Holstebro Kommune

Sådan skal din boring være indrettet

subpage-img

Boringsindretning

Det er vigtigt, at boringer overholder gældende krav til indretning, så der ikke kan ske forurening af grundvandet via boringerne. I de to links herunder kan du se eksempler på, hvordan din boring skal være indrettet. På billederne er der eksempler på, hvordan det skal se ud, og hvordan det ikke skal se ud. Du kan selv tjekke og udbedre mindre fejl, men skal der ske ændringer til indretningen, skal du have en brøndborer til at gøre det - han er uddannet til det, hvilket loven kræver.

Din boring skal godkendes af en sagkyndig med brøndborerbevis (min. B-bevis), for at du kan få en indvindingstilladelse.
 

Fredningsbælte omkring boringer

I vandindvindingstilladelser til erhvervsformål og markvanding, der gives af kommunen, fastlægges et fredningsbælte med en radius på 5 meter omkring boringen. I fredningsbæltet må der ikke gødes eller bruges bekæmpelsesmidler. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt.

Er en boring beliggende ved marker i omdrift eller med intensiv kvæghold, skal fredningsbæltet være tydeligt markeret, f.eks. med beplantning eller permanent indhegning. Læs også herunder Markvandingsboringer og bekæmpelsesmidler.
 

Markvandingsboringer og bekæmpelsesmidler

Opblanding af bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet omkring en boring

Der er ofte i forbindelse med markvandingsboringer etableret mulighed for at fylde marksprøjter med vand fra boringen. De rørinstallationer, der bruges ved påfyldningen, kan ofte ikke nå ud på en afstand af 5 meter fra boringen. Installationerne ender normalt i en blød slange, der sætte ned i sprøjtebeholderen. Derved opstår der mulighed for tilbageløb af bekæmpelsesmidler til boringen og hermed grundvandet, når pumpen stopper.

Påfyldning af marksprøjter må ikke ske nærmere end 5 meter fra boringen, og påfyldningsinstallationen skal udføres som vist på nedenstående tegning. Den bedste løsning for at forhindre, at der sker tilbageløb af sprøjtemidler til boringen, er at placere en vandbeholder i en passende stor afstand fra boringen og fylde marksprøjten derfra. Beholderen bør placeres så højt, at der er frit løb ned til marksprøjten. Endvidere skal der være mindst 20 cm luft mellem vandtilløb og overløb på beholderen. Se figur 1.

 

Hvis opblanding af sprøjtemidler sker med vand direkte fra boringen skal installationen udføres som vist på figur 2 og i en afstand af mindst 5 meter fra boringen.

Der skal være mindst 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholder, så der ikke kan ske tilbageløb til boringen af vand blandet med sprøjtemidler.

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro