Bekendtgørelser fra følgende lovområder vil fremover kun findes i deres fulde ordlyd her på kommunens hjemmeside: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Husdyrgodkendelsesloven, Råstofloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Taxaloven, Bygningsfredningsloven, Miljøvurderingsloven og Planloven.

-> Se alle aktuelle bekendtgørelser