Holstebro Kommune

Lokaletilskud - Generelle regler

subpage-img

Du kan søge om tilskud til lokaler og lejrpladser.

Det drejer sig om egne lokaler, egne og lejede klublokaler, egne eller lejede lejrpladser, leje af private lokaler eller udvidelse af bestående samt nye haller og nye lokaler.

Herunder kan du se de generelle regler:

 

Egne lokaler

Til egne lokaler ydes tilskud til følgende udgifter:

  • Renter af prioritetsgæld (afdrag medtages ikke)
  • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
  • Almindelig vedligeholdelse, el, vand og varme
  • Rengøring
  • Eventuelt tilsyn

Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer, ligesom krav om lovliggørelse/ændring af installationer m.v. ikke kan medtages.

Eventuelle indtægter ved udlejning/fremleje eller bortforpagtning af lokaler skal modregnes udgifterne, ligesom indtægter ved udlejning af reklameplads modregnes.

 

Egne og lejede klublokaler

For egne og lejede klublokaler foretages fradrag i tilskudsgrundlaget for medlemmer over 25 år således:

Fra 0% til 30% medl. over 25 år: Intet fradrag.

Fra 31% til 89% medl. over 25 år: Fradrag som anført nedenfor.

Eksempel:

31% medl. over 25 år

Fradrag

1,5%

32% medl. over 25 år

Fradrag

3,0%

33% medl. over 25 år

Fradrag

4,5%

34% medl. over 25 år

Fradrag

6,0%, osv.

90% medl. over 25 år

Fradrag

90%

91% medl. over 25 år

Fradrag

91%

92% medl. over 25 år

Fradrag

92%, osv.

 

Egne eller lejede lejrpladser

For egne eller lejede lejrpladser ydes tilskud efter samme regler, som er gældende for egne/lejede lokaler.
De skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser.

 

Godkendelser

Foreninger, der vil leje private lokaler eller foretage udvidelse af bestående lejemål til foreningsvirksomhed, skal søge Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse.

Ansøgning om tilskud til nye haller og nye lokaler sendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Det gælder også, når foreningens egne lokaler påtænkes ændret/udvidet.

Ansøgninger skal vedlægges en kopi af evt. lejekontrakt for lejede lokaler, og for egne lokaler vedlægges et budget for driftsudgifterne ved ændring/udvidelse. I begge tilfælde vedlægges tillige grundplan/skitse over lokalerne med arealstørrelser anført.

 

 

Budget

Budget indsendes årligt inden den 1. november for det følgende kalenderår.

På grundlag af de indsendte tilskudsansøgninger udbetales aconto-tilskud for det følgende år således:

80% af det beregnede tilskud udbetales i 4 lige store rater den 1. februar, den 1. august og den 1. november. Restbeløbet udbetales efter indsendelse af slutafregning (senest den 1. april året efter).

Endelig regulering finder sted, når foreningens årsregnskab er gennemgået (indsendes senest 1. april) eller senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Al vedligeholdelse, ud over beløbet i det indsendte budget, skal forhåndsgodkendes.