Holstebro Kommune

Spildevandsanlæg i det åbne land

subpage-img

I det åbne land hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg. 

Det private spildevandsanlæg består af en bundfældningstank, evt. efterfulgt af en eller anden form for rensning, og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Etablering eller ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Holstebro Kommune.  

Herunder har vi givet svar på nogle typiske spørgsmål om spildevand på landet.
 

Hvorfor skal jeg rense mit spildevand?

Rensning af spildevandet fra hver ejendom er vigtig for at begrænse den samlede tilførelse af organisk stof og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vores grøfter, vandløb og fjorde. Tilførelse af for meget organisk stof og næringsstoffer kan påvirke naturen negativt. Nedbrydningