Holstebro Kommune

Flytning af jord

subpage-img

Regulativ for jordstyring

 Regulativet og tillægget omhandler:

  • Hvilke områder der er indeholdt i områdeklassificeringen
  • Hvilke områder indenfor områdeklassificeringen, der evt. er gjort analysefri.
  • Reglerne for anmeldelse, dokumentation og flytning af jord. 

Anmeldelse af jord

Har du følgende jordtyper, skal jorden anmeldes før den kan flyttes medmindre der er tale om mindre end 1 m3.  Anmeldepligten gælder al jord, der flyttes fra følgende arealer/ejendomme/anlæg, uanset om den er forurenet:

  • Flytning af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra den kortlagte ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et kortlagt delareal på en ejendom, hvor den er opgravet
  • Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes til offentlig vej. Hvis jorden flyttes uden­for Kommunen eller hvis jorden flyttes til et areal, som ikke anvendes til offentlig vej
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering.
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord

Jorden må flyttes umiddelbart efter, at anmeldelsen er modtaget hos kommunen, hvis flytning sker til et godkendt modtageanlæg. Hvis jord flyttes fra et kortlagt areal, skal kommunen inden flytning godkende planen for håndtering af jorden. I øvrige tilfælde skal anmeldelsen være kommunen i hænde 4 uger før flytning.

Hvem skal anmelde jordflytning? 

Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket. Læs mere i de to vejledninger:

Analyser af jorden

I forbindelse med jordflytning skal anmelderen sikrer sig at jorden er analyseret og kategoriseret efter forskriften i jordflytningsbekendtgørelse. Prøvetagningen og analyser kan også foretages af det godkendte modtageanlæg. Flytning af jord under 1 m3 kræver ikke prøvetagning og analyser før aflevering.

Anmeldeskema

Skemaet kan også rekvireres ved henvendelse til Natur og Miljø.