Holstebro Kommune

Gratis fiskeri

subpage-img

I dele af kommunens fiskevand ved Storå, Vegen Å, Råsted Lilleå og Vandkraftsøen kan du fiske gratis. 

Det gælder for personer med folkeregisteradresse eller eget sommerhus i kommunen. Den eneste forudsætning er, at man på forhånd har betalt for det statslige fisketegn, hvis man er i aldersgruppen 18-65 år.

Du kan bestille et gratis fiskekort for 2018 herunder, fra 15. marts 2018.

Hvis du ønsker at fiske inden denne dato i vandkraftsøen, og ikke har et gyldigt fiskekort fra 2017 skal du kontakte kommunen på tlf.: 9611 7567

Kommunens institutioner har også mulighed for at arrangere gratis fisketure til de kommunale fiskestrækninger ved kontakt til Natur og Miljø.
 

Regler og anbefaling omkring fangster af pukkellaks på kommunale strækninger – læs DTU-Aquas anbefalinger.

Herunder kan du se reglerne for gratis fiskeri samt kvoter, fredning, mindstemål og strækninger.
 

Sådan kan jeg fiske gratis

Lystfiskere i aldersgruppen 18-65 år skal have det statslige fisketegn for at fiske. Det gælder også for gratis fiskeri på de nævnte strækninger i kommunen. Fisketegnet kan kun købes på www.fisketegn.dk

Når statens fisketegn er indløst kan man bestille sit gratis kommunefiskekort.

Regler for lystfiskeri på kommunale strækninger

DTU Aqua fastsætter hvert år en kvote for hvor mange store og små laks, der må hjemtages fra Storå (i 2017 er det 470 laks, der må hjemtages mellem fjord og vandkraftværk). Sammenslutningen ved Storå (SVS) fordeler kvoten til foreninger og bredejere efter hvor mange km bred ved Storå de enkelte har fiskeret til.

På den strækning hvor der er gratis kommunalt fiskeri er kvoten i 2017 bestemt til 16 laks.

På visse kommunale strækninger har HOF fiskeretten alene. Det gælder eksempelvis strækningen af Storå øst for bro ved Tvis Møllevej (3 km bred) samt Vegen Å syd for Ringvejen (ca. 1.700 m østbred) - samt et par småparceller i Holstebro.

Adgangsforhold til kommunens dige på sydsiden af Storå ved Vemb undersøges og er pt. ikke helt afklaret. Der er ikke stiforbindelse fra Skærum Mølle til diget.

På kommunens strækninger fisker HOF gratis, strækning indgår i foreningens dagkort- og medlemsvand. På et par mindre kommunale strækninger i Storå ved Vemb (nordsiden) har Vemb Lystfiskerforening medfiskeret og kontrolret.
 

Særlige regler for åfiskeri

Kun 1 krog på linen af gangen og der må ved alt fiskeri i vandløb (åer) kun benyttes kroge uden modhager.

Eksempler på modhagere

Dvs. denne krog er ulovlig med mindre modhagen klemmes helt ned med en tang. (hook with Barb not allowed).

Ved fiskeri med agn (fx orm) i vandløb må der kun bruges særlige såkaldte ”cirkelkroge” (hook allowed) (rejer og rogn er forbudt som agn).

Cirkelkrog

 

Kontrol af lystfiskeri

Kontrollører udpeget af Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) har beføjelse til at kontrollere om lystfiskerne har indløst statsligt fisketegn, fiskekort fra HOF eller fiskekort fra Holstebro Kommune. Desuden kontrolleres evt. fangst.

Overtrædes fiskereglerne kan det medføre bortvisning og bødestraf (normalt 2.500 kr pr. overtrædelse).

Hvad kan og må jeg fange?

På de nævnte strækninger kan der fanges laks, gedder, havørreder, bækørreder og ål.

Stallingen er totalfredet. Gedder er fredet hele april.

Havørred og laks er fredet i Storå fra 16. oktober – 15. april. I denne periode må der ikke fiskes i Storå.

I Vegen Å og Råsted Lilleå må der fiskes fra 1. april – 31. oktober, men først fra 16. april må der fanges laks.

Mindstemål for laks er 40 cm, bæk- og havørred 40 cm, ål 45 cm og gedder 60 cm.

Særligt om laks

Storålaksen er fredet, men kommunen har i 2017 fået lov til, at fange i alt 16 laks på de kommunale strækninger af Storå. Hver fisker må årligt hjemtage 1 laks indtil laksekvoten er opbrugt. Før fisketuren skal du tjekke om kvoten er opbrugt på www.svstoraa.dk.
 

Hvor og hvornår må jeg fiske?

Det er gratis at fiske langs to strækninger af Storå i Holstebro fra Østerbrogade til Birn og endvidere langs stræk ved Vemb (i alt 3,6 km). Man må kun fiske på de to strækninger i perioden den 16. april til den 15. oktober og kun fra den side af åen der er angivet på oversigtskort.

I Vegen Å kan fiskes på kommunale strækninger indenfor Ringvejen og i Råsted Lilleå på en kort strækning ved Skærum Mølle. Her må fiskes fra den 1. april til den 31. oktober.

Langs Vandkraftsøen må der fiskes på de kommunale strækninger året rundt. 

Oversigtskort, der viser, hvor man må fiske:

Indberetning af fangst

Fanger man en laks eller havørred skal oplysninger om fisken og fangeren senest 4 dage efter fangst indberettes på www.svstoraa.dk. Her går du til Fangstrapport og Fangstindberetning 2017. Følg vejledningen på hjemmesiden og indberet fisken under ” Holstebro Kommune”. Send gerne et billede til Jakob.Larsen@holstebro.dk.

Når laksen indberettes skal det oplyses om laksen er mærket (fedtfinnen mangler, se foto). Det betyder at laksen som lille er sat ud i åen.  

Fedtfinnen mangler 

Med fedtfinne (vild laks)
 

Særligt tilbud for unge under 18 år

Holstebro og Omegns Fiskeriforening (HOF) har et særligt tilbud til unge under 18 år.

Unge kan nu blive gratis medlem af foreningen og fiske på alt foreningens fiskevand i Storå, Råsted Lilleå, Vandkraftsøen samt Vegen Å og også deltage i foreningsaktiviteter.

Er du medlem af HOF må du også automatisk fiske på kommunens fiskevand.

Tilmelding på www.hof-storaa.dk

God adfærd ved åen

For at alle kan få en god oplevelse ved Storå skal man tage hensyn til andre fiskere.

Det betyder:

  • At man starter fiskeriet opstrøms og i god afstand til andre fiskere – også dem på den anden side af åen.
  • At man fisker med strømmen, dvs. flytter sig i retning mod fjorden efter hvert kast.
  • At fisk der skal slippes fri igen, så vidt muligt holdes i vandet, mens krogen fjernes.
  • At alt affald tages med hjem.

Selvbetjening

Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro