Holstebro Kommune

Hobbydyr

subpage-img

Hobbydyr

Ønsker du nogle hobbydyr, er der nogle ting, du skal holde dig for øje. I miljølovgivningen skelnes der mellem erhvervsmæssigt- og ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Et erhvervsmæssig dyrehold vurderes udelukkende på baggrund af dyreholdets størrelse, og ikke på hvorvidt du har dem i erhvervsøjemed.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold defineres op til følgende størrelse:
 

 • 2 køer med tilhørende kalve.
 • 4 stykker andet kvæg.
 • 4 heste med tilhørende føl.
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion.
 • 10 får med lam.
 • 10 geder med kid.
 • 30 stk. høns.
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.
 • tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold. 
   

Hold af høns

Du kan have op til 30 høns både i og udenfor byzone, uden at anmelde det. Du skal dog anmelde byggeri (hønsehus) over 10 m2 til Holstebro Kommunes afd. for Byggeri og Ejendomme (tlf. 96117550 eller e-mail: byggeriogejendomme@holstebro.dk for yderligere information). Evt. byggeri skal anmeldes igennem www.bygogmiljoe.dk

Hvis dine høns giver gener for naboer (larm, hanegal, lugt, fluer etc.), og naboerne klager til kommunen, skal vi vurdere om naboerne er væsentligt generede. Dette kan munde ud i et påbud eller forbud mod dit hønsehold. Så det vil være hensigtsmæssigt at snakke med dine naboer, før du kaster dig ud i projektet. 

Ønsker du mere end 30 høns er  der tale om et erhvervsmæssigt dyrehold. For at svare på, hvilke tilladelser m.v. der konkret skal udarbejdes, skal vi vide mere om projektet.

Spørgsmål kan rettes til landbrugsgruppen på tlf. 9611 7563 eller e-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Hold af hunde

Ønsker du 5 voksne hunde eller flere skal du være opmærksom på, at et hundehold på denne størrelse er omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det vil sige, at at man bl.a. ikke må have et hundehold af denne størrelse i byzone. Reglerne gælder uanset om der er tale om store eller små hunde.

Har du spørgsmål til reglerne, kan de rettes til landbrugsgruppen på tlf. 9611 7563 eller på e-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Hold af heste

Hold af hest er generelt ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder samt lokalplanlagte bolig- og erhvervsområder. Kommunen kan dog i særlige tilfælde dispensere for reglen.

Ønskes 5 voksne heste eller flere skal der ansøges herom hos kommunen. 

Har du spørgsmål til reglerne, kan de rettes til landbrugsgruppen på tlf. 9611 7563 eller på e-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Hvis dyreholdet består af flere former for dyr, kan kommunen ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyreholdet anses for værende erhvervsmæssigt. I disse tilfælde er det hensigtsmæssigt, at kontakte Natur- og Miljø og få en forhåndsvurdering. Du kan udfylde formularen "Landbrugsbyggeri" med angivelse af dyrehold, og vi vil lave en vurdering herudfra.

Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold med kvæg, svin, heste, får eller geder i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold kan i modsætning til erhvervsmæssigt dyrehold etableres og ændres uden forudgående anmeldelse til kommunen. Hvis du er i tvivl om et givent dyrehold vurderes som erhvervsmæssigt, er det en god idé at kontakte kommunen for at få dyreholdet vurderet.

Herudover gælder det generelt, at dyrehold, tilhørende stalde samt anlæg m.v. ikke må medføre væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening.

Spørgsmål kan rettes til landbrugsgruppen på tlf. 9611 7563 eller på e-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Landbrug

E-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro