Holstebro Kommune

Kloakseparering af ejendomme

I Holstebro Kommunens Spildevandsplan 2011-2016 er langt de fleste fælleskloakerede områder planlagt separerede. Planen er at langt hovedparten af fælleskloakken skal være separeret inden 2040. Tidsplanen for de enkelte områder/din ejendom kan findes på Plansystem.dk.

Separering af fælleskloak sker ved, at forsyningen fører to ledninger (en til spildevand og en til regnvand) frem til den enkelte ejendom, hvorefter grundejeren er forpligtet til at separere på egen grund og dermed adskille regn- og spildevand. Dette skal ske inden for et af kommunen fastsat tidspunkt. Fristen for separering på egen grund er jf. spildevandsplanen fastsat til senest 3 måneder efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen. Afgørelsen om separering kan ikke påklages.


 

Hvorfor separerer vi?

At adskille regn- og spildevand i separate ledninger er med til at:
 

 • reducere risikoen for oversvømmelse i boligområder
 • reducere risikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl 
 • aflaste renseanlæggene, da regnvandet ikke længere ledes til disse. Regnvandet ledes i stedet til vandløb, søer og havet 
 • reducere risikoen for, at kloaknettet ikke har kapacitet til at håndtere vandmængderne fra kraftige regnskyl. I dag kan resultatet af kraftige regnskyl være, at fortyndet, urenset spildevand løber ud i vandløb, søer og havet. 

Hvor separeres?

I 2017 skal følgende veje kloaksepareres:

I 2018 skal følgende veje kloaksepareres:

 • Ulfborg (Harbogade, Vandværksvej, Kirkevænget)
 • Holstebro (Gærdesmuttevej, Solsortevej, Stationsvej 2-56)
 • Vemb (Vesteralle og Vestergade)
 • Vinderup (Sportsvej og Skolevej)

I 2018-2019 skal Hvam kloaksepareres.

Du kan læse mere om Vestforsynings separeringsprojekter her.
 

Information om separeringsprojekter

Vestforsyning Spildevand A/S har udarbejdet en folder, med information om separering. Heri kan du blandt andet læse om:
 

 • hvad Vestforsyning gør
 • hvad du skal gøre
 • hvad det koster dig

Hvordan forløber et separerings projekt?

Vestforsyning vil i forbindelse med det konkrete separeringsprojekt orientere dig nærmere om, hvad du skal gøre og hvornår. Som udgangspunkt vil Vestforsyning sammen med Holstebro Kommune afholde borgermøde, hvor det enkelte projekt præsenteres. Forinden da vil Vestforsyning sende en orienteringsskrivelse ud. 

Separering af fælleskloak vil ske ved, at forsyningen fører separatkloak (to ledninger) frem til din ejendom, hvorefter du er forpligtet til at separere på egen grund, inden for et af kommunen fastsat tidspunkt. Forinden projektet går i gang tager forsyningen kontakt til dig for nærmere at aftale forløbet, herunder placeringen af skelbrønd. 

Da en ændring som separering på egen grund kræver et påbud efter miljøbeskyttelsesloven § 30 vil Holstebro Kommune umiddelbart efter forsyningens orienteringsskrivelse varsle påbud om separering og samtidig henstille til dig om at foretage separeringen på egen grund, mens forsyningen alligevel er i gang med at foretage ændringerne i vejen. Det vil bl.a. mindske gener ved opgravning på din egen grund af flere omgange.

I varslingsskrivelsen fra kommunen vil det fremgå, at du inden 3 måneder efter, at der er ført separatkloak frem til grundgrænsen, skal have separeret på din egen grund, og at der til kommunen skal fremsendes en færdigmelding med tilhørende kortbilag fra autoriseret kloakmester. 

Når forsyningens projekt er gennemført, så udsender kommunen det endelige  påbud til de ejendomme, hvor kommunen endnu ikke har modtaget færdigmelding om separering på egen grund. Kommunen vil til ejerne af disse ejendomme i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde, at der skal ske separering på egen grund. 

Gennemføres separeringen ikke inden for de 3 måneder er forholdet at betragte som ulovligt og som følge heraf vil Holstebro Kommune indskærpe forholdet lovliggjort i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 69. Hvis ejendommen efter en ny tidsperiode ikke er separeret vil sagen blive vurderet med henblik på en politianmeldelse.

Færdigmelding af separatkloakering

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og du har tilsluttet dig Vestforsynings ledningssystem skal den autoriserede kloakmester færdigmelde arbejdet til Holstebro Kommune, Natur og Miljø.
 

Når du har færdigmeldt, at din ejendom er kloaksepareret, registrerer kommunen dette i BBR.

Kan jeg undlade at separere min ejendom?

Når forsyningsselskabet separerer er det også vigtigt, at der separeres på de enkelte grunde, da de forudsatte miljø- og driftsmæssige gevinster ved separatkloakeringen ellers ikke vil kunne nås. Den ny-etablerede spildevandsledning har ikke kapacitet til at modtage de ekstra regnvandsmængder, som en ufuldstændig oplandsseparering vil medføre. Det kan betyde spildevandsoverløb, kælderopstuvninger m.v. Dertil kommer driftsudgifterne til forsyningsselskabet, der fortsat skal rense på regnvandet. 

Der gives som udgangspunkt ikke permanent fritagelse for separering og tidsfristforlængelse for hel eller delvis separering gives kun i særlige tilfælde og kun på baggrund af en konkret vurdering af de bygge- og anlægstekniske, driftstekniske, miljømæssige og økonomiske forhold. Se nedenfor.

Særligt kompliceret byggeri, kælderskakte, lyskasser

Der kan forekomme tilfælde (eks. ved kælderskakte og lyskasser, der udgør ganske få m2), hvor fuld separering af en ejendom ikke er teknisk hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig i forhold til den miljømæssige gevinst, der opnås ved en fuldstændig separering. 

Der kan også forekomme tilfælde, eksempelvis ved ejendomme med fladt tag og indvendig afløbsinstallationer for regnvand, hvor en hel eller delvis separering er forbundet med så store omkostninger, at en tidsfristforlængelse bør overvejes. 

Såfremt grundejer kan fremlægge den nødvendige dokumentation for, at en hel eller delvis separering ikke er teknisk hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig, kan Holstebro Kommune i sin afgørelse beslutte, at separering kan ske på nærmere bestemte vilkår, herunder at mindre arealer undtages for separering og at der gives tidsfristforlængelse for separering i særlige tilfælde.

Kommunens afgørelse baseres på en konkret vurdering af grundejers fremsendte dokumentation og i dialog med denne. Der lægges vægt på de bygge- og afløbstekniske muligheder/løsninger, økonomien, forventeligt tidspunkt for renovering af ejendommen eller den/de relevante konstruktionsdele.

Kan jeg separere ved at håndtere regnvandet på min egen grund?

Når der gennemføres en separatkloakering, skal regnvand som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen. 

Såfremt det ikke medfører problemer/er problematisk i forhold til eksempelvis risikoen for overfladevandsafstrømning, forsumpning, høj grundvandsstand, jordforurening, kan separering ske ved hel eller delvis nedsivning i faskiner eller lignende på egen grund, hvis det af en eller anden grund passer bedre med afløbsledningerne på egen grund. Det er dog vigtigt, at man som grundejer holder sig for øje, at regnvandet ikke må give anledning til afstrømninger udenfor matriklen. Man skal således kunne håndtere alt regnvand på egen grund.

Der kan også være tilfælde, hvor det er vanskeligt at få afkoblet regnvandet fra den eksisterende fællesledning. Det kan f.eks. gælde kælderskakter, lyskasser og indvendige tagnedløb, der oprindeligt er koblet til spildevandssystemet ind under huset. I disse tilfælde kan det være en mulighed at arbejde med lokal afledning af regnvandet ved f.eks. nedsivning. 

Ansøgning om anden håndtering skal sendes til Holstebro Kommune, Natur og Miljø. Du kan finde ansøgningsskemaer her.