducere den samlede CO2-udledning i kommunen (som geografisk enhed) med 2 % om året frem til 2025. På baggrund heraf skal CO2-udledningen være reduceret med ca. 23 % fra 2007 til 2020. I den strategiske energiplan, udarbejdet af Climate Circle, er det visionen at reducere CO2-udledningen med ca. 50 % fra 2007 - 2025.

I henhold til ovenstående har Holstebro Kommune allerede ambitiøse mål for CO2-udledningen, både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed. Målet for CO2-reduktionen for Holstebro Kommune som virksomhed har vist sig vanskeligt at opnå. Mange af kommunens bygninger ligger indenfor fjernvarmeområder med brændselstyper, der har lille CO2-udledning, og der skal derfor store energibesparelser til, for at reducere CO2-udledningen med 2 % om året. For Holstebro Kommune som geografisk enhed er der lavet energiregnskaber i 2007 og 2009. Regnskaberne viser en CO2-reduktion på ca. 2 % fra 2007 til 2009, men det skal bemærkes, at energiregnskaberne er forbundet med stor usikkerhed. På forsyningsområdet vil idriftsættelse af Maabjerg BioEnergy og eventuelt også Maabjerg Energy Concept have positiv indvirkning på energiregnskabet. På transportområdet er det vanskeligere at reducere CO2-udledningen væsentligt.

Samlet vurdering

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der er følgende fordele og ulemper ved at Holstebro Kommune tiltræder EU's Borgmesterpagt:

Fordele

Ulemper

Mulighed for at markedsføre kommunens indsats med at reducere CO2-udledningen.

Holstebro Kommune har kun mulighed for indirekte at påvirke klimatiltag hos virksomheder, borgere mv. i kommunen.

Deltage i et forum, hvor der kan ske erfaringsudveksling omkring problemstillinger indenfor området.

Tilsvarende mål indgår allerede i udkast til klimaplan.

Ved flere EU tilskudsordninger vil der blive set positivt på ansøgere, som har underskrevet EU's Borgmesteraftale.

Kræver ressourcer i kommunen til udarbejdelse af handleplaner, afholdelse af energidage og udarbejdelse af statusrapporter mv.

Mulighed for at deltage i den årlige EU-Borgmesterkonference.              

 

Fortsat sagsbehandling

Holstebro Kommune har rettet henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune, der har tilsluttet sig EU's Borgmesterpagt. På baggrund af drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune samt på baggrund af en vurdering af, hvilke opgaver Holstebro Kommune i forvejen arbejder med vurderes det, at der er behov for ca. et kvart årsværk for at løfte opgaven.

 

Ressourcerne skal bl.a. bruges til:

- at udarbejde handlingsplaner for, hvordan kommunens mål om energibesparelser og brug af vedvarende energi opnås,

- at arbejde videre med energiregnskabet for kommunen som geografisk enhed, herunder standardisering og opdatering af data,

- at dokumentere, at målene opnås,

- at arrangere energidage,

- løbende at informere lokale medier om forløbet af handlingsplanen.

 

Indgåelse af EU's Borgmesterpagt medfører ingen formelle begunstigelser i forhold til ansøgninger om tilskud til energiprojekter, men det forventes, at der vil blive set positivt på ansøgere, som har underskrevet EU's Borgmesterpagt.

F.eks. fremgår det af programmet Intelligent Energy Europe (IEE), at IEE består af en række redskaber, herunder tilskud til projekter, teknisk bistand til investeringer, udliciteringer, støtte til uddannelse i energiteknologi og en række internetbaserede hjælpemidler samt støtte til de lokalsamfund, der underskriver Borgmesterpagten (eller tilsvarende energi- og klimastrategier).

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

Udvalget for Natur, Miljø og Klima besluttede at oversende sagen til økonomiudvalget uden indstilling.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 28. november 2011 kl. 10.30

Udsat idet det undersøges hvilke administrative ressourcer der skal til for at løse opgaven. Det undersøges endvidere, hvilke EU tilskudsordninger, et medlemskab kan åbne op for.


Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 20. februar 2012 kl. 09.30

Udvalget beslutter at oversende sagen til økonomiudvalget uden indstilling.

 

Susanne Thiim (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk Poulsen.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Bilag 6-Materiale vedr EUs borgmesterpagt

 referat fra møde i kd-net 14 oktober 2011

 


17.      Modtagestation Vestjylland - godkendelse af likviditetsopgørelse

001955-2012

 

Sagsfremstilling

CS/FLS UNMK - ØK - BY

Endelig godkendelse af opløsningsvilkår for nu nedlagte Modtagestation Vestjylland I/S.

Holstebro Kommune har modtaget 305.900 kr. som overskud fra afviklingen af Modtagestation Vestjylland I/S, Miljøvej 1, Herning.

Modtagestation Vestjylland I/S ophørte med sin virksomhed for kommunerne beliggende i det tidligere Ringkjøbing Amt ved kommunesammenlægningen i 2007. Salget af modtagestationens ejendom, Miljøvej 1, Herning er afsluttet i 2010. Holstebro Kommunes andel af overskuddet fra dette salg udgør 305.907,09 kr., og der skal meddeles en indtægtsbevilling.

 

Indstilling

Udvalget for Miljø, Natur og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Beløbet er tilgået de likvide aktiver. 

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 20. februar 2012 kl. 09.30

Indstilling tiltrådt.

 

Susanne Thiim (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk Poulsen.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V), John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


18.      Folkeskolen - Indkøb af IT udstyr til folkeskolen

011178-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Skolevæsenet fik i 2006 nyt IT udstyr i form af 2470 bærbare og stationære PC. Samme år fik skolerne opsat trådløst netværk.

Skolernes bærbare og stationære PC er stærkt nedslidte og skolerne har brug for nyt IT-udstyr. Skolerne har fortsat brug for, at skolerne kan råde over 1 PC pr. 4 elever og 1 PC pr. lærer. Samlet skal der således anskaffes 2420 PC. Med henblik på at kunne udnytte de digitale læremidler optimalt, omfatter indkøbet endvidere 100 interaktive white boards.

Det trådløse netværk står ligeledes overfor en udskiftning.

Da der skal opsættes trådløst netværk til spejderlejren, lægges der op til at det udstyr der benyttes til spejderlejren kan genbruges på skolerne, at indkøbet af platform sikrer at det kan udvides og at det trådløse net er dimensioneret så det kan håndtere mange brugere samtidigt. Samtidigt sikres det, at det trådløse net og de nye PC'ere kan udnytte de nyeste standarder indenfor trådløse kommunikation således at driftsoplevelsen bliver det bedst opnåelige.

De nye PC'ere forventes at skulle holde i 4 år. Det nye trådløse netværk forventes at skulle udskiftes om 6 år.

Den samlede udgift til det indstillede indkøb forventes at udgøre 29 mio. kr. Heraf finansieres 9 mio. kr. ved leasing indenfor det eksisterende driftsbudget. 

Budget og Regnskab har ikke bemærkninger til de bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at der foretages et IT indkøb ud fra følgende principper:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. marts 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


19.      Folkeskolen - Anlægsregnskab SFH pladser i Skave

010765-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010, 3 mio. kr. til etablering af SFH-lokaler ved Skave Skole. Projektet omfattede en ombygning på Skave Skole samt overflytning af to pavilloner, således at der blev plads til 60 SFH børn. Efter endt licitation kunne anlægssummen reduceres med 350.000 kr. Anlægssummen blev reduceret med 350.000 kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2010, så det samlede anlægsbudget udgjorde 2.650.000 kr. 

Der aflægges hermed anlægsregnskab. Byggeregnskabet udviser et forbrug på 2.269.197 kr. De uforbrugte midler udgør hermed 380.803 kr. 

Det udarbejdede anlægsregnskab er i overensstemmelse med bogføringen og påtegnet af Økonomi.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. marts 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.


Økonomiudvalget den 14. marts 2012 kl. 08.00

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Anlægsregnskab, SFH Skave

 


20.      Sundhedsaftale - Den palliative indsats - Gældende fra 2011 – 2014

001022-2012

 

Sagsfremstilling

AK/KVL – SOU/BY

Der skal i henhold til Sundhedslovens § 205 i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem de enkelte kommuner og regionen. Holstebro Kommune godkendte i november 2010 sundhedsaftalerne for 2011 -2014.

 

Loven fastlægger, at der skal indgås aftale på følgende 6 områder:

I Region Midtjylland har kommunerne og regionen herudover valgt at udarbejde følgende tre frivillige aftaler:

Dertil kommer, at det er besluttet i løbet af aftaleperioden at udarbejde en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale for 2011 - 2014 vedrørende den palliative indsats og en tillægsaftale for indsatsen for personer med demens. Aftalen vedrørende den palliative indsats foreligger nu til godkendelse. 

 

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om samarbejdet om den palliative indsats i Region Midtjylland er at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne.Samtidig er det et vigtigt formål med sundhedsaftalen, at den skal være med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i de tilbud, der gives til patienter i palliative forløb i kommunalt og regionalt regi.

 

Samarbejdet om den palliative indsats i Region Midtjylland er baseret på WHO’s mål og Sundhedsstyrelsens principper for den palliative indsats.

 

Sundhedsaftalen mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland består af fire dokumenter: en politisk sundhedsaftale, en administrativ og en sundhedsfaglig sundhedsaftale samt en lokal aftale. 

 

Den politiske sundhedsaftale indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier og opfølgning. De organisatoriske strukturer og administrative aftaler, der understøtter de lovmæssige krav og de politiske målsætninger, indgår som bilag i den politiske del. 

 

Den administrative og sundhedsfaglige del er rettet mod det sundhedsfaglige personale. Aftalen beskriver den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde. Indsatserne i sundhedsaftalen for den palliative indsats ligger stort set inden for rammen af lovgivningen på det palliative område. Aftalen er således en samordning af de aftaler og indsatser, der er i dag. Alligevel vil aftalen medføre en vis omlægning og samordning af indsatserne i både kommunerne, på hospitalerne og i almen praksis. 

 

I Holstebro Kommune er det vurderingen, at det forhold, at Holstebro allerede har et palliativt team betyder, at Holstebro kommune  har mange af de indsatser der foreslås i aftalen. 

 

Sundhedsaftalen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

 

 

Indstilling

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,at sundhedsaftalen mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland godkendes.

 

Supplerende oplysninger

Den sundhedsfaglige sundhedsaftale for den palliative indsat forefindes som bilag 2 på sagen.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2012 kl. 13.00

Indstilling godkendt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Politisk og administrativ aftale

 SOU 21.02.2012 - Bilag 3 - Høringssvar fra Holstebro Ældreråd vedr. forslag til tillægsaftaler til Sundhedsaftalen vedr. palliativ og demens

 SOU 21.02.2012 - Bilag 4 - Høringssvar fra Ho Handicapråd vedr. Sundhedsaftale for den palliative indsats og sundhedsaftale for indsatsen for personer med demens

 


21.      Sundhedsaftale - Personer med demens - Gældende fra 2011 – 2014

003043-2012

 

Sagsfremstilling

AK/KVL – SOU/BY

Der skal i henhold til Sundhedslovens § 205 i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem de enkelte kommuner og regionen. Holstebro Kommune godkendte i november 2010 sundhedsaftalerne for 2011 -2014.

 

Loven fastlægger, at der skal indgås aftale på følgende 6 områder:

I Region Midtjylland har kommunerne og regionen herudover valgt at udarbejde følgende tre frivillige aftaler:

Dertil kommer, at det er besluttet i løbet af aftaleperioden at udarbejde en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale for 2011 - 2014 vedrørende den palliative indsats og en tillægsaftale for indsatsen for personer med demens. Aftalen for personer med demens foreligger nu til godkendelse. 

 

Det overordnede formål med sundhedsaftalen for personer med demens er at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne. Aftalen er udarbejdet ud fra rammen for den generiske model for forløbsprogrammer for kroniske lidelser jf. den nationale handlingsplan for demensindsatsen, men aftalen er ikke et forløbsprogram. 

 

Sundhedsaftalen mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland består af fire dokumenter: en politisk sundhedsaftale, en administrativ og en sundhedsfaglig sundhedsaftale samt en lokal aftale. 

 

Den politiske sundhedsaftale indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier og opfølgning. 

 

Den administrative og sundhedsfaglige del er rettet mod det sundhedsfaglige personale. Aftalen beskriver den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde.

 

Da aftalen er en samordning af de aftaler og indsatser, der allerede foregår i dag, sker langt hovedparten af de indsatser som er beskrevet i den sundhedsfaglige del af aftalen, allerede. De beskrevne tilbud og indsatser ligger inden for lovgivningen på demensområdet, med undtagelse af et enkelt område - en kommunal sundhedsfaglig kontaktperson.

 

I Holstebro Kommune er det vurderingen, at sundhedsaftalen for personer med demens rummer mange positive aspekter og kan medvirke til at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af sektorgrænserne til gavn for personer med demens og deres pårørende. Det er samtidig vurderingen, at sundhedsaftalens bestemmelser om, at alle personer med demens skal have en sundhedsfaglig kontaktperson, og at denne kontaktperson bl.a. skal planlægge og medvirke i mindst ét årligt besøg hos praktiserende læge eller hos personen med demens, hvis denne ikke magter, at samtalen foregår hos praktiserende læge, vil medføre en serviceudvidelse. Implementeringen af denne bestemmelse i aftalen vil nødvendigvis ske gradvis og muligvis over en årrække. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der er ca. 700 personer med demens i Holstebro Kommune, og at antallet forventes at være stigende. Bestemmelsen medfører samtidig et skift i rollefordelingen mellem kommune og almen praksis, idet praktiserende læge hidtil har været tovholderen i behandlingen af personen med demens. 

 

Sundhedsaftalen har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sundhedsaftalen for personer med demens godkendes.

 

Supplerende oplysninger

Den sundhedsfaglige sundhedsaftale for demens forefindes som bilag 2 på sagen.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2012 kl. 13.00

Indstilling godkendt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 SOU 21.02.2012 - Bilag 1 - Sundhedsaftale demens - politisk og administrativ del

 SOU 21.02.2012 - Bilag 3 - Høringssvar fra Holstebro Ældreråd vedr. forslag til tillægsaftaler til Sundhedsaftalen vedr. palliativ og demens

 SOU 21.02.2012 - Bilag 4 - Høringssvar fra Ho Handicapråd vedr. Sundhedsaftale for den palliative indsats og sundhedsaftale for indsatsen for personer med demens

 


22.      Praksisundersøgelse Ledighedsydelse 2011

035958-2011

 

Sagsfremstilling

HB/AMH - AMU - BY

Statsforvaltningen Midtjylland har december 2011 gennemført en praksisundersøgelse af 13 midtjydske kommuners afgørelser om sanktioner på ledighedsydelsesområdet. Formålet med en praksisundersøgelser er at føre tilsyn med, om kommunerne overholder reglerne på området.

Statsforvaltningen skal inden 1. juni 2012 orienteres om kommunalbestyrelsens behandling af undersøgelsen, herunder hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Ledighedsydelse er en forsørgelsesydelse for borgere, der er visiteret til fleksjob. Kommunen skal træffe afgørelse om en sanktion, dvs. stop eller afslag på ledighedsydelse, f.eks. når borgeren er selvforskyldt ledig fra et fleksjob, når borgeren udebliver fra en opfølgningssamtale, eller når borgeren afslår et rimeligt tilbud om fleksjob.

I undersøgelsen er indgået 52 sager i alt fra kommunerne. Undersøgelsen viser, at 90% af sagerne ville være blevet ændret eller hjemvist til fornyet behandling. Årsagen er i ca. halvdelen af sagerne, at kommunerne har sanktioneret, hvor der ikke har været grundlag for dette. Andre årsager er, at borgeren ikke er vejledt tilstrækkeligt forud for sanktionen, at sagen er mangelfuldt oplyst, at arbejdsevnemetoden ikke er anvendt, og at der ikke er gennemført partshøring forud for afgørelsen. Derudover har der i mange sager været det særlige problem, at afgørelsen fejlagtigt er truffet af det kommunale jobcenter, som efter reglerne alene har kompetencen til at afgive indstilling til ydelseskontoret om en sanktion.

I praksisundersøgelsen blev der udtaget 5 sager fra Holstebro Kommune. Heraf var 1 sag samlet set rigtig, og 4 sager ville være blevet ændret eller hjemvist, hvis det var klagesager. Af de 4 forkerte sager, var de 3 afgjort efter den rigtige bestemmelse, men på grund af en kombination af: Manglende partshøring (2 sager), for ringe vejledning om sanktionsmulighed i indkaldelsesbrev (2 sager), for ringe oplysningsgrundlag (1 sag) og at borgeren var indkaldt med for kort frist (1 sag), ville de øvrige sager også være blevet hjemvist eller omgjort af nævnet. Alle sager er blevet afgjort af Ydelseskontoret, hvilket er den korrekte afdeling.

Imidlertid er der hovedsageligt tale om gamle afgørelser, da der ikke forefandtes flere nyere afgørelser indenfor området. Den korrekte sag er fra 2011, mens de øvrige sager er fra henholdsvis 2004 og 2006. Det er anført overfor nævnet, at det er uhensigtsmæssigt at føre tilsyn på afgørelser, der er over 5-8 år gamle, da resultatet ikke siger noget om det aktuelle niveau i kommunerne.

I dag foreligger der udførlige arbejdsgangsbeskrivelser på området, og det er forvaltningens opfattelse, at der i dag er helt styr på, at borgerne på forhånd skal orienteres om mulige konsekvenser, at der skal indkaldes med passende frist, og at der skal ske behørig partshøring. Denne vurdering understøttes af forvaltningens interne ledelsestilsyn.

Det findes således, at undersøgelsen bør give anledning til en orientering på de relevante personalemøder med henblik på en drøftelse heraf.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 29. februar 2012 kl. 13.30

Orienteringen videresendes til Byrådets behandling, hvor Arbejdsmarkedsudvalget har noteret sig, at der - efter kommunalreformen - er indført arbejdsgange, der sikrer en god praksis på området.

 

Beslutning

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Bilag

 Praksisundersøgelse ledighedsydelse 2011

 


Lukket del

23.      Sag på dagsordenen

000033-2012

 

 


24.      Sag på dagsordenen

025385-2006

 

 


25.      Sag på dagsordenen

006870-2012

 

 


26.      Salg

008105-2011

 

 


27.      Grundsalg

049094-2011

 

 


28.      Ekspropriation

041635-2011

 

 


29.      Køb

008362-2011