Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 26. november 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Der var afbud fra Søren Olesen (O), Thomas Danielsen (V), Anne Lise Holst Jensen (F), Arne Lægaard (V), John Thorsø (C), Nils Ulrik Nielsen (A), Susanne Thiim (A), Holger Hedegaard (V) og Ali Al Maanaki (A).

Mødet sluttede kl. 17.20.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. 3

2......... Budget 2014 Børn & Unge - Takster og tilskud. 5

 


Åben del

1.         Forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune

033679-2013

 

Sagsfremstilling

JD - BY

Styrelse af kommunerne fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Byrådet. Styrelsesvedtægten og ændringer heraf skal behandles to gange af Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Med det netop afholdte valg til Byrådet, kan der være behov for at ændre styrelsesvedtægten. Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

Siden vedtagelse af den gældende styrelsesvedtægt, er der kommet ændringer i "Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv". De nye regler giver Byrådet mulighed for at yde vederlag til næstformænd for Økonomiudvalget og stående udvalg.

Vederlag til formænd for stående udvalg, næstformand for Økonomiudvalget og stående udvalg, formand for Børn- og Ungeudvalget, samt vederlag til udvalgsmedlemmer skal holdes inden for en ramme på 305 % af Borgmesterens løn. Den nuværende aflønning bygger på en tidligere lovbestemt regel om aflønning til udvalgsmedlemmer højest må udgøre 125 % og aflønning af udvalgsformænd højest må udgøre 180 %.

 

 

Indstilling

Indstilling eftersendes eller vil senest foreligge på mødet.

 

Beslutning

 

Godkendt, at styrelsesvedtægten sendes til fornyet behandling med de nævnte ændringer.

 

Søren Olesen (O), Thomas Danielsen (V), Anne Lise Holst Jensen (F), Arne Lægaard (V), John Thorsø (C), Nils Ulrik Nielsen (A), Susanne Thiim (A), Holger Hedegaard (V) og Ali Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Styrelsesvedtægt pr 01-01-2010

 


2.         Budget 2014 Børn & Unge - Takster og tilskud

035348-2013

 

Sagsfremstilling

BE/ALJ - ØK - BY

På baggrund af budgetvedtagelsen for budget 2014-2017 er der beregnet takster og tilskud for dagpasning i henhold til gældende regler.

Der er således udarbejdet nyt takstblad i henhold til medfølgende bilag.

 

Indstilling

Det indstilles at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 23. oktober 2013 kl. 08.30

Sagen blev udsat.

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomiudvalget den 6. november 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Afdelingschef Carsten Esager.

 

Sagen blev udsat.

 

På baggrund af drøftelsen udarbejdes et nyt notat med takster og tilskud for 2014 vedrørende skole og fritidshjem og puljeinstitutionerne, som behandles på et ekstraordinært Økonomiudvalgs møde før Byrådets møde 12/11 2013.


Økonomiudvalget den 12. november 2013 kl. 16.00

Fra forvaltningen deltog direktør for børn og unge Bent Østergaard og afdelingschef Carsten Esager.

 

Notat af 7. november 2013 vedrørende takster og tilskud 2014 forelå på mødet.

 

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.


Byrådet den 12. november 2013 kl. 17.00

Økonomiudvalgets beslutning af 12. november 2013 forelå til mødet således:

"Fra forvaltningen deltog Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard og Afdelingschef Carsten Esager.

Notat af 7. november 2013 vedrørende takster og tilskud 2014 forelå på mødet.

Sagen oversendes til Byrådets behandling".

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling i Økonomiudvalget.

 

Taksterne blev godkendt undtagen taksterne vedrørende SFH og puljeinstitutioner.

 

Borgmesteren foreslog sagen vedrørende SFH og puljeinstitutioner udsat til behandling på et ekstraordinært møde i Byrådet inden udgangen af november måned.

 

Forslaget om udsættelse af mødet blev vedtaget med 24 stemmer for (A, B, F, O, V) imod stemte 2 (C).

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Pernille Bloch (C) undlod at stemme.

 

Søren Olesen (O), Thomas Danielsen (V), Anne Lise Holst Jensen (F), Arne Lægaard (V), John Thorsø (C), Nils Ulrik Nielsen (A), Susanne Thiim (A), Holger Hedegaard (V) og Ali Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Takstblad 2014 Børnepasning

 Notat vedr. takster og tilskud (BY 26.11.2013)