Holstebro Kommune

Kloakering af ejendomme

subpage-img

Kloakering af ejendomme i åben land/sommerhusområder

Der er stadig mange ejendomme i Holstebro Kommune, der udleder deres spildevand til en septiktank eller trixtank med direkte forbindelse til søer og åer eller som nedsiver i områder med høj grundvandsstand, hvilket vanskeliggør en ordentlig og tilstrækkelig rensning.

Med Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011- 2016 er det vedtaget, hvilke ejendomme det er planlagt at kloakere. På plansystem.dk kan du se tidspunktet for kloakering af din ejendom.

Kloakering af en ejendomme i åben land sker typisk ved, at Vestforsyning Spildevand A/S fører en spildevandsledning frem til din grundgrænse. Vestforsyning Spildevand A/S etablerer også en skelbrønd og det er til denne, at du skal tilslutte din ejendoms kloak. Du har selv ansvaret for at tilslutte din ejendom til forsyningens ledning, ligesom du selv skal betale omkostningerne på egen grund. 

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og der skal fremsendes færdigmelding underskrevet af autoriseret kloakmester. For oplysninger om tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag henvises til Vestforsynings hjemmeside. Her kan du finde de aktuelle spildevandspriser.

Nedenfor finder du svar på række typiske spørgsmål:
 

Tilslutningsret- og pligt

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 gælder både en tilslutningsret- og en tilslutningspligt ved kloakering.

Når Vestforsyning Spildevand A/S kloakerer din/jeres ejendom, føres én eller to stikledninger frem til grundgrænsen alt afhængig af om ejendommen skal kloakeres for både regn- og spildevand. Det fremgår af Holstebro Kommunes spildevandsplan, som kan findes på kommunens hjemmeside. 

Vestforsyning Spildevand A/S skal etablere afløbssystemet således, at du/I kan aflede spildevandet fra ejendommen ved gravitation fra stueplan.

Ved afledning ved gravitation forstås, at spildevandet skal kunne løbe af sig selv hen til grundgrænsen/skelbrønden.

Af hensyn til den fremtidige drift og vedligeholdelse af systemet sætter Vestforsyning Spildevand A/S skelbrønden/e umiddelbart indenfor grundgrænsen. Du/I er forpligtet til føre regn- og/eller spildevandsledninger fra ejendommen til skelbrønden/e ved grund-grænsen. Efter tilslutningen overgår ejerskab af skelbrønd/e til dig/jer.

 

Hvilke regler og normer gælder på min grund?

Afløbsinstallationer på privat grund skal udføres i henhold til det enhver tid gældende bygningsreglement samt tilhørende anvisninger. I øjeblikket er BR10 gældende og reglerne/kravene i reglementet er yderligere beskrevet i SBI-anvisning 230.

Bygningsreglementet henviser til normen for afløbsinstallationer DS 432. Normen giver vejledende eksempler på udførelsesmåder, der opfylder de funktionelle krav, som bygningsreglementet stiller.

Det er grundejers ansvar at sikre, at arbejdet udføres i henhold til bygningsreglementet og DS 432 ved etablering af afløbssystemer på din/jeres grund. Jeres autoriserede kloakmester skal foretage en vurdering af, hvorvidt afløbsforholdene er udført/kan udføres i henhold til bygningsreglementet og normen. Er det ikke muligt giver normen og bygningsreglementet mulighed for, at afløbsinstallationer kan udføres på anden vis efter godkendelse hos kommunen alternativt, at der kan meddeles dispensation. (Se endvidere ”Hvis afløbsnormen DS 432 ikke kan opfyldes?”)

Afløbsinstallationer på privat grund skal altid udføres af autoriseret kloakmester. Ændring af ledningsarbejde i jord i tilknytning til et eksisterende hus kræver som udgangspunkt hverken en byggetilladelse eller en byggeanmeldelse efter reglementet. Når kloakmesteren har udført arbejdet sendes en færdigmelding til kommunen sammen med relevante tegninger.

 

Hvis afløbsnormen DS 432 ikke kan opfyldes?

Kan afløbsinstallationer ikke umiddelbart etableres i henhold til de anvisninger, der er angivet i DS 432, skal kloakmesteren indsende en anmeldelse til kommunen, hvori det anføres hvilke anvisninger, der ikke kan opfyldes og hvilke funktionsmæssige tiltag, der i stedet gennemføres, for at opnå den samme virkning. Kloakmesteren skal fremsende dokumentation for, at den valgte løsning er funktions- og driftsmæssig forsvarlig. Kommunen vil som regel godkende dette.

Hvis arbejdet skal udføres på en sådan måde, hvor det ikke kan dokumenteres, at funktionskravene (eks. tæthed, selvrensning) er overholdt, kræves en dispensation, som kommunen meddeler efter anmeldelse/ansøgning fra kloakmesteren.

Der vil ikke være tale om, at din/jeres ejendom vil blive tilsluttet ulovligt. Du/I skal blot sikre dig/jer, at der du/I har forholdt jer til bygningsreglementet og normen DS 432 og om de konkrete installationer i har på ejendommen udløser nogle specielle hensyn.

Eksempelvis er der i DS432 et vejledende krav til minimumsledningsfald, som siger, at ledninger med min. 20 promilles fald normalvis kan anses for at være selvrensende. Dette er således ikke det samme som, at ledninger ikke kan etableres med mindre fald, der skal blot ligge dokumentation for at ledningen er selvrensende. Det nødvendige fald til sikring af selvrensning findes af din kloakmester på baggrund af ejendommens dimensionsgivende spildevandsstrøm. I praksis vil der også med 15 promilles fald kunne opnås selvrensning i afløbsledninger.

Har man installeret lavtskyllende toiletter gælder specieller regler, se under "Hvilke regler gælder, hvis man har lavt-skyllende toiletter".

Funktionskravene kan altså godt opfyldes selv om der i det konkrete tilfælde er afvigelser fra normen DS 432.

 

Vestforsynings projektering af ledningsanlæg til skelbrønd

Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at aftage spildevandet fra din/jeres ejendom ved gravitation fra stueplan. 

I forbindelse med kloakeringen af eksisterende ejendomme tagerVestforsyning Spildevand A/S udgangspunkt i placeringen af den eksisterende septiktank/bundfældningstank, da det formodes, at spildevandet fra din/jeres ejendom indtil nu er tilledt septiktank/bundfældningstank efter normens forskrifter, og at ledningerne har været selvrensende.

I forbindelse med kloakeringen forudsættes det, at der placeres en ny samle/rense/inspektionsbønd, hvor den eksisterende bundfældningstank var placeret og at samlebrønden har samme bundkote som udløbet fra den eksisterende tank. 

Det anbefales, at der etableres en samlebrønd på ejendommen, hvor de forskellige afløb fra huset samles (typisk hvor den eksisterende bundfældningstank er placeret). Sammen med skelbrønden er der således to muligheder for at tilse og evt. spule afløbsledningen, hvilket normalvis er tilstrækkeligt.

Hvis Vestforsyning Spildevand A/S i forbindelse med projekteringen af afløbssystemet har vurderet, at de ikke kan aftage spildevandet fra ejendommen ved gravitation fra stueplan, opstilles en pumpebrønd ved ejendommen. Vestforsyning Spildevand A/S finansierer pumpebrønden og forestår drift og vedligehold, herunder omkostninger til strømforbrug.

Alle omkostninger til afløbsanlæg indenfor grundgrænsen afholdes altid af grundejeren som i enhver anden situation.

 

Hvilke regler gælder, hvis man har lavtskyllende toiletter jf. retningslinie 4.10.2, DS 432,: 2009?

Normen DS 432 indeholder nogle helt konkrete anvisninger på hvorledes afløbsinstallationer skal udføres, hvis man i sin ejendom har installeret toiletter, der skyller med mindre end 6 l/s.

Lavtskyllende toiletter, der skyller med 6/3 l skyl er omfattet af de almindelige bestemmelser i DS432. De fleste lavtskyllende toiletter på markedet i dag kan sættes til at skylle med 4/2 l og det er disse retningslinierne vedrører.

For toiletter med vandskyl på 4 l/s og derunder gælder særlige retningslinier til ledningsanlæg i bygningen og udenfor bygningen. Disse retningslinier er indføjet i den danske norm DS 432 i 2000.

Som grundejer skal du sammen med en autoriseret kloakmester sikre, at afløbsforholdene indenfor og udenfor huset kan anvendes ved installation af lavtskyllende toiletter

En kloakmester vil kunne fortælle dig hvilke krav, der gælder for afløbssystemet, men ellers fremgår de nedenfor:

Retningslinie 4.10.2, DS 432:2009, WC

De generelle regler for projektering og dimensionering af afløbsledninger på privat grund er angivet i DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Reglerne i DS432 er baseret på, at wc’et skyller med 6 liter eller mere, eller at wc’et er et wc med to skyl, hvor det største skyl er på mindst 6 liter.

Skyller wc’et med mindre end 6 liter, stilles der særlige krav til afløbsinstallationen, blandt andet til ledningslængde, ledningsfald, bøjninger m.v., og hovedårsagen hertil er at mindske risikoen for tilstopninger i kloaksystemet.

For toiletter med vandskyl på 4 l/s og derunder gælder følgende krav:

Ikke udluftede ledninger i bygninger:

 • Til ledninger med en diameter på mellem 80 og 96 mm, må der kun tilsluttes et wc og yderligere installationsgenstande, hvis installationsgenstandenes samlede spildevandsstrøm er større end 2,1 l/s.
 • Ved overgang fra stående til liggende ledning skal anvendes 45 graders bøjning i den liggende lednings dimension.
 • Liggende sideledninger kan sluttes til en stående ledning, når ledningsstrækningen har
 • minimum 20 promilles fald, maksimal 3 meters længde eller
 • minimum 40 promilles fald, maksimal 10 meters længde.
 • Længder større end 10 meter må ikke forekomme.
 • På ledningen må der maksimalt være to retningsændringer på hver 45 grader. Retningsændringer ved tilslutningen til den stående ledning medregnes ikke.

Udluftede ledninger i bygninger:

Liggende ledninger udføres efter samme regler som liggende ikke udluftede ledninger.

Liggende samleledninger, der får tilført spildevand fra stående ledninger i bygninger med boliger i 1-2 etager:

Nedenstående retningslinier gælder for afløbssystemet frem til det punkt, hvor den liggende samleledning i alt tilføres spildevand fra mindst 3 boliger:

 • Ledninger, der alene fører spildevand fra wc’er, må højest være 3 m lange målt fra wc’et til tilslutning til anden ledning, der fører spildevand fra anden installationsgenstand end et wc med 4 liter skyllevandsmængde.
 • Ledninger, der fører spildevand fra én bolig, må højest være 25 m lange, målt vandret fra wc’ets tilslutning og indtil tilslutning til ledning, der fører spildevand fra andre boliger.
 • På ledninger, der fører spildevand fra wc’er alene eller fra én bolig, må der maksimalt være 2 retningsændringer på hver 45 grader. Retningsændring umiddelbart efter wc’et og retningsændring ved grenrør i forbindelse med tilslutning til anden ledning medregnes ikke.
 • På ledninger, der fører spildevand fra en bolig, må der maksimalt være et grenrør eller en rense- og inspektionsbrønd med sidetilslutning. Brønde med to sidetilslutninger må ikke anvendes.
 • Ledningerne bør have et minimumsfald på 20 promille

Hvad betyder normens krav til afløbsinstallationer i forbindelse med lavtskyllende toiletter i praksis?

Ifølge normen bør ledninger i jord, hvortil der er tilsluttet lavtskyllende toiletter (4/2 l), etableres med 20 promilles fald.

Det er vigtigt at pointere, at når normen angiver, at ledningsfaldet bør være 20 promille for at sikre selvrensning, så er det baseret på undersøgelser og erfaringer. Derudover er indbygget en vis sikkerhed i anvisningen på ledningsfaldet. I praksis vil der også med mindre fald kunne opnås selvrensning i afløbsledninger.

I normen anvises det blandt også, at der max. må være 25 m mellem det sidste lavtskyllende toilet i huset og den nærmeste ledning, der fører spildevand fra anden bolig. For nogle ejendomme kan det være svært at overholde. På eksisterende ejendomme i såvel det åbne land som i tættere bebyggede områder, vil det være en udfordring, hvis huset ligger tilbagetrukket på grunden eller, hvis der er tale om en stor grund. I  byggemodningsområder er udformningen af denne og den fremtidige placering af huset af afgørende betydning for afstanden til skelbrønd (forsyningens kloak).

Normen anviser endvidere, at der maksimalt må være to bøjninger og en rensebrønd med sidetilslutning. Disse anvisninger er også fastsat for at hindre aflejringer og tilstopning.

Det er således altid vigtigt, at man sikrer sig, at afløbssystemet er let tilgængeligt og er udformet således, at det nemt kan renses.

Hvis du står med overvejelser om at installere et lavtskyllende toilet eller hvis man skal tilsluttes kloak og har lavtskyllende toilet og ikke kan overholde anvisningerne i normen, ser kommunen følgende muligheder:

Du kan sætte skyllet op til 6/3 l. Gøres det, er der ingen retningslinier for maksimal afstand, antal bøjninger m.v. og det vil være de generelle anvisninger i normen, der er gældende. Det eneste du skal gøre, er at bede din VVS-mand om at sætte vandskyllet op. Med en familie på 4, der bruger et sommerhus 180 dage om året vil det betyde et merforbrug på ca. 6 m3 og for den tilsvarende familie i et helårshus vil det betyde ca. 12 m3. Merforbruget vil naturligvis variere meget fra husstand til husstand afhængig af antal familiemedlemmer, forbrugsmønster, boligtype m.v. Hvis du har flere lavtskyllende toiletter, er det tilstrækkeligt, at det ene toilet sættes til at have et max. skyl på 6 l.

En anden mulighed er, at du etablerer en pumpestation for egen regning. Vestforsyning er forpligtet til at modtage spildevand ved grundgrænsen ved gravitation fra stueplan, men skal ikke opsætte pumpe på din ejendom, fordi du har installeret lavtskyllende toiletter eller i fremtiden ønsker at få installeret et sådan. En mulighed er at indsætte en ekstra rensemulighed (brønd med lige gennemløb) mellem skelbrønd og samlebrønd ved hus, hvorfra der kan renses om nødvendigt. Om det er hensigtsmæssigt og nødvendigt må din autoriserede kloakmester vurderer konkret. Vælges en pumpeløsning skal du indsende en afvigerapport eller foranledige, at kloakmesteren indsender en afvigerapport, der beskriver den alternative udførelsesmetode.

En tredje mulighed er at søge kommunen om en dispensation for Bygningsreglementet med henvisning til de funktionskrav, du mener ikke kan overholdes. Dette kan ske med henvisning til de af normens anvisninger, der ikke kan følges. Med en ansøgning om dispensation kan du afvente funktionen, at afløbsanlægget på egen grund. Såfremt det så måtte vise sig, at installationen ikke fungerer teknisk optimalt, kan du altid sætte vandskyllet op alternativt kan du i nødvendigt omfang spule/rense ledningen.

Det skal bemærkes, at du som grundejer ikke har krav på at kunne have installeret lavtskyllende toiletter på din ejendom i forhold til at kunne etablere et afløbsanlæg på privat grund efter anvisningerne i normen. Det er hverken kommunens eller forsyningens opgave at sikre, at der f.eks. maksimalt er 25 meter fra sidste lavtskyllende toilet til forsyningens kloakledning. Forsyningen skal sikre, at der på din ejendom kan afledes ved gravitation fra stueplan.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får problemer med at komme af med spildevandet til Vestforsynings skelbrønd?

Hvis du/I får problemer med at kunne aflede spildevandet fra din/jeres ejendom til skelbrønden, vil Vestforsyning Spildevand A/S anmode dig/jer om at undersøge om der er vand i skelbrønden. Er der vand i skelbrønden er der et problem i forsyningens ledningsnet. Er der ikke vand i skelbrønden er problemet i det private ledningsnet.

Her skal det så vurderes om det er selve stikledningen eller om det er afløbsinstallationerne i huset, der giver anledning til problemer.

Hvis din/jeres ejendom ikke kan aflede spildevand ved gravitation fra stueplan skønt afløbsinstallationerne på ejendommen alle er korrekte, så er Vestforsyning Spildevand A/S forpligtet til at installere en pumpe eller på anden vis sikre sig, at du/I kan komme af med spildevandet.

 

Hvad bør jeg ikke smide i mit afløb?

Hæld aldrig fedt i afløbet. Det størkner i rørene og giver anledning til tilstopninger. Lad det i stedet størkne og put det i affaldsposen.

Bleer, hygiejnebind, vatbind, kondomer, kaffegrums, kattegrus, og lignende skal i affaldsposen, ikke i afløb eller WC.

Kemikalier, olie, maling o. lign. skal afleveres på genbrugspladsen og ikke hældes i afløbene. Det ødelægger processerne på renseanlæggene og der kan opstå eksplosionsfare i kloakrørene.

 

Må jeg installere køkkenkværn?

Installation og brug af køkkenkværne tillades ikke i Holstebro Kommune. Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder, der afleder deres spildevand til spildevandsforsyningen.

Baggrunden for, at der ikke kan gives tilladelse til brugen af køkkenkværne, er, at en udbredelse i brugen af køkkenkværne vil medføre en overbelastning af forsyningens renseanlæg og hermed også en uønsket og unødig belastning af vandløb og fjorde. Endvidere kan det ikke udelukkes, at brug af køkkenkværne vil medføre øgede problemer med rotter i afløbssystemet.

Kværnet madaffald skal derimod håndteres som affald, hvor det som ressource i dag udnyttes til produktion af varme og el. Holstebro Kommune har i Affaldsplan 2015-2024 en målsætning om, at bioaffald fra husholdninger skal genanvendes. Det samlede mål er, at minimum 50 % af borgernes genanvendelige affald skal genanvendes, heri bidrager madaffald væsentligt.

Køkkenaffald skal derfor fortsat som hidtil bortskaffes via dagrenovationen.

Kloakmesterens forpligtelser

Når kloakmesteren har tilsluttet ejendommen til Vestforsynings kloak skal der fremsendes en færdigmelding til kommunen sammen med en tegning, der viser afløbssystemet.

Kloakmesteren er forpligtet til at udlevere drifts- og vedligeholdelsesinstruks for afløbsinstallationerne.

Heri bør det blandt andet anføres, hvorledes rensning af afløb bør foregå og om rensning kan være nødvendigt i større omfang som følge af særlige installationer.

 

Hvad for noget spildevand må/skal jeg tilslutte til spildevandsledningen?

Når du/I bliver kloakeret for spildevand, er du/I forpligtet til at tilslutte al ejendommens spildevand fra baderum, toiletter og køkken m.v. til den nye spildevandsstikledning, som Vestforsyning Spildevand A/S har ført frem til grundgrænsen.

I sommerhusområder, hvor der forekommer filterskyllevand fra store standspa og pools tilledes dette ligeledes spildevandsledningen. Tømning af store standspa og pools kræver en tilslutningstilladelse fra kommunen, idet der her kan være behov for hydraulisk at regulere tilledningen af vandet til kloakken for at sikre, at systemet har kapacitet til at lede spildevandet væk.

Der er dog også mulighed for at få tilladelse til at aflede vand fra pools m.v. på jordoverfladen.

 

Hvad skal jeg gøre ved mit overfladevand?

Regnvand fra tage, flisearealer må ikke tilsluttes spildevandskloakken ligesom det er tilfældet med drænvand fra omfangsdræn o.lign.

Regnvand tilledes regnvandskloakken eller nedsives på grunden. Det fremgår af plansystem.dk om der i området er/skal regnvandskloakeres. 

Hvis området ikke er udlagt til regnvandskloak, skal der nedsives på ejendommen. Der ansøges om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand hos Holstebro Kommune.

Her kan du kan læse mere om håndtering af regnvand.

Her kan du finde ansøgningsskema for nedsivning af regnvand.

Hvad skal jeg gøre ved mit eksisterende anlæg til spildevand?

Ved eksisterende beboelser er der typisk en bundfældningstank, samletank eller lignende, som efter tilslutning til kloak skal nedlægges. Dette kan ske ved at fylde den op med sand eller fjerne den helt. Alternativt kan tanken bygges om til gennemløbsbrønd, hvis den kan indrettes hertil af autoriseret kloakmester og kan erklæres egnet til formålet. Den skal være tæt og må ikke hindre funktionen af afløbssystemet.

Ubrugte rørledninger afproppes forsvarligt af hensyn til risikoen for rotter.

Hvis der også findes nedsivningsanlæg, sivebrønd eller lign. på grunden, er det op til dig/jer selv, om du/I vil fjerne det. Hvis sivematerialet (sandet) skal bortskaffes, skal der udtages jordprøve og det kan vise sig, at materialet skal køres på deponi.

Holstebro Kommune har forhørt sig hos Nomi4s angående en pris på at modtage sand fra nedsivningsanlæg. Prisen er 200 kr. pr. tons ekskl. moms og så skal der ikke udtages jordprøver. Du skal selv levere det hos Nomi4s.

 

Hvad skal jeg selv betale?

Du/I skal selv betale for arbejdet på din/jeres egen grund. Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på grunden, eks. afstand mellem din bolig og skelbrønden, udgifter til nedlæggelse af eksisterende anlæg, fjernelse af eksisterende anlæg m.v. Vi foreslår derfor, at du kontakter en eller flere autoriserede kloakmestre, der kan hjælpe dig med et bud på omkostningerne.

I forbindelse med tilslutningen vil Vestforsyning Spildevand A/S opkræve et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget vil blive opkrævet, når tilslutningsmulighed foreligger, dvs. når Vestforsyning Spildevand A/S har ført stikledning frem til grundgrænsen og når der er mulighed for at kunne aflede spildevandet.

Udover tilslutningsbidraget opkræves et vandafledningsbidrag pr. m3 forbrugt vand samt et årligt abonnement. 

Vær opmærksom på, at der for erhvervsejendomme gælder andre regler for fastsættelse af tilslutningsbidrag end for alm. boligenheder.

Taksterne reguleres årligt og kan findes på Vestforsynings hjemmeside www.vestforsyning.dk. Her kan du finde de aktuelle spildevandspriser.

Kan jeg trække mine håndværkerudgifter fra?

Håndværkerfradraget fortsættes også i 2016 og 2017

Der er mulighed for at få fradrag for at få fradrag for kloakarbejder på egen grund.

Du kan få mere information på hjemmesiden http://www.haandvaerkerfradrag.dk.

 

Kan jeg få lån til eller afdrag på tilslutningsbidraget?

Du kan, når særlige betingelser er opfyldt, søge om lån til betaling af tilslutningsbidrag.

Du kan også, når særlige betingelser er opfyldt, søge om afdragsordning og udsættelse af kloakering.

Kloakbetalingsvedtægten

Kloakbetalingsvedtægten vedrører tilslutningen og de betalingsmæssige forhold for ejendomme der er eller fremover bliver tilsluttet offentlig kloak. Endvidere omfatter det ejendomme i det åbne land, der i forbindelse med påbud om forbedret rensning, har ønsket medlemskab af kloakforsyningen.