Holstebro Kommune

Klimasikringsanlæg

subpage-img

Holstebro er med jævne mellemrum udsat for oversvømmelser forårsaget af høj vandføring i Storå. Ved høj vandføring kan vandet ikke være i åens nuværende profil gennem byen, og åen går derfor over sine bredder og oversvømmer de laveste dele af byen. Derfor har byrådet i december 2015 besluttet at arbejde videre med et projekt, der går ud på at styre vandføringen gennem byen så oversvømmelsesrisikoen minimeres.

Projektet gennemføres i samarbejde med Vestforsyning. Holstebro Kommune er projektejer.

Klimasikringsanlægget bestående af en kombinationsløsning baseret på tilbageholdelse af vandet i to midlertidige reservoirer:

Ved vandtilbageholdelse i Storå ådalen etableres en dæmning på tværs af ådalen.
Ved vandtilbageholdelse i Vandkraftsøen udnyttes søen til magasinering ved en styring af vandspejl mellem kote 12,5 meter og kote 15 meter. 

Et tredje element i klimasikringsanlægget er et højvandsdige der muliggør en højere vandføring i åen og lokalt sikrer det mest oversvømmelsesfølsomme boligområde i midtbyen.  

Det er gennem arbejdet med løsningerne sandsynliggjort, at den valgte kombinationsløsning vil kunne sikre byen mod konsekvenserne af en 100 års hændelse, beregnet på grundlag af både det nuværende klima og et fremskrevet og mere ekstremt klima. 

Vestforsyning Spildevand A/S har mulighed for, efter ansøgning hos Forsyningssekretariatet, at medfinansiere kommunale klimasikringstiltag, såfremt en række vilkår i henhold til lovgivningen er opfyldt. Ansøgning er indsendt 15. april 2016.

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro