Holstebro Kommune

Råstofindvinding

subpage-img

Indvinding af råstoffer er underlagt råstoflovens bestemmelser og kommunen er myndighed, hvilket vil sige at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen.. Kortlægningen af råstofforekomster og udarbejdelsen af en regional råstofplan ligger hos Regionen.

I den seneste regionplan 2005-2016 er der opstillet retningslinjer for råstofindvinding for at:
 

  • sikre råstofbranchen de nødvendige rammer for indvinding,
  • indvindingen foregår under hensyn til en ressource- og miljømæssig optimal udnyttelse af råstofferne.
  • prioriterer råstofindvinding over andre generelle interesser i Regionale Graveområder,
  • udnytte ressourcerne bedst muligt, gælder det at, når en råstofgrav er åbnet, skal forekomsten udnyttes fuldt ud.

Erhvervsmæssig råstofindvinding

Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer kan ske efter tilladelse fra Kommunen. Ansøgningen fra råstofindvinderen indeholder oplysninger om råstoffets karakter og udbredelse samt ønskede gravedybde, praktiske forhold ved indvindingen, brug af arealet efter endt indvinding o.s.v. Skemaet skal tillige være underskrevet af ejendommens ejer. 

Et ansøgningsskema kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside. Ved en tilladelse til råstofindvinding stiller Kommunen vilkår og nogle tinglyses på ejendommen. Kommunen kræver ligeledes, at der stilles sikkerhed for efterbehandling af arealerne.

Ved erhvervsmæssig råstofindvinding betales råstofafgift til Told og Skat.

Ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding

Indvinding af råstoffer i en mængde mindre end 200 m3 årligt kan foretages uden tilladelse fra Kommunen, men indvinderen har dog anmeldepligt. 

Et anmeldeskema kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside. Ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding er karakteriseret ved:
 

  • at den indvundne mængde materiale er beskeden
  • at materialerne ikke indvindes med salg for øje
  • at materialet bruges til private formål i umiddelbar nærhed af indvindingsstedet, typisk til vedligeholdelse af mark- og skovveje

Ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding er ikke afgiftspligtig.

Råstofindvinding på strandbredder

Indvinding af materiale på strandbredder og andre kyster, samt det kystnære areal inden for 100 m fra strandbreddens overgang til sammenhængende vegetation (f.eks. klitarealer), kræver en tilladelse. Det gælder erhvervsmæssig- såvel som ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding; men undtaget er kystsikrings- og havnearbejder.

Selvom der ofte synes at være store mængder overskudsmateriale på strandbredden og i klitterne så har fjernelse af materiale direkte betydning for kystliniens stabilitet, både på indvindingsstedet og langs kystlinien.

Fortidsminder

Fremkommer der under råstofgravningen spor af fortidsminder skal gravningen standses og det lokale museum kontaktes.

Efterbehandling af råstofgrave

Efter endt indvinding skal råstofgravene efterbehandles til jordbrugs- natur- eller rekreative formål. Hvordan arealanvendelsen efter råstofgravning skal være afhænger bl.a. af, hvilke drikkevandsinteresser der er i området. Er der f.eks. særlige drikkevandsinteresser vil arealet skulle efterbehandles til naturformål.

Råstofgrave som er efterbehandlede til naturformål kan bidrage et intensivt opdyrket landskab som det danske med fine naturkvaliteter.

Kommunen er behjælpelig med yderligere oplysninger om mulighederne for råstofindvinding, ansøgnings- og anmeldelsesskemaer, kortmateriale o.s.v.

Lov om råstof

Lovens formål er at sikre, at forsyning og indvinding af råstoffer sker på en natur- og miljømæssig forsvarlig måde. 

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro