Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 17. december 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Susanne Thiim (A) deltog i mødet fra kl. 17.10.

Mødet sluttede kl. 18.00.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. 3

2......... Budgetomplacering som følge af DUT-regulering for 2013. 5

3......... Lånegaranti Vestforsyning A/S 25,7 mio. 6

4......... Lånegaranti Thorsminde Fjernvarmeværk. 7

5......... Valg af medlemmer til Det fælleskommunale Beboerklagenævn for Holstebro og Struer Kommuner 8

6......... Valg af medlemmer til Det fælleskommunale Huslejenævn for Holstebro og Struer Kommuner 10

7......... Byggemodning Hingebjergvej i Tvis 2.etape - Økonomi 11

8......... Busterminal Stationsvej - Økonomi 13

9......... Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik og Miljø.. 15

10...... Frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende arbejder November 2013  16

11...... Kommuneplantillæg 2009:22, Område til fritidsformål - ATV- og bokartbane i Ulfborg  18

12...... Forslag til Lokalplan nr. 1090, Fritidsområde ved Industriarealet i Ulfborg. 20

13...... Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 med ledsagende VVM-redegørelse og Miljørapport - Vindmøller nordøst for Vemb. 22

14...... Forslag til lokalplan nr. 1095 - Vindmøller nordøst for Vemb. 24

15...... Forslag til lokalplan nr. 1096, Boligområde Kildevej, Holstebro. 26

16...... Forslag til lokalplan nr. 1097 - Erhvervsarealer ved Nupark. 27

17...... Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 for et område til boligformål ved Mejrup øst 29

18...... Forslag til lokalplan nr. 1101 for et boligområde ved Mejrup øst 30

19...... Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32; Handleplan for klimatilpasning i Holstebro Kommune  31

20...... Storå sejlads, forslag til sejladsregulativ 2013. 34

21...... Godkendelse af betalingsvedtægt 2013. 36

22...... Affaldsområdet 2014 - budget og gebyrfastsættelse. 38

23...... Folkeskolens kvalitetsrapport 2013. 40

24...... Dagtilbud - ansøgning om anlægstilskud i Ejsing. 42

25...... Godkendelse af aftale for Ensemble Midt Vest mellem kommuner og staten 2014-2017  44

26...... Ansøgning om anlægsbevilling til miljømæssig oprydning af Helgolandsgade 18-20  47

27...... Projekt "Nyt liv i gamle haller - Sdr. Nissum Hallen". 49

28...... Udpegning af medlemmer til Holstebro Handicapråd - 2014-2017. 51

Lukket del 54

29...... Aktuelt Kvarter 54

30...... Erhvervelse af jord. 55

31...... Jorderhvervelse. 56

32...... Erhvervelse af jord. 57

33...... Driftsaftale. 58

 


Åben del

1.         Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune

033679-2013

 

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

Med de faldne bemærkninger under første behandling af "forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune" den 26. november 2013 er følgende ændringer / tilføjelser indarbejdet i styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune:

Under § 13, stk. 2 foretages følgende ændringer:

Under § 15, stk. 3 foretages følgende ændringer:

Under § 17, stk. 2 foretages følgende ændringer:

§ 21 får følgende ordlyd:

 ”Når et medlem, herunder en næstformand, af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. § 20, stk. 1-8.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen og med de faldne bemærkninger.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


2.         Budgetomplacering som følge af DUT-regulering for 2013

027387-2013

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

Byrådet godkendte den 12.11.2013 DUT-reguleringen for 2013.

 

Det har vist sig, at enkelte af lovændringerne berører nogle andre bevillingsområder end først antaget, og derfor indstiller Økonomi følgende tekniske ændringer, der medfører en anden udvalgsfordeling.

 

Derudover er der sket ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsvejledning hvad angår fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere, som betyder at indtægten ikke kan tilføres fleksjobpuljen direkte.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 


3.         Lånegaranti Vestforsyning A/S 25,7 mio.

042098-2013

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Vestforsyning A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 25,7 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af ny lagerhal.

Vestforsyning A//S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Lånegaranti Vestforsyning

 


4.         Lånegaranti Thorsminde Fjernvarmeværk

041981-2013

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Thorsminde Fjernvarmeværk har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 3,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af udbygning af varmeværkets ledningsnet.

Thorsminde Fjernevarmeværk er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør, Økonomi og IT Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Ansøgning fra Thorsminde Fjernvarmeværk

 


5.         Valg af medlemmer til Det fælleskommunale Beboerklagenævn for Holstebro og Struer Kommuner

035086-2013

 

Sagsfremstilling

EV - ØK - BY

 

Formanden og suppleanten udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

 

 

Byrådet skal udpege to nævnsmedlemmer, en socialt sagkyndig og suppleanter.

 

De to medlemmer og suppleanter udpeges af Byrådet efter indstilling fra lejer- og udlejerorganisationerne.

 

Lejernes Landsorganisation har indstillet Hanne Jacobsen som lejerrepræsentant og Martin Hansen som suppleant.

 

Boligselskabet Sct. Jørgen har indstillet Inge Lise Madsen som udlejerrepræsentant og Laila Bruun som suppleant.

 

Boligselskabet Holstebro og Boligselskabet Lejerbo har indstillet Anne Sakariassen som udlejerrepræsentant og Knud-Erik Hansen som suppleant.

 

AAB-Struer har indstillet Emma Juul som udlejerrepræsentant.

Struer Boligselskab har indstillet Ulrik Koll som udlejerrepræsentant.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

Det indstilles endvidere, at følgende udpeges for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

Supplerende oplysninger

De af boligselskaberne foreslåede medlemmer er indstillet således, at det foreslåede medlem fra Boligselskabet Sct. Jørgen, der har det største antal boliger, er indstillet som medlem, at det foreslåede medlem fra Boligselskabet Holstebro/Boligselskabet Lejerbo, der har det 2. største antal boliger, er indstillet som 1. suppleant, og at det foreslåede medlem fra AAB-Struer, der har det 3. største antal boliger, er indstillet som 2. suppleant.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


6.         Valg af medlemmer til Det fælleskommunale Huslejenævn for Holstebro og Struer Kommuner

035082-2013

 

Sagsfremstilling

EV - ØK - BY

 

Formanden og suppleanten udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

 

Byrådet skal udpege to nævnsmedlemmer, en socialt sagkyndig og suppleanter.

 

De to medlemmer og suppleanter udpeges af Byrådet efter indstilling fra lejer- og udlejerorganisationerne.

 

Lejernes Landsorganisation har indstillet Hanne Jacobsen som lejerrepræsentant og Martin Hansen som suppleant.

Holstebro Grundejerforening har indstillet Hans Lykkegård som udlejerrepræsentant og Jan Sørensen som suppleant.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

Det indstilles endvidere, at følgende udpeges for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.


7.         Byggemodning Hingebjergvej i Tvis 2.etape - Økonomi

037353-2013

 

Sagsfremstilling

TV/AV- TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan 1043, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodning af parcelhusgrunde ved Hingebjergvej i Tvis. Umiddelbart syd for den nye udstykning er der tidligere byggemodnet 9 parcelhusgrunde ved udstykningen Egelund.

Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat marts 2014.

2. etape omfatter således 24 parcelhusgrunde.

Byggemodningen indeholder:

600 m boligvej med fortov

150 m sideudvidelse af Hingebjergvej

150 m fortov langs Hingebjergvej

70 m sti (Tilsluttes Egelund)

Jordforbedringer

Museumsundersøgelser

Byggemodningsbidrag for fjernvarme

Forsyninger for kloak, vand og el.

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning Belysning A/S etablerer gadelyset og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes afhængig af grundstørrelsen (fra ca. 700m2 op til 2400m2), at ligge imellem 440.000 og 750.000 kr. incl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 7.100.000 kr. ekskl. jorderhvervelse, heraf skal der senere anvendes 2.500.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af fortove og grønne områder mm.). Der ønskes således frigivet et rådighedsbeløb på 4.600.000 kr. i 2014.

Etablering af området vil medføre behov for forøgelse af Teknisk Udvalgs driftsramme på 35.000 kr. pr. år fra og med 2015, til dækning af den fremtidige drift af gadelys.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 11. november 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Hingebjergvej_etape2 - Byggemodningskort

 


8.         Busterminal Stationsvej - Økonomi

035266-2013

 

Sagsfremstilling

JEJ/AV – TU - ØK - BY

 

På anlægsbudgettet for 2014 -2017 er der afsat hhv. 5.070.000 kr. og 6.251.000 kr. i 2014 og 2015 til busterminal på Stationsvej ved Holstebro banegård.

 

Holstebro Kommune fik d. 11. september 2013 tilsagn om tilskud på 4.075.000 kr. fra fremkommelighedspuljen, Trafikstyrelsen, til etablering af en ny busterminal ved Holstebro banegård. 

 

Busterminalen består i dag af savtakket parkering for busserne til regionalruterne, og et stoppested på Stationsvej for bybusserne.

 

Busterminalen ændres således at bybusser samt lokal- og regionalruter skal betjenes af den nye terminal. Terminalen ændres til perroner parallelt med Stationsvej hvilket giver øget kapacitet, overblik og sikkerhed for de bløde trafikanter.

 

Tværprofilet på Stationsvej ombygges, således at den dobbeltrettede cykelsti erstattes af en enkeltrettet cykelsti i hver side, samt fortov. Dette betyder at sideparkeringen på den omtalte strækning fjernes. Anlægsarbejdet forventes færdiggjort i 2014. Projektet skal evalueres i 2015, hvortil der forventes at skulle bruges 150.000 kr., hvorfor der anmodes om fremrykning af 6.101.000 kr. af det fulde afsatte beløb i 2015. Evalueringen skal foretages inden sidste rate af tilskuddet fra fremkommelighedspuljen frigives.

 

Tilskuddet fra fremkommelighedspuljen udbetales med 250.000 kr. i 2013, 2.750.000 kr. i 2014 og 1.075.000 kr. i 2015.

 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


9.         Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik og Miljø

032723-2003

 

Sagsfremstilling

JOJ/PMP – TU – ØK – BY

 

I henhold til reglerne i ”Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune” fremsendes hermed anlægsregnskaber for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

 

Projekt /

sted nr.

Betegnelse

Udgifts-

bevilling

Afholdte

udgifter

Salgsværdi

af grunde

Note

002446

Byggemodning af

Vestergårdsvænget

9.118.000

9.108.343

7.817.672

1

222339

Renovering af Øster-

gade øst – Skovgyden

4.133.000

4.141.694

-

 

222625

Cykelstier langs Herning-

vej inden for Ringvejen

3.200.000

3.126.235

-

 

222631

Renovering af Store Bro

7.163.000

7.162.980

-

 

222641

Udbedring af sorte pletter

på Nørrebrogade og

Sønderbrogade

4.844.000

4.857.169

-

 

 

Note 1:

Byggemodningsudgifterne overstiger salgsindtægterne med ca. 1,3 mio. kr. Det skyldes, at der måtte afholdes store ekstraudgifter til jordbundsudskiftning under veje og parcelhusgrunde p.g.a. dårlige / bløde leraflejringer i området.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Thiim (A) deltog ikke ved sagens behandling.


10.      Frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende arbejder November 2013

009919-2013

 

Sagsfremstilling

PK/HLJ - TU - ØK - BY

Teknik og Miljø gennemfører for Holstebro Kommune løbende energibesparende arbejder på baggrund af besparelsesforslag fra energimærke på kommunens bygninger. Teknisk Udvalg har tidligere den 18/3 og 19/8 frigivet samlede midler for kr. 4,567 mio. til gennemførelse af besparelsestiltag i 2013 af en samlet pulje på kr. 5,15 mio.

De besparelsesforslag som gennemføres, må samlet have en simpel tilbagebetalingstid op til 14 år i henhold til byrådet beslutning.

Der er igangsat og gennemført en række besparelsesforslag for de afsatte midler i 2013. Teknik og Miljø har konstateret, at enkelte af disse besparelsesprojekter ikke er rentable at gennemføre på de udvalgte ejendomme.

Teknik og Miljø ønsker derfor tilbageført følgende bevilgede midler fra følgende ejendom:

Til Sct. Jørgen Skole er frigivet kr. 1.200.000 til energibesparende tiltag. Heraf ønskes tilbageført kr. 400.000,- idet et planlagt projekt ikke er rentabelt at gennemføre. Der gennemføres energibesparende tiltag for de øvrige midler.

Teknik og Miljø ønsker samtidig, at der frigivet midler fra energipulje til investering i energibesparende arbejder:

Forvaltning

Bygningstype

Budget kr. ekskl. moms

Besparelse kr. ekskl. moms

Børn og Unge

Skole og børnehaver

539.000

36.200

Social og Arbejdsmarked

Skovvang

170.000

10.900

Kultur og Sundhed

Idrætshaller m.v.

148.000

12.900

Til gennemførelse af disse aktiviteter ønskes der frigivet kr. 857.000,-  som har et samlet besparelsespotentiale på kr. 60.000,-

Ligeledes planlægger Teknik og Miljø at gennemføre yderligere besparelsestiltag på følgende ejendom:

Til gennemførelse af dette besparelsestiltag er der behov for frigivelse af kr. 100.000, som forventes et besparelsespotentiale på kr. 7.100,-

Med denne indstilling gennemføres der samlet investering på kr. 957.000,- med et samlet besparelsespotentiale på kr. 60.000,- og med en samlet tilbagebetalingstid på 14 år.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


11.      Kommuneplantillæg 2009:22, Område til fritidsformål - ATV- og bokartbane i Ulfborg

048031-2012

 

Sagsfremstilling

DBM/SH - ØK - BY

Holstebro Kommune vil gerne forebygge kriminalitet, hærværk og misbrug i Ulfborg og omegn. Derfor er der et ønske om at etablere en ATVbane og en bocartbane med tilhørende værksted. Ideen er kommet i forbindelse med projektet ”I Ulfborg lykkes alle børn og unge – et fælles ansvar”. Det er intensionen at give de unge en meningsfuld fritidsaktivitet, så de trækkes ud af det kriminelle miljø og deres misbrug.

Banerne skal ligge bynært, så de er let tilgængelig, men på grund af de støjende aktiviteter, skal banerne også placeres, så de ikke er til gene for byens boliger. Derfor har kommunen valgt et areal, som ikke ligger for lang væk fra bymidten, der i forvejen præget af støjgener fra jernbanen, Ringkøbingvej og det eksisterende erhvervsområde.

I dag er Arealet udlagt til erhvervsformål. Derfor er det nødvendigt at udlægge et nyt rammeområde hvor anvendelsen er til fritidsformål. Det nye rammeområde 04.F.08 er ca. 3 ha stort og ligger syd for Industriarealet i Ulfborg, ud til Ringkøbingvej.

Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes og behandles lokalplan nr. 1090.

Med kommuneplantillæg nr. 22 foretages der følgende ændringer i Holstebro Kommuneplan 2009.

1.            Den vestlige del af rammeområde 04.E.04, som er udlagt til erhvervsformål, tages ud af kommuneplanen og erstattes af rammeområde 04.F.08.

2.            Rammeområde 04.F.08 udlægges til fritidsformål og får et areal på ca. 3 ha.

3.            Bestemmelserne for rammeområde 04.F.08 suppleres med en række tiltagskrav i forhold til grundvandet i området.

4.            I rammeområde 04.F.08 bestemmelser, stilles der krav om en afskærmende beplantning omkring banerne og de dertilhørende faciliteter.

På baggrund af en screening, er det blevet besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes i forhold til støjpåvirkninger, grundvandsforhold i området, skovbyggelinje og befolkningens tryghed.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22

 Miljøvurdering

 


12.      Forslag til Lokalplan nr. 1090, Fritidsområde ved Industriarealet i Ulfborg

048042-2012

 

Sagsfremstilling

DBM/SH - TU – BY

 

Holstebro Kommune vil gerne forebygge kriminalitet, hærværk og misbrug i Ulfborg og omegn. Derfor bakker Kommunen op om borgerforeningens ønske om at etablere en ATV bane og en bocartbane med tilhørende værksted mm. i den sydøstlige del af Ulfborg. Ideen er kommet i forbindelse med projektet ”I Ulfborg lykkes alle børn og unge – et fælles ansvar”. Det er intensionen at give de unge en meningsfuld fritidsaktivitet, så de trækkes ud af det kriminelle miljø og deres misbrug.

 

Der er udvalgt et areal til etableringen af banerne, som ligger bynært og hvor støjen fra maskinerne ikke generer byens boligområder. Lokalplanområdet er ca. 3 ha stort og ligger i den sydøstlige del af Ulfborg syd for det eksisterende erhvervsområde. Lokalplanområdet ligger indenfor den eksisterende lokalplan nr. 65 som udlægger området til erhverv. Med lokalplan nr. 1090 bliver det muligt at etablere banerne og de tilknyttede faciliteter indenfor lokalplanområdet.

 

ATVerne vil påvirke omgivelserne med støj. Derfor er behovet for støjafskærmende foranstaltninger blevet undersøgt. Holstebro Kommune har fået en konsulent til at måle og analysere den støj, der vil komme i forbindelse med kørsel på banerne. Konklusionen på beregningerne og analysen af støjens påvirkning er, at der skal etableres en 5 meter høj støjafskærmning langs banearealets sydlige afgrænsning for at overholde støjvilkårene ved de omkringliggende boliger.

 

Da udformningen af terræn på ATV banen og støjvolden er nogle markante ændringer i det eksisterende landskab, skal der etableres en afskærmende beplantning, som er medvirkende til at banen ikke forstyrrer det eksisterende landskab.

 

I lokalplanen er der også udlagt areal til parkering og bebyggelse i form af containere og pavilloner.

 

Ifølge Holstebro Kommuneplan 2009 – 2021 ligger lokalplanområdet i et rammeområde til erhvervsformål. Derfor er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen nr. 22, hvor anvendelsen for det pågældende område er ændret til fritidsformål.

 

På baggrund af en screening er det blevet besluttet, at planforslagene skal miljøvurderes i forhold til støjpåvirkninger, grundvandsforhold i området, skovbyggelinje og befolkningens tryghed.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Forslag til lokalplan_nr_1090

 Miljøvurdering

 


13.      Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 med ledsagende VVM-redegørelse og Miljørapport - Vindmøller nordøst for Vemb

016215-2013

 

Sagsfremstilling

JLH/SH - UNMK - ØK - BY

I Holstebro Kommuneplan 2009 er der udlagt et område til opstilling af op til 12 vindmøller, med en totalhøjde imellem 125 og 150 meter (Holstebro Byråd har udlagt vindmølleområdet ved vedtagelse af "Vindmølleplanen" - Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009).

Holstebro Kommune har efter en konkret VVM-anmeldelse påbegyndt planlægningsproces, der vil muliggøre opstilling af op til 12 vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter indenfor vindmølleområdet.

Planlægningen for et vindmølleprojekt indebærer udarbejdelse af et kommuneplantillæg (med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering) og en lokalplan. Planerne skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger, før Byrådet kan tage stilling til endelig vedtagelse af planerne.

Forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009 fastsætter retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen indenfor området. Forslag til kommuneplantillæg medfølger som bilag til dagsordenspunktet. Med kommuneplantillægget foretages en justering af rammeområdets afgrænsning, da det i praksis ikke har været muligt at placere adgangsveje og den sydøstligst beliggende vindmølle, samt en transformatorstation, inden for den hidtidige afgrænsning. Rammeområdets hidtidige og nye afgrænsning fremgår af kommuneplantillægget. De oprindelige rammer for lokalplanlægningen indenfor vindmølleområdet ændres ikke med kommuneplantillægget.

Forslaget ledsages af en VVM-redegørelse, der nærmere belyser det anmeldte projekts virkninger på miljøet. I redegørelsen belyses endvidere 0-alternativet i tilfælde af, at projektet ikke realiseres.

Kommuneplantillægget er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Denne miljøvurdering er sammenskrevet med VVM-redegørelsen i en samlet miljørapport. Den samlede VVM-redegørelse og miljørapporten medfølger som bilag til dagsordenpunktet.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 2. december 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Det anbefales at VVM-redegørelse og miljørapport ikke skrives ud, da den er på ca. 150 sider, og da visualiseringerne ikke vil være af optimal kvalitet ved udskrivning. I stedet kan en trykt udgave af VVM-redegørelse og miljørapport fås ved henvendelse til Jane Lærke Hansen, Planafdelingen, tlf. 9611 7652, e-mail jlh@holstebro.dk

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 25

 VVM og miljørapport - vindmøller nordøst for Vemb (Bruges ikke til offentliggørelse)

 


14.      Forslag til lokalplan nr. 1095 - Vindmøller nordøst for Vemb

016211-2013

 

Sagsfremstilling

JLH/SH - TU - BY

I Holstebro Kommuneplan 2009 er der udlagt et område til opstilling af op til 12 vindmøller, med en totalhøjde imellem 125 og 150 meter. (Holstebro Byråd har udlagt vindmølleområdet ved vedtagelse af "Vindmølleplanen" - Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009.)

Holstebro Kommune har efter en konkret VVM-anmeldelse påbegyndt planlægningsproces, der vil muliggøre opstilling af op til 12 vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter indenfor vindmølleområdet.

Planlægningen for et vindmølleprojekt indebærer udarbejdelse af et kommuneplantillæg (med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering) og en lokalplan. Planerne skal sendes i offentlig høring i minimum otte uger, før Byrådet kan tage stilling til endelig vedtagelse af planerne.

Med udgangspunkt i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen fastlægges der med forslag til lokalplan nr. 1095detaljerede bestemmelser for etablering af vindmøller indenfor vindmølleområdet. Lokalplanen har til formål at sikre:

Lokalplanens område forbliver i landzone og de ubebyggede arealer, der ikke omfattes af elforsyningsanlæg, veje eller arbejdsarealer kan fremover fortsat anvendes til jordbrugsformål, herunder skovdrift eller henligge som natur. Med lokalplanen fastlægges bestemmelser for opstilling af 12 vindmøller i en højde indtil 140 meter og anlæggelse af adgangsveje, arbejdsarealer mv. Der er tale om en "bonuslokalplan", hvilket betyder at der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til etablering af de anlæg lokalplanen muliggør.

