Holstebro Kommune

Rottebekæmpelse

subpage-img

Har du set rotter, anmeld det her!
 

Målet med rottebekæmpelsen i Holstebro Kommune er - at nedbringe antallet af rotter - gennem et tæt samarbejde og god dialog med kommunens borgere, bekæmpelsesfirmaet og administrationen. 

Holstebro Kommune skal foretage en effektiv og forebyggende bekæmpelse af rotter, i overensstemmelse med vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
 

Hvad er din pligt?

Alle har pligt til at anmelde rotter. Du kan anmelde det på Kommunens hjemmeside, i den orange selvbetjeningsboks ”Anmeld rotter”.

Anmeldelse pr. telefon kan ske til Kiltin a/s på tlf.nr. 47 10 72 00

  • Mandag-torsdag     08.00-16.00
  • Fredag                      08.00-14.00    

Hvad kan du selv gøre?

Som grundejer SKAL du rottesikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt på din ejendom. 

Et hul på størrelse med en 2 krone er nok til at lukke rotter ind.
 

 

Tidsfrister for besøg

Tilsyn i forbindelse med anmeldelse af rotter i bolig, fødevarevirksomheder, dag- og døgninstitutioner sker på anmeldelsesdagen eller straks efterfølgende dag.

Øvrige anmeldelser foretages indenfor 5 hverdage inkl. anmeldelsesdatoen.

Hvordan er du dækket ind?

Anmeldelse og bekæmpelse af rotter koster dig ikke direkte noget, det er gebyrfinansieret og opkræves 2 gange årligt via din ejendomsskattebillet.

Det dækker:
 

  • Tilsyn og bekæmpelse
  • Lokalisering af rottetilholdet samt undersøgelse (røgtest) 
  • Råd og vejledning om rotter og hvordan du rottesikrer din ejendom. 

Fejl og mangler, der konstateres under tilsynet eller i forbindelse med bekæmpelsen er for ejers/grundejers egen regning og udbedring.

Kampagnetilsyn

Alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone besøges regelmæssigt.

Kommunens ejendomme inddeles i 2 kategorier: 
 

  • Ejendomme hvor der ikke er forekomst af rotter (grøn ejendom) foretages der tilsynsbesøg hvert 2. år.
  • Ejendomme hvor der er rottetilhold (rød ejendom) foretages der tilsynsbesøg med 6 måneders interval. Når ejendommen efter 3 på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter, skifter ejendommen automatisk til kategori grøn. 

Akut anmeldelse uden for Kommunens åbningstid

Ved forekomst af rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomheder, udenfor Kommunens åbningstid, kan du kontakte et bekæmpelsesfirma og indgå en aftale om bekæmpelse.

De udgifter der er i forbindelse med bekæmpelse af rotter udenfor Kommunens åbningstid skal du selv betale.

Ved indgåelse af en aftale skal aftaleskema anvendes.

Aftalen skal underskrives af både den autoriserede bekæmper og grundejer/lejer. Den autoriserede skal straks fremsende en genpart af aftalen til Kommunen, naturogmiljo@holstebro.dk.

Efterfølgende kan grundejer/lejer vælge, at Kommunen foretager den videre bekæmpelse på din adresse.

Sikringsordning

Hvis du som virksomhed, landbrug eller borger, vælger at tegne en sikringsordning hos et skadedyrsbekæmpelsesfirma, så er det bekæmpelsesfirmaet der har pligten til at foretage rottebekæmpelsen på din ejendom. Hvis ikke andet fremgår af aftalen, gælder det hele matriklen.

Kommunen har ansvaret for at kontrollere sikringsordninger, dette sker via de kommunale kampagnetilsyn.

Kun personer med autorisation må etablere sikringsordninger og foretage erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter.