Holstebro Kommune

Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021 er i høring

subpage-img

Holstebro Kommune har sendt forslag til 2. generation af kommunens ni Natura 2000-handleplaner i høring. Her kan du se, hvordan du indsender høringssvar til forslagene.

Holstebro Kommune offentliggør hermed ni planforslag, som sendes i otte ugers offentlig høring fra torsdag den 20. oktober 2016 til torsdag den 15. december 2016. Du har mulighed for at indsende høringssvar til de ni planforslag.

Samtidigt bekendtgøres det, at Holstebro Kommune har truffet afgørelser efter lov om miljøvurdering § 4 om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de ni handleplaner. Du har mulighed for at klage over afgørelserne.

Se forslagene til de ni handleplaner herunder, og se hvordan du klager over afgørelserne eller indsender høringssvar til planforslagene.

De ni forslag til handleplaner:

Rettelsesbrev

Klage over afgørelserne:

Du kan klage over afgørelserne om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de ni handleplaner.
Klagefristen er torsdag den 17. november 2016.
 

Se klagevejledning

 

Klagevejledning - miljøvurdering af forslag til natura 2000-handleplaner

Her kan du se, hvordan du kan klage over Byrådets afgørelse om, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Planforslagenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'. Byrådet har på baggrund heraf vurderet, at planforslagene ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over Natura 2000-handleplanernes indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53, stk. 4.

Klagen skal være modtaget inden fire uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klageberettigede er Miljø- og fødevareministeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø samt landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Høringssvar til planforslagene

Du kan indsende høringssvar til hver især af de ni planforslag. Høringssvar skal sendes via email til naturogmiljo@holstebro.dk eller sendes som digital post til Holstebro kommune + Teknik og Miljø, alternativt som papirbrev til Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkes-træde 11, 7500 Holstebro. Fristen for høringssvar til planforslagene er torsdag den 15. december 2016.

For handleplaner der omhandler områder der ligger i flere kommuner, eller omfatter Statsejede arealer, har kommunerne og Staten lavet én fælles plan. Høringssvar der omhandler konkrete arealer stiles til relevante myndighed.
 

Proces og tidsplan


Staten har igangsat en proces for 2. generation af de såkaldte Natura 2000-planer eller naturplaner - se mere på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Handleplanerne er en kommunal udmøntning af de statslige Natura 2000-planer. Holstebro Kommunes ni Natura 2000-handleplaner skal ifølge Miljømålsloven være godkendt senest den 20. april 2017. Du kan se mere om Natura 2000 i Holstebro Kommune her og på landsplan her på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
 

 • Statslige Natura 2000-planer: 20. april 2016 offentliggøres de statslige Natura 2000-planer.
   
 • Politisk godkendelse: På møde for Natur, Miljø og Klima udvalget den 20. september 2016, godkendes de ni foreløbige Natura 2000-handleplaner, og det besluttes at sende handleplanerne i 8 ugers offentlig høring.
   
 • Miljøvurderinger: Holstebro Kommune har på møde for Natur, Miljø og Klima udvalget den 20. september 2016 truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de ni handleplaner. Begrundelsen for afgørelserne fremgår af de enkelte planer. Der kan klages over afgørelserne inden fire uger, dvs. inden torsdag den 17. november 2016. Du kan finde klagevejledningen her.
   
 • Offentlig høringsperiode (mindst otte uger): Torsdag den 20. oktober 2016 til torsdag den 15. december 2016.
   
 • Modtagne høringssvar: De modtagne høringssvar til hver enkelt handleplan vil komme til at indgå i Byrådets behandling og godkendelse af de endelige planer. De, der har indsendt høringssvar, vil få individuelle svar tilbage.
   
 • Offentliggørelse af færdige Handleplaner: Senes den 20. april 2017 vil de færdige Natura 2000-handleplaner for perioden 2016 – 2021 blive offentliggjort.

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro