Referat
til
mødet i Byrådet
den 18. september 2018 kl. 17:00
i Byrådssalen

Mødet sluttede kl. 18.30.


Pkt.

Åbne dagsordenspunkter

1 Budget 2019-2022: Byrådets 1. behandling
2 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019
3 NordvestBO, afd. 17, P.S Krøyers Vej - ansøgning om huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garanti
4 Anlægsbevilling til adskillelse af Nørrelandsskolen fra Storåskolen
5 Udskiftning af trafikstyrede signalanlæg
6 Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde
7 Godkendelse af regnskab 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
8 Godkendelse af budget- og gebyr for affaldsområdet 2019
9 Indsamling af husholdningsaffald i gasbiler
10 Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2017-01, retningslinjer og rammer for en heliport nord for Holstebro
11 Vedtagelse af lokalplan nr. 1138, udformning af en heliport nord for Holstebro
12 Vedtagelse af lokalplan nr. 1154 for et fritidsområde ved Store Claus, Mejrup
13 Vedtagelse af lokalplan nr. 1155, boligområde i Trekanten.
14 Afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord
15 Ændring af vedtægterne for Holstebro Elitesport og Sportsakademi (HESA)
16 Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede
17 Punkt til drøftelse fra Søren Olesen (O)

Lukkede dagsordenspunkter

18 Aktuelt Kvarter
19 Køb
20 Salg
21 Salg
22 Ekspropriation

Åbne dagsordenspunkter

1. Budget 2019-2022: Byrådets 1. behandling

00.30.10-Ø00-5-17

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK - BY

 

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2019-2022 til Byrådets 1. behandling den 18. september 2018. 

Budgettet til 1. behandling er baseret på budgetrammen udmeldt af Økonomiudvalget den 18. april 2018 og på budgetforslaget 2019-2022 som er behandlet i de respektive udvalg. Der er endvidere taget højde for konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. 

I budgetforslaget til 1. behandling er drifts- og anlægsudgifter, der ikke er politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsfordelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i investeringsoversigten. 

Budgetforslaget giver et underskud i 2019 på -51,0 mio.kr. og i overslagsårene 2020-2022 et samlet overskud på 105,8 mio. kr.  

Budgetforslaget svarer til det udsendte høringsmateriale, men er opdateret med Byrådets beslutninger den pr. 21. august 2018. Desuden er der fra 2020 og frem indarbejdet en årlig rammebesparelse på 1% af serviceudgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter og for at sikre et nødvendigt prioriteringsrum. Indtægter er mindre end forventet, hvilket blandt andet skyldes ligningsresultatet for 2016. Tilsvarende udvikling ses i nabokommunerne.   

Alle indkomne høringssvar er sendt til Byrådet den 4. september efter høringsperiodens udløb. 

Vedlagt er endvidere budgetbemærkninger og takstoversigt som de fremstår ved 1.behandlingen.  

Det foreslås, at fristen for aflevering af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag den 3. oktober kl. 8:30 på Borgmesterkontoret.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller: 

 • budgetforslaget til 1. behandling. Der tages et generelt forbehold.
 • at fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 3.oktober kl. 8:30.

 

 

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 1:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådets første behandling med anbefaling af indstillingen. Der tages et generelt forbehold.

Fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 3. oktober kl. 8:30

Beslutning

Budgetforslaget blev godkendt som forslag - der tages et generelt forbehold - og overgår til Byrådets 2. behandling.

Eventuelle ændringsforslag skal sendes til Borgmesterkontoret senest onsdag den 3.oktober kl. 8:30. 

 

 

2. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

00.22.00-A21-1-19

Sagsfremstilling

ISO - BY

 

Forslag til mødekalender for 2019 blev godkendt på Byrådets møde den 21. august 2018 og har efterfølgende været fremsendt til udvalgenes orientering.

Der er modtaget ændring fra Social og Sundhedsudvalgets som ønsker at flytte mødet torsdag den 28. november 2019 til fredag den 29. november 2019.

Indstilling

Det indstilles, at:

 • mødekalender for 2019 tages til efterretning med ovennævnte ændring.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 15. august 2018, pkt. 9:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.


Byrådet, 21. august 2018, pkt. 6:

Godkendt som indstillet. 

Rasmus Gamst Beltofte (B) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

3. NordvestBO, afd. 17, P.S Krøyers Vej - ansøgning om huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garanti

03.02.00-G01-7-18

Sagsfremstilling

JD - ØK - BY

 

NordvestBO, afd. 17, P.S. Krøyers Vej, har ansøgt om kommunens godkendelse af huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garanti for lånet. 

På et afdelingsmøde den 28. maj 2018 har afdelingen besluttet at udskifte 19 eksisterende carporte (der alle vurderes at være i en sådan stand, at det ikke længere er økonomisk at renovere og vedligeholde dem) og opføre 5 nye carporte til lejere, der for nuværende ikke har carporte. Det er anført i ansøgningen, at de 24 carporte opføres i vedligeholdelsesfrit materiale.  

NordvestBO har indhentet tilbud på anlægsarbejdet, og udgifterne beløber sig til 1.308.000 kr., som ønskes finansieret ved et kreditforeningslån. Det er oplyst, at långiver ønsker kommunal garanti for lånet. Kommunal garanti for lånet skal gives, hvis lånet får pantsikkerhed over 60 % af ejendommens værdi.  

Værdien af afdelingen er beregnet til 37.095.000 kr.  

Der er foranstående lån for 49.004.000 kr., som består af det oprindelige finansieringslån (indexlån) samt et andet lån på 3.000.000 kr.  

Huslejestigningen udgør 275 kr. pr. måned pr. lejemål. Den nuværende husleje er 4.870 kr. ekskl. forbrug. Huslejestigningen udgør således 5,65 %. 

Afdelingen har ingen udfordringer med udlejningen, og det vurderes ikke at en godkendelse af ansøgningen ændrer på det.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 • lånoptagelsen på 1.308.000 kr. godkendes,
 • der gives tilsagn om kommunal garanti for lånet, og
 • huslejestigningen godkendes.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 8:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

4. Anlægsbevilling til adskillelse af Nørrelandsskolen fra Storåskolen

82.20.00-P20-1-17

Sagsfremstilling

KA/KJ - TU - ØK - BY

 

I omdannelsen af den tidligere Nørrelandsskole til nye aktiviteter indgår i princippet tre elementer. Det første element er, at en del af den tidligere skole er overført til Storåskolen og sammenbygges med denne. De to andre elementer handler om dels adgangsvej og byggemodning af den tidligere sportsplads, og dels projektsalg/byggemodning af de tidligere undervisningsbygninger. 

Da de sidste to elementer er blevet forsinket i forhold til godkendelse af lokalplan og igangsætning af byggemodning, har det første element med sammenbygning med Storåskolen ikke kunnet færdiggøres. 

For at fremme afslutningen af Storåskolens projekt anbefales det derfor, at der tages hul på byggemodningen ved at igangsætte nedrivning af en mindre del af de tidligere undervisningsbygninger ind mod Storåskolens nye lokaler. 

Projektet omfatter nedrivning af ca. 115 m2, og kan gennemføres sideløbende med ombygningen af Storåskolen, og derfor afsluttes i indeværende år. 

Der vurderes et budget på 250.000 kr. til nedrivning af denne bygningsdel. 

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til gennemførelse for dette projekt. Udgifterne til denne bevilling vil blive indregnet som byggemodningsomkostning i de efterfølgende byggemodninger, eller ved projektsalg. 

Da byggemodningspuljen for 2018 er opbrugt, søges rådighedsbeløbet finansieret af likvide aktiver. 

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen. 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • der i 2018 meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr.,
 • der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 14:

Indstilling tiltrådt.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 1:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

5. Udskiftning af trafikstyrede signalanlæg

05.00.00-Ø00-9-17

Sagsfremstilling

AV/JJ - TU - ØK - BY

 

Signalanlæggene på cityringen er vitale for trafikafviklingen i byen. Flere signalanlæg er af ældre dato, og det er svært at skaffe reservedele, når de bliver påkørt eller der er nedbrud. For at imødekomme dette er der på anlægsbudgettet afsat midler til udskiftning eller opdatering af signalanlæg på cityringen med 1.070.000 kr. i 2018 og 1.087.000 kr. i 2019, i alt 2.157.000 kr. Der er fra 2019 afsat 103.000 kr. til fremtidig drift. 

Byrådet har den 24. april 2018 givet anlægsbevilling til bl.a. etablering af enkeltrettede cykelstier samt nyt signalanlæg i krydsene Viborgvej/Enghavevej/Jeppe Schous Gade. I det videre projekteringsarbejde er der kigget på de tre nærliggende signalanlæg ved Vigen, Kvickly og Brogårdsvej. Disse anlæg trænger til udskiftning.  

Teknik og Miljø vurderer, at det vil være en fordel at udbyde de fem anlæg samlet. 

Teknik og Miljø vil efterfølgende gennemgå de resterende signalanlæg på cityringen og lave de nødvendige opdateringer og/eller udskiftninger. 

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssig oplysninger i sagen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • der meddeles en anlægsbevilling på 2.157.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.
 • de afsatte rådighedsbeløb er til anvendelse i de respektive år og fordelt således: i 2018 1.070.000kr. og i 2019 1.087.000 kr.

 

 

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 4:

Indstilling tiltrådt.

Bodil Pedersen (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.


Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 6:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

6. Anlægsregnskab - Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde

00.32.04-S00-2-18

Sagsfremstilling

MH/MHV - KF - ØK - BY

 

I henhold til "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttende anlægsopgaver, hvor bruttoudgiften er højere end 2.000.000 kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.  

Kunst og Kultur fremlægger hermed følgende afsluttende anlægsregnskab til godkendelse. 

Projekt/sted nr.

Betegnelse

Regnskab       

Anlægsbevilling

Afvigelse

360303

Strandingsmuseet St. George, Thorsminde

34.766.307

- 27.800.000

 34.811.000

-27.800.000

 -44.693

I alt kr.

 

 6.966.307

 7.011.000

 -44.693

Afslutning af regnskabet betyder, at der er et mindreforbrug på 44.693 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Dette beløb tilføres de likvide aktiver.  

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
 • mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. august 2018, pkt. 11:

Godkendt som indstillet.


Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 2:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

7. Godkendelse af regnskab 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

14.00.13-S55-1-18

Sagsfremstilling

AD/PMP - TU - ØK - BY

 

Jævnfør punkt 10.1 i vedtægterne for Nordvestjyllands Brandvæsen har Den fælles Beredskabskommission (bestyrelsen) udarbejdet et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.  

Jævnfør punkt 10.6 fremsendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.  

Herefter sender Nordvestjyllands Brandvæsen det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom til Ankestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • årsregnskabet for 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 6:

Indstilling tiltrådt.

Bodil Pedersen (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.


Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 2:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

8. Godkendelse af budget- og gebyr for affaldsområdet 2019

07.00.10-G01-1-18

Sagsfremstilling

TM/CS - NMK - ØK - BY

 

Med denne sag fremlægges forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2019, med henblik på Byrådets godkendelse.

Budget og gebyrer for affaldsområdet godkendes samtidig med kommunens øvrige budgetter og takster i oktober måned.

 

Budget 2019

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til netto 49,0 mio. kr. i 2019 mod 43,5 mio. kr. i 2018 inkl. kommunens administrationsudgifter. Den væsentligste del af stigningen (5,2 mio. kr. af 5,5 mio. kr.) skyldes, at der i løbet af 2019 indføres separat indsamling af bioaffald jf. principbeslutning truffet på Natur-, Miljø- og Klimaudvalgsmøde den 20. februar 2018, samt generelle prisstigninger på tømninger af husstandsbeholdere.  

Der er budgetteret med en nedbringelse af renovationsfonden på 1,6 mio. kr. på ordninger for private, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden for private ved udgangen af 2019 forventes at være positiv med 2,5 mio. kr.

Budgettet er justeret til at sikre en stabil udvikling i prisen for forbrugerne, samtidig med at der ikke står et større beløb i fonden, hvilket ville være i strid med hvile i sig selv princippet. 

Budgetoversigten for affaldsområdet fremgår af Bilag 1 Budgetoversigt Kommunalbestyrelse Holstebro Kommune, men kan summarisk opgøres som følgende: 

  

Budget 2018

Budget 2019

Dagrenovationsgebyrer:

 

 

Driftsudgifter

18.279.000

23.466.000

Driftsindtægter

16.589.000

22.685.000

Resultat

-1.690.000

-781.000

 

 

 

Miljøgebyr:

 

 

Driftsudgifter

24.700.000

25.102.000

Driftsindtægter

23.991.000

24.302.000

Resultat

-709.000

-800.000

 

 

 

Erhverv:

 

 

Driftsudgifter

560.000

415.000

Driftsindtægter

412.000

300.000

Resultat

-178.000

-115.000

(OBS: beløb er angivet eksl. moms) 

For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.  

 

Gebyr 2019

Principperne for sammensætning af affaldsgebyrerne er uændrede fra 2018 og fremgår af vedlagte Bilag 4 - Sammensætning af affaldsgebyrer i Holstebro Kommune. 

Selve gebyrerne og fordelingerne af prisstigningerne fremgår af Bilag 2 og 3.

 

Særligt vedr. affaldsgebyrer for dagrenovation

Gebyrfastsættelsen for 2019 indebærer gebyrstigninger, som vil medføre en merudgift for en almindelig husstand med dagrenovationsbeholder i 2019 i forhold til 2018. Ændringerne fremgår af bilag 6 - oversigt over prisændringer fra 2018-2019. Priserne for 2019 skal ses i sammenhæng med de historiske gebyrer. Det samlede gebyr udgør således kr. 1.970 i 2019 for en almindelig husstand (med 240 l beholder/14 dg tømning) hvor det tilsvarende gebyr var kr. 1.990 i 2009. Udviklingen i priser fremgår af Bilag 5 - Gebyrudvikling. Holstebro Kommune vil uanset ændringerne, også i 2019, være blandt de billigste kommuner – også når der sammenlignes med kommuner, der endnu ikke har indført separat indsamling af bioaffald, som er et EU-krav fra 2023.

Det skal bemærkes, at der i 2020, når den separate indsamling af bioaffald er fuld implementeret i Holstebro Kommune, vil være prisstigninger på anskaffelse af selve dagrenovationsbeholderne på forventet ca. kr. 150,- for en almindelig husstandsbeholder, mens der ikke forventes yderligere prisstigninger på store beholdere (400 l og derover)  

 

Særligt vedr. erhvervsaffaldsgebyrer

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan forsat tilmelde sig ordningen. Der er tilmeldt 832 virksomheder i Holstebro Kommune. Virksomheder betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på 125 kr. ekskl. moms. 

Administrationsgebyr for erhverv blev i 2017 reduceret fra 300,00 kr. til 0,00 kr. Fonden for administrationsgebyr for erhverv forventes ultimo 2018 at være på 370.000 kr. Der har været færre udgifter end forventet til den samlede administration af ordningen, og reduktionen til 0,00 kr. vil tillige være gældende i 2019, da forbruget anslås at ligge i størrelsesorden 115.000 kr. (Inkl. tilbagebetaling fra Nomi4s i/s). Administrationsgebyret har været udskældt og det indgik både i den tidligere og den nuværende regerings planer for affaldsområdet, at den udskældte og administrativt tunge arbejdsgang skulle afskaffes. Teknik og Miljø forventer fortsat at administrationsgebyret for erhvervsaffald vil blive fjernet i den igangværende lovrevision. Skulle det mod forventning ikke ske, vil ordningen skulle indfases igen i 2020 eller 2021.

Dagrenovationsgebyrer for virksomheder fastlægges til samme pris som for tilsvarende ordninger for private husstande. 

Til udvalgets orientering vedlægges, udover budget- og gebyroversigter, bilag 5 - grafisk fremstilling af gebyrudviklingen i perioden 2008-2019 og bilag 6 - oversigt over prisændringer fra 2018 til 2019.  

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • godkende budget 2019 for affaldsområdet jf. vedlagte bilag 1
 • godkende gebyrer for 2019 for affaldsområdet jf. vedlagte bilag 2 og 3

Tidligere beslutning

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 4. september 2018, pkt. 4:

Indstilling tiltrådt.


Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 4:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Tiltrådt indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

9. Indsamling af husholdningsaffald i gasbiler

07.18.00-P22-1-18

Sagsfremstilling

TM/CS - NMK - ØK - BY

 

På foranledning af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, har Nomi4s i/s i sit netop afholdte udbud af indsamling af husholdningsaffald, bedt tilbudsgiver om at give option på, at kørsel med renovationsbiler, der skal betjene hustande i Holstebro by, skal ske med gasdrevne køretøjer. 

Tilbuddet er indhentet med henblik på, at det kan understøtte en grøn profil. Ved at renovationsbilerne tanker ved den eksisterende HMN Naturgas tankstation beliggende på Bisgårdmark, der allerede idag bruges af bybusserne i Holstebro, understøttes grundlaget for at opretholde en gas og brint tankstation i Holstebro. Netop transportområdet er en af fremtidens store klimaudfordringer, og muligheden for at tanke gas i Holstebro by vurderes at være af betydning for at fremme mulighederne for en fremtidig omstilling af transport til mindre CO2 belastende transportformer. HMN naturgas sælger fra standeren certificeret naturgas, som betyder, at gassen er mere klimavenlig end ved fossile brændstoffer. 

I Holstebro Kommune blev indsamlingsudbuddet vundet af Meldgaard Miljø, der således fra den 1. september 2019 overtager indsamlingen af husholdningsaffald. 

Vælges det at gøre brug af optionen, vil det medføre en øget indsamlingspris på 1,5%, svarende til en årlig merudgift på 270.000 kr. eksl. moms. 

For de typiske beholdertyper til private boliger vil dagrenovationsgebyret stige med maksimalt:

10 kr. for 190L

15 kr. for 240L

20 kr. for 360 L 

Såfremt det besluttes at gøre brug af optionen, vil taksstigningen blive indregnet fra og med gebyråret 2020. 

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • der ønskes at gøre brug af optionen med gasdrevne renovationsbiler.

 

 

Tidligere beslutning

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 4. september 2018, pkt. 1:

Udvalget besluttede:

 • at der ønskes at gøre brug af optionen med gasdrevne renovationsbiler.


Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 5:

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

10. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2017-01, retningslinjer og rammer for en heliport nord for Holstebro

01.02.15-P15-2-17

Sagsfremstilling

SH/NHR - ØK - BY

 

Forslaget til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 med retningslinjer og rammer for en heliport nord for Holstebro, som Byrådet vedtog den 19. juni 2018, har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 20. august 2018. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet. 

Ved indsigelsesfristens udløb forelå ingen indsigelser imod eller forslag til ændringer af planforslaget. 

Rambøll har til orientering forelagt en opdateret beregning af støjudbredelsen fra beflyvning af en heliport inden for rammeområdet. Beregningen er foretaget i en opdateret version af støjberegningsprogrammet. Den er desuden foretaget under inddragelse af nyere aktivitetsstatistik fra Regionen. Her udgør natflyvning, der kræver tillæg i beregningerne, en større andel af det samlede antal flyvninger. Derfor ligger 80 dB-kurven i opdateringen lidt længere fra heliporten, end den er vist i miljøvurderingen af planforslaget. Teknik og Miljø bemærker, at ændringen er så begrænset, at den forventede støjudbredelse fortsat må vurderes at ligge meget langt under grænsen for det acceptable. 

Med dagsordenpunktet følger et oplæg til den sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Efter en vedtagelse af kommuneplantillægget indarbejder Teknik og Miljø den sammenfattende redegørelse i redegørelsen, der ledsager tillægget.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 • Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 4:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

11. Vedtagelse af lokalplan nr. 1138, udformning af en heliport nord for Holstebro

01.02.05-P16-5-17

Sagsfremstilling

SH/NHR - TU - BY

 

Forslaget til lokalplan nr. 1138 for arealer til en Heliport, som Byrådet vedtog den 19. juni 2018, har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 20. august 2018. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet. 

Ved indsigelsesfristens udløb forelå ingen indsigelser imod eller forslag til ændringer af lokalplanforslaget. 

Fra Forsvaret er indsendt oplysning om, at en GPS anflyvning med helikopteren vil kunne konflikte med procedurer, der allerede er etableret for civil og militær beflyvning af den eksisterende Flyvestation/lufthavn i Karup. Man anmoder derfor om, at der i lokalplanforslagets redegørelse under afsnittet Tilladelser efter anden lovgivning tilføjes et afsnit om inddragelse og godkendelse ved Forsvaret. Henvendelsen fra Forsvaret bringes som bilag til dagsordenpunktet. Teknik og Miljø forventer at kunne foretage den ønskede tilføjelse i redegørelsen med en nærmere angivelse af hjemmelen til at godkende/tiltræde. 

Med dagsordenpunktet følger et oplæg til den sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Efter en vedtagelse af planen indarbejder Teknik og Miljø den sammenfattende redegørelse i redegørelsen, der ledsager lokalplanen.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

 • Lokalplan nr. 1138, betinget af fornøden kommuneplanændring, vedtages endeligt i uændret skikkelse.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 1:

Indstilling tiltrådt.

Bodil Pedersen (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

12. Vedtagelse af lokalplan nr. 1154 for et fritidsområde ved Store Claus, Mejrup

01.02.05-P16-22-17

Sagsfremstilling

SH/SMW - TU - BY

 

Forslaget til lokalplan nr. 1154 for et fritidsområde ved Store Claus, som Byrådet vedtog den 15. maj 2018, har været fremlagt i fire ugers offentlighedsfase frem til den 20. juni 2018. Forslaget til lokalplan giver mulighed for at anlægge bakker og beplantning efter en overordnet plan. Lysninger i beplantningen vil give plads til de arealkrævende fritidsaktiviteter, samt en pumptrackbane og multiscene. Derudover skal et mindre areal inden for lokalplanen anvendes til landbrugsejendom. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. 

Under offentlighedsfasen fremkom tre høringssvar:  

1. Vejdirektoratet

2. Mejrup Visionsgruppe

3. Mejrup Boldklub

 

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af høringssvarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Teknik og Miljø anbefaler, at kortbilag 3 justeres, så stien placeres uden for vejbyggelinjen (inkl. højde- og passagetillæg) i overensstemmelse med lokalplanforslagets § 9 stk. 3. Derudover anbefaler Teknik og Miljø, at der tilføjes et afsnit om Terrænændringer ved Viborgvej i lokalplanens redegørelse.

Herudover vurderer Teknik og Miljø ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i planen, ud over mindre redaktionelle rettelser.

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

 • Lokalplan nr. 1154 vedtages endeligt med de i resuménotatet anbefalede ændringer.

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 2:

Indstilling tiltrådt.

Bodil Pedersen (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

13. Vedtagelse af lokalplan nr. 1155, boligområde i Trekanten.

01.02.05-P16-1-18

Sagsfremstilling

SH/YK-TU-BY

 

Forslaget til Lokalplan nr. 1155 for et boligområde i Trekanten, som Byrådet vedtog den 2. maj 2018, har været fremlagt i otte ugers offentlighedsfase frem til den 18. juli 2018. Lokalplanen er første led i den fysiske omdannelse af Trekanten. Lokalplanens hovedformål er at imødekomme de anbefalinger, der er relevante indenfor lokalplanens område. Lokalplanområdet udlægges i hovedtræk til boligformål med offentligt tilgængeligt grønt område. Forslaget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. 

Under offentlighedsfasen er der ikke modtaget nogen høringssvar. Teknik og Miljø anbefaler, at lokalplanen vedtages uændret, ud over mindre redaktionelle rettelser.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

 • Lokalplan nr. 1155 for et boligområde i Trekanten vedtages endeligt.

 

Tidligere beslutning

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 3:

Indstilling tiltrådt.

Bodil Pedersen (A) og Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

14. Afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord

01.05.18-P20-2-14

Sagsfremstilling

TM/KJ - NMK - BY

 

I forbindelse med høring ultimo 2017 og primo 2018 af Lemvig og Holstebro kommuners forslag til Naturparkplan for Naturpark Nissum Fjord 2018-2022 samt Holstebro Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 - 2029 med forslag til afgrænsning af naturparken, indkom der høringssvar fra 29 lodsejere fordelt på 14 adresser, som ikke ønsker at være en del af Naturpark Nissum Fjord. Lodsejerne kommer hovedsageligt fra Sdr. Nissum sogn.  

Efterfølgende har der været en dialog med Friluftsrådet omkring håndteringen af lodsejere, som ikke ønsker at være en del af Naturparken under Friluftsrådets mærkningsordning. Friluftsrådet lægger stor vægt på frivillighed, og uanset at der ikke uden lodsejeraccept kommer anlæg eller aktiviteter på lodsejeres jorde, og at Lemvig og Holstebro kommuner har givet garanti for, at Naturpark Nissum Fjord ikke i fremtiden må pålægge lodsejere eller landbrugserhverv begrænsninger uden forudgående frivillig aftale, skal større lodsejeres ønske om ikke at være en del af naturparken respekteres - for at kunne opnå mærkning under Friluftsrådets ordning, Danske Naturparker. 

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, repræsentanter fra Landbruget, Friluftsrådet og Teknik og Miljø afholdte i august 2018 møde med lodsejerne, hvor baggrunden for indsigelserne og konsekvenser heraf blev drøftet. Lodsejerne fastholdt på mødet deres indsigelser, og medmindre de trækker deres indsigelser tilbage, er konsekvensen, at et område beliggende hovedsagelig i Sdr. Nissum Sogn tages ud af ansøgningen om at blive Naturpark. 

For at kunne lave en sammenhængende naturparkafgrænsning som vil kunne godkendes af Friluftsrådet, vil enkelte lodsejere, som ikke har gjort indsigelse men er beliggende imellem lodsejere, som ønsker at udgå, også blive taget ud af Naturparken. 

I bilag er angivet det oprindelige forslag til afgrænsning samt et forslag til ny afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord, hvor de pågældende lodsejeres produktionsjord er udtaget, men enkelte naturarealer er fortsat med i naturparken. Denne løsning vurderes at kunne godkendes af Friluftsrådet. 

På baggrund af tilkendegivelser fra lodsejerne og Friluftsrådet skal udvalget på mødet tage stilling til en ændret afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord, som skal indgå i ansøgningen til Friluftsrådet om at blive Naturpark. Næste ansøgningsrunde hos Friluftsrådet for at blive naturpark slutter 1. oktober. 

En ændret afgrænsning af naturparken skal indarbejdes i et nyt kommuneplantillæg for at leve op til Friluftsrådets kriterier. 

Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at:

 • Byrådet tilkendegiver, at der vil blive udarbejdet forslag til kommuneplantillæg i overensstemmelse med den afgrænsning, som Friluftsrådet godkender.

 

Tidligere beslutning

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 4. september 2018, pkt. 3:

Udvalget besluttede:  

 • at indsende ansøgning til Friluftsrådet om afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord, som angivet i vedlagte bilag 1, med angivelse af undtagne matrikler som vist i bilag 3
 • såfremt Friluftrådet ikke kan godkende afgrænsningen i bilag 1 ansøges Friluftsrådet om afgrænsning som angivet i bilag 2.

 

Udvalget besluttede at anbefale overfor Byrådet:

 • at Byrådet tilkendegiver, at der vil udarbejdes kommuneplantillæg i overensstemmelse med den afgrænsning, som Friluftsrådet godkender. 

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

15. Ændring af vedtægterne for Holstebro Elitesport og Sportsakademi (HESA)

00.24.00-P21-1-17

Sagsfremstilling

MH/HZ - KF - ØK - BY

  

Bestyrelsen for Holstebro Elitesport og Sportsakademi (Herefter benævnt HESA) har i den nuværende form fungeret siden 1. juli 2016. Ifølge vedtægterne udpeger Byrådet tre medlemmer til bestyrelsen. Denne udpegning sker i forbindelse med den samlede konstituering, og følger byrådsperioden. De nuværende vedtægter er vedhæftet som bilag. 

De øvrige fem udpegede medlemmer udpeges for to år ad gangen pr. 1. juli. Det betyder, at der skulle have været udpeget nye medlemmer til bestyrelsen pr. 1. juli 2018. Bestyrelsen ønsker imidlertid at ændre vedtægterne, så de fem medlemmer udpeges pr 1. januar i ulige år – første gang pr. 1. januar 2019. Det har den konsekvens, at bestyrelsen i den nuværende sammensætning, skal fungere et halvt år ekstra frem til 1. januar 2019.

 

Det foreslås, at vedtægterne ændres til følgende formulering (ændringer er skrevet med kursiv):

 

§ 4.1 Sammensætning og udpegning 

Bestyrelsen for HESA består af:

 • Tre medlemmer med relevante strategiske kompetencer, jf. vedtægtens § 4, udpeges af Byrådet for fire år og følger Byrådets valgperiode, herunder en formand. Der dedikeres en plads til et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
 • To medlemmer fra idrætsområdet i Holstebro Kommune, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere de Team Danmark-prioriterede idrætsgrene og udpeges af de prioriterede idrætsklubber for to år pr. 1. januar i ulige år.
 • Et medlem fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab udpeges af folkeskolen og ungdomsuddannelserne i fællesskab for to år pr. 1. januar i ulige år.
 • Et medlem fra talentudviklingsmiljø på kunst- og kulturområdet i Holstebro Kommune udpeges af Dansk Talent Akademi for to år pr. 1. januar i ulige år.
 • Et medlem fra aftagermiljøerne udpeges af Team Danmark for to år pr. 1. januar i ulige år. Så vidt muligt skal Team Danmark stille med deres konsulent til alle bestyrelsesmøder.
 • Afdelingschefen i Holstebro Kommune, som varetager området for sport. Dette medlem er på forhånd udpeget som sekretær i bestyrelsen. 

 

Følgende afsnit udgår af vedtægterne: 

Bestyrelsen udpeges første gang i juli måned 2016. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af eliteidrætsklubberne og uddannelserne udpeges i lige år, mens bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Talent Akademi og Team Danmark udpeges i ulige år.

 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 • ændringerne til vedtægterne godkendes, og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling
 • det godkendes, at den nuværende bestyrelse fortsætter frem til 31. december 2018.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. august 2018, pkt. 3:

Godkendt som indstillet.

 

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 6:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

16. Udvidelse af botilbud og ændringer i dagtilbud til handicappede

27.03.00-G01-2-18

Sagsfremstilling

HB/AH - SOU - ØK - BY

Sagen vedrører:  

 • Udvidelse og ændringer i botilbud til borgere med psykiske sygdomme
 • Ændringer i dagtilbud til borgere med handicap hvor Multihuset ophører og andre tilbud indgår. 

Sagen er senest behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 29. maj. hvorfra sagen blev sendt i høring hos borgere og pårørende samt i råds- og MED-systemet (jf. bilagsmaterialet).  

På baggrund af høringssvar har der været afholdt flere dialogmøder med pårørende og der er igangsat en proces med bl.a. inddragelse af regionens specialiserede autismeindsats for at højne det autismefaglige niveau i det aktuelle botilbud. 

Seneste dialogmøde fandt sted d.13.8.18 hvorefter der blev udarbejdet et administrativt notat hvor fremtidsplanerne for faglig udvikling og udnyttelse af boligkapacitet er foldet nærmere ud. Efterfølgende har de pårørende fremsendt kommentarer til planen. 

Efter høringssvar, dialogmøder og faglige drøftelser foreligger der nu en plan. (bilag 1)

 

Lovgivningsmæssige udfordringer

Landets kommuner har hidtil oprettet botilbud efter serviceloven i almene boliger.  

I marts 2016 har Social- og Indenrigsministeriet informeret kommunerne og socialtilsynene om, at boliger efter almenboligloven ikke samtidig kan være botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108. Problemstillingen er således ikke ny, men ministerium og tilsyn påpeger nu problemet og behovet for handling. 

Ministeriet beskriver de juridiske rammer, som døgntilbud til voksne på det specialiserede socialområde kan drives efter. Døgntilbud (botilbud) kan oprettes og drives efter forskellige regelsæt, hvor de tre hyppigst anvendte boformer til voksne i kommunerne, jf. servicelovens bestemmelser, er:

 • Midlertidige botilbud (§ 107)
 • Længerevarende botilbud (§ 108)
 • Almene ældre- og handicapboliger, som er opført og drives efter lov om almene boliger. 

Problemstillingen har siden 2012 været diskuteret i både DASSOS og KKR samt med KL og relevante ministerier, uden at det har skabt dispensationsmu-ligheder.

Holstebro kommune har et midlertidigt botilbud på Sportsvej, Center for Psyki-atri, med 10 pladser til unge, i henhold til servicelovens § 107, hvilket udgør en udfordring i forhold til boliglovgivningen. 

Socialtilsyn Midt har påpeget problemet i Holstebro Kommune og forventer en plan for løsning af problemstillingen. 

Udfordringen skal ses i sammenhæng med et stigende behov for pladser til borgere med psykiske sygdomme.

 

Plan for botilbud

Udgangspunktet har været at anvende tilgængelig boligkapacitet optimalt for at frigøre ressourcer til personstøtte. 

Der er udarbejdet en plan for boliger til borgere med psykiske sygdomme på Sportsvej – (bilag 1.)

 

Nyt koncept for dagtilbud til borgere med udviklingshæmning

Der er et stigende behov for at nytænke hele konceptet for dagtilbud, hvor udgangspunktet er at de borgere i botilbud, der kan profitere af et miljøskifte, får mulighed for at modtage ”ud-af-huset”-aktiviteter men i langt højere grad ”situationsbestemte” i forhold til den enkeltes behov. Mens andre beboere skal modtage dagtilbud i tilknytning til botilbuddet men i selvstændige og tilpassede lokaler – ( bilag 1.)

 

Økonomi

Ombygningen af Multihuset vurderes at beløbe sig til 4,2 mio. kr. Der vurderes ikke umiddelbart at være behov for større ændringer på Thorsvej, da lokalerne har været anvendt til træning og kontorfaciliteter. Hvis det alligevel bliver relevant, vil mindre ændringer kunne afholdes fra puljen til mindre bygnings-ændringer. 

Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til de budget- eller bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at: 

 • der meddeles en anlægsbevilling på 4.200.000 kr.
 • der afsættes et rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. i 2018, finansieret af de likvide aktiver.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, 3. maj 2018, pkt. 18:

Godkendt som indstillet.

Anita Støve (O) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 29. maj 2018, pkt. 7:

Sagen løftes fra lukket til åben del.

Indstillingen godkendt.

Anita Støve (O) deltog ikke i behandling af sagen.


Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2018, pkt. 1:

Indstilling

Med udgangspunkt i planen indstilles,

 • At høringssvarene drøftes
 • At botilbuddet på Sportsvej 6 - 8 ændres til længerevarende pladser efter almenboligloven og med udmøntning af støtte efter servicelovens § 85 med individuelt udmålt støtte
 • At der udvides med 8 - 10 pladser på Sportsvej 10 (nuværende Multihuset) som kan anvendes både til midlertidige (Servicelovens § 107) og længerevarende (servicelovens § 108) botilbud. Og at alle de nyoprettede boliger gøres til 2-rums boliger.
 • At dagtilbuddet -  aktivitets- og samværspladserne - på Multihuset lukkes
 • At alle borgere der modtager dagtilbud i Multihuset visiteres til et andet dagtilbud som beskrevet i planen – efter en konkret vurdering af behovet
 • At der oprettes et dagtilbud på Thorsvej i ledige bygninger, der bl.a. giver mulighed for at benytte opvarmet bassin til fysiske aktiviteter

 

Det indstilles endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiud-valg og Byråd anbefaler:

 • At der meddeles en anlægsbevilling på 4.200.000 kr.
 • At der afsættes et rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. i 2018, finansieret af de likvide aktiver.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd. 

Jytte Dideriksen (A) deltog ikke i dette punkt.

 

Økonomiudvalget, 5. september 2018, pkt. 5:

Fra forvaltningen deltog Direktør for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked Helle Bro.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling forelå på mødet.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

17. Punkt til drøftelse fra Søren Olesen (O)

00.22.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

JD - BY

 

Søren Olesen (O) har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11 fremsendt anmodning om drøftelse af følgende:

 

"Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker at  rejse en konkret sag, der handler om, hvorvidt det at lære skolepiger at iklæde sig et muslimsk tørklæde falder indenfor rammerne af, hvad skolerne i Holstebro Kommune skal beskæftige sig med."

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Emnet blev drøftet.

 

Lukkede dagsordenspunkter

18. Aktuelt Kvarter

00.01.50-G00-1-18

 

19. Køb

13.06.01-S29-1-18

 

20. Salg

13.06.02-S29-53-16

 

21. Salg

82.02.00-G10-1-18

 

22. Ekspropriation

01.02.32-P21-1-18