En miljøvurdering af lokalplanforslaget er indeholdt i den kombinerede VVM-redegørelse og miljørapport, der ledsager kommuneplantillæg nr. 25. VVM-redegørelse og miljørapport vil blive sendt i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Vindmølleprojektet, som lokalplanen muliggør, vurderes med baggrund i de foretagne undersøgelser ikke at medføre uacceptable miljøpåvirkninger på omgivelserne. 

 

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Forslag til lokalplan nr. 1095

 


15.      Forslag til lokalplan nr. 1096, Boligområde Kildevej, Holstebro

023131-2013

 

Sagsfremstilling

VH/SH - TU - BY

Holstebro Kommune ønsker at stille boliger til rådighed for personer, der på grund af særlige sociale problemer har behov for en selvstændig bolig, men samtidig brug for nærhed til støtte og omsorg. På baggrund af dette ønske er der udarbejdet et forslag til lokalplan for et boligområde til denne boligtype ved Kildevej, Holstebro.

På nuværende tidspunkt er der opført én bolig på ca. 45 m2 og en tilsvarende er under opførelse. Det er vurderet, at opførelse af flere boliger skal ske med udgangspunkt i en lokalplan for området.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i alt kan placeres 5 selvstændige og relativt fritliggende boliger i lokalplanområdet - i nær kontakt med Forsorgshjemmet Skovvang. Ifølge lokalplanen kan der maksimalt opføres 5 boliger, både af hensyn til boligområdets samlede karakter og af hensyn til at kunne opfylde de særlige behov, de fremtidige beboere har. Boligerne placeres inden for et fastlagt byggefelt og de skal placeres med mindst 10 meters afstand.

Lokalplanen lægger vægt på, at området får en grøn karakter og fastlægger et grønt og relativt tæt/afskærmende plantebælte mod Kildevej og vest. Desuden skal ubebyggede/ubefæstede arealer tilplantes og evt. afskærmning mellem boligerne skal være en kombination af fast hegn og beplantning.

Vejadgangen til lokalplanområdet er for biler fra Kildevej, mens fodgængeradgangen kan være fra både Kildevej og Skovvang.

Teknik og Miljø vurderer, at planen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljørapport - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 LP 1096 - udkast 18.11.2013


16.      Forslag til lokalplan nr. 1097 - Erhvervsarealer ved Nupark

026528-2013

 

Sagsfremstilling

NHR/SH - TU - BY

Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til lokalplan nr. 1097 for arealer til erhverv ved Nupark, Holstebro. Lokalplanen omfatter omkring 36 ha, hvoraf cirka en tredjedel allerede er i brug til byformål (bebyggelsen og vejen Nupark, Vestforsyning mm. samt regnvandsbassiner mv).

I den aktuelle baggrund for tilvejebringelse af lokalplanen indgår to forhold: Dels et ønske om, at området disponeres med henblik på at kunne rumme et projekt Food Hub City, der vil bestå af en samling af forskelligartede fødevarevirksomheder. Dels behovet for at ændre forløbet af vejen Nupark, hvis tilslutning til Nordre Ringvej må ophøre ved anlæggelsen af den motorvej til Holstebro Nord, der er indeholdt i lovforslag L 27 som fremsat den 2. oktober 2013.

Hensigten med lokalplanen er at fastlægge en disponering af området, der imødekommer ovennævnte ønske og behov på en hensigtsmæssig måde. Samtidig fastlægges endvidere den fremtidige anvendelse mv. af et privatejet areal på godt 4 ha mod nord, der som det eneste i byudviklingsområdet nord for Nordre Ringvej ikke hidtil har været omfattet af en lokalplanlægning.

Ifølge planforslaget forlægges vejen Nupark østpå og tilsluttes Hjermvej så langt fra motorvejsindføringen, at fremsat ønske fra Vejdirektoratet til afstanden er imødekommet. Det levner mulighed for udstykning af bl.a. en velbeliggende grund til en Food Hub City (fx de 4 viste parceller længst mod sydøst tilsammen) og ligeledes en evt. ny placering af genbrugspladsen i Holstebro (fx den viste store grund lige syd for Måbjergværket).

I redegørelsen, der ledsager planforslaget, opridses baggrunden for et påtænkt pesticid- og gødningsforbud i erhvervsområdet. Økonomiudvalget som repræsentant for kommunen som grundejer/udstykker forelægges særskilt dette spørgsmål (primo 2014).

Teknik og Miljø vurderer, at planen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Lokalplan nr. 1097, udkast 25-11-2013

 


17.      Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 for et område til boligformål ved Mejrup øst

032868-2013

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for et boligområde i Mejrup. Boligområdet bliver en forlængelse af det senest udstykkede boligområde Luren, øst for Storåvej, og er dermed udstykningens etape 3. Det omfatter et areal på ca. 13 ha. og disponeres til en boligbebyggelse med plads til ca. 90 parcelhuse.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre afgrænsningen af boligområdet (rammeområde 02.B.25) mod syd og øst, hvorfor der overføres et areal på ca. 4,25 ha. fra det åbne land. Området vil hermed strække sig helt ned til søbeskyttelseslinjen, som ligger 150 m fra bredden af Vandkraftsøen, samt helt over til en lavning øst for området. Hermed kan der skabes en god afrunding af boligområdet øst for Storåvej, hvor der findes en naturlig landskabsmæssig afgrænsning.

Bestemmelserne for området ændres ikke.

Teknik og Miljø vurderer, at planen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvalningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 29

 


18.      Forslag til lokalplan nr. 1101 for et boligområde ved Mejrup øst

032271-2013

 

Sagsfremstilling

AJ/SH - TU-BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til lokalplan for et boligområde i Mejrup. Boligområdet bliver en forlængelse af det senest udstykkede boligområde Luren, øst for Storåvej, og er dermed udstykningens etape 3. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 13 ha. og disponeres til en boligbebyggelse med plads til ca. 90 parcelhuse. Nordligst i området planlægges 2 boliggrupper á 12 grunde placeret omkring et fællesområde. Mod syd planlægges 4 grupper á ca. 16 grunde, placeret langs boligveje, der løber i en nord-syd-gående retning - ud mod den sydvendte skråning ned til Storå.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i områdets sydligste boliggrupper kan etableres lokal afledning af regnvand fra både veje og parcelhusgrunde i form af regnbede langs boligvejene. Regnvand fra de nordligste boliggrupper ledes i de regnvandsbassiner, der er anlagt i forbindelse med områdets etape 1 og 2 - og som er dimensionerede derefter.

Trafikalt får området vejadgang fra de to veje Luren i etape 1 og 2, som forbindes gennem det kommende boligområde. Stiforbindelsen langs boligområdernes sydligste afgrænsning mod Storå fortsættes ligeledes gennem den kommende udstykning, så der skabes gode sammenhænge.

Teknik og Miljø vurderer, at planen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et udkast til et kommuneplantillæg for området, som forventes behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 11.12.2013.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. december 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 24.11 Udkast lp 1101


19.      Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32; Handleplan for klimatilpasning i Holstebro Kommune

003033-2012

 

Sagsfremstilling

LT/FLS - UNMK - ØK - BY

Alle kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner inden 2014. Klimatilpasning skal på baggrund af klimatilpasningsplanen indarbejdes i kommuneplanen. 

Klimatilpasningsplanen har til formål at skabe overblik og systematisere kommunens klimatilpasningsindsatser ved at kortlægge og prioritere risikoområder. Hensigten er at opnå en helhedsorienteret klimatilpasning.

Klimatilpasningsplanens indhold

Ifølge den statslige vejledning om klimatilpasningsplaner skal en klimatilpasningsplan indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats. Risikokortlægningen er udført i forhold til 4 forskellige årsager til risiko for oversvømmelse. De 4 temaer er kort beskrevet nedenfor.

Oversvømmelse fra kloakker og vandløb

Kloakkerne løber over når regnvandssystemernes kapacitet er overskredet. Dette sker lokalt når der kommer meget store nedbørsmængder over kort tid (skybrud). Disse oversvømmelsestyper er vist i risikokortet for kloakerede områder. Risikokortet er gennemgået i tæt samarbejde med Vestforsyning A/S. Der er udpeget en række fokuspunkter, som omfatter lokale oversvømmelser i boligområder, byområder med service og erhvervsejendomme, samt i enkelte tilfælde oversvømmede veje. Indsatsen med opfølgende tiltag er prioriteret og vil fremadrettet blive indarbejdet i spildevandsplanen.

Langvarig regn med ”normale” regnintensiteter, eller et pludseligt tøbrud, giver anledning til ekstrem stor afstrømning af overfladevand til vandløbene. Det er sådanne situationer, der fører til oversvømmelser fra Storå i Holstebro by. Oversvømmelse fra Storå og Vegen Å på strækningen gennem Holstebro er tidligere analyseret i forbindelse med modelberegninger til rapporten ”Storå – vandstande, klimatilpasning og vandtilbageholdelse ovenfor Holstebro”. I forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen er der indhentet nye og forbedrede beregninger via de kort, der er stillet til rådighed af Staten.

Oversvømmelse fra andre vandløb er ikke kortlagt i denne klimatilpasningsplan. For andre vandløb er risikobilledet generelt præget af udfordringer i forhold til det åbne land. Disse udfordringer tages op i flere af de samarbejdsfora, der indgår i handleplanen.

Oversvømmelser fra hav, fjord og grundvand

Klimaprognoser forudser en stigning af havvandsspejlet i havet omkring Danmark på mellem 0,3 og 1,4 m over de næste 100 år. Risikokortet for oversvømmelser fra hav og fjord viser hvilke udfordringer dette medfører i Holstebro Kommune ved en stormflod i det klima vi har i år 2050. Risikoområderne findes ved Nissum Fjord og ved Venø Bugt.

Også grundvandsspejlet forventes at ændre sig med klimaændringerne. Risikokortet for stigende grundvandsspejl er baseret på en screening af pejledata og modelberegninger for et fremtidsscenarie i år 2100. Der er beregnet udbredelse af grundvandspåvirkede områder ved forskellige stigninger mellem 0,20 m - 0,90 m. Høj grundvandsspejl ses ofte langs ådalene og i lavtliggende områder ved kyster. På risikokortet er udpeget fokusområder ved bebyggede områder i Venø Bugt, Nissum Fjord og sommerhusområdet Husby.

Løsningsforslag og handlemuligheder

I kølvandet på oversvømmelserne i 2011 er der arbejdet med forskellige løsningsmuligheder i byen. Ideerne er løbende blevet forelagt Natur, Miljø og Klimaudvalget. Løsningsforslagene går i to retninger: At få bedre gennemstrømning i Storå gennem byen og mindre vandstandsstigninger i byen ved tilbageholdelse af vand opstrøms byen. For hvert forslag er der lavet et faktaark, der beskriver projektet med henvisning til referencer. 

Løsningsforslagene vil i takt med at der udarbejdes beslutningsgrundlag blive integreret i den kommunale planlægning. I denne proces kommer forslagene i offentlig høring.

Borgernes adgang til kortdata

Beskyttelse mod oversvømmelse er ejerens eget ansvar. Borgerne skal derfor have adgang til at sammenholde risikokortene med egne erfaringer og skaffe sig en ide om hvilke typer af oversvømmelse, man skal være forberedt på.

I løbet af 2014 bliver risikokortene i digital og detaljeret form tilgængelige på kommunens hjemmeside. Det vil her være muligt at orientere sig om oversvømmelses risiko i forhold til en konkret adresse.

Offentliggørelse af handleplan

Den fremlagte udgave af klimatilpasningsplanen påregnes at undergå en layoutmæssig tilpasning samt mindre redaktionelle ændringer og ajourføringer inden den præsenteres på kommunens hjemmeside.

Handleplanen udsendes i 2013 i 8 ugers høring.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 2. december 2013 kl. 09.00

Teknik og Miljø oplyste, at de to vedlagte bilag vil blive opdateret forinden videresendelse til Økonomiudvalget. Der er tale om redaktionelle ændringer.

 

Udvalget besluttede at anbefale overfor Byrådet, at forslag til klimatilpasningsplan med ledsagende faktaark godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Klimatilpasningsplan 2014

 Faktaark 1-11(revideret version december 2013)

 


20.      Storå sejlads, forslag til sejladsregulativ 2013

007525-2012

 

Sagsfremstilling

FK/FLS - UNMK - BY

Forslaget om nyt sejladsregulativ for Storå, hvor mulighederne for kanosejlads udvides, har været ude i høring fra februar og frem til den 30. april 2013.

Byrådet behandlede forslaget til sejladsregulativ den 19/2 2013, hvorfor den igen sendes i Byrådet til endelig vedtagelse efter endt høring.

Forslaget indebærer to ændringer i forhold til det foreliggende sejladsregulativ. Antallet af kanoer forøges med 20 stk. til i alt 70 stk. Og kanosæsonen kan begynde den 1. juni mod nu den 15. juni. Teknik og Miljø er opmærksom på overvejelser om en tidligere start på sæsonen, men det er vurderet at det ikke er hensigtsmæssigt, af hensyn til bl.a. fuglelivet, at fremrykke starttidspunktet tidligere end 1. juni.

Herning Kommune har parallelt behandlet sagen og vedtaget at starttidspunktet i Herning Kommune er 1. juni. Teknik og Miljø vurderer, at det administrativt og brugermæssigt er uhensigtsmæssigt at der er forskellige startdatoer i Herning og Holstebro kommuner. Endvidere er det Turistkontorets vurdering, at en fremrykning af starttidspunktet med to uger i vid udstrækning tilgodeser brugernes behov. Til orientering kan det nævnes, at staten for nylig har revideret sejladsbekendtgørelsen for Karup Å. Starttidspunktet er her den 15. juni.

Der indkom 7 bemærkninger i høringsperioden:

Fra lystfiskerne indkom 3 bemærkninger. To lokale bemærkninger gik ud på, at forslaget kunne accepteres som det foreligger, mens sportsfiskerforbundet ønsker at den 15. juni fastholdes som starttidspunkt for kanosæsonen af hensyn til lystfiskeriet. Alle tre lystfiskerbemærkninger ønsker, at der indføres mere kontrol af ulovlig kanosejlads.

Naturfredningsforeningen har ingen bemærkninger til forslaget

Dansk Ornitologisk Forening har ingen bemærkninger til forslaget

Fiskeriinspektorat Vest har ingen bemærkninger til forslaget

Naturstyrelsen påpeger, at der bør laves en konsekvensvurdering af forslaget. Dette er efterfølgende blevet udarbejdet den 12/11 2013 og Naturstyrelsen har herefter ingen bemærkninger til forslaget.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 2. december 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Konsekvensbeskrivelse

 bilag 2 - Sejladsregulativ for Storå

 


21.      Godkendelse af betalingsvedtægt 2013

039443-2013

 

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

 

Vestforsyning A/S har ved brev af 8.11.2013 fremsendt anmodning om godkendelse af betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S, se bilag 1.

 

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.,  skal betalingsvedtægten udarbejdes af Vestforsyning Spildevand A/S, og godkendes af Byrådet. Med Byrådets godkendelse af betalingsvedtægten skal kommunen sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Byrådet skal alene foretage denne legalitetskontrol.

 

Konsekvensændringer

 

Der er foretaget en række konsekvensændringer i betalingsvedtægten som følge af den nye lovgivning omkring differentieret vandafledningsbidrag.

 

Der er pr. 6. september 2013 i Lov om betalingsregler indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget. Betalingsmodellen gælder for ejendomme, der driver erhvervsmæssig virksomhed på markedsmæssige vilkår med et vandforbrug større end 500 m3 pr. år. Alle øvrige ejendomme skal betale standard taksten (takst 1).

 

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Fra 1. januar 2014 skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter differentierede takster, således, at for vandforbrug under 500 m3 betales takst 1, for vandforbrug mellem 500 og 20.000 m3 betales takst 2 og for vandforbrug over 20.000 m3 betales takst 3.

 

Takst 1 fastsættes årligt og godkendes af kommunen. Takst 2 og 3 fastsættes i perioden 2014-2018 som en faldende procentdel af takst 1 indtil 2018, hvor de permanent skal udgøre henholdsvis 80% og 40% af takst 1.

 

 

Udover almindelige tekstmæssige tilretninger og konsekvensrettelser ifølge lovtekster er der foretaget en række præciseringer og tilføjelser, som kan ses i bilag 2. 

 

Vestforsyning Spildevand A/S har efterfølgende fremsendt forslag til bilag til betalingsvedtægten, der omhandler principper for nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag ved afledning af filterskyllevand, kølevand og afværgevand, jf bilag 3. 

 

Betalingsvedtægten kan godkendes som fremsendt. Teknik og Miljø har dog bemærkninger hertil, jf. bilag 4. Disse bemærkninger foreslås sendt til Vestforsyning Spildevand A/S med opfordring om indarbejdelse i den fremsendte betalingsvedtægt.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 2. december 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Bilag 1 Betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S

 Bilag 2 Oversigt over ændringer i betalingsvedtægten

 Bilag 3 Princip for fritagelse eller nedsættelse af vandafledningsbidraget

 Bilag 4 Bemærkninger til fremsendte betalingsvedtægt

 


22.      Affaldsområdet 2014 - budget og gebyrfastsættelse

037022-2013

 

Sagsfremstilling

CS/FLS - UNMK - ØK - BY

Forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2014 indstilles til Byrådets godkendelse.

Budget 2014

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til netto 39,1 mio. kr. i 2014 mod kr. 40,6 mio. kr. i 2013 inkl. kommunens administrationsudgifter.

Årets direkte driftsomkostninger er budgetteret 0,5 mio. kr. højere end i 2013 og faldet i de budgetterede samlede udgifter skyldes reguleringer fra tidligere års opnåede driftsoverskud på de kompetenceoverdragne opgaver til NVRaffald i/s og nomi i/s. Disse driftsoverskud modtages og indgår i budgettet i andet år efter det afsluttede regnskabsår.

Der er budgetteret med en forøgelse af renovationsfonden på 1,2 mio. kr. på ordninger for private, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden for private ved udgangen af 2014, jf. budgetterne, er positiv med 6,1 mio. kr.

Det samlede budgetterede positive beløb fordeles med et positivt beløb på 1,8 mio. kr. på dagrenovation og på 4,3 mio. kr. på øvrige ordninger.

Gebyr 2014

Erhvervsaffaldsgebyr

Opkrævningen af erhvervsaffaldsgebyr er foregået på forskellige måder de seneste år. Med virkning fra 2013 blev virksomhedernes betaling for brug af genbrugspladserne ændret til en (frivillig) ordning med betaling pr. besøg.  I 2012 blev anvendt en (frivillig) abonnementsordning, hvor virksomhederne kunne tilmelde sig for et kalenderår af gangen. I årene 2011 og 2010 var erhvervsaffaldsgebyret obligatorisk for virksomhederne, dog med mulighed for fritagelse efter ansøgning. Holstebro Kommune har haft væsentlige administrative omkostninger ved behandlingen af fritagelsesansøgninger for 2011 og 2010, og arbejdet er først afsluttet i 2012. Fritagelserne, der er meddelt for 2010 og 2011 har medført et stort og ikke gebyrdækket underskud som vil blive indregnet i gebyrerne de kommende år.

Gebyr i øvrigt

Gebyrfastsættelsen for 2014 indebærer alene mindre gebyrnedsættelser for dagrenovation, samt miljøgebyret for sommerhuse og etagebyggeri med genbrugsøer.

Reduktionen af gebyrerne er i lighed med 2012 og 2013 beregnet således, at der med stor sikkerhed ikke vil være samlede gebyrstigninger de efterfølgende 2 år, under forudsætning af at det nuværende serviceniveau og de nuværende ordninger og anlæg bibeholdes.

Administrationsgebyret for erhverv bibeholdes på kr. 300,- ekskl. moms.

Dagrenovationsgebyrer for virksomheder fastlægges til samme pris som for tilsvarende ordninger for private husstande.

Summarisk oversigt – beløb ekskl. moms:

 

 

Budget 2014

Budget 2013

Dagrenovationsgebyrer:

 

 

Driftsudgifter

15.693.000

18.858.000

Driftsindtægter

17.459.000

17.819.000

Resultat

1.766.000

-1.039.000

 

 

 

Miljøgebyr:

 

 

Driftsudgifter

22.533.000

20.661.000

Driftsindtægter

22.018.000

22.063.000

Resultat

-515.000

1.402.000

 

 

 

Erhverv:

 

 

Driftsudgifter

1.008.000

1.004.000

Driftsindtægter

1.250.000

1.650.000

Resultat

242.000

646.000

For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsselskabets udgifter og indtægter.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 2. december 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Bilag - Budgetoversigt 2014

 Bilag - Gebyroversigt 2014 - Erhverv

 Bilag - Gebyroversigt 2014 - Privat

 Bilag - Gebyrudvikling 2008 - 2014

 Bilag - Sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune


23.      Folkeskolens kvalitetsrapport 2013

042864-2013

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens § 40 A årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Af bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen fremgår, at formålet med kvalitetsrapporten er, at sikre dialog og systematik omkring evaluering og kvalitetsudvikling på skolerne.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen for 2013 er udarbejdet på grundlag af skoleåret 2012/13 og foreligger nu til drøftelse og stillingtagen i Byrådet.

Det er forsøgt at vægte udviklingsperspektivet i kvalitetsrapporten højt. Endvidere er det forsøgt at værdikoble kvalitetsrapporten til de overordnede politikker og målsætninger for børne- og ungeområdet.

Den foreliggende kvalitetsrapport bygger på eksisterende og tilgængelige data. Kvalitetsrapporten tager afsæt i Holstebro Kommunes Skolepolitik.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2013 er udarbejdet som en sammenfattende rapport for skolevæsnet. 

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

 

Supplerende oplysninger

Skoleafdelingens resumé og skolernes individuelle kvalitetsrapporter ligger på sagen.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 12. december 2013 kl. 13.30

Indstillingen følges.

 

Beslutning

 

Udvalget for Børn og Unges beslutning af 12. december 2013 forelå til mødet således:

"Indstillingen følges"

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Folkeskolen - Kvalitetsrapport 2013

 


24.      Dagtilbud - ansøgning om anlægstilskud i Ejsing

050910-2011

 

Sagsfremstilling

BE/CES - BU - ØK -BY 

Ejsing Friskole og Pasningsdel har fremsendt ansøgning til Holstebro Kommune vedrørende drivhus/orangeri ved det nybyggede "Gazellen" i Ejsing. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

I ansøgningen anmodes om, at Holstebro Kommune betaler for drivhuset/orangeriet mod at der betales leje af arealet.

I henhold til Udvalget for Børn og Unges beslutning fra mødet den 07.11.2013 kan det oplyses, at Budget- og Regnskab ingen bemærkninger har til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, således at niveauet tilpasses en 12 års tilbagebetaling at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 24. oktober 2013 kl. 12.00

Sagen udsattes. Der inviteres repræsentanter fra Ejsing Friskole og Pasningsdel til kommende udvalgsmøde.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke.


Udvalget for Børn og Unge den 7. november 2013 kl. 12.30

Repræsentanterne fra Ejsing redegjorde for sagen.

Udvalget besluttede at indstille ansøgningen til imødekommelse, således at huslejen for drivhuset fastsættes til en årlig ydelse på 6.100 kr. i 7 år fra 1. oktober 2013 til 30. sept. 2020. Herefter fastsættes lejen som for det øvrige, opvarmede areal.

Et mindretal i Udvalget, bestående af Mathilde Traberg (V), Jens Kr. Hedegaard (V) og Niels Krawack (F), ønsker at ansøgningen imødekommes på de ansøgte vilkår, hvorefter lejen fastsættes som for det øvrige opvarmede areal.

Den oprindelige anlægsbevilling, besluttet i Holstebro Byråd den 18. september 2012 og ved tillægsbevilling den 19. februar 2013, indeholder ikke budget til finansiering af drivhuset. Udgifterne kan dog afholdes indenfor den samlede anlægsbevilling under forudsætning af Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse heraf.

 


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen således at niveauet tilpasses en 12 års tilbagebetaling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Ansøgning om penge til drivhus

 


25.      Godkendelse af aftale for Ensemble Midt Vest mellem kommuner og staten 2014-2017

014911-2013

 

Sagsfremstilling

LG - KF - BY

Der er udarbejdet en 4-årig aftale for drift af Ensemble Midt Vest for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

Rammeaftalen er godkendt af Statens Kunstråds Musikudvalg den 22.oktober 2013.

Aftalen sendes i november og december 2013 til godkendelse i de fire aftalekommuners byråd - Herning, Holstebro, Struer og Ikast-Brande kommuner.

Herning Kommune har som tilsynsførende medvirket i udarbejdelsen af aftaleudkastet.

Statens Kunstråds Musikudvalg har fastsat nedenstående formål for basisensemblerne i Danmark i aftaleperioden:

Formål:

Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

Derfor tager rammeaftalen afsæt i, at Ensemble MidtVest i aftaleperioden har to hovedopgaver 1. koncertvirksomhed og 2. formidling og publikumsudvikling.

I aftalen lægges der op til at ensemblet i aftaleperioden fortsat spiller traditionel kammermusik på højeste kunstneriske niveau og udvikler sin egen klang ved hjælp af fri improvisation. Samspil med repræsentanter for andre kunstarter og musikgenrer vil med jævne mellemrum indgå i det kunstneriske program.

Med udgangspunkt i Ensemble MidtVest vision, mission og strategi for Ensemblets virksomhed i aftaleperioden, har Ensemblet opsat nedenstående resultatmål inden for de to hovedopgaver:

 

Koncertvirksomhed:

 

Formidling og publikumsudvikling:

 

I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal og indikatorer som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nominelle målsætninger på antal koncerter, antal publikum, formidlingsaktiviteter m.v. er sat ambitiøst, men realistisk, således Ensemblet permanent vil skulle udvikle sig for at nå målsætningerne.

Økonomi

Statens tilskud udgør i aftaleperioden årligt 5.363.842 kr.

Hver kommune vil i aftaleperioden yde et tilskud til ensemblet med en fordelingsnøgle på 14, 94 kr. pr. indbygger udregnet ud fra den pågældende kommunes indbyggertal (pr. 01.01.2013). Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2014: 2,10 % ).

Der er blandt Ensemble MidtVest's 4 ejerkommuner indgået enighed om, at én kommune i aftaleperioden 2014 – 2017 kan indgå i rammeaftalen under særlige, midlertidige vilkår. Ikast-Brande Kommune vil i aftaleperioden 2014 - 2017 reducere deres tilskudsbeløb til Ensemble MidtVest med 10 %, så Ikast-Brande Kommunes tilskudsniveau til ensemblet er på 90 %. Ikast-Brande Kommune vil derved i aftaleperioden 2014 - 2017 yde et tilskud til ensemblet med en fordelingsnøgle pr. indbygger på 13,45 kr. Tilskuddet vil i hele aftaleperioden årligt blive pris og løn fremskrevet med KLs udmeldte fremskrivningsprocent for området (2014: 2,10 %). Der er blandt de 4 kommuner enighed om, at Ikast-Brande Kommunes reduktion i tilskudsniveau også vil betyde en tilsvarende reduktion i Ensemble MidtVests aktiviteter i Ikast-Brande Kommune i aftaleperioden.

Således udgør de kommunale driftstilskud til Ensemble MidtVest pr. 01.01.2014 total 3.019.778 kr.

Tilskuddene fordeles således: Herning Kommune kr. 1.293.729 (2014 tal), Holstebro Kommune kr. 855.375 (2014 tal), Ikast-Brande Kommune kr. 544.295 (2014 tal), Struer Kommune kr. 326.379 (2014 tal).

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. november 2013 kl. 08.15

Indstillingen godkendes.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Rammeaftale EMV 2014-17, underskrevet af Staten, KFU 25.11.13

 


26.      Ansøgning om anlægsbevilling til miljømæssig oprydning af Helgolandsgade 18-20

035827-2013

 

Sagsfremstilling

AK/KSK - ØK - BY

Som forberedelse til bygning af DTA-Campus på Helgolandsgade i Holstebro er der gennemført miljørådgivning og afgrænsende forureningsundersøgelse i september 2013, primært omkring transformatorstationen. Prisen herfor er ca. 80.000 kr. excl. moms.

Den afgrænsende forureningsundersøgelse viser, på et afgrænset område, forurening med tjærestoffer og tungere olieprodukter. Det skønnes at der er tale om et areal omkring de 50 m2, med en lagtykkelse på 1,5 meter (omkring 75-100m3 markant forurenet jord). Derudover er der ved boring B2 påvist en mindre overskridelse af grænseværdien for lettere forurenet jord.

 

Teknik og Miljø har efterfølgende været i dialog med Region Midtjylland om det fortsatte arbejde på grunden. På det vedlagte bilag angiver regionen det skønnede kortlægningsomfang. Et stort område ved transformatorstationen og et mindre område ved B2. Resten får status som lettere forurening kat. 2 jord, hvilket svarer til områdeklassificering.

 

Holstebro Kommune modtager ikke det egentlige kortlægningsbrev, så længe kommunen frivilligt rydder op. Oprydningsomfanget er direkte projektafhængigt. Holstebro Kommune kan nu vælge at fjerne forureningen til en anslået pris på 260.000 kr. excl. moms. Grunden vil herefter udgå af Regionens kortlægning. Hvis Holstebro Kommune ikke fjerner forureningen vil de to områder blive officielt kortlagt af regionen med Holstebro Kommune som høringspart, men afgørelsen kan ikke påklages.

 

For at få lov at bygge på et kortlagt areal kræves der en tilladelse efter jordforureningslovens §8. Holstebro Kommune er myndighed, men Regionen skal høres med hensyn til vilkårsstillelse. Regionen kan og vil stille vilkår til grundvandsbeskyttelse, ændret arealanvendelse samt vilkår som forhindrer en fordyrelse af en eventuel offentlig indsats ved byggearbejdet. 

Med andre ord kan Holstebro Kommune vælge at fjerne forureningen, hvorefter grunden vil udgå af Regionens kortlægning og kommunen kan bygge på grunden – eller få grunden V2 kortlagt og ansøge om en §8 tilladelse til bygge og anlægsarbejdet.

 

Budget og Regnskab har ingen kommentarer.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Kort-oversigt

 


27.      Projekt "Nyt liv i gamle haller - Sdr. Nissum Hallen"

009872-2012

 

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF - ØK - BY

Byrådet vedtog den 21.april 2009 at frigive anlægsmidler til projektet ”Nyt liv i gamle haller – Sdr. Nissum hallen” på i alt 10.000.000 kr. under forudsætning af at de opstillede budgetmæssige forhold blev overholdt. Heri indgik et budgetteret bidrag fra Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening på 1.620.000 kr. Anlægsprojektet vedrørende hallen blev indviet i efteråret 2011. 

 

Som et tillæg til ovennævnte har Borger- og Idrætsforeningen søgt 1.000.000 kr. hos Realdania og 142.000 kr. hos LOA til projekt Sportstorvet. Projektet beløber sig til i alt 1.149.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 3. december 2012 det forventede anlægsregnskab for projektet ”Nyt liv i gamle haller – Sdr. Nissum hallen”.

Byrådet bevilgede herefter på møde den 18. december 2012 en anlægstillægsbevilling på 2.649.000 kr. 

Det samlede projekt "Nyt liv i gamle haller - Sdr. Nissum Hallen" og Sportstorvet udviser totaludgifter på 5.398.792 kr. og netto anlægsbevilling på 5.504.000 kr. som giver et mindreforbrug på 105.208 kr.

 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler at:

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. november 2013 kl. 08.15

Indstillingen godkendes.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.


Økonomiudvalget den 11. december 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Anlægsregnskab

 


28.      Udpegning af medlemmer til Holstebro Handicapråd - 2014-2017

024669-2013

 

Sagsfremstilling

AK/EHC - SOU - BY

 

I henhold til § 37a i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år et Handicapråd.

 

Kommunalbestyrelsen udpeger, efter indstilling, medlemmer og personlige stedfortrædere til Rådet.

 

Handicaprådet skal sammensættes af medlemmer repræsenterende forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder såvel voksne som børn med handicap, samt af medlemmer af Holstebro Byråd. Alle medlemmer og personlige stedfortrædere skal have fast bopæl i Holstebro Kommune.

 

I henhold til den af Holstebro Byråd godkendte "Vedtægt for Holstebro Handicapråd" består Rådet af 10 medlemmer - med følgende fordeling:

 

Byrådet udpeger efter indstilling en personlig stedfortræder for hver af de nævnte 10 Rådsmedlemmer.

 

Såfremt de lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer ikke indstiller et medlem / en personlig stedfortræder til Rådet, overgår indstillingsretten og medlemsskabet til Danske Handicaporganisationer, Holstebro Afdeling.

 

Danske Handicaporganisationer, Holstebro Afdeling, indstiller - i prioriteret rækkefølge - følgende 5 personer til medlemsskab af Rådet:

a) Anne Lise Slyk (Spastikerforeningen),

b) Jørgen Ahler (Autistforeningen),

c) Linda Levin (Hjernesagen);

d) Vita Hagelskjær Buch (Landsforeningen LEV),

e) Solveig Sweatmore (Fibromyalgiforeningen)

Danske Handicaporganisationer, Holstebro Afdeling, indstiller følgende som personlige stedfortrædere:

for a) Preben Bjerring Jensen (Scleroseforeningen),

for b) Jytte Lauridsen (Gigtforeningen),

for c) Christian Ross (Nyreforeningen),

for d) Peter Hansen (Epilepsiforeningen),

for e) Lene Rindom (Spastikerforeningen).

Forvaltningsdirektørerne for social og sundhed-sektoren indstiller:

a) Anette Holm (Socialchef i Social og Arbejdsmarked) som rådsmedlem - med Lene Holm (Træning og Visitation) som personlig stedfortræder.

b) Mødesekretær-funktionen skal, i henhold til Forretningsordenen for Holstebro Handicapråd, placeres i social- og sundhedsektoren i den kommende funktionsperiode - og det indstilles, at Elisabeth Haahr Christensen (Ledelsessekretariatet i Kultur og Sundhed) udpeges til denne post.

Forvaltningsdirektøren for børne- og unge-sektoren indstiller:

a) Ole Elbæk (Afdelingschef i Familiesektionen i Rådgivningsafdelingen) med Kirsten Inge Laursen som personlig stedfortræder.

Byrådet har ved Byrådets konstituering den 10. december 2013 udpeget til pkt. a og d. Pkt. b og c vil blive udpeget i fagudvalgene.

a) 1 medlem af Social- og Sundhedsudvalget: Ulla Tørnæs (V)

b) 1 medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

c) 1 medlem af Udvalget for Børn og Unge

d) samt personlige stedfortrædere: suppleant 1 Aksel Gade (V), suppleant 2 Susanne Funch (A) og suppleant 3 Per Albertsen (A)

Som nævnt består Holstebro Handicapråd af 3 medlemmer fra Holstebro Byråd, 2 ledende medarbejdere fra børne- og unge-sektoren og social- og sundheds-sektoren samt 5 personer, der repræsenter handicaporganisationer, jfr. den af Holstebro Byråd fastsatte vedtægt for Rådet.

 

Rådet er et dialogforum, og det er med lovgivningen tilsigtet, at de nævnte tre interessenter skal udvirke et afsæt for et bredt samarbejde mellem, borger, forvaltning og politikere om alle handicapspørgsmål.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

 

Supplerende oplysninger

Handicaprådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, hvis hovedopgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne, forvaltningen og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2013 kl. 14.00

Indstilingen godkendes, med de faldne bemærkninger.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


Lukket del

29.      Aktuelt Kvarter

047906-2012

 

 


30.      Erhvervelse af jord

038929-2012

 

 


31.      Jorderhvervelse

042113-2013

 

 


32.      Erhvervelse af jord

041640-2013

 

 


33.      Driftsaftale

041029-2013