Holstebro Kommune

Hjælp til kørsel

subpage-img

Du har mulighed for at få hjælp til kørsel. Men for at få hjælp til kørsel skal følgende kriterier være opfyldte:
 

 • Du er ikke i stand til at benytte offentligt transportmiddel.
 • Du har ikke/kan ikke føre egen bil.
 • Du er ikke bevilget køretøj efter Servicelovens §§ 113 - 114. (Sporster, mini-crosser, bil o.s.v.) 
 • Du er i stand til at benytte kørselsordningen, m.h.t. materiel, køretider, tidspunkter, o.s.v.  
 • Der er mulighed for at få en periodevis bevilling, såfremt en lægeerklæring kan attestere nødvendigheden heraf. f.eks. ved hjertelidelser, hvor man ikke kan tåle kulde.
 • Du har ingen ægtefælle eller andre i dit netværk, der kan transportere dig. Der er egenbetaling på kørslen.
   

Kørsel til genoptræning efter henvisning fra sygehuset

For at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til genoptræning efter henvisning fra hospitalslæge, skal følgende kriterier være opfyldte.

For pensionister: 

 • Udgiften til transporten overstiger kr. 25,00 

For ikke-pensionister:

 • Dit funktionsniveau umuliggør transport med offentlige transportmidler.
 • Udgiften til transporten overstiger kr. 60,00 og der er længere end 50 km. til genoptræningsstedet

Kontakt Visitation, Hjælpemidler og APV på tlf.: 9611 4800

 

Individuel handicapkørsel

Følgende kriterier skal være opfyldte:

 • Du er fyldt 18 år.
 • Du er stærkt bevægelsesbesværet og bruger kørestol, rollator eller lignende.
 • Du kan ikke bruge den kollektive trafik på almindelige vilkår.
 • Du har et varigt handicap.

Kørslen må anvendes til fritidsformål, for eksempel:

 • Besøg hos familie og venner.
 • Indkøb, posthus, bankbesøg etc.
 • Frisør og lignende.
 • Kørsel til kulturelle aktiviteter eller idrætsaktiviteter.
 • Kørsel til fysioterapi og handicapridning.
 • Kørsel til egen læge og speciallæge er ikke omfattet af handicapkørslen. Ønsker du at vide noget om reglerne vedr. kørsel til egen læge og speciallæge, kan du rettet henvendelse til Borgerservice.
 • Der er egenbetaling på kr. 3,00 pr. kørt kilometer, dog minimum kr. 30,00.
 • Der bevilges 104 ture om året.

For at ansøge om kørsel -  kontakt Visitation, Hjælpemidler og APV på  tlf.: 9611 4945

 

Kørsel i henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen § 23

I forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder (herunder også afprøvning) kan du få befordringsgodtgørelse, når den samlede transportudgift overstiger kr. 60,00  (kr. 25,00 for pensionister).

Der kan også ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager, hvis dette er absolut påkrævet på grund af ansøgerens helbredstilstand eller alder.

Benytter du frit leverandørvalg, ydes befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor vi efter sædvanlig praksis ville have udleveret hjælpemidlet eller forbrugsgodet. 

Kontakt Visitation, Hjælpemider og APV for bevilling - tlf.: 9611 4945.

 

Flextur

Fra den 4. januar 2016 er bybus taxa erstattet af Flextur. Der er fire knudepunkter i Holstebro Kommune, hvoraf det ene ”Trafikterminalen” allerede eksisterer som knudepunkt.

 • Trafikterminalen
 • Slotsgade (den gamle busterminal)
 • Sønderbrogade ved museet
 • Enghavevej ved Danmarksgade

Ny pris i tidsrummet mandag til fredag fra kl 18:00-24:00:

 • Det koster 4 kr./km minimum 30 kr./tur for kørsel til/fra et af de fire knudepunkter.
 • Der må også køres fra knudepunkt til knudepunkt.

Ved henvendelse ang. tur ring på 87 40 83 00

 • Tast 2 for bestilling
 • Tast 4 for afbestilling eller ved forsinkelse