Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 20. august 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Der var afbud fra Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F).

Mødet sluttede kl. 17.55.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Budget 2013: Budgetopfølgning pr 31.5.2013. 3

2......... Kommunal lånegaranti til Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. 6

3......... Regnskab 2012 fra Holstebro - Struer Trafikhavn.. 7

4......... Regnskab 2012 Holstebro - Struer Lystbådehavn.. 8

5......... Det specialiserede socialområde 2013. 10

6......... Omprofilering Enghavevej - økonomi 11

7......... Tilladelse til etablering af regnvandsbassin til overfladevand fra erhvervsområde med udledning til Sønderkær grøft, Torstedvej, Ulfborg. 13

8......... Varmeforsyning for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro  16

9......... Sundhedsaftale (sundhedsaftaler) mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland 2011-2014  17

10...... Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft til politisk behandling - 2013  20

Lukket del 22

11...... Aktuelt Kvarter 22

12...... Køb. 23

13...... Køb. 24

 


Åben del

1.         Budget 2013: Budgetopfølgning pr 31.5.2013

014311-2013

 

Sagsfremstilling

MVH - ØK - BY

 

Fagforvaltninger og stabe har gennemført årets 2. generelle budgetopfølgning med baggrund i forbruget per 31/05/2013.

 

Indtægterne forventes at blive 3.242,8 mio.kr. hvilket er på niveau med det korrigerede budget.

 

Driftsudgifterne forventes at ende på 3.103,5 mio.kr. eller 42,8 mio.kr. mindre end det korrigerede budget. Serviceudgifterne forventes at blive på 2.206,2 mio. kr. svarende til 53,5 mio. kr. under den oprindelige serviceramme. Heraf bidrager lærerkonflikten med 6,6 mio.kr. Mindreforbrug på barselsfonden og løbende projekter, der fortsætter til næste år bidrager med 20,1 mio.kr.

 

(Beløb i 1.000 kr.)

Vedtaget budget 2013

Korrigeret budget 2013

Forventet regnskab 2013

Afvigelse

Indtægter

3.242.806

3.242.806

3.242.806

0

Driftsudgifter

3.121.366

3.146.334

3.103.546

42.788

Heraf serviceudgifter

2.259.678

2.281.738

2.206.164

53.514

Renteudgifter

7.846

7.846

7.846

0

Anlægsudgifter

100.582

222.905

193.988

28.917

Øvrige poster

-8.761

-8.761

-3.361

-5.400

I alt

21.773

-125.518

-59.213

66.305

 

Anlægsudgifterne ligger med 194 mio. kr. i forventede udgifter, 28,9 mio.kr. under det korrigerede budget.

 

Samlet forventes et merforbrug på 59,2 mio.kr. hvilket er 66,3 mio.kr. mindre end det korrigerede budget.

 

I vedlagte bilag gennemgås budgetopfølgningen mere detaljeret.

 

Indstilling

Fagudvalgene indstiller:

 

Drift

Økonomiudvalget

-       at der meddeles en tillægsbevilling på 250.000 kr. til Teknisk Udvalg til driftsudgifter til Hostrupsvej 11 og 13, finansieret af de likvide aktiver

-       at der flyttes 1.715.000 kr. fra HR-Udvikling til Social- og Sundhedsudvalget, driftsområde ældreomsorg

-       at der flyttes 3.106.000 kr. fra udviklingspuljen på anlæg til udviklingspuljen på drift

 

Social- og Sundhedsudvalget

-       at der meddeles en tillægsbevilling på 1,96 mio. kr. i 2013 i forhold til vederlagsfri fysioterapi finansieret af likvide aktiver

 

Udvalget for Børn- og unge

-       at der overføres 505.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, til dækning af mistet løntilskud i forbindelse med lockout perioden

 

Teknisk Udvalg

-       at der til det særlige bevillingsområde "vintertjeneste" meddeles en tillægsbevilling på 3.300.000 kr. finansieret af likvide aktiver

-       at der til det særlige bevillingsområde "kollektiv trafik" meddeles en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr. som tilgår likvide aktiver

 

Udvalget for Erhverv og Turisme

-       at der overføres 262.500 kroner til Planafdelingen (under Økonomiudvalget) i 2013 og 350.000 kroner i overslagsårene i forbindelse med udarbejdelse af strategi for landdistriktsudviklingen samt servicering af borgerforeninger og LAG

 

Anlæg

Teknisk udvalg

-       at der frigives rådighedsbeløb på i alt 1.905.000 kr. til de i sagsfremstillingen anførte 6 byggemodningsopgaver, finansieret af byggemodningspuljen, og at udvalget reducerer rådighedsbeløbet med 128.000 kr. fra de i sagsfremstillingen anførte byggemodningsopgaver og overfører dette beløb til byggemodningspuljen

-       at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevillingen til byggemodning Vindelevgård med 25.000 kr. 

-       at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Renovering af Kirkepladsen og Rådhuspladsen" med en udgift på 300.000 kr. og en indtægt på 500.000 kr., eller nettoindtægt på 200.000 kr., som foreslås tilført kommunens likvide aktiver

-       at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til "Renovering af Store Bro" med 307.000 kr. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af puljen til brorenovering i 2013

 

Finansielle konti

-       at der meddeles en negativ indtægtsbevilling på 5,4 mio.kr. vedrørende lånoptagelse

 

 

Indstilling fra Økonomiudvalget:

 

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger, dog således at Social og Sundhedsudvalgets indstilling udgår. 

 

Økonomis bemærkninger

 

I henhold til bevillingsreglerne skal ansøgninger om tillægsbevillinger ledsages af et forslag om kompenserende besparelser.

 

Social og sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 5,4 mio.kr. på driften, hvorfor der ikke er økonomisk grundlag for at udvalget skal have en tillægsbevilling på 1,96 mio.kr.

 

Økonomi har ikke bemærkninger til de øvrige indstillinger.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. august 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, med Økonomis bemærkninger.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 BudgetopfølgningNotat01

 


2.         Kommunal lånegaranti til Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

054271-2012

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

På Byrådets møde den 15. januar 2013, punkt 2 i Byrådets forhandlingsprotokol, blev det vedtaget at give Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. en lånegaranti på 5 mio. kr. til finansiering af nyt biomassefyr- kedelanlæg.

Ejsing Fjernvarme A.m.b.a. har i mail af 26. juni 2013 anmodet om, at den kommunale lånegaranti forhøjes til 6 mio. kr. idet licitationsprisen er ca. 1 mio. kr. over det oprindelige budgetterede.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. august 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


3.         Regnskab 2012 fra Holstebro - Struer Trafikhavn

021880-2013

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Holstebro-Struer Havn - Det kommunale Fællesskab - har den 30. maj 2013 godkendt årsrapport 2012 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. I henhold til vedtægternes § 7 har Det kommunale Fællesskab kompetencen til at godkende regnskabet. På den baggrund fremsendes årsrapport 2012 til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. august 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådets orientering.

 

Beslutning

 

Til orientering.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Tankanlæg Intern Regnskab 2012

 Trafikhavn, specifikationshæfte regnskab 2012

 Holstebro-Struer Trafikhavn, revisionsprotokollat 2012, underskrevet

 Holstebro-Struer Trafikhavn, årsrapport 2012, underskrevet

 


4.         Regnskab 2012 Holstebro - Struer Lystbådehavn

021872-2013

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Der er udarbejdet årsregnskab for 2012 for Holstebro-Struer Lystbådehavn.

 

Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et fællesskab, jf. § 60 i Lov om kommunernes styrelse.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og § 9 i vedtægterne for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn.

 

Struer Kommunes revision, Deloitte, har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

I det følgende vises hovedtallene fra regnskabet. Til sammenligning er vist tilsvarende tal for 2011.

 Tekst

 Regnskab 2012 (kr.)

 Regnskab 2011 (kr.)

 Nettoomsætning

 2.499.389

 2.196.143

 Driftsomkostninger

 -1.896.182

 -1.733.471

 Finansielle poster

 1.897

 37.778

 Resultat før afskrivninger

 605.103

 500.440

 Afskrivninger

 -679.781

 -482.821

 Årets resultat

 -74.678

 17.619

Egenkapital ultimo 2012: 12.041.320 kr.

Likvid beholdning ultimo 2012: 165.894 kr.

Driftsindtægter, samt finansielle poster, er sammenlagt cirka 264.000 kr. højere end 2011.Driftsomkostninger, samt afskrivninger, er samtidig cirka 360.000 højere end 2011. Årets resultat på -74.678 kr. er cirka 126.000 kr. dårligere end budgetteret.

I 2012 er der udarbejdet en ny afskrivningsmetode for lystbådehavnens materielle anlægsaktiver, således at revisionens forbehold i 2011 udbedres. Dette betyder, at de materielle anlægsaktiver fremadrettet afskrives lineært, mod tidligere med 4% af restværdien (14% for maskiner mv.). Levetider mv. er beskrevet under afsnittet "anvendt regnskabspraksis" i årsrapporten. Den nye afskrivningsmodel har betydet, at omkostningerne til afskrivninger er steget cirka 200.000 kr. sammenholdt med 2011.

Lystbådehavnens likviditet var ultimo 2012 nede på 165.894 kr. Dette skyldes meget anlægsarbejde i 2011 og 2012. I budget 2013-2014 er der kun indarbejdet mindre anlægsarbejder, hvorfor den budgetterede likviditet ultimo 2014 forventes at udgøre 1.200.000

kr.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. august 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Holstebro-Struer Lystbådehavn, revisionsprotokollat 2012, underskrevet

 Holstebro-Struer Lystbådehavn, årsrapport 2012, underskrevet

 


5.         Det specialiserede socialområde 2013

010970-2013

 

Sagsfremstilling

MVH - ØK - BY

Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten for 2. kvartal 2013 er udsendt til Byrådet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. august 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og It Claus Brandt.

 

Til efterretning.

 

Beslutning

 

Til efterretning.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 SpecialiseredeSocialOmråde2013Q2

 


6.         Omprofilering Enghavevej - økonomi

021047-2013

 

Sagsfremstilling

JJ/AV - TU - ØK - BY

På anlægsbudgettet er der i de kommende år afsat midler til en omprofilering af Enghavevej, der både skal forbedre trafiksikkerheden samt fremkommeligheden. Der skal laves en helhedsplan for strækningen fra Nørreport til Sønderport rundkørslen, der tager højde for kommende projekter såsom Enghavecentret samt Cityplan.

En del af projektet, der kan forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Enghavevej, er etablering af enkeltrettede cykelstier på Enghavevej fra Nygade og mod syd. Der er i dag dobbeltrettet cykelsti i østsiden af vejen. Dette skaber unødige trafikfarlige situationer i rundkørslen ved Nørreport med cyklister, der skal krydse et ekstra ben i rundkørslen for at komme mod syd. Derudover tager cykeltrafikken kapacitet i krydset Enghavevej - Jeppe Schous Gade, da der er en særskilt fase i signalanlægget over til den dobbeltrettede cykelsti.

I forbindelse med anlæg af parkeringshuset Nørrehaven, er der etableret enkeltrettet cykelsti fra Nørreport rundkørslen og frem til Nygade, det er denne sti der ønskes forlænget mod syd. Den eksisterende dobbeltrettede sti ændres til enkeltrettet.

På anlægsbudgettet er der afsat 508.000 kr. til planlægning og opmåling, i de kommende år er der afsat yderligere beløb til selve anlægsarbejdet.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 24. juni 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.


Økonomiudvalget den 14. august 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


7.         Tilladelse til etablering af regnvandsbassin til overfladevand fra erhvervsområde med udledning til Sønderkær grøft, Torstedvej, Ulfborg

026973-2012

 

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

 

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2016 er det vedtaget, at i forbindelse med separeringen af Industriområdet i Ulfborg skal etableres et regnvandsbassin ved Torstedvejmed afløb til Sønderkær Grøft.

 

Projektet er under gennemførelse og Vestforsyning Spildevand A/S har i den forbindelse anmodet Holstebro Kommune om at tilkendegive, om kommunen er villig til at ville ekspropriere til fordel for regnvandsbassinet på Torstedvej, såfremt en aftale mellem grundejer og Vestforsyning Spildevand A/S ikke kan indgås.

 

Vestforsyning Spildevand A/S forsøger at indgå en frivillig aftale med den pågældende lodsejer, men såfremt der ikke kan opnås aftale er det vigtigt for projektets gennemførelse, at kommunen har til hensigt at ekspropriere. Regnvandsbassinet er planlagt placeret på matrikel 9a, den mellemste del, Ulfborg. 

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 58 kan kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, når der er meddelt de nødvendige tilladelser til anlægget.

 

1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil og

 

2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejerens rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme

 

Endvidere vil lodsejerne kunne opnå skattefri erstatningssum, såfremt kommunen har tilkendegivet, at der er vilje til at ekspropriere i tilfælde af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler. Det er ikke et krav, at selve ekspropriationen gennemføres, for at lodsejer kan få udbetalt skattefri erstatningssum, men på det tidspunkt der indgås en frivillig aftale skal der:

 

·    Være hjemmel til ekspropriation i lovgivningen til det pågældende formål,

 

·    Være tilkendegivet af Byrådet, at det må kunne påregnes, at ekspropriationen vil ske i mangel af frivillig aftale.

 

På baggrund af ovenstående foreslås, at Byrådet beslutter, at eksproprieringen vil ske såfremt frivillig aftale ikke kan indgås.

 

Indstilling

 

Udvalget for Natur, Miljø og Klimaindstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at: 

 

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 24. juni 2013 kl. 10.00

Indstilling tiltrådt.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 14. august 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og Planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Varmeforsyning for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro

018264-2013

 

Sagsfremstilling

LKD/FLS - UNMK - ØK - BY

Udvalget for Natur, Miljø og Klima skal tage stilling til varmeforsyningen for et boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro.

I lokalplanforslag 1089 er beskrevet rammerne for et nyt boligområde mellem Skivevej og Nørlundvej, Holstebro. Det fremgår af lokalplanforslaget, at området kun må anvendes til bebyggelse, der har en energiramme svarende til lavenergi i henhold til gældende bygningsreglement. Der opføres tæt-lav boligbebyggelse som dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse, gruppehuse og lignende.

Bygherrerådgiver har oplyst, at alle boliger i lokalplanområdet har en skrå sydvendt tagflade, hvor der indbygges solceller. Solcellerne leverer el til husets eget forbrug samt fælles belysning. Boligerne opføres samlet og etableres af en bygherre. Der ønskes ikke fjernvarmeforsyning i ejendommene.

Varmeplanlægningen i Holstebro Kommune har hidtil været baseret på udbygning af fjernvarme for områder i umiddelbar nærhed af den øvrige fjernvarmeforsyning, for dels at fastholde en miljømæssig fornuftig varmeproduktion til så mange borgere i kommunen som muligt, dels for at sikre alle borgere attraktive varmepriser. Dette har også været gældende for boligområder, der er udlagt til lavenergibebyggelse.

Det skal bemærkes, at ved etablering af lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Endvidere skal kommunen meddele dispensation for elvarmeforbud for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse.

På baggrund af ovenstående, herunder at der ikke ønskes fjernvarmeforsyning af boligerne i området, indstiller Teknik og Miljø, at varmeplanlægningen i det omtalte boligområde fraviger den hidtidige praksis om udbygning af fjernvarme for områder i umiddelbar nærhed af den øvrige fjernvarmeforsyning.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. juni 2013 kl. 09.00

Udvalget besluttede, at sagen sendes videre til Byrådet med indstilling om, at der er indvividuel varmeforsyning af boligområdet mellem Skivevej og Nørlundvej, omfattet af lokalplanforslag 1089.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Sagen blev udsat med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.

 

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 26. juni 2013 kl. 08.15

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) og Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 notat

 


9.         Sundhedsaftale (sundhedsaftaler) mellem Holstebro Kommune og Region Midtjylland 2011-2014

031152-2009

 

Sagsfremstilling

AK - KVL  SOU - BU - BY

 

Sundhedsaftalen 2011–2014 er indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland.

 

Sundhedsaftalen består af aftaler på ni lovgivningsfastsatte områder ( 1)indlæggelse og udskrivning, 2) børn, unge og gravide, 3)træningsområdet, 4) hjælpemidler og behandlingsredskaber, 5) sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse, 6) indsatsen for mennesker med psykisk sygdom, 7) utilsigtede hændelser, 8) opgaveoverdragelse, 9) økonomi og opfølgning)  samt tre frivillige aftaler (1)hjerneskadeområdet, 2)elektronisk kommunikation samt 4) palliation). Sundhedsaftalerne består af en politisk og en administrativ del. 

 

I denne aftaleperiode skal temagrupperne for de enkelte delaftaler følge op på en række politiske mål, som blev fastsat i den politiske del af aftalen. Temagruppen for økonomi og opfølgning har derpå samlet disse opfølgninger i denne afrapportering.

 

Afrapporteringen er den anden ud af tre i denne aftaleperiode. I 2012 blev der foretaget en statusrapport, som gav et kortere billede af udviklingen i de politisk udpegede målsætninger, for de enkelte aftaleområder. Denne afrapportering er også et statusbillede, der giver dels Regionsrådet og de kommunale politikere en indikation på, hvordan samarbejdet mellem region og kommune går på en række områder. Dels fungerer afrapporteringen også som et værktøj i temagrupperne samt klyngerne til det videre arbejde, og det videre samarbejde om at sikre borgerne/patienterne i Region Midtjylland sammenhængende patientforløb.

I 2. kvartal 2014 følger en endelig afrapportering, som giver en afsluttende status for hele aftaleperioden.

 

I denne afrapportering kan det overordnet konkluderes ved afrapporteringen, at en stor del af de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen er opfyldt, men at der stadig er et forbedringspotentiale på en række målsætninger. 

 

Afrapporteringen er givet ved hjælp af en smiley-ordning og konkret er der ud af de i alt 56 smileys, der er givet, markeret 25 grønne smileys – altså at målsætningen er opfyldt. Derudover er det givet 23 gule smileys – hvilket betyder at målsætningen delvist er opfyldt, og endelig er der markeret 8 røde smileys, hvor 8 politiske målsætninger ikke er opfyldt. Det skal dog understreges, at det er den enkelte temagruppe, som har vurderet, hvilken smiley det enkelte mål skulle gives.

 

Antallet af gule og røde smileys giver anledning til en række udviklingspunkter, som er beskrevet indenfor hver delaftale. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 4. juni 2013 afrapporteringen, som nu sendes i høring hos kommunerne. 

 

Sundhedskoordinationsudvalget konkluderer ved fremsendelsen af afrapporteringen til kommunerne, at Sundhedsaftalen væsentligt har styrket samarbejdet på tværs af sektorerne. Og at der er opnået gode resultater på inden for bl.a. 

 

- Indlæggelse og udskrivelse

 

- Sundhedsfremme og forebyggelse

 

- Psykiatri

 

Afrapporteringen af sundhedsaftalen behandles i Udvalget for Børn og Unge den 15.08.2013 og beslutningen derfra vil foreligge til mødet.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2013 kl. 08.30

Indstillingen godkendes.

 

Beslutning

 

Børn og Unges beslutning af 15. august 2013 forelå til mødet således:

 

"Indstillingen følges."

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


10.      Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft til politisk behandling - 2013

013666-2013

 

Sagsfremstilling

AK/KVL - SOU - BY

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 7. marts 2013 sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft. Sundhedsaftalen skal herefter politisk behandling i kommunerne. 

 

De overordnede formål med sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft er:

 

Aftalen er inddelt i en politisk, administrativ samt sundhedsfaglig del. Den sundhedsfaglige del indeholder en oversigt over de opgaver, sektorerne påtager sig.

 

Aftalen får følgende betydning for kommunerne:

 

Kommunerne har fortsat følgende opgaver i forbindelse med rehabilitering:

 

Som noget nyt skal kommunerne endvidere:

 

Aftalen har konsekvenser, der går på tværs af de kommunale forvaltninger, og derfor er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe internt i Holstebro Kommune, som skal arbejde med implementering af aftalen. Der tænkes i at udnytte eksisterende tilbud og strukturer til at løfte opgaven. Desuden overvejes det om midler, som Holstebro Kommune blev tildelt i forbindelse med kræftpakke 3 fremadrettet skal anvendes til at understøtte implementeringen af aftalen.

 

Aftalen ventes klar til implementering omkring 1. september 2013.

 

Der afholdes en temaeftermiddag den 8. oktober 2013 for relevant sundhedsfagligt personale på tværs af sektorer i Region Midtjylland. .

 

Sundhedsaftalen har været sendt til høring iHandicapråd. Høringssvar medsendes sagsfremstillingen. 

 

På sagen findes sundhedsaftalen for Kræftrehabilitering.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2013 kl. 08.30

Indstillingen godkendes.

 

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af sagen

Søren Olesen (O) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Holger Hedegaard (V), Ali Al Maanaki (A), Lars Stampe (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Høringssvar fra Holstebro Handicapråd

 


Lukket del

11.      Aktuelt Kvarter

047906-2012

 

 


12.      Køb

026553-2013

 

 


13.      Køb

048514-2012