Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 19. marts 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Afbud fra Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F)

Mødet hævet kl. 18.45.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Fremrykning af anlægsprojektet fra 2014 til 2013. 3

2......... Lånehjemtagelse, restlåneramme 2012. 5

3......... Omdømmeanalyse. 6

4......... Maabjerg BioEnergy, anmodning om kommunegaranti 8

5......... Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7, vindmøller øst for Tvis. 10

6......... Vedtagelse af lokalplan nr. 1077, område til vindmøller øst for Tvis. 12

7......... Vurdering jf. habitatbekendtgørelsen af vindmølleområde 34.T.16 nordøst for Husby i.f.t. Natura 2000 området 15

8......... Anlægsbevilling til etablering af Teen Town faciliteter i Vinderup. 16

9......... Flytning af hjemmeplejekontor Sønderland til lokaler på Plejecenter Thorshøj - ansøgning om anlægsbevilling. 18

10...... Børneteaterfestival i Holstebro i foråret 2014. 20

11...... Egnsteateraftale for Black Box Theatre 2014-2017. 23

Lukket del 26

12...... Aktuel Kvarter 26

13...... Evt. salg. 27

14...... Salg. 28

15...... Køb. 29

 


Åben del

1.         Fremrykning af anlægsprojektet fra 2014 til 2013

000882-2012

 

Sagsfremstilling

BG - ØK - BY

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne i 2013. Direktionen har vurderet ud fra fagforvaltningernes oplæg, at følgende anlægsprojekter vil være realistiske at kunne fremrykke til 2013.  

 Projekt

 Budget der kan fremrykkes til 2013

 Vejanlæg ved nyt P-hus i Skolegade

1.523.000 kr.

 Ellebækskolen - vinduesudskiftning

147.000 kr. 

 Job og Kompetencecenter Vest - vinduesudskiftning bygning F

100.000 kr.

 Mejruphus - tagudskiftning på østbygning

852.000 kr.

 Naturskolen Thorsminde - omfugning af facader m.v.

260.000 kr.

 Naur Sir Skole - vinduesudskiftning

130.000 kr.

 Sevel Skole - vinduesudskiftning og omfugning af murværk. Ny tagbekl. på midterfløj

409.000 kr.

 Skave Skole - vinduesudskiftning

178.000 kr.

 Tvis Skole - vinduesudskiftning/omfugning af facade

715.000 kr.

 Ulfborg Skole - renovering af limtræssøjler i facader, bjælkeender, stern og tagudhæng, omfugning m.v.

400.000 kr.

 Ungdomsskolen Danmarksgade - vinduesudskiftning, omfugning af murværk

1.007.000 kr.

 Vemb Skole - vinduesudskiftning

211.000 kr.

 Vinderup Skole - omfugning af murværk og vinduesudskiftning

220.000 kr. 

 Renovering af omklædningsrum i Vemb-hallen

1.523.000 kr. 

 Tilbygning ved Hyldgården

6.000.000 kr.

 Sct. Jørgen Skole - arbejdsmiljøproblem

2.200.000 kr.

I alt

15.875.000 kr.

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Økonomiudvalget anmoder Teknisk Udvalg om at udarbejde et oplæg på reparation af broer på op til 5 mio. kr. og vedligeholdelse af veje på op til 10 mio. kr.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


2.         Lånehjemtagelse, restlåneramme 2012

010258-2013

 

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter.

Der er i regnskab 2012 afholdt udgifter på 42.981.580 kr.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


3.         Omdømmeanalyse

051629-2012

 

Sagsfremstilling

RBN - ØK - BY

Holstebro Kommune har, på baggrund af Spejdernes Lejr og som led i arbejdet med en bosætningsstrategi, fået udarbejdet en omdømmeanalyse. Analysen har fokus på kendskab til Holstebro Kommune, hvad borgere forbinder med kommunen, og hvordan den opfattes som bosætningssted.

Analysen viser blandt andet, at:

 Samlet set viser analysen, at der er mange styrkepositioner at bygge videre på i arbejdet med at skabe fortsat vækst og udvikling i Holstebro Kommune.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 27. februar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog teamleder Rasmus Byskov-Nielsen.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Orientering blev taget til efterretning.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Epinion - Holstebro Kommune - Omdømmeanalyse - Rapport - 18022013

 


4.         Maabjerg BioEnergy, anmodning om kommunegaranti

024899-2009

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Maabjerg BioEnergy Drift A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 5/7 af 50 mio. kr. (35.714.286 kr.) til brug for optagelse af Kommunekredit lån. De resterende 2/7 vil Struer Kommune blive anmodet om at stille kommunegaranti for.

Ansøgningen skal ses som en forhøjelse af den allerede godkendte garantistillelse på 5/7 af 335 mio. besluttet på Byråds mødes den 16. marts 2010. 

Maabjerg BioEnergy Drift A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen blev udsat.


Økonomiudvalget den 27. februar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog chefjurist Mogens Bjerring.

 

Arne Lægaard (V) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

 

Der blev foretaget en afstemning i forhold til Eli Vium's habilitet.

 

Vedtaget at Eli Vium (O) er inhabil, hvorefter Eli Vium forlod mødet.

 

Vedtaget at sende sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Forvaltningens notat af 12. marts 2013 om inhabilitet blev uddelt på mødet.

 

Arne Lægaard (V), Eli Vium (O) og Niels Krawack (F) erklærede sig inhabile og deltog ikke ved sagens behandling.

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Lånegaranti Maabjerg BioEnergy

 


5.         Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7, vindmøller øst for Tvis

015067-2012

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

De alternative forslag A og B til kommuneplantillæg nr. 7 med ledsagende miljørapport/VVM-redegørelse, som Byrådet vedtog den 15. november 2011, har været fremlagt i 12 ugers offentlighedsfase. De fremlagte planforslag mv. bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet, idet bemærkes, at den anførte 10 ugers indsigelsesfrist undervejs blev udsat efter anmodning fra ansøger.

Under offentlighedsfasen indkom indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger fra Herning Kommune, EnergiMidt Infrastruktur A/S, beboere ved de nærtliggende veje Brejnholtvej, Gedbovej, Lindholtvej, Ll Urlundvej/Lergravvej, grupper af borgere i større afstand fra projektområdet samt advokat Lotte Bliddal for en række borgere. De indkomne indsigelser mv. ligger på sagen.

Reaktionerne rummer bl.a. indsigelse imod placeringen af vindmøller i området med henvisning til indvirkningen på landskabet, forhold til Yllebjerg-fredning, og forventede genevirkninger fra støj og skyggekast eller til synspunkter om mangelfuld belysning af gener mv. i miljørapport/VVM-redegørelsen. Andre anbefaler 6 vindmøller i området (planalternativ B). Indsigelsen fra Herning Kommune, der har blokeret for en vedtagelse af planerne, er efterfølgende i november 2012 frafaldet.

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af reaktionerne og en anbefaling af, hvor vidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til nærværende dagsordenpunkt. Samlet anbefales det, at kommuneplanretningslinjerne formes i overensstemmelse med det fremlagte alternativ A, dog således at de 4 mølleplaceringer rykkes tættere sammen om midten. Dermed øges dels de yderste møllers afstand til nabobeboelser og dels den sydligste mølles afstand til færdselen ad Gedbovej.

Teknik og Miljø har forelagt et sådant forslag til konkrete mølleplaceringer (et alternativ A1) for bygherre og ejere af de jordstykker, der skal tjene mølleplaceringer. Her fra foreligger accept, dog således, at de 4 mølleplaceringer ønskes rykket endnu tættere sammen (et alternativ A2), så de bliver ganske nær de 4 midterste placeringer af 6 møller i planalternativ B. Bygherre har samtidig forelagt støj-, skygge- og parkberegninger for de 4 møller samt for de 4 møller plus en i nordvestlig og en i sydøstlig forlængelse heraf (et alternativ B2), som bygherre i påkommende fald også ville acceptere. Teknik og Miljø opgør beregnet årlig el-produktion til at falde fra cirka 41.000 til cirka 39.000 MWh ved valg af alternativ A2 frem for A, men anser et sådant produktionstab for mindre væsentligt end den reduktion af påvirkningen af omgivelserne, herunder også markdriften omkring møllerne, der forventes opnået ved A2 frem for A eller A1.

Henset til bygherres accept af og forslag til ændret mølleplacering (A2) samt til visualiseringer mv. i VVM-redegørelsen, der var fremlagt samtidig med forslaget til kommuneplantillæg, anses ændringen for at ligge inden for acceptabelt råderum og ikke kræve fornyet offentlig fremlæggelse af planforslag mv.

Teknik og Miljø har udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Redegørelsen ligger på sagen. Der påtænkes ikke overvågningsaktiviteter ud over rutinemæssige tilsyn efter miljølovgivningen mv.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) stemte imod.

 

Beslutning

 

Et flertal i Byrådet godkendte indstillingen.

 

Eli Vium, Søren Olesen (O) og Susanne Thiim (A) stemte imod.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


6.         Vedtagelse af lokalplan nr. 1077, område til vindmøller øst for Tvis

038434-2011

 

Sagsfremstilling

NHR/SH - TU - BY

De alternative forslag A og B til kommuneplantillæg nr. 7 med ledsagende miljørapport/VVM-redegørelse og lokalplan nr. 1077, som Byrådet vedtog den 15. november 2011, har været fremlagt i 12 ugers offentlighedsfase. De fremlagte planforslag mv. bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet, idet bemærkes, at den anførte 10 ugers indsigelsesfrist undervejs blev udsat efter anmodning fra ansøger.

Under offentlighedsfasen indkom indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger fra Herning Kommune, EnergiMidt Infrastruktur A/S, beboere ved de nærtliggende veje Brejnholtvej, Gedbovej, Lindholtvej, Ll Urlundvej/Lergravvej, grupper af borgere i større afstand fra projektområdet samt advokat Lotte Bliddal for en række borgere. De indkomne indsigelser mv. ligger på sagen.

Reaktionerne rummer bl.a. indsigelse imod placeringen af vindmøller i området med henvisning til indvirkningen på landskabet, forhold til Yllebjerg-fredning, og forventede genevirkninger fra støj og skyggekast eller til synspunkter om mangelfuld belysning af gener mv. i miljørapport/VVM-redegørelsen. Andre anbefaler 6 vindmøller i området (planalternativ B). Indsigelsen fra Herning Kommune, der har blokeret for en vedtagelse af planerne, er efterfølgende i november 2012 frafaldet.

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af reaktionerne og en anbefaling af, hvor vidt de bør medføre ændringer i lokalplanforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til nærværende dagsordenpunkt. Samlet anbefales det, at lokalplanen formes i overensstemmelse med det fremlagte alternativ A, dog således at de 4 mølleplaceringer rykkes tættere sammen om midten. Dermed øges dels de yderste møllers afstand til nabobeboelser og dels den sydligste mølles afstand til færdselen ad Gedbovej.

Teknik og Miljø har forelagt et sådant forslag til konkrete mølleplaceringer (et alternativ A1) for bygherre og ejere af de jordstykker, der skal tjene mølleplaceringer. Her fra foreligger accept, dog således, at de 4 mølleplaceringer ønskes rykket endnu tættere sammen (et alternativ A2), så de bliver i princippet som de 4 midterste placeringer af 6 møller i det oprindeligt fremlagte planalternativ B. Bygherre har samtidig forelagt støj-, skygge- og parkberegninger for de 4 møller samt for de 4 møller plus en i nordvestlig og en i sydøstlig forlængelse heraf (et alternativ B2), som bygherre i påkommende fald også ville acceptere.

Teknik og Miljø opgør beregnet årlig el-produktion til at falde fra cirka 41.000 til cirka 39.000 MWh ved valg af alternativ A2 fremfor A, men anser et sådant produktionstab for mindre væsentligt end den reduktion af påvirkningen af omgivelserne, herunder også markdriften omkring møllerne, der opnås ved A2 fremfor A eller A1.

Henset til visualiseringer mv. i miljørapporten, der var fremlagt samtidig med lokalplanforslaget, anses de synsmæssige og andre virkninger uden for planområdet af et alternativ A2 at ligge inden for acceptabelt råderum og ikke kræve fornyet offentlig fremlæggelse af planforslag.

Teknik og Miljø har udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Redegørelsen medfølger som bilag til dagsordenpunktet. Der påtænkes ikke overvågningsaktiviteter ud over rutinemæssige tilsyn efter miljølovgivningen mv.

Lokalplanen (alternativ A2) vil befordre en evt. realisering af et projekt inden for de retningslinjer (alternativ A2), der aktuelt anbefales i et samtidigt verserende forslag til kommuneplantillæg nr. 7.

Teknik og Miljø vurderer samlet set, at der ved gennemførelse af alternativ A2 opnås den bedste udfyldning af kommuneplanens område 34.T.04 til vindmøller.

 

Indstilling

Et flertal i Teknisk Udvalg indstiller,

Eli Vium (O) stemte imod, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokation.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 4. marts 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Eli Vium (O) stemte imod, idet der ikke ønskes vindmøller på den pågældende lokalitet.

 

Beslutning

 

Et flertal i Byrådet godkendte indstillingen.

 

Eli Vium, Søren Olesen (O) og Susanne Thiim (A) stemte imod.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Lokalplan 1077, alternative forslag, november 2011

Miljørapport/VVM-redegørelse, november 2011

Miljørapport/VVM-redegørelse - Visualiseringsbilag, november 2011

Resumenotat

Notat til sammenfattende redegørelse i h.t. miljøvurderingsloven

 


7.         Vurdering jf. habitatbekendtgørelsen af vindmølleområde 34.T.16 nordøst for Husby i.f.t. Natura 2000 området

050653-2012

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

I forbindelse med den politiske behandling af vindmølleplanen blev det besluttet, at der for område 34.T.16 nordøst for Husby skulle udarbejdes en foreløbig vurdering jf. Habitatebekendtgørelsen. I bekendtgørelsen står der, at en plan eller et projekt kan først vedtages eller tillades, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at en plan eller et projekt ikke skader Natura 2000 området. Hvis den foreløbige vurdering sår tvivl, skal der udarbejdes en konsekvensvurdering, der er betydeligt mere dybtgående end den foreløbige vurdering.

 

Den foreløbige vurdering har sået denne tvivl, idet det vurderes at vindmøller i område 34.T.16 vil kunne påvirke forekomsterne af kortnæbbet gås, bramgås og pomeransfugl, som er på udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38, væsentligt, hvis området udbygges med vindmøller. Udpegningsgrundlaget er en betegnelse for de arter og naturtyper, som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte. I den foreløbige vurdering vurderes det endvidere, at der med hensyn til bilag IV-arterne ingen registreringer er indenfor og meget få registreringer udenfor i nærområdet omkring vindmølleområde 34.T.16. Vindmøller i området vurderes dog at kunne påvirke visse arter af flagermus, spidssnudet frø og strandtudse.

 

En konsekvensvurdering vurderes at skulle omfatte:

Udvalget for Natur, Miljø og klima har den 21.1.2013 besluttet, at der skal gennemføres en konsekvensvurdering. Udvalget besluttede endvidere, at der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling.

 

Teknik og Miljø har fra et konsulentfirma fået oplyst, at en konsekvensvurdering overslagsmæssigt vil koste omkring 450.000 - 500.000 kr. Der vil blive indhentet tilbud fra to firmaer.

 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) stemte imod.

 

Beslutning

 

Et flertal i Byrådet godkendte indstillingen.

 

Eli Vium, Søren Olesen (O) og Susanne Thiim (A) stemte imod.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Anlægsbevilling til etablering af Teen Town faciliteter i Vinderup

007364-2013

 

Sagsfremstilling

MMES/AV - TU - ØK - BY

Teen Town projektet i Vinderup er et resultat af et samarbejdet mellem byens unge og BSAA-arkitekter. Teen Town Vinderup har udarbejdet et forslag til fysiske anlæg - tre mobile enheder, som imødekommer en række af de ønsker der er fremkommet i samarbejdet. Teen Town Vinderup bliver fysisk placeret som en integreret del af bymidteprojektet ”Vinderup Bymidte, etape 1”, som netop pågår ved Nylandsvej. Projekterne bliver i sin helhed et nyt aktivitetsområde for borgere i Vinderup i alle aldre.

  

Teen Towns forslåede anlægsprojekt har en samlet anlægsøkonomi på ca. 457.000 kr., som forventes finansieret ved primært eksterne tilskud via LOA og LAG. Der gives dog et tilskud fra Teen Town puljen og fra Udviklingspuljen under Økonomiudvalget. Endelig tilsagn fra ØK er ikke meddelt endnu. Ved modtagelse af tilskud fra private fonde o.l. skal der afregnes 17½ % til den mellemkommunale momsudligningsfond.

Da tilskudsbeløbene udbetales til Holstebro Kommune skal der oprettes et anlægsprojekt forankret i Teknik og Miljø til gennemførelse af Teen Town Vinderup. Anlægsprojektet skal have baggrund i en anlægsbevilling, som skal fungere som en udgifts- og indtægtsbalance.

Anlægget ejes af Holstebro Kommune, men skal efter etablering driftes/vedligeholdes af Vinderup Gymnastikforening – Teen Town (VG-Teen Town). Således indgås en vederlagsfri aftale mellem Holstebro Kommune, og VG-Teen Town. Låneaftalen færdigforhandles med VG-Teen Town, og foreligger inden der igangsættes etablering af anlæggene.

Teen Town projektet har endnu ikke modtaget endeligt tilsagn fra alle de eksterne finansieringskilder, men af hensyn til projektets igangsætning, fremsættes anmodning om anlægsbevilling nu. Der vil kun blive påbegyndt etablering af de enkelte anlægselementer i takt med at finansieringen er på plads, således at kommunens udgifter kun kan beløbe sig til tilskuddet fra Teen Town puljen og Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Regnskabsafdelingen bemærker, at de 17½ % moms som udgangspunkt skal finansieres af projektet og ellers af de likvide aktiver. Ellers har Regnskabsafdelingen ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 4. marts 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


9.         Flytning af hjemmeplejekontor Sønderland til lokaler på Plejecenter Thorshøj - ansøgning om anlægsbevilling

034646-2012

 

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU - ØK - BY

 

Hjemmeplejen Sønderland har i dag til huse i Helgolandsgade 20 (den tidligere administrationsbygning for Holstebro Kommunale Værker). Grunden er sat til salg med virkning fra den 15. august 2013, hvorfor en flytning af distriktskontoret er påkrævet. Bygningen Helgolandsgade 22 står ubrugt.

 

Hjemmeplejen Sønderland skal således finde anden base for de plejemæssige aktiviteter. Det er aftalt med Danske Diakonhjem, at distriktskontoret kan flytte ind i bygning F på Plejecenter Thorshøj (Thorsvej 65-67). Denne bygning er i forvejen lejet af Holstebro Kommune og huser administrationen for den kommunale Rehabiliteringsafdeling.

 

Som en konsekvens heraf påtænktes, at flytte Rehabiliteringsafdelingens personale ind i den tidligere AU-center-bygning. Samlet er der ikke plads nok i disse bygninger til alle funktioner, hvorfor der vil være behov for lettere ombygninger/tilretninger i de eksisterende bygninger samt anskaffelse af 1-2 midlertidige pavilloner til personaleomklædning.

 

Hjemmeplejens indflytning i bygning F på Plejecenter Thorshøj tænkes at være en permanent løsning. Rehabiliteringsafdelingen brug af den gamle AU-center-bygning er en midlertidig løsning, indtil afdelingen forventes at flytte ind i det kommende Center for Sundhed.

 

Der er i området i dag et antal P-pladser. Disse vurderes stort set alle at være i brug i det daglige, og der er dermed ikke ledig P-plads-kapacitet. Når Hjemmeplejen Sønderland flytter ind på området, vil der blive behov for etablering af anslået 50 P-pladser. Disse P-pladser vil forventeligt kunne nedlægges igen, når Rehabiliteringsafdelingen flytter ind i Center for Sundhed.

 

Teknik og Miljø vurderer, at der kan meddeles administrativ dispensation fra lokalplanen, idet der er tale om midlertidige P-pladser. Dispensationen vil blive meddelt i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

 

Udgifterne i forbindelse med flytningen er anslået som følger:

Udgift

kr.

Bygningsændringer i bygning F på Thorshøj og AU-centret

200.000,-

Etablering af 50 grus-P-pladser (1.600 m2) samt reetablering

270.000,-

Leje og installering af pavilloner samt demontering

225.000,-

Flytning af løsøre, IT og kontorfaciliteter - nedtagning/ opsætning

125.000,-

Uforudsete udgifter, diverse gebyrer, skiltning, alarmtilpasning etc.

25.000,-

Skønnet anlægsudgift:

845.000,-

 

Der er tale om foreløbige beregninger og skøn med baggrund i givne forudsætninger.

 

Den samlede anlægsudgift på kr. 845.000,- kan ikke afholdes inden for Kultur og Sundheds budgetramme. Der søges således om en anlægsbevilling til formålet.

 

Der vil blive tale om øgede driftsudgifter til eksempelvis el og varme i pavillonerne m.v. Disse afledte driftsudgifter er ikke indregnet i nærværende ansøgning om anlægsbevilling. Udgifterne vil blive forsøgt afholdt inden for egen budgetramme.

 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 26. februar 2013 kl. 08.30

Indstillingen godkendt.

 

Forvaltningen anmodes om, også fremover, løbende at sikre hensigtsmæssige måder at løse arbejdsorganiseringen på.


Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


10.      Børneteaterfestival i Holstebro i foråret 2014

008309-2013

 

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK - BY

Den danske årlige Børneteaterfestivalen er verdens største af sin art. Dansk børneteater er unikt og berømt i hele verden.

Siden starten i 1971 har festivalen besøgt byer i hele Danmark. Imidlertid mangler festivalen et 'hjemsted' i 2014, da Frederiksund Kommune med kort frist har meldt fra.

Børneteaterfestivalen foregår således, at alle skolebørn i kommunen fra mandag til fredag ser min. en teaterforestilling på deres skole. Lørdag og søndag vises forestillingerne for alle interesserede børn og voksne på scener i byen. I tilknytning til festivalen arrangeres konference og seminarer om scenekunst og børn og unge, ligesom der er åbningsfest, festivalshows, caféarrangementer m.v.

Der medvirker flere end 100 professionelle børneteatre med 150 forskellige forestillinger, der opføres mere end 600 gange i festivalen.

Erfaringerne viser at mere end 20.000 børn, unge og voksne ser teater i week-enden (ud over skoleforestillingerne i ugens løb), at børne-publikum kommer fra et større regionalt område, mens det voksne publikum, som bl.a. består af indkøbere, kommer fra hele Danmark og fra udlandet. Festivalkommunen besøges af mere end 1.000 teaterfolk, mere end 100 internationale gæster og teaterformidlere. Hertil kommer et større antal anmeldere o. lign.

Børneteaterfestivalen arrangeres af Teatercentrum, som er en institution under Kulturministeriet, i samarbejde med kommunen. Der nedsættes en styregruppe, hvori lokale medlemmer normalt repræsenterer kultur-, børne- og undervisnings- samt tekniske områder.

Kulturafdelingen vil kunne påtage sig det lokale lederskab og ansvar for gennemførelse af festivalen i Holstebro i foråret 2014. Kulturafdelingen er i kontakt med Teatercentrum om muligheden for at festivalen kan finde sted i Holstebro i 2014, og Teatercentrum er meget interesseret.

I juni 2014 fejrer Odin Teatret sit 50 års jubilæum og afholder festuge under temaet "Fremtidens Børn - Fremtidens By". Børneteaterfestivalen passer perfekt til dette tema, og den vil kunne udgøre en smuk gave og cadeau til Odin Teatret ved jubilæet og for teatrets virke i Holstebro Kommune gennem en menneskealder.

Kommunens 2 øvrige egnsteatre - Operaen i Midten og Black Box Theatre - har begge børneforestillinger på programmet, og de vil kunne indgå i og omkring festivalen. Alle teatre har tilkendegivet, at de gerne medvirker aktivt, hvis Børneteaterfestivalen afholdes i Holstebro.

Festivalen koster ca. 4.2 mio. kr., hvoraf staten refunderer halvdelen i henhold til teaterlovens bestemmelser vedr. børneteaterrefusion. Den kommunale økonomiske forpligtelse er således 2.1 mio. kr. (netto, PL2013), hvortil kommer udgifter til pedelhjælp på forestillingssteder, evt. lokaleleje, rengøring m.v. på i alt ca. 250.000 kr. - dvs. kommunale udgifter på i alt 2.350.000 kr. Det indstilles til Kulturudvalgets møde den 25. februar, at Kulturudvalget kan finansiere 500.000 kr. heraf.

Børneteaterfestivalen giver erfaringsmæssigt virkelig megen medieomtale nationalt samt på TV m.v. og vil sætte Holstebro og Holstebros aktive og vitale kunst- og kulturliv på det nationale landkort og give god branding. Det vil i sig selv være en kilde til særdeles positiv national omtale af Holstebro, at kommunen med så kort frist vil overtage festivalen.

Festivalen vil herudover give et kontant og positivt økonomisk afkast i form af overnatninger, forplejning i restauranter etc. samt indkøb og handel i øvrigt.

 

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller:

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af, at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer de 500.000 kr. til formålet, og at der meddeles en bevilling på 1.850.000 kr. finansieret af restbeløbet på eventpulje. Restbeløbet finansieres med en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

Supplerende oplysninger

Sagen har været forelagt Budget og Regnskab efter Økonomiudvalgsmødet, og de anbefaler følgende finansiering:

Der meddeles en tillægsbevilling på 4.450.000 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 2.100.000 mio. kr.  Nettobevillingen udgør herved 4.450.000 – 2.100.000 = 2.350.000 kr. som finansieres således:

500.000 kr. fra Kulturudvalget

1.215.000 kr. fra Udviklingspuljen (anlæg)

635.000 kr. fra de likvide aktiver

 De ansøgte beløb skal anvendes i budgetåret 2014.

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2013 kl. 08.15

Fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på financiering fra eventpuljen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker denne event fremmet.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i punktet.

Økonomiudvalget den 27. februar 2013 kl. 08.30

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 25. februar 2013 punkt 1 forelå til mødet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på finansiering fra eventpuljen. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker denne event fremmet.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer de 500.000 kr. til formålet og at der meddeles en bevilling på 1.850.000 kr. finansieret af restbeløbet på eventpulje. Restbeløbet finansieres med en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

 

H. C. Østerby (A), Jens Kr. Hedegaard (V) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Byrådet godkendte, at der meddeles en tillægsbevilling på 4.450.000 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 2.100.000 mio. kr. Nettobevillingen udgør herved 4.450.000 - 2.100.000 = 2.350.000 kr. som finansieres således:

 

500.000 kr. fra Kulturudvalget

 

1.215.000 kr. fra Udviklingspuljen (anlæg)

 

635.000 kr. fra de likvide aktiver

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


11.      Egnsteateraftale for Black Box Theatre 2014-2017

049911-2012

 

Sagsfremstilling

LG - KF - ØK - BY

 

Egnsteatret Black Box Theatres nugældende aftale udløber pr. 31.12.2013. Forslag til ny aftale skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. april 2013 for at kunne være gældende fra 01.01.2014. Aftalen skal forinden være godkendt i Holstebro Byråd.

 

Administrationen har i samarbejde med ledelsen af egnsteatret udarbejdet forslag til ny egnsteateraftale, som dels viser forslaget til endelig aftale samt udgave med korrektur, hvor ændringer i forhold til nugældende aftale fremgår.

 

Det maximale tilskudsbeløb, hvoraf der kan opnås statsrefusion udgør i 2012 kr. 9.525.894. I aftalen skal det kommunale totale tilskud anføres for de enkelte år i aftalen, og beløbet kan i perioden ikke forhøjes.

 

Black Box Theatre ønsker i en kommende aftale at intensivere arbejdet med gæstespil, herunder samarbejde med Det Kongelige Teater. Teatret ønsker herudover at sætte særligt fokus på scenekunstområdet dans og arbejder med konkrete udviklingsprojekter på området. Desuden ønsker teatret at videreudvikle arbejdet med nye publikumsgrupper, med fokusområdet børn og familieforestillinger og med taleteater.

 

Det foreslås, at der til formålet overføres midler fra Musikteatret til Black Box Theatre med henblik på at kunne finansiere disse udviklingsområder i teatrets regi.

 

Forslaget til ny aftale blev godkendt i Black Box Theatres bestyrelse den 13. marts.

 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 25. februar 2013 kl. 8.15

 

Den skriftlige formulering fra Kulturstyrelsens §3 blev forelagt og godkendt.

Udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bestyrelsen for Black Box Theatre anmodes om en udtalelse som kan foreligge inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i punktet.

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 8.00

Notat vedrørende svar fra Black Box Theatre til Økonomiudvalgets behandling af forslag til egnsteateraftale blev uddelt på mødet.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

H.C. Østerby (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Følgende ændringsforslag fra Det Radikale Venstre blev uddelt på mødet:

 

1. Black Box Theater skal i hver sæson producere to musikdramatiske forestillinger – en traditionel og en eksperimenterende. Og gerne i samproduktion med andre teatre. Men produktionsstedet er de fysiske rammer i Musikteatret og Black Box.

2. Forslaget om, at en del af virksomheden sætter særligt fokus på professionel moderne dans i aftaleperioden falder bort. Det skal skrives ud af aftaleteksten.

3. Forslaget om, at der skal laves taleteaterproduktioner skal ikke indgå som en hensigtserklæring – dog undtaget når der er tale om teater for børn.

4. Den traditionelle musikdramatiske produktion skal have et volumen der gør, at 3. årgangs eleverne fra musical- og teaterlinjen og fra danselinjen under Dansk Talentakademi kan indgå i ensemblet eller på anden måde indgå i produktionen.

 

For ændringsforslaget stemte 1, Torben Gudiksen (B) og imod stemte 24.

 

Herefter blev den oprindelige indstilling bragt til afstemning og indstillingen blev godkendt.

 

Torben Gudiksen (B) stemte imod indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Anne Lise Holst Jensen (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


Lukket del

12.      Aktuel Kvarter

047906-2012

 

 


13.      Evt. salg

001321-2013

 

 


14.      Salg

005164-2013

 

 


15.      Køb

036644-2012