Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 21. august 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Der var afbud fra Canan Dogan (A).

 

Mødet hævet kl. 18.00.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Budgetopfølgning pr. 31.05.2012. 3

2......... Kommunal lånegaranti til Ulfborg Fjernvarme. 5

3......... Kommunal lånegaranti Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Varme A/S.. 6

4......... Regnskab 2011 Holstebro-Struer Lystbådehavn. 7

5......... Regnskab 2011 fra Holstebro-Struer Trafikhavn. 9

6......... Det specialiserede social område 2012. 10

7......... Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Mejrup Skole  11

8......... Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Rolf Krake Skolen  12

Lukket del 13

9......... Aktuel kvarter 13

10...... Tagrenovering - anlægssag. 14

11...... Arealerhvervelse. 15

 


Åben del

1.         Budgetopfølgning pr. 31.05.2012

008281-2012

 

Sagsfremstilling

CB - ØK - BY

Fagforvaltninger og stabe har gennemført årets anden generelle budgetopfølgning med baggrund i forbruget pr. 31.5.2012.

 

Det forventede regnskab viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget inkl. genbevillinger.

 

For servicerammens vedkommende viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Det er Økonomis vurdering, at den forventede afvigelse er så lille, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte tiltag for at ændre på det forventede årsresultat.

 

I bilaget gennemgås budgetopfølgningens resultat i nærmere detaljer.

 

Indstilling

Drift:

 

Økonomiudvalget indstiller, at

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

Anlæg:

 

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. august 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Samlet notat vedr. budgetopfølgning pr. 31.5.2012


2.         Kommunal lånegaranti til Ulfborg Fjernvarme

030277-2012

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Ulfborg Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 8 mio. kr. i forbindelse med optagelse af lån til finansiering af nybyggeri, udbygning af eksisterende flisanlæg.

Ulfborg Fjernvarme er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

at der gives en lånegaranti på 8,0 mio. kr. til Ulfborg Fjernvarme A.m.b.a.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. august 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti Ulfborg Fjernvarme


3.         Kommunal lånegaranti Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Varme A/S

028824-2012

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Varme A/S har fremsendt ansøgninger om kommunal lånegaranti på henholdsvis 14,5 mio. og 45,0 mio. kr. Lånet på 14,5 mio. kr. til Vestforsyning Vand A/S optages til finansiering af udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere, mens lånet på 45 mio. kr. til Vestforsyning Varme A/S optages til finansiering af varmeforsyningsanlæg og udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere.

Vestforsyning vand A/S og Vestforsyning Varme A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. august 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Vestforsyning Vand

Vestforsyning Varme


4.         Regnskab 2011 Holstebro-Struer Lystbådehavn

029287-2012

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Der er udarbejdet årsregnskab for 2011 for Holstebro-Struer Lystbådehavn.

Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et fællesskab, jf. § 60 i Lov om kommuners styrelse.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og § 9 i vedtægterne for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn.

Deloitte, har revideret årsregnskabet. Revisionen har givet regnskabet et forbehold, grundet at den valgte afskrivningsprofil på de materielle anlægsaktiver ikke følger Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til kommuners regnskabsaflæggelse i Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Herudover er det revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2011.

I 2012 vil Økonomi og Løn i Struer Kommune i samråd med Holstebro-Struer Lystbådehavn få tilpasset afskrivningsprofilen og anlægskartoteket, således at Økonomi- og Indenrigsministeriets krav overholdes.

I det følgende vises hovedtallene fra regnskabet. Til sammenligning er vist tilsvarende tal for 2010.

 Tekst

 Regnskab 2011 (kr.)

 Regnskab 2010 (kr.)

 Nettoomsætning

 2.196.143

 2.150.086

 Driftsomkostninger

 -1.733.481

 -1.466.272

 Finansielle poster

 37.778

 20.057

 Resultat før afskrivninger

 500.440

 703.871

 Afskrivninger

 -482.821

 -444.394

 Årets resultat

 17.619

 259.477

Egenkapital ultimo 2011: 12.115.998 kr.

Likvid beholdning ultimo 2011: 667.534 kr.

Lystbådehavnen har lån hos henholdsvis Holstebro og Struer Kommuner på 4.677.935 kr., i alt 9.355.870 kr. Lånene er rente og afdragsfri frem til 2014. Revisionen vurderer, at med lystbådehavnens indtjening de seneste år, kan en rente- og afdragsforpligtigelse være vanskelig at imødekomme. Ledelsen anbefales at få lånebetingelserne afklaret indenfor den nærmeste fremtid.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

at regnskabet for 2011 godkendes.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. august 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Tiltrådt indstillingen. Sagen sendes til Byrådet med anbefaling.

 

Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Revisionsprotokollat - Holstebro-Struer Lystbådehavn

Årsrapport 2011 - Holstebro-Struer Lystbådehavn


5.         Regnskab 2011 fra Holstebro-Struer Trafikhavn

029269-2012

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 13. juni 2012 godkendt årsrapport 2011 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetence til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2011 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

 

Indstilling

Til orientering i Økonomiudvalget og Byråd.  

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. august 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Til orientering.

 

Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


6.         Det specialiserede social område 2012

000984-2012

 

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten drøftes løbende i Byrådet. Oversigten for 2. kvartal 2012 er udsendt til Byrådet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

at oversigten tages til efterretning.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. august 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Tiltrådt indstillingen. Sagen sendes til Byrådets efterretning.

 

Torben Gudiksen (B) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Oversigten blev taget til efterretning.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Økonomisk oversigt til Byrådet, 2. kvartal 2012


7.         Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Mejrup Skole

026388-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 3.875.000 kr. til ombygning af 6 klasselokaler samt 2 små og 1 stort grupperum på Mejrup Skole. 

Holstebro Byråd vedtog den 21. februar 2012 at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013 og at der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.

Der foreligger nu et samlet byggeprojekt til 16.875.000 kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

Rådighedsbeløbet i 2012 finansieres af de afsatte 3.875.000 kr. til udbygning af lokaler på Mejrup Skole og 2.000.000 kr. fra puljen til skoleudbygning som følge af skolestrukturen, og rådighedsbeløbet i 2013 finansieres af den i budgettet afsatte pulje til skoleudbygning som følge af skolestrukturen.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 21. juni 2012 kl. 13.30

Indstillingen følges.


Økonomiudvalget den 27. juni 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Rolf Krake Skolen

026389-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 anlægsmidler til ombygning af skolebibliotek og personalerum på Rolf Krake Skolen.

Budgettet for byggeriet er opdelt på anlægsbudgettet for 2012 og 2013. I 2012 er der afsat 5.000.000 kr., og i 2013 er der afsat 4.189.000 kr. Der foreligger nu et projekt til 6.300.000 kr. Der søges frigivet 5.000.000 kr. i 2012 og 1.300.000 kr. i 2013 til ombygningen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 21. juni 2012 kl. 13.30

Indstillingen følges.


Økonomiudvalget den 27. juni 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


Lukket del

9.         Aktuel kvarter

000033-2012

 

 


10.      Tagrenovering - anlægssag

016836-2012

 

 


11.      Arealerhvervelse

006220-2012