Referat
til
mødet i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
den 5. februar 2019 kl. 09:00
i Mødelokale 188

Afbud fra Aksel Gade (V).

 

Mødet sluttede kl. 12.00.


Pkt.

Åbne dagsordenspunkter

1 Drøftelse af pejlemærker for vækst og udvikling
2 Status for Holstebro Kommunes indsats i forbindelse med Vandområdeplan 2015-2021
3 Udvidelse af fjernvarmeområde ved Fjald, Holstebro
4 Udarbejdelse af strategisk energiplan for Holstebro Kommune

Lukkede dagsordenspunkter

5 Budgetsag
6 Meddelelser

Åbne dagsordenspunkter

1. Drøftelse af pejlemærker for vækst og udvikling

24.00.00-P22-1-18

Sagsfremstilling

MH / VJD  -  NMK

 

Byrådet i Holstebro Kommune vil udarbejde en samlet Vækst- og udviklingspolitik, som sætter retning for kommunens udvikling i bred forstand.

 

Politikken er grundlaget for prioritering og iværksættelse af målrettede indsatser på centrale områder, der driver vækst og udvikling, såsom:

-       Erhverv, arbejdsmarked, uddannelse

-       Kultur og fritid

-       Bosætning og rammerne for ’livet i byen’

-       Natur og rekreative faciliteter

-       Turisme

-       Detailhandel

 

På møde i Byrådet den 18. december 2018 blev plan for udarbejdelse af Vækst- og udviklingspolitikken godkendt, med en præcisering af at alle politiske fagudvalg skal involveres i processen.

 

Fra slutningen af januar til midt i marts har alle politiske fagudvalg derfor en drøftelse af pejlemærker for vækst og udvikling i Holstebro kommune.

 

På mødet gives et kort oplæg om vækst og udvikling. Direktøren for Kultur & Erhverv, chef for Udvikling og Strategi samt konsulent fra Udvikling og Strategi deltager under dette punkt.

 

 

Indstilling

Det indstilles, at

 

- pejlemærker for vækst og udvikling drøftes

Beslutning

Udvalget drøftede pejlemærker for vækst og udvikling.

 

Aksel Gade (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

2. Status for Holstebro Kommunes indsats i forbindelse med Vandområdeplan 2015-2021

00.01.00-G00-27-10

Sagsfremstilling

TM/KJ - NMK

 

Holstebro Kommune har en række opgaver ift. implementeringen af Vandområdeplan 2015 - 2021 for Jylland og Fyn.

 

Opgaverne vedrører hovedsageligt arbejdet med etablering af vådområder for fjernelse af næringsstoffer og gennemførelse af vandløbsprojekter, som skal sikre målsætningsopfyldelse i de pågældende vandløb.

 

Den nuværende indsatsperiode løber fra 2015 til udgangen af 2021. Holstebro Kommune har større arealer i oplandet til Limfjorden og i oplandet til Nissum Fjord, og et mindre areal i oplandet til Ringkøbing Fjord. Arealerne i oplandene til disse vandområder betyder, at Holstebro Kommune har andel i de Vandoplandsstyregrupper, som har ansvaret for koordineringen af indsatserne i de konkrete oplande.

 

I oplandet til Limfjorden udgør Limfjordsrådet Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden. Limfjordsrådet består af byrådsmedlemmer fra de 18 kommuner, som har opland til Limfjorden, herunder Holstebro Kommune. Aalborg Kommune har sekretariatsfunktionen for Limfjordsrådet. I oplandet til Nissum Fjord udgøres Vandoplandsstyregruppen af kommunerne Lemvig, Struer, Herning, Ikast-Brande og Holstebro kommuner. Holstebro Kommune har her sekretariatsfunktionen. Da Holstebro Kommunes arealandel i oplandet til Ringkøbing Fjord er meget lille, er Holstebro Kommune ikke aktiv i denne Vandoplandsstyregruppe og har således blot observatørstatus i denne. Til orientering er vedlagt vedtægter for Limfjordsrådet og Kommissorium for Vandoplandsstyregruppen for Nissum Fjord, som uddyber rammerne for arbejdet i de to Vandoplandsstyregrupper.

 

Samlet set har Holstebro Kommune vådområdeindsatser i indeværende periode i både oplandet til Limfjorden og i oplandet til Nissum Fjord. Vedlagt denne dagsorden er et statusnotat for arbejdet med gennemførsel af indsatser. Ligeledes er der i notatet en status for de vandløbsprojekter, som Holstebro Kommune har ansvaret for, med henblik på at sikre målsætningsopfyldelse på udpegede vandløbsstrækninger i begge oplande.

 

På mødet gennemgås status for opgaverne med vådområder og vandløb. Der ønskes på den baggrund en drøftelse af rammer og samarbejdet for opgaveløsningen jf. indsatsplanen for perioden 2015-2021.

Indstilling

Det indstilles at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget: 

  • tager orienteringen om status for arbejdet med opgaver, jf. indsatsplanen for perioden 2015-2021, til efterretning
  • drøfter rammer og samarbejder for opgaveløsningen

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Aksel Gade (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

 

3. Udvidelse af fjernvarmeområde ved Fjald, Holstebro

13.03.00-P16-1-19

Sagsfremstilling

TM/LKD - NMK

Vestforsyning Varme A/S har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområde ved Fjald, Holstebro. Området disponeres til boligbebyggelse med plads til ni parcelhuse. Projektforslaget er fremsendt til godkendelse af kommunen i henhold til Varmeforsyningsloven.

 

Området er i lokalplan 342 ikke omfattet af lokalplanens bestemmelse om tilslutningspligt til fjernvarme og er ikke medtaget i det projektforslag, der blev udarbejdet i 2006 for fjernvarmeforsyning af området, da udstykningen ikke var planlagt på det tidspunkt.

 

Formålet med projektforslaget er at få fastlagt en varmeforsyning for ny bebyggelse i det omtalte område. I henhold til det fremsendte projektforslag vil en fjernvarmeforsyning af området være samfundsøkonomisk favorabelt i forhold til opvarmning med individuelle varmepumper. De samfundsøkonomiske besparelser ved fjernvarmeforsyning contra individuelle varmepumper bliver 674.000 kr. i nutidsværdi over 20 år. Endvidere viser projektforslaget, at det forbrugerøkonomisk er favorabelt med fjernvarmeforsyning i forhold til individuelle varmepumper. Den årlige udgift ved fjernvarmeforsyning vil for et parcelhus være ca. 3.100 kr. lavere end ved individuel jordvarme.

 

Projektforslaget indeholder ikke tilslutningspligt til fjernvarme, da lovændring pr. 1. januar 2019 medfører, at der ikke længere er mulighed for at pålægge tilslutningspligt. Det fremgår af projektforslaget, at det stadig vil være samfundsøkonomisk favorabelt med fjernvarme, såfremt kun fem ejendomme tilsluttes. Det er oplyst af bygherre, at de ni ejendomme sælges som projekthuse med fjernvarmetilslutning.

 

Vestforsyning Varme A/S søger hermed om Holstebro Kommunes godkendelse af dette projektforslag. Holstebro Kommune har gennem mange år haft som målsætning at udbygge fjernvarmeforsyningen i områder i umiddelbar nærhed af den øvrige fjernvarmeforsyning, under forudsætning af, at en fjernvarmeforsyning af området er samfundsøkonomisk favorabel.

 

Det fremsendte projektforslag vil, under forudsætning af udvalgets beslutning herom, blive sendt i høring hos berørte parter i fire uger. Såfremt der i høringsperioden ikke kommer bemærkninger/indsigelser til projektforslaget indstilles det, at Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele ansøger og de berørte parter, at projektet godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget beslutter:

  • at vedlagte projektforslag sendes i høring i fire uger hos de berørte parter
  • at såfremt der ikke kommer bemærkninger/indsigelser til projektforslaget bemyndiges Teknik og Miljø til at meddele endelig godkendelse af projektet.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Aksel Gade (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

 

4. Udarbejdelse af strategisk energiplan for Holstebro Kommune

13.00.00-P15-1-16

Sagsfremstilling

TM/LD - NMK

 

Der er i Holstebro Kommune gennem mange år arbejdet ambitiøst med den grønne omstilling. Bl.a. har opsætning af vindmøller i kommunen medført, at den vindmøllestrøm, der produceres, svarer til elforbruget i kommunen. Andelen af vedvarende energi i kommunen er fra 2007 til 2018 øget fra ca. 31 % til forventet godt 60 %.

 

Det er dog nødvendigt at fortsætte det ambitiøse arbejde for at nå den nationale målsætning om, at Danmark i 2050 skal være et lavemmissionssamfund, uafhængigt af fossile brændsler, samt at Danmark i 2050 skal kunne producere vedvarende energi, som kan dække Danmarks samlede energiforbrug.

 

For at understøtte dette udarbejdes en strategisk energiplan for Holstebro Kommune, hvor delmål og handlinger beskrives nærmere, med afsæt i det tidligere samarbejde med Region Midtjylland og de øvrige kommuner omkring strategisk energiplan og energiregnskaber.

 

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har på temamøder i november og december drøftet en række indsatsområder, der kan danne grundlag for en efterfølgende dialog med lokale aktører om delmål og handlinger på energiområdet.

 

Med baggrund i kommende drøftelser med lokale aktører om de lokale handlemuligheder og centrale udviklingstrends opsættes der målsætninger for 2035 i den strategiske energiplan, og effekten ved indfrielse af målsætningerne vil beskrives. Endvidere beskrives det i planen, hvordan lokale handlinger kan fremme målsætningerne. Det er ambitionen, at planens målsætninger og handlemuligheder er et udtryk for et fælles lokalt billede af centrale lokale udfordringer og handlemuligheder, der har bred opbakning hos de centrale beslutningstagere.

 

Teknik og Miljø foreslår følgende proces for udarbejdelsen af den strategiske energiplan.

  • Der afholdes aktørworkshop. Forinden mødet udsendes workshopnotat med konkrete spørgsmål indenfor udvalgte indsatsområder.
  • Resultaterne fra aktørworkshop forelægges Natur-, Miljø- og Klimaudvalget. Behovet for yderligere aktørinvolvering og eventuel analysearbejde afklares.
  • Eventuel supplerende aktørinvolvering og analysearbejde
  • Udarbejdelse af den strategiske energiplan

 

Teknik og Miljø foreslår, at aktørworkshoppen målrettes energiforsyningsselskaber i kommunen (ejere af infrastrukturer). I den efterfølgende proces vurderes, hvorledes der eventuelt arbejdes videre med inddragelse af yderligere relevante aktører.

Indstilling

Det indstilles, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget godkender den videre proces for udarbejdelse af den strategiske energiplan.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Aksel Gade (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

 

 

Lukkede dagsordenspunkter

5. Budgetsag

00.01.00-S00-3-18

 

6. Meddelelser

00.01.53-G00-2-18