Holstebro Kommune

Plejeboliger

subpage-img

Kommunen har plejeboliger til ældre og handicappede borgere, som ikke kan få deres behov for pleje og omsorg tilgodeset i en almindelig bolig eller i en ældrebolig.

I plejeboligen gives en omsorgsfuld og nærværende pleje, hvor borgeren støttes i at leve et selvstændigt liv med en god balance mellem privatlivet og det sociale fællesskab.

Centralt for hverdagen i plejeboligen er, at den leves med så mange af et hjems kendetegn som muligt. 
 

Før indflytning

Umiddelbart efter indflytning i en plejebolig gennemføres en indflytningssamtale med personalet, hvor pårørende er velkomne til at deltage.

Formålet med samtalen er at sikre borgerens selvbestemmelse, medbestemmelse og valgfrihed, og at personalet bliver orienteret om beboerens hidtidige liv og vaner.

Samtalen munder ud i en afgørelse om praktisk hjælp og pleje.

Indretning

Plejeboligen er indrettet som toværelsesboliger med tekøkken og eget toilet/ bad og er beliggende i en mindre enhed af typisk 10 plejeboliger, der har tilknyttede fællesarealer.

Plejeboligen kan indrettes, som du ønsker det, og møbler og lignende kan tages med fra din tidligere bolig. Dog skal der, ved indretningen af din bolig, tages hensyn til arbejdsforholdene for vores personale. 

 

Betaling

I en plejebolig bor beboeren til leje ved et boligselskab og betaler for husleje, el og varme efter nærmere fastsatte regler. 

Der skal betales et indskud og der skal skrives under på en lejekontrakt.

Der kan søges om boligydelse og økonomisk hjælp til indskuddet. Om det kan bevilges, er helt afhængig af de økonomiske forhold.

 

Hvor ligger plejeboligerne

 

Ved fraflytning

Når en borger afgår ved døden, aflåses boligen og ingen må få adgang. Dette med henblik på at alle kan føle sig trygge ved, at det efterladte indbo er til stede, når boligen skal ryddes.

Vi kan dog give arvinger adgang til boligen sammen med personale, hvis der er behov for at afhente personlige papirer, der skal bruges i forbindelse med begravelsen.

Rydningserklæring

Holstebro Kommune har indgået aftale med Skifteretten vedrørende rydning af plejeboliger ved dødsfald.

Denne aftale giver mulighed for, at de efterladte udfylder en rydningserklæring og umiddelbart efter tømmer boligen. Rydningserklæring er den seddel, hvor det formelt dokumenteres overfor boligselskabet, at beboeren er afgået ved døden. Rydningserklæring med eventuel fotodokumentation benyttes i alle tilfælde.

Kommunen opsiger lejemålet direkte til boligselskabet og orienterer Skifteretten, når rydningserklæring er udfyldt og underskrevet.

Lejemålet opsiges iht. lejekontrakten.

Rydning og eventuel opmagasinering

Vi opfordrer til, at boligen tømmes hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter dødsfaldet.

I særlige tilfælde pakkes og tømmes boligen af personalet/flyttefirma og boet opbevares forsvarligt aflåst og udleveres på baggrund af en skifteretsattest. Opbevaring vil ske på centralt depot i Holstebro. Kommunen vil gøre udlæg i boet for kommunens udgifter til opbevaring i depot.

Afhentning af boet

Boet skal afhentes umiddelbart efter, at Skifteretten har frigivet boet og udstedt skifteretsattest. Afhentning af boet sker ved fremvisning af skifteretsattest.

Afhentning af boet i depot aftales direkte med Alfa Service.

Alfa Service kan træffes mandag til fredag mellem kl. 08.00-14.00 på tlf.nr.: 2534 2381.

 

Ansøg om plejebolig

Ansøgning om en plejebolig kan ske ved at bruge den digitale blanket eller ved at udfylde og udskrive blanketten, som sendes til Visitationen.

En visitator vil herefter foretage en konkret og individuel vurdering i forhold til visitationskriterier for plejeboliger. 

Der er udarbejdet visitationskriterier for plejehjem, plejeboliger og ældreboliger samt kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger.

 

Klage over afslag på ansøgning

Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du klage. Klagen skal meddeles til Visitationen inden 4 uger fra du har modtaget den skriftlige afgørelse. 

Visitationen vurderer sagen igen og hvis afgørelsen fastholdes, kan klagen videresendes til Ankestyrelsen.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09