Holstebro Kommune

Indvindingstilladelser

subpage-img

Indvindingstilladelser

Digital ansøgning
Ønsker du at lave en ny boring eller indvinde grundvand eller overfladevand, skal du sende en ansøgning via Byg og Miljøportalen. Du skal logge ind med NemID.

Sådan gør du:
 

 • Udfyld ansøgningsskemaet som du finder i den orange boks til højre.
 • Ved fornyelse/ændringer til din tilladelse skal du have en boringsgodkendelse fra en sagkyndig - skemaet finder du i den orange boks til højre.
 • De udfyldte skemaer skal du nu indsende gennem Byg og Miljøportalen
  • Vælg et link herunder afhængig af hvad du ønsker at ansøge om.
 • Du skal i Byg og Miljø søge adressen på første side og starte dit projekt via "Start dit projekt her"-knappen, som vises under adressefeltet. 
 • Log ind med NemID og gem dit projekt.
 • Du skal i dit projekt udfylde de felter, der er relevante, men minimum disse:

  1. "Kontaktoplysninger på ejer".
  2. "Begrundelse for vandmængde" - her skal du vedhæfte kommunens ansøgningsskema, når du har udfyldt det.
  3. "Indtegn anlæg og supplerende info" - ved markvanding skal du her indtegne/vedhæfte kortbilag med arealer til vanding.
  4. "Yderligere dokumentation" - her skal du vedhæfte en boringsgodkendelse fra en sagkyndig.
   
 • Når du har udfyldt de relevante felter i Byg og Miljø og vedhæftet de nødvendige dokumenter, indsender du ansøgningen.

Du skal sende din ansøgning og have en tilladelse, inden du må indvinde vand fra en ny boring. Har du en boring, skal du ansøge om indvindingstilladelse, inden din eksisternede tilladelse udløber. 

Vær opmærksom på, at din ansøgning ikke behandles før, Holstebro Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning med dette materiale vedhæftet.
 

Byg og Miljø - links til online ansøgninger

Søg her om:
 

Søg om drikkevand her:
 

Dokumentation

For at din ansøgning bliver behandlet skal du medsende den påkrævede dokumentation. I din ansøgning i Byg og Miljø skal du ved vedhæfte følgende dokumenter:

1. Ansøgningskema til vandindvinding

Skemaet skal udfyldes og vedhæftes under punktet "Begrundelse for vandmængde" i Byg og Miljø. Skemaet finder du her:
 

2. Skema med boringsgodkendelse

Søger du om fornyelse af en indvindingstilladelse eller om lovliggørelse af en boring/brønd til havevanding, skal du sammen med ansøgningen fremsende dokumentation for, at alle boringer/brønde på dit anlæg opfylder gældende krav til indretning. Boringer/brønde skal gennemgås og godkendes af en sagkyndig med minimum B-bevis. Skema til godkendelse af boringer/brønde samt liste over firmaer med A- og B-bevis kan findes her:
 

Skemaet med boringsgodkendelse skal udfyldes og vedhæftes under punktet "Yderligere oplysninger" i Byg og Miljø.

Der kan ikke gives indvindingstilladelse, før dine boringer eller brønde opfylder kravene. 

Er en boring etableret indenfor de seneste 5 år, kan du medsende fotodokumentation, der viser boringen på afstand samt tæt på. På den baggrund vurderer Holstebro Kommune så, om der skal en sagkyndig til at godkende boringen.

Kan dit anlæg ikke leve op til kravene, og ønsker du ikke at udbedre mangler, skal boringer/brønde sløjfes efter gældende regler - se herunder.

3. Kortbilag der viser de arealer, du ønsker at vande, hvis du søger om markvandingstilladelse. Du kan evt. anvende markkort med angivelse af arealer, eller du kan lave et kort på Danmarks Arealinformation.

Kortmaterialet skal vedhæftes under punktet "Indtegn anlæg og supplerende info" i Byg og Miljø.

Ansøgning om ny boring og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Ønsker du at etablere en ny boring, skal du ansøge om etablering samt foreløbig tilladelse til indvinding.

Du skal bruge dette skema i Byg og Miljø hvis du ønsker:

Ny boring til markvandingsboring, havevanding, drift

Ny boring til drikkevand - Enkeltindvinder

Ny boring til drikkevand -Vandværk 

Når du har fået etableret en ny boring, og du har fundet ud af, om boringen kan yde det nødvendige, skal du indenfor et år efter etablering, fremsende en ansøgning om endelig tilladelse til indvinding. Det betyder, at du først kan få en endelig tilladelse til indvinding, når resultaterne fra borearbejdet og prøvepumpning foreligger. Ansøgningsskema til endelig tilladelse finder du ovenfor.

VVM Anmeldelse

En ansøgning om indvinding af grundvand er omfattet af reglerne i VVM-bekendtgørelsen, og skal VVM-anmeldes. For ansøgning om indvinding til markvanding  skal der p.t. ikke udfyldes VVM-anmeldeskema.

VVM Anmeldeskema - Ansøger skal udfylde skemaet og vedlægge ansøgning. 
 

Tilladelse til indvinding af overfladevand

Der gives kun tilladelse til indvinding af overfladevand efter en konkret vurdering af indvindingens påvirkning af vandføringen. Du skal kontakte Holstebro Kommune, Vandløbsgruppen, og forhøre dig om muligheden for tilladelse til overfladeindvinding.

Regler for markvanding

For at bevare de dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner til brug for almen vandforsyning (vandværker), skal nye boringer til markvanding føres til frit grundvandsmagasin. Kun hvis der ikke kan opnås en tilstrækkelig ydelse, kan der eventuelt - og efter en konkret vurdering - opnås tilladelse til at bore til større dybde. Det kan blive nødvendigt at etablere flere boringer til frit magasin for at opnå tilstrækkelig samlet kapacitet.
 

Erstatningsboringer

Eksisterende boringer må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden det først er anmeldt til kommune. Erstatningsboringer må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen. Hvis der for eksempel ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der søges om tilladelse på normal vis. Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes. Anmeldelse om erstatningsboringer skal indgives til kommunen, inden borearbejdet påbegyndes.
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro