Holstebro Kommune

Oprettelse af Vandråd

subpage-img

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 20. december 2013, er et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner etableret.

Som noget nyt skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammet. I den førstkommende planperiode vil dette vedrøre vandløbsindsatsen.

Efter udkast til bekendtgørelse om vandråd, der i øjeblikket er i høring, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

På den baggrund og efter aftale med miljøministeren opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse afvand, til inden den 15. februar 2014 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til Teknik og Miljø:  teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger. 

Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro