Holstebro Kommune

Opsætning af plakater

subpage-img

For at sikre at færdslen ikke generes unødigt og for at beskytte beplantning og gadeudstyr, er der fastlagt regler for hvor og hvordan opsætning af plakater må ske. Det er ligeledes bestemt hvornår opsætning og nedtagning skal ske.

Når vi taler om plakater skelner vi mellem følgende typer:
 

Valgplakater

Valgplakater

Valgplakater opsættes efter følgende retningslinier: 

For konkrete spørgsmål vedrørende fortolkning af loven henvises til Vejdirektoratet, Juridisk enhed, på tlf. 7244 3333.
 

Arrangementsplakater (musik-, teater-, kultur- og idrætsarrangementer samt tivoli og cirkus).

Arrangementsplakater

Det er som hovedregel ikke tilladt at anbringe plakater på offentlig grund og ejendom. Plakater kan dog anbringes på lavspændingsmaster og lygtestandere på offentligt kommunalt vejareal. 

Der skal dog være opmærksomhed på nedenstående:

 • Plakater må ikke opsættes nærmere signalregulerede kryds end 25 m, målt fra signalstanderen. Det er ikke tilladt at opsætte plakater nærmere end 10 m, fra Vigepligtstavler i øvrige kryds
 • Det er endvidere ikke tilladt at opsætte plakater nærmere end 10 meter fra sideveje.
 • Der må ikke opsættes plakater i rundkørsler eller nærmere end 25 m fra indkørsel til rundkørsel
 • Plakater må ikke opsættes steder hvor der er tilladt hastighed over 70 km/t.
 • Plakater må ikke ophænges, hvis de forringer oversigtsforholdene, og hvor de kan dække for færdselstavler, signalreguleringer og anden færdselsafmærkning.
 • Der må ikke opsættes plakater i støbejernsskulpturer placeret i Nørreportområdet.
 • Plakater aldrig må opklæbes direkte på standerne, men skal altid være monteret på en løs plade.
 • Plakater må ikke fastgøres med lim, metaltråd, ledning, søm eller skruer.
 • Det skal af plakaterne fremgå hvem der er ansvarlig for ophængningen.
 • Det er ophængerens pligt at føre tilsyn med opsatte plakater.
 • Der må ikke opsættes plakater i specialdesignet master på parkeringspladsen og arealet foran Musikteateret.
 • Der må ikke opsættes plakater på broer, tunneller, gangbroer og tilsvarende. 

Der må ikke i offentlig plantning eller træer opsættes nogen form for plakater. Ophængning og opklæbning af plakater på kabelskabe, transformatorstationer, styreskabe for signalregulering og busskure er ikke tilladt. 

Eventuelle skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til Holstebro Kommune (Trafik og Park) eller ejeren, og udbedring af skader vil blive udført for den ansvarliges regning.

Ved plakater der ikke er opsat efter ovenstående regler, får den ansvarlige kun besked én gang om reglerne. Herefter vil plakater blive fjernet for ophængerens regning. Plakater må tidligst opsættes 4 uger før afholdelse af arrangement og skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementsafholdelse. 

Der kan i helt særlige tilfælde, hvor et arrangement skønnes at have væsentlig betydning for Holstebro Kommune som helhed, gives dispensation fra plakatregulativet, således at arrangementsplakater kan opsættes op til 12 mdr. før arrangementets afholdelse.
 

Reklameplakater (salgs-, udsalgs- og tilbudsplakater)

Reklameplakater

Reklameplakater skal anbringes på egen grund i overensstemmelse med de gældende regler for forretningsskiltning. I bykernen henvises til Skilte- og Facadevejledningen for Holstebro Bykerne.

Er du i tvivl om opsætning eller nedtagning er du altid velkommen til at kontakte os.  

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro