Holstebro Kommune

Nedklassificering af offentlige veje

subpage-img

Offentliggørelse af nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje, 1. juni 2011.

Offentliggørelse af nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje, 1. juni 2011.

 Teknisk  Udvalg har gennem det seneste år drøftet kommunens vejnet og valgt at se på vejenes status som offentlige veje eller private fælles veje. 

I juni 2007 godkendte Byrådet vej- og stiregister for Holstebro Kommune. De overordnede principper for kommunens vej- og stiregister var, at eksisterende veje bibeholdt den status de havde ved kommunesammenlægningen.

Der er i de 3 sammenlagte kommuner forskel på vejenes status og for at skabe en ensartethed i kommunens vejnet har Teknik og Miljø påbegyndt en proces, som skal munde ud i et mere ensartet vejnet i kommunen. 

Teknik og Miljø har vurderet at flere grusveje i landområder kan nedklassificeres til private fællesveje. Ifølge Vejlovens § 23 er det kommunalbestyrelsen, der beslutter hvilke veje, der skal omklassificeres. De foreslåede veje er grusveje, som ikke tjener offentligheden.

Der er, ligeledes i juni 2007 i forbindelse med godkendelse af vej- og stiregister, taget en beslutning om at nedklassificere boligveje, efterhånden som disse bliver renoveret. I de seneste år har Teknik og Miljø skiftet rendestensbrønde, renoveret ødelagte kantsten og nogle steder renoveret fortove når Vestforsyning A/S har haft større arbejder i gang i forbindelse med udskiftning og renovering af ledninger og separering af kloak- og spildevand. Hele arbejdet har været afsluttet med et nyt slidlag. Disse veje planlægges nedklassificeret på samme tid. 

Nedklassificeringen skal offentliggøres 4 år inden den endelige beslutning kan træffes og den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. 

Ca. 1½ år efter den foreløbige beslutning er truffet, skal Holstebro Kommune udarbejde en tilstandsrapport. Denne tilstandsrapport skal i høring blandt de grundejere, som Holstebro Kommune skønner vil blive berørt af beslutningen. På samme tid, sendes beslutningen om nedklassificering i høring blandt de berørte grundejere. Grundejerne har herefter mulighed for at klage til Vejdirektoratet over tilstandsrapporten. Når eventuelle klager er behandlet i Vejdirektoratet, og eventuelle indsigelser fra partshøringen vedr. nedklassificering af vejen er besvaret, skal der træffes en afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Ved møde den 2. maj 2011 besluttede Teknisk Udvalg at de offentlige veje, som er nævnt nedenfor skal nedklassificeres til private fællesveje, således at Teknik og Miljø kan påbegynde ovenstående procedure inden den endelige beslutning kan træffes om 4-6 år. 
 

Offentlige boligveje bliver til private fællesveje

Offentlige boligveje bliver til private fællesveje

 • Sommerlyst
 • Virkelyst
 • Brinken
 • Møllevang
 • Vestervang
 • Ved Åen
 • Kildevej
 • Solbakken
 • Mosekrogen
 • Østerled
 • Villavej 1-11
 • Villavej 15-23
 • Villavej 23-35
 • Villavej 39-45
 • Villavej 51-59
 • Villavej 63-69
 • Elkjærvej 6-16
 • Elkjærvej 18-28
 • Elkjærvej 30-34
 • Elkjærvej 9A-39
 • Elkjærvej 41-59 og 47A-49A
 • Elkjærvej 61-81
 • Elkjærvej 83-101
 • Elkjærvej 103-121
 • Elkjærvej 116-141
 • Grønneled
 • Jagtvej. 

Grusveje bliver til privat fællesvej

Grusveje bliver til privat fællesvej

 • Baunbækvej
 • Bjergbyvej 10-12
 • Burvej 14
 • Damgårdvej
 • Egebjergvej
 • Ejsingholmvej 6-8
 • Falhedevej 89-93
 • Fjordvejen
 • Fælledvej
 • Garsdalvej
 • Geddalvej 69-71
 • Gl. Skolevej
 • Handbjergvej 21-23
 • Hækvej
 • Idomlundvej
 • K. L. Aastrupsvej
 • Kidbækvej
 • Klostervej
 • Krogsgårdvej
 • Skråvej i Herrup
 • Møllevej
 • Nr. Viumvej
 • Præstegårdvej
 • Sdr. Fjandvej
 • Skavevej 4
 • Staby Kærgårdvej
 • Strandlyst
 • Strovstrupvej
 • Stubbergårdvej
 • Svendsholmvej
 • Søndergårdsvej
 • Trimagervej
 • Udstrupvej
 • Vangsbovej
 • Viborgvej 314-320
 • Vindelevvej

Nedklassificerede veje - kortbilag