Holstebro Kommune

Landbrugets selvbetjening

subpage-img

Den 1/8 2017 er der trådt nye regler i kraft for husdyrbrug. Du kan læse mere om de nye regler og om hvilken betydning de har på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor de har offentliggjort de nye regler.

Kommunen skal fortsat behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. Her på siden kan du finde de nye indgange til ansøgningssystemerne, så du nemt kan komme videre med din ansøgning. Hvis du skal bygge kan du også nemt gå videre til Byg og Miljø.
 

Udvidelse / ændring af mindre produktioner

  • Mindre dyrehold, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m². 
  • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
  • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Er du omfattet af ovenstående mht. produktionsareal og sammensætning af dyrehold, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg? Så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Holstebro Kommune.

Ved nyt byggeri skal anmeldelsen indeholde dokumentation for, at indretningen overholder gældende krav herunder styrke, tæthed og bestandighed, samt oplysning om, at anlægget placeres i overensstemmelse med afstandsregler (afstandsregler dokumenteres på kort og ved fremsendelse af evt. dispensation fra kommunalbestyrelsen.  

Anmeldelsen skal desuden indeholde følgende oplysninger om både det anmeldte anlæg og eksisterende anlæg på ejendommen:
 

  • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende): 

a) Dyrearter og -typer 
b) Produktionsarealets størrelse i m² 
c) Staldsystem 
d) Bygge- og konstruktionstegninger 
 

  • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.) 

a) Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v. 
 

  • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.) 

a) Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v. 

Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret. Har kommunalbestyrelsen forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.
 

Udvidelse / ændring af større produktioner (godkendelsespligt)

  • Større dyrehold, hvor produktionsarealet er større end 100 m².

Du ansøger via www.husdyrgodkendelse.dk. Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes en miljøkonsekvensrapport (§ 16a), et målfast oversigtskort, en situationsplan, kort over bygningsudvidelser, afløbsplaner, opbevaringsanlæg, kapacitetsberegning, beredskabsplan samt oversigt over boringer, der anvendes til indvinding af vand.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Sagerne sendes i høring

Du vil altid kunne finde aktuelle høringer på vores hjemmeside. Søger du om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse skal din sag sendes i høring og kan påklages. Du finder linket til aktuelle høringer her på siden.
 

Anmeldelse af ændringer uden godkendelsespligt

Efter den 1/8 2017 skal anmeldelser af ændringer, der ikke er tilladelses- eller godkendelsespligtige, indsendes via husdyrgodkendelse.dk. Hører du ikke fra os indenfor 3 uger har vi accepteret din ansøgning som fyldestgørende, og du kan forvente en afgørelse i sagen senest 2 mdr. efter indsendelsen.

Supplerende oplysninger og bilag skal også indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Du kan anmelde

Driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstald, hobbydyr, skift i dyretype (både efter ny og gl. ordning), skift miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi, produktionstilpasning.

Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

Du skal ansøge via husdyrgodkendelse.dk.
 

Anmeldelse af udbringning af slam til jordbrugsformål

Ønsker du at modtage slam til udbringning, skal du senest 8 dage før du modtager slammet, sende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde markkort, deklaration for affaldsproduktet og underskrevet aftale mellem producent og modtager.
Ansøg her. (PDF)
 

Anmeldelse af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger

Ønsker du at anmelde et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger., kan du gøre det ved at benytte nedenstående skema. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om hundeholdets størrelse, herunder oplysninger om evt. andre hundehold på ejendommen. Anmeldelsen skal desuden indeholde oplysning om, at hundeholdet placeres i overensstemmelse med afstandsreglerne (indsend kort eller evt. dispensation)
Ansøg her. (PDF)
 

Anmodning om beholderkontrol

Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m³) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år. Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m3 skal kontrolleres hvert 5. år.

Ønsker du at anmode om beholderkontrol kan du gøre det her. Anmodningen sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Listen med kontrollanter kan findes her. Holstebro Kommune får automatisk besked fra kontrollanten når kontrollen er foretaget.
 

Anmeldelse af beholder der tages ud af drift

Bruger du ikke din beholder længere, kan du vælge at tage den ud af drift. Så slipper du for beholderkontrollen.

Gyllebeholder

Ønsker du at tage beholderen ud af drift kan du anmelde det her. Du kan desuden se en vejledning til anmeldelsen her. Anmeldelsen skal indgives senest den dato, hvor der skulle have været indgivet anmodning om beholderkontrol.
 

Øvrige anmeldelser (Byggeri, søer, olietanke, natur, spildevand osv.)

Gå til Byg og Miljø, hvis du vil ansøge om byggeri, forny din indvindingstilladelse, ændre sten- eller jorddiger, anmelde en ny olietank, søge om en ny sø, udlede spildevand eller lignende. Nedenfor kan du finde en oversigt over de ansøgningsskemaer du oftest vil skulle bruge som landmand.

Byggeansøgning for stalde og driftsbygninger

Byggeansøgning ved nedrivning og renovering

Anmeldelse og sløjfning af olietanke

Ansøgning vedr. beskyttet natur

Ansøgning om søer, vandhuller og regnvandsbassiner

Ansøgning vedr. jord- og stendiger

Ansøgning vedr. spildevandsanlæg

Ansøgning om jordvarmeanlæg

Ansøgning ver. markvanding

Ansøgning vedr. drikkevand

Matrikelændringer

Forespørgsel i forhold til planer for området

Vindmøller

Solceller og solvarme

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Landbrug

E-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro