Referat
til
mødet i Byrådet
den 15. maj 2018 kl. 17:00
i Byrådssalen

Der var afbud fra Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C).

 

Mødet sluttede kl. 18.30.


Pkt.

Åbne dagsordenspunkter

1 Godkendelse af skema B for Halgård Vest samt godkendelse af fleksible udlejningsregler til afdelingen, NordVestBO
2 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret
3 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret
4 Godkendelse af regnskab 2017 for Thorsminde Havn
5 Endelig vedtagelse af kommuneplan 2017
6 Forslag til lokalplan nr. 1154 for et fritidsområde ved Store Claus, Mejrup
7 Forslag til lokalplan nr. 1155. Område til boliger i Trekanten, Holstebro.
8 Nyt regulativ for præmiering af gode og smukke bygninger mv. i Holstebro Kommune
9 Godkendelse af ændrede brandsynsfrekvenser for Nordvestjyllands Brandvæsen
10 Det fremtidige Birkehøj
11 Center for Sundhed - Indflytning

Lukkede dagsordenspunkter

12 Aktuel Kvarter
13 Salg af areal
14 Etablering

Åbne dagsordenspunkter

1. Godkendelse af skema B for Halgård Vest samt godkendelse af fleksible udlejningsregler til afdelingen, NordVestBO

03.02.00-P20-11-16

Sagsfremstilling

EBC/JD - ØK - BY

 

På sit møde den 20. juni 2017 godkendte Byrådet skema A, Boligselskabet Sct. Jørgen, opførelse af 29 rækkehuse i Halgård Vest. Forhandlingsprotokol, Byrådet fra mødet den 20. juni 2017 er vedlagt som bilag. 

Der har været afholdt licitation på byggeriet af 29 rækkehuse i Halgård Vest. NordVestBO har jf. licitationen udarbejdet skema B indeholdende de forventede anskaffelsesomkostninger. 

NordVestBO ønsker Holstebro kommunes godkendelse af:

 • Skema B
 • Anvendelse af fleksible udlejningsregler på 50% af boligerne, således familier med børn har fordelsret.  

 

Skema A

Skema B

Grundkøbesum

4.740.000 kr.

4.560.000 kr.

Øvrige grundudgifter

3.915.000 kr.

3.200.000 kr.

Entrepriseudgifter

42.995.000 kr.

45.316.000 kr.

Omkostninger

9.228.000 kr.

8.770.000 kr.

Diverse gebyrer

1.080.000 kr.

1.092.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

61.918.000 kr.

62.938.000 kr.

 

Den samlede byggesum beløber sig således til 62.938.000 kr., hvilket resulterer i en husleje på 7.350 kr. i måneden excl. forbrug. Det oplyses at husene vil udgøre110 m2 i 2 plan med dertilhørende carport til alle rækkehuse. Rækkehusene vil opføres med udgangspunkt i 2020 energikrav, hvormed det forventes at varmeforbruget vil udgøre ca. 250 kr. i måneden. Ydermere vil husene opføres med tagpap og naturskifer, hvilket er produkter med en lang levetid og meget lidt vedligeholdelse.  

De 29 rækkehuse udgør 14 type A huse, 7 type B huse og 8 type C huse. Lejlighedsplan for henholdsvis type A, type B og type C er vedlagt som bilag. Herudover er oversigtsplanen over husenes placering vedlagt som bilag. Placeringen af rækkehusene er i et meget kuperet terræn hvilket er omkostningsfuldt, da der skal opbygges støttemure mv. mellem samtlige 29 rækkehuse. 

Byggeriet finansieres således: 

 

Skema A

Skema B

Realkreditlån

54.488.000 kr.

55.385.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån

6.192.000 kr.

6.294.000 kr.

Beboerindskud

1.238.000 kr.

1.259.000 kr.

I alt

61.918.000 kr.

62.938.000 kr.

 

NordVestBO oplyser, at man i afdelingen ønsker at anvende fleksible udlejningsregler, således 50% af boligerne (hver anden ledige bolig) kan udlejes med fordelsret til familier med børn. Dette på baggrund af, at Halgård er et område som er meget attraktivt for børnefamilier og husene iøvrigt henvender sig godt til børnefamilier da disse har henholdsvis 4 og 5 rum med mulighed for at lave et 6. rum i stueplan. 

Til orientering oplyser NordVestBO tillige, at der pt. er en interesseventeliste på ca. 130 interesserede til de 29 rækkehuse. Bestyrelsen i NordVestBO har godkendt at tildeling foretages via lodtrækning, hvor det som ovenfor anført ønskes at hver anden bolig vil blive tildelt en familie med hjemmeboende børn. 

Det oplyses, at NordVestBO i henhold til reglerne på området har hævet rammebeløbet til 2018 niveau.   

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 • Skema B godkendes,
 • Et kommunalt grundkapitalindskudslån på 6.293.800 kr. (10 % af anskaffelsessummen) godkendes,
 • Kommunen opkræver støttesagsgebyr på 2,5 ‰ af anskaffelsessummen,
 • Huslejen godkendes, og
 • Anvendelse af fleksible udlejningsregler på 50% af boligerne godkendes, således familier med hjemmeboende børn har fordelsret på disse

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 9. maj 2018, pkt. 7:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret

00.32.04-K07-1-18

Sagsfremstilling

HR/DJ - ØK – BY

 

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoindtægterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse. 

Betegnelse

Anlægsbevilling

Regnskab

Afvigelse

Salg af Vembvej 14

-6.652.000

-6.651.863

-137

Mindreindtægt i alt

 

 

-137

 

Afslutningen af regnskaberne betyder samlet en mindreindtægt på 137 kr., som fragår de likvide aktiver. 

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 • det fremlagte anlægsregnskab godkendes
 • mindreindtægten fragår de likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 9. maj 2018, pkt. 1:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

3. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Borgmesterkontoret

00.32.04-K07-1-18

Sagsfremstilling

HR/DJ - ØK – BY

 

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Betegnelse

Anlægsbevilling

Regnskab

Afvigelse

 

Salg af grund til butikscenter i Enghaven

1.500.000

-1.000.000

1.326.460

-2.124.991

173.540

1.124.991

Mindreforbrug i alt

 

 

1.298.531

 

Afslutningen af regnskaberne betyder samlet et mindreforbrug på 1.298.531 kr., som tilføres de likvide aktiver. 

Ved godkendelse af salg af grund til butikscenter i Enghaven, blev der givet en indtægtsbevilling på 1.000.000 kr. Ved forlængelse af aftalen december 2014 blev der tilføjet et reservationsvederlag i allongen til den betingede købsaftale i det tilfælde, at Enghavecentret ikke blev opført. Reservationsvederlaget udgjorde årligt 2,5% af købesummen på 40.000.000 kr. Merindtægten er en følge af dette reservationsvederlag.  

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 • det fremlagte anlægsregnskab godkendes
 • mindreforbruget tilføres de likvide aktiver.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 28. februar 2018, pkt. 1:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

4. Godkendelse af regnskab 2017 for Thorsminde Havn

00.32.10-S55-2-18

Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

Thorsminde Havn fremlægger hermed regnskab for regnskabsåret 2017.

Det fremgår af vedtægterne for Thorsminde Havn §11, at "Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af kommunalbestyrelsen valgte revisor. Regnskabet skal i fornødent omfang være ledsaget af havnebestyrelsens bemærkninger, navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger."

Det fremgår af vedtægternes § 12 at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger". Thorsminde Havn har fremsendt det reviderede regnskab, som efter både revisors og bestyrelsens vurdering udviser et retvisende billede af havnens aktiviteter og status. 

Regnskabet 2017 udviser et driftsoverskud på 1.693 tkr., aktiver for 13.723 tkr. og en egenkapital på 6.354 tkr.

Driftsresultatet for 2017 ligger på niveau med driftsresultatet for 2016. Bestyrelsen anfører i ledelsesberetningen at der i 2017 har været landinger med fisk på niveau med året før

Det indstilles at Byrådet godkender det fremlagte regnskab for 2017.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 • det fremlagte årsregnskab 2017 for Den kommunale Selvstyrehavn "Thorsminde Havn" godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 9. maj 2018, pkt. 2:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

5. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2017

01.02.03-K04-1-16

Sagsfremstilling

AD/SH/OWJ - ØK - BY

Kommuneplan 2017- 2029 endelig vedtagelse.

Forslaget til Kommuneplan 2017-2029 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 11. januar 2018 til 15. marts 2018.

I forbindelse med høringsperioden er der kommet 29 høringssvar fra myndigheder, virksomheder, foreninger og enkeltpersoner. 

Der har været afholdt borgermøder i Holstebro den 19. februar, Vinderup den 27. februar og Ulfborg den 6. marts. Referat af borgermøderne har været offentliggjort på kommunens hjemmeside i offentlighedsperioden. På møderne er borgerne opfordret til at komme med skriftlige bemærkninger, hvis de skal indgå i den politiske vurdering. Borgermødeindlæggene indgår ikke i resumenotatet.

I opsamlingen af de indkomne bemærkninger og høringssvar, er der taget stilling til om de fremkomne forslag bør give anledning til ændring af kommuneplanen. Der er som grundlag for den politiske behandling af høringssvar, udarbejdet et resumenotat. I notatet er bemærkningerne kommenteret af Teknik og Miljø og der er i yderste højre kolonne angivet hvilke ændringer, der kan og hvilke ændringer der skal, indarbejdes inden byrådet kan vedtage kommuneplanen endeligt. De ændringer der skal indarbejdes er ønsker og krav fra Erhvervsministeriet ved Erhvervsstyrelsen.

Forslag og ideer, der ikke er kommuneplanemner, fremsendes til de enkelte forvaltninger og afdelinger, der afgør hvordan de skal behandles.   

Høringssvarene er vedlagt dagsordenspunktet samlet i én pdf.  

Ifølge planloven skal byrådet, efter offentlighedsfasens udløb, tage stilling til de fremkomne bemærkninger. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Ved væsentlige ændringer i et forslag til kommuneplan skal erhvervsministeren have lejlighed til at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag skal dette offentliggøres efter planlovens regler. Det vurderes at der ikke lægges op til ændringer der medfører høring af myndigheder og enkeltpersoner.

Den endelige kommuneplan vil først blive tilrettet fuldt ud efter vedtagelse af de nævnte ændringer. Den endelige plan, som er under udarbejdelse / tilretning, kan ses på følgende hjemmeside adresse: http://holstebro.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/2526

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

·         At resumenotatets indstillinger følges "Kommentering af høringssvar - Kommuneplan 2017-2029" Bilag 1

·         At Kommuneplan 2017- 2029 vedtages endeligt og offentliggøres.

·         I forhold til indsigelsen fra Kolonihaveforbundet, at området fastholdes som daghaver med en bygningsstørrelse på maximum 40 m2.  

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 9. maj 2018, pkt. 3:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at resumenotatets indstillinger følges. I forhold til indsigelsen fra Kolonihaveforbundet indstiller Økonomiudvalget at området fastholdes som daghaver med en bygningsstørrelse på maximum 40 m2.   

                                                               

 

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

6. Forslag til lokalplan nr. 1154 for et fritidsområde ved Store Claus, Mejrup

01.02.05-P16-22-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - TU - BY

 

Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en lokalplan for et fritidsområde ved Store Claus i Holstebro. Lokalplan nr. 1073 er i dag gældende for størstedelen af området.

 

Baggrund

Inden for lokalplan nr. 410 ("nabo-lokalplan" til lokalplan nr. 1073) til hal, daginstitutioner mm. ved Mejrup Fritidscenter, er der bl.a. mulighed for at etablere boldbaner. Områderne indenfor lokalplan nr. 410 og 1073 ligger i byzone.  

I 2015 blev der etableret en kunststofbane indenfor lokalplan nr. 410. På grund af store terrænforskelle var det nødvendigt at etablere en skrænt nord for boldbanen. For at sikre gode stiforhold i området ønskes etableret en sti nord for boldbanen og indenfor matr. 11a, som er en privatejet landbrugsejendom i landzone. For at opretholde ejendommens status som landbrugsejendom (dvs. den skal min. være 2 ha), giver lokalplanen mulighed for at overføre et areal fra byzone til landzone, samt at overføre et tilsvarende areal fra landzone til byzone.  

Derudover muliggør lokalplanen en pumptrackbane og multiscene samt mindre bebyggelser i form af madpakkehus, toiletbygning og udkigstårn. 

Forslag til Lokalplan nr. 1154 er vedhæftet som bilag. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som udlægger området til offentlige formål. 

Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanen i den foreliggende form ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, da områdets anvendelse til fritidsformål ikke ændres. 

I henhold til den nye planlov, som trådte i kraft 15. juni 2017, er der mulighed for at forkorte høringsfristen for planforslag, der skal i offentlig høring. For forslag til lokalplaner kan der fastsættes en høringsfrist på mindst fire uger. Ved politisk beslutning kan høringsfristen forkortes, hvis planforslaget har få og overskuelige planændringer. Da bestemmelserne fra lokalplan nr. 1073 er overført stort set uændret til nærværende lokalplan og de eksisterende forhold stort set er uændrede vurderes det, at der er tale om få og overskuelige planændringer, og at høringsfristen derfor kan reduceres til fire uger.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

 • Lokalplan nr. 1154 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i fire uger.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 2. maj 2018, pkt. 1:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

7. Forslag til lokalplan nr. 1155. Område til boliger i Trekanten, Holstebro.

01.02.05-P16-1-18

Sagsfremstilling

SH/YK-TU-BY

 

Baggrund for lokalplanens opstart 

I regeringens udspil "Et Danmark uden parallel samfund", er "Trekanten" registreret som udsat boligområde med behov for omdannelse. Det er målet med nærværende lokalplan, at der via fysisk planlægning kan ske en omdannelse af området til en mere åben og integreret del af Holstebro by, et område der bl.a. kan tiltrække ressourcestærke beboere. Lokalplanen for boligområdet i Trekanten er udarbejdet på fælles initiativ af Boligselskabet NordVestBO og Boligselskabet Holstebro samt Holstebro Kommune. 

Lokalplanområdet er et kommunal ejet grønt areal på ca. 2.1 ha. Arealet kobler sig direkte til Den Grønne Rekreative Rute og Skolestien, der er en hovedsti forbindelse til skoler og uddannelsesinstitutioner på Døesvej.  

Arealet disponeres i form af to storparceller (delområde A og B til tæt-lav boligbebyggelse) samt delområde D1 og D2, der disponeres til grønne områder. Lokalplanområdet skal på sigt ejes og driftes af Boligselskabet NordVestBO og Boligselskabet Holstebro. 

Den planmæssige baggrund for lokalplanens indhold er en omfattende områdeanalyse, der er gennemført i 2015, i et samarbejde mellem boligselskaberne, Holstebro Kommune og Gehl Arcitects. Områdeanalysen og strukturplanen for Trekanten er en del af en større strukturplan for udviklingen af Holstebro by, som Gehl Architects har udarbejdet sammen med Holstebro Kommune. På udvalgsmødet vil der blive redegjort nærmere for strukturanalysen og strukturplanen. 

Lokalplanen er første led i den fysiske omdannelse af Trekanten. Lokalplanens hovedformål er at imødekomme de anbefalinger, der er relevante indenfor lokalplanens område. Lokalplanområdet udlægges i hovedtræk til boligformål med offentligt tilgængeligt grønt område. Lokalplanområdet er beliggende på hovedaksen af Den Grønne Rekreative Rute. I følge strukturplanerne kan ruten være med til at skabe en tværgående forbindelse med aktiviteter i gennem Trekanten og hægte omkringliggende stier i et samlet stinetværk. Lokalplanen åbner mulighed for, at der indenfor området kan etableres boligbebyggelse i op til 2 etager med egen parkering, forhaver og terrasser. Derudover åbner lokalplanen mulighed for etablering af et grønt område, der kan disponeres til et leg- og opholdsareal, som skal være offentligt tilgængeligt. Der skal indenfor storparcellerne reserveres fælles grønne arealer og arealer til vejanlæg med vendepladser til renovationsbiler samt det antal af fælles parkeringspladser, der er nødvendig for det samlede antal boliger, der på sigt skal etableres indenfor lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende byplanvedtægter 22 og 32 og er i overensstemmelse med kommuneplanramme 02.B.06 i Kommuneplan 2017. Ved lokalplanens endelige vedtagelse ophæves vedtægterne for de dele, der er omfattet af lokalplanområdet.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

 • Lokalplan nr. 1155, område til boliger i Trekanten, Holstebro, vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i mindst otte uger.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 2. maj 2018, pkt. 2:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

8. Nyt regulativ for præmiering af gode og smukke bygninger mv. i Holstebro Kommune

00.05.07-P28-1-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - ØK - BY

 

Hvert år i oktober uddeles Holstebro Kommunes arkitekturpris. Prisen blev uddelt første gang i 2003. 

Byrådets formål med at uddele en arkitekturpris er at sætte fokus på god arkitekturs betydning for vore bymiljøer og samtidig påskønne de bygherrer, arkitekter, håndværkere mm., der samarbejder om at skabe god arkitektur og inspirerende omgivelser. Det fælles kriterium for tildeling af prisen er byggeriets arkitektoniske kvalitet. Der lægges vægt på, at byggeriet er tænkt i en helhed og i sig selv bidrager til helheden. 

Prisen uddeles på baggrund af et regulativ, Regulativ for præmiering af gode og smukke bygninger mv. i Holstebro Kommune, som blev vedtaget i Byrådet i 2008.

 

To priser

Gennem årene har dommerkomitéen været udfordret på betænkeligheden ved at præmiere ”egne bygninger”. For at undgå dette, foreslås en ændring i regulativet, således at der kan skelnes mellem to typer af priser: Boliger og Andet byggeri (herunder offentlige bygninger, erhvervs- og industribygninger, byrum mv.). På den måde vil en privat bygning altid have mulighed for at blive præmieret. Samtidig sikres et bedre sammenligningsgrundlag ved prisuddelingen, ved at tilføje en definition på arkitektur i regulativet. Uddelingen af to priser vil dog medføre udgifter til en ekstra indmurringsplade, diplomer, blomster mv.  

Regulativet fra 2008 foreslås derfor ændret, således at det indeholder en definition for arkitektur, som bygninger skal bedømmes efter, samt at der gives mulighed for uddeling af to præmier; én til boliger og én til andet byggeri, herunder offentlige bygninger, erhvervs- og industribygninger, byrum mv. Derudover foreslås at priserne uddeles hvert andet år startende i 2018.

  

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

 • en revidering af Regulativ for præmiering af gode og smukke bygninger mv., som beskrevet i sagsfremstillingen. 
 • at priserne uddeles hvert andet år startende 2018.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 9. maj 2018, pkt. 5:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

9. Godkendelse af ændrede brandsynsfrekvenser for Nordvestjyllands Brandvæsen

14.12.16-P21-1-18

Sagsfremstilling

AD/KA - TU - ØK - BY

 

Den 1. juli 2016 trådte Bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 (brandsynsbekendtgørelsen) i kraft.  

Brandsynsbekendtgørelsen beskriver kommunalbestyrelsens (beredskabets) opgave omkring varetagelsen af brandsyn. Bekendtgørelsen beskriver blandt andet, at brandsyn ved rådgivning, information og motivation skal medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. 

Brandsynsobjekterne deles op i kategorier. I den gamle brandsynsbekendtgørelse var det fastlagt ved lov, hvilke intervaller der var for de enkelte kategorier. I den nye bekendtgørelse er brandsynsobjekterne delt op i tre typer. Brandsynsfrekvensen for type 1 er stadig fastlagt ved lov, mens brandsynsobjekter af type 2 og 3 skal fastlægges individuelt af kommunalbestyrelsen. 

En brandsynsadresse kan godt have flere kategorier/objekter. F.eks. en skole, som både har undervisningsafsnit og forsamlingslokaler eller et hotel, som kan have et eller flere overnatningsafsnit, forsamlingslokaler og måske et mindre gasoplag. I Nordvestjyllands Brandvæsens område er der ca. 925 adresser med i alt 1254 objekter. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2016, men med en overgangsperiode indtil kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering havde fastsat en individuel brandsynstermin. 

Nordvestjyllands Brandvæsen valgte i 2016 at forsætte med de tidligere anvendelseskategorier for ikke at ændre kategorier og terminer midt i et brandsynsår. I løbet af 2017 er alle brandsynsobjekter gennemgået, og de er nu ændret til de nye kategorier. I både 2016 og 2017 er brandsynene gået efter de gamle tidsintervaller. 

Nordvestjyllands Brandvæsen har i vedlagte bilag vurderet objekttyperne ud fra erfaringen med tidligere brandsyn. I skemaet er beskrevet tidligere lovkrav, nuværende lovkrav samt forslag til ny frekvens og begrundelse herfor.  

De nye frekvenser vil kun i meget beskedent omfang frigive ressourcer allerede i 2018, men i forbindelse med brandsynene i 2018 vil der blive lagt ekstra vægt på at validere brandsynsdataene. Eventuelt frigivne ressourcer i fremtiden vil kunne benyttes på forebyggende tiltag som temabrandsyn på virksomheder eller bygninger, som ikke i dag er omfattet af brandsyn, men som kan have en vigtig betydning for kommuner og/eller erhvervsliv. 

Med denne sag lægges der op til en fortsat ensartet brandsynsfrekvens i de fire kommuner under Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • principperne for terminer til fremtidens brandsyn, som beskrevet i vedlagte bilag, godkendes.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 2. maj 2018, pkt. 7:

Indstilling tiltrådt.


Økonomiudvalget, 9. maj 2018, pkt. 6:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt, Direktør for Teknik og Miljø Anders Debel og Planchef Søren Hemdorff.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

10. Det fremtidige Birkehøj

00.00.00-Ø00-3-18

Sagsfremstilling

HB/JBD/AH/DØN - SOU - ØK - BY

 

I de kommende år bliver der flere ældre medborgere, både flere raske ældre men også flere ældre med multisygdomme og borgere med demenssygdomme. 

Der er derfor behov for at styrke indsatserne til ældre – herunder de demente og deres pårørende. 

I forbindelse med at Center for Sundhed tages i brug sommeren 2018, overflyttes Akutpladserne fra Birkehøj til centret.

Formålet med Birkehøj har herefter været drøftet, hvor tilgangen er, at der er behov for Birkehøj til dag- og døgntilbud til demente og for dagtilbuddets vedkommende ældre med betydelig svækkelse herunder mental og fysisk svækkelse. 

Det indgår som en del af planen, at de 17 visiterede pladser i Holstebro Seniorhus overflyttes til renoverede lokaler i Birkehøj. 

Bygningerne på Birkehøj er mere velegnede end bygningerne i Holstebro Seniorhus på stationsvej, ud fra at de er placeret i grundplan, indretningen er god og der er adgang til afgrænsede udearealer.  

Bygningerne på Birkehøj giver også mulighed for at udvide pladser i et fremtidsperspektiv, og der kan skabes sammenhæng mellem plejeboligpladser og dagcenterpladser til gavn for borgere, pårørende og medarbejdere. 

Der er udarbejdet en ny demensstrategi, hvor der bl.a. har været fokus på

 • Tidlig opsporing af demenssygdomme
 • Dagtilbud
 • Plejecentertilbud
 • Støtte i eget hjem og tilbud til pårørende.

 

Dagtilbud til demente på Birkehøj 

Vi ønsker at styrke dagtilbud for borgere med demens og udvide støtten til de pårørende.

Det er meget afgørende for demente og deres pårørende, at der er dagtilbud til rådighed i det omfang behovet tilsiger. Dagtilbud er en væsentlig forudsætning for en hverdag med aktivitet og indhold og for at kunne forblive længst ønskeligt i eget hjem.  

Ved at samle dagtilbud til borgere med demens i Birkehuset kan vi opnå:

 • Et godt fagligt miljø ved at samtænke faglighed og medarbejderkompetencer. Vi vil kunne styrke det faglige fællesskab i de to personalegrupper til gavn for brugerne.
 • Flere ”hænder” til rådighed for de demente. Ved at samle aktiviteter i færre bygninger kan der frigøres ressourcer til at ansætte en medarbejder.
 • Mere velegnede bygninger end bygningerne på Stationsvej, hvor dagcentret ligger på 1. sal. Her kan bl.a. peges på de udendørs atriumhaver, der vil kunne medvirke til at skabe et godt udeliv i sommerhalvåret, ligesom de fysiske rammer inden døre er mere egnet til at rumme de visiterede dagtilbudspladser end bygningerne på Stationsvej. En ulempe på Stationsvej er blandet andet, at tilbuddet befinder sig på 1. sal – og dermed kan brugerne ikke så let komme udenfor, eksempel på en terrasse i sommerperioden.
 • Give mulighed for at sikre synergien mellem tilbud og mellem dag- og døgntilbud.
 • Sikre at der er plads til at udvide med 5 pladser hvis behovet opstår, så der i alt kan være 46 dagtilbudspladser. 

Herved vurderes der samlet at kunne gives et bedre tilbud til borgerne. 

Det er en ulempe ved overflytningen, at den skal ske inden for en kortere tidsdramme end ønsket, for at bygningen kan bruges til andet formål, der dog gør det muligt at frigøre midler til en medarbejder.

 

Plejecenterpladser til borgere med demens

Der tænkes oprettet 16 plejeboligpladser til demente – heraf 8 specialpladser.

Der henvises til dagsordenspunktet – demensstrategien ”Et trygt og værdigt liv med demens”. 

I det scenarie vil der være behov for flytning af ca. 10 plejeboligpladser i kommunen fra Plejecenter Mellemtoft.

Huset, der frigøres på Mellemtoft, tænkes anvendt til botilbud til borgere med handicap.

En lukning af 1 enhed tættest på Hyldgården vil sikre, at der er udvidelsesmuligheder for målgruppen af udviklingshæmmede.

 

Pladser til borgere med hjerneskade

Ud over pladser til demente, som en del af demens strategien, giver boliger og lokaler på Birkehøj en mulighed for at se på synergi i forhold andre målgrupper, hvor den faglige tilgang matcher, og hvor der er et ikke realiseret økonomisk potentiale ved oprettelse af kommunale tilbud. 

Udbygningen af Hyldgården har betydet, at der har været den fornødne kapacitet, til at unge udviklingshæmmede og multihandicappede er blevet tilbudt en bolig i Holstebro, hvilket har givet faglig kvalitet, nærhed for de pårørende samt sikret omkostningseffektivitet.

Ved indgangen til 2018 er der kun tre ledige pladser tilbage på Hyldgården, hvilket betyder, at allerede i 2019 kan Hyldgården forventes at være fuldt belagt.  

Oprettelse af et specialiseret tilbud til demente og desuden et tilbud til hjerneskadede vil fagligt have et tilstrækkeligt overlap til at understøtte samdrift, faglige fællesskaber og fælles ledelse. Målgruppen af hjerneskadede vil være borgere med erhvervet hjerneskade eller ældre plejekrævende. 

Det vil være nødvendigt at forankre døgnindsatsen i et center med de tilstrækkelige medarbejderkompetencer, der kan håndtere både hjerneskade og demens.

Det samlede tilbud tænkes forankret i Center for Plejecentre, og der ansættes en ny leder. I takt med at der visiteres borgere, vil stillingerne blive opslået.

 

Seniorbofællesskab

Rammerne for et seniorbofællesskab "olle-kolle" er blevet vurderet, men er udfordrede på grund af de øvrige aktiviteter, som er på Birkehøj, dagtilbuddets placering, samt de relativt høje huslejeudgifter.

  

Økonomi

Flytningen af dagtilbuddet udløser et behov for bygningsmæssige tilpasninger for ca. 2 mio. kr. inklusive flytteudgifter.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr.
 • tilsvarende rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 15. marts 2018 pkt. 14:

Social -og Sundhedsudvalget har drøftet fremlagte skitseforslag og sagen fremsendes til høring i Holstebro Ældreråd og Holstebro Handicapråd. 

Sagen løftes til åben dagsorden.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2018 pkt. 2:

Høringssvar drøftet.  

Strategien godkendt, dog således, at dagtilbud på Birkehøj justeres, så de fremadrettet ud over Birkehuset også omfatter:

 • Tilbud til visiterede brugere med særlige behov for støtte til træning, aktivitet og omsorg.
 • Omsorgstilbud til brugere med faldende funktionsniveau og med udfordringer med at blive integreret i de generelle tilbud til ældre.  
 • Spisetilbud/spiseklub til brugere der har behov for at indgå i et fællesskab omkring måltider.
 • Træningstilbud til brugere med behov for fysisk træning for at opretholde funktionsniveau og hvor behovet ikke umiddelbart kan opfyldes i andre tilbud.

Derved opnås at flere borgere forbliver i samme tilbud ved overflytning til Birkehøj. 

Vedrørende Holstebro Aktivitetscenter

 • Selvhjulpne ældre borgere skal primært orientere sig mod almene tilbud om aktivitet herunder Holstebro Aktivitetscenter. Dette gælder også for en del selvhjulpne borgere i Seniorhuset, der eksempelvis deltager i skakgrupper og sang.
 • Udvalget ønsker et udvidet samarbejde mellem Holstebro Aktivitetscenter og Holstebro Kommune, så aktivitetscentret fremadrettet også vil være en ”krumtap” i tilbud til ældre, der muliggør at flere ældre kan modtages, rummes og fastholdes i aktivitetshusets rammer. Der samskabes et tilbud, hvor oplæg efterfølgende tilgår udvalget. 

Anlægsdelen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

 Lars Stampe (A) deltog ikke i behandling af sagen.

 
Økonomiudvalget, 9. maj 2018, pkt. 10:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt. 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

11. Center for Sundhed - Indflytning

29.00.00-G01-38-17

Sagsfremstilling

HB/JBD/WM - SOU - BY

 

Holstebro Kommune overtager Center for Sundhed bygningen den 30. april 2018 med udlevering af nøgle den 2. maj 2018. 

Der vil, efter denne aflevering, fortsat pågå færdiggørelse af enkelte håndværkerentrepriser samtidig med at bygningen klargøres til drift med indstilling af tekniske installationer og klargøring af fællesfunktioner som pedelfunktion, køkkenfunktion og information. 

Fra den 15. maj 2018 påbegyndes indflytningen af de enkelte kommunale funktioner i Center for Sundhed. Indflytningen pågår indtil medio juni 2018.  

Regionale funktioner vil som udgangspunkt først indgå i centret, når hospitalet i Gødstrup stå klar i 2020. 

Der afholdes officiel indvielse for inviterede gæster den 12. september 2018, og der vil efterfølgende blive mulighed for at booke rundvisning i centret for alle interesserede. 

Der er udarbejdet en procesplan for indflytning herunder overflytning af funktioner der aktuelt varetages på andre lokationer.

 

Indstilling

Til orientering.

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 3. maj 2018, pkt. 9:

Orienteringen taget til efterretning.

Social- og sundhedsudvalget ønsker at være inddraget, til den officielle indvielse af Center for Sundhed den 12. september 2018, ved at formanden holder tale.

Desuden påpeger udvalget vigtigheden af, at befolkningen via en pressemed-delelse og opslag på hjemmesiden informeres om

 • de tilbud /aktiviteter, der sættes i gang i centret før sommerferien og
 • de kommende tilbud og aktiviteter

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Søren Olesen (O) og Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 

Lukkede dagsordenspunkter

12. Aktuel Kvarter

00.01.50-G00-1-18

 

13. Salg af areal

13.06.05-G10-4-18

 

14. Etablering

24.00.01-A30-1-18