Holstebro Kommune

Egen brønd eller boring

subpage-img

Holstebro Kommune fører tilsyn med vandkvaliteten af drikkevandet fra private brønde og boringer. Det er politisk besluttet, at vandet fra disse vandforsyninger hvert 5. år skal kontrolleres af et godkendt laboratorium. 

Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. Laboratoriet sender så en kopi til Holstebro Kommune. Vi tager i Holstebro Kommune kontakt til dig, når det er tid til en kontrol. Kontrollen kan variere i pris, alt afhængigt af, hvilket laboratorium du vælger til at analysere vandprøverne.

Formålet med drikkevandsanalysen er, at undersøge, at dit vand ikke er sundhedsskadeligt.
 

Der analyseres normalt ikke for sprøjtemidler

Vandet fra private brønde og boringer analyseres normalt ikke for sprøjtemidler (pesticider) og miljøfremmede stoffer. Det er derfor vigtigt, at du er forsigtig med mulige forurenende aktiviteter tæt på brønden/boringen, f.eks. håndtering af pesticider og olie. Hvis drikkevandet bliver forurenet med disse stoffer, vil det normalt ikke blive opdaget ved en forenklet kontrol. Du kan altid selv betale for at få dit drikkevand analyseret for disse stoffer.

 

Fredningsbælte

Omkring private boringer og -brønde til indvinding af grundvand er fredningsbæltet fastlagt til en radius på 5 m.

Her er det er ikke tilladt at opmagasinere, bruge eller blande gødning og bekæmpelsesmidler, der kan forurene grundvandet. Heller ikke opbevaring af tom emballage er tilladt.

Det er Holstebro Kommune, der skal føre tilsyn med fredningsbæltet. 
 

Sådan sikrer du en god vandkvalitet

Det er vigtigt, at brønden/boringen er i god stand for at sikre en god vandkvalitet, og for at undgå at forurene grundvandet.

Hvis der er overskridelser i drikkevandsanalysen eller du er i tvivl om brøndens eller boringens tilstand, anbefaler Holstebro Kommune, at du kontakter en brøndborer, som kan vurdere brøndens eller boringens tilstand og er uddannet til at foretage en evt. nødvendig udbedring. Vær opmærksom på, at kun brøndborere må udbedre og rense et anlæg.
 

Overskridelser i drikkevandsanalyse

Overskridelser af de analyserede parametre tyder oftest på, at brønden/boringen ikke er indrettet optimalt. Brønden/boringen kan være utæt på forskellige måder, der gør det muligt for overfladevand og andre urenheder at trænge ind og forurene drikkevandet. Nogle af disse urenheder giver sundhedsskadeligt drikkevand. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at din brønd/boring er indrettet optimalt.

Når kommunen har modtaget din analyserapport, sender vi dig en kvittering. Hvis analysen er ok, går der 5 år igen, før næste analyse skal foretages.

Hvis du har overskridelser af én eller flere af grænseværdierne, har du som enkeltindvinder pligt til at forbedre vandkvaliteten, så den opfylder lovens krav. Alternativt skal ejendommen på almen vandforsyning og boringen sløjfes.

Har du en brønd eller en boring på din grund, der ikke længere anvendes som drikkevandsboring, skal den sløjfes af en brøndborer.
 

Vandbehandling

Hvis kvaliteten af vandet fra en brønd eller boring ikke er tilfredsstillende, er det muligt at købe anlæg, der kan rense eller behandle vandet. 

Opsætning af visse typer af behandlingsanlæg kræver en tilladelse fra kommunen. Dette gælder for anlæg til fjernelse af f.eks. bakterier, pesticider og nitrat. 

Du kan ikke forvente tilladelse til opsætning af disse anlæg, da anlæggene kræver teknisk indsigt og vedligeholdelse. Miljøstyrelsen betegner da også disse anlæg, som avanceret vandbehandling. 

Anlæg til fjernelse af jern og mangan kræver ikke tilladelse.
 

Tilslutning til vandværk

Hvis du ønsker at få ejendommen tilsluttet et vandværk, skal du kontakte dit lokale vandværk direkte.

Du kan finde netop dit vandværk her.
Når ejendommen er tilsluttet et vandværk, skal brønden eller boringen sløjfes.

I nogle tilfælde i områder uden særlige drikkevandsinteresser, udenfor byzone og landsbyafgrænsning kan der dog, efter ansøgning og en konkret vurdering af sagen, opnås tilladelse til fortsat at anvende vand fra brønden eller boringen til havevanding, hobbybrug eller erhvervsmæssige formål.
 

Sådan læser du din vandanalyse

Vandets udseende og lugt

Godt vand er klart og lugtfrit. Misfarvning af vandet skyldes som regel organisk materiale, eller et højt indhold af jern og/eller mangan. Dette er ikke sundhedsskadeligt, men kan indikere at brønden/boringen kommer i kontakt med overfladevand og rådnende plantemateriale, hvilket kan give en opblomstring af bakterier. Hvis vandet lugter grimt tyder det på en mulig forurening af vandanlægget. 

Vurderes subjektivt af prøvetager
 

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier er naturligt forekommende i overfladevand og på rådnende plantedele. Coliforme bakterier er ikke sundhedsskadelige i sig selv, men forekomsten af sundhedsskadelige bakterier kan ikke udelukkes, når der er et forhøjet antal af coliforme bakterier i drikkevandet. Forurening med coliforme bakterier skyldes ofte, at brønden/boringen ikke er tæt. Coliforme bakterier er derfor en indikator på, at drikkevandskvaliteten er dårlig, og at sygdomsfremkaldende bakterier kan forekomme. 

Ved et højt indhold af coliforme bakterier (>20 pr. 100 ml) skal vandet derfor koges, inden det anvendes som drikkevand og til husholdningsbrug. 

Coliforme bakterier må ikke kunne påvises
 

E. coli (Escherichia coli)

Denne gruppe af bakterier lever i tarmen hos dyr og mennesker. Forurening af drikkevandet med E. coli skyldes, at drikkevandet har været i kontakt med afføring fra enten dyr eller mennesker. Det indikerer, at brønden/boringen ikke er tæt, og at der kan trænge overfladevand i blandet husdyrgødning eller sanitært spildevand ned. 

Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede. Drikkevand, der indeholder E.coli, er sundhedsskadeligt, og vandet skal altid koges, inden det anvendes til husholdningsbrug. 

E. coli må ikke kunne påvises
 

Kimtal ved 22 °C

Kimtallet er et mål for vandets samlede indhold bakterier, der kan vokse ved 22 grader. Disse bakterier findes i ledningsnettet, i filtre og/eller trykbeholdere. De kommer fra jord, plantedele og/eller overfladevand, der er kommet i kontakt med drikkevandet i brønden/boringen. De er ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, og antallet af disse bakterier skal være højt, før det bliver sundhedsskadeligt at drikke vandet. 

Et forhøjet antal af kimtal 22°C kan tyde på, at brønden/boringen ikke er tæt, og at overfladevand trænger ind. Et forhøjet kimtal er en indikator på, at anlægget skal efterses. Meget høje værdier (>2.000 pr ml) tyder på en betydelig forurening af drikkevandet, og sygdomsfremkaldende bakterier kan derfor ikke udelukkes. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at koge vandet inden der må benyttes til husholdningsbrug.

Højst tilladte værdi: 200 pr. ml
 

pH-værdi

pH er et mål for vandets surhedsgrad. Normalt er vand neutralt og har en pH-værdi på 7 - 8,5. Lavt pH kan skyldes, at vandet er kalkfattigt. Lavt pH mellem 5 og 6,5 er ikke sundhedsfarligt, men surt vand øger korrosionen af ledningsnettet. Dette kan medføre øget indhold af metaller, herunder sundhedsskadelige tungmetaller i vandet.

pH bør være mellem 7 og 8,5 
Højst/lavest tilladte værdi: Ikke fastsat

 

Ledningsevne

Ledningsevnen er et udtryk for vandets samlede indhold af opløste salte (nitrat, chlorid, og sulfat). En lav ledningsevne kan give vandet en ufrisk (flad) smag. En høj ledningsevne kan være udtryk for at drikkevandet får tilført saltvand/havvand. Et højt saltindhold er uønsket og øger korrosionsrisikoen af vandanlægget og ledningsnettet. 

Ledningsevnen bør være mindst 30 mS/m 
Højst tilladte værdi: Ikke fastsat

 

Nitrat

Et forhøjet indhold af nitrat er sandsynligvis forårsaget af, at grundvandet indvindes fra et område, som er følsom overfor forurening, idet nitrat siver ned til grundvandsreservoiret. Alternativt er boringen ikke tilstrækkeligt sikret mod nedsivning af nitratholdigt overfladevand, hvorfor det bør undersøges, om der kan ske en nedsivning fra boringens omgivelser, eller om der kan ske en gennemsivning af boringen sider. 

Indtagelse af vand med et nitratindhold over 50 mg/l kan være sundhedsfarligt for spædbørn (børn under 1 år,) fordi nitrat omdannes til nitrit og dermed forhindrer de røde blodlegemers ilttransport. Tilstanden kaldes for ”blå børn”. Dit spædbarn må altså ikke drikke vandet. Heller ikke selvom du koger det.

Det kan ikke udelukkes at forhøjede koncentrationer at nitrat i drikkevandet også er sundhedsskadeligt for andre befolkningsgrupper. 

Højst tilladte værdi: 50 mg/l
 

Totalt fosforindhold

En forhøjet koncentration af totalfosfor er tegn på forurening af brønden/boringen med næringsrigt overfladevand (gødning el. spildevand). Indholdet af fosfor i analyserne følges, da et stigende indhold af fosfor kan være en indikator for, at der senere bliver problemer med for højt indhold af nitrat i vandet. Fosfor giver næring til bakterier i drikkevandet, så en forurening med totalfosfor kan give grundlag for øget vækst af bakterier. 

Lokale geologiske forhold kan medføre, at fosforindholdet i vandet naturligt overstiger den højst tilladelige værdi. Fosfor er ikke sundhedsskadeligt, men kan være årsag til korrosion af vandinstallationerne. 

Højst tilladte værdi: 0,15 mg/l
 

Kogeanbefaling (ved for højt indhold af bakterier)

Hvis der er E. coli, et højt antal coliforme bakterier (> 20 pr. 100 ml) eller et højt antal kim (> 2.000 pr. ml) i drikkevandet, anbefaler Holstebro Kommune, at vandet koges før det anvendes til drikke- og husholdningsbrug (kogeanbefaling). Kommunen meddeler dig, hvis vandet kræver kogning.  

Du kan læse mere om kontrol af drikkevand på miljøstyrelsens hjemmeside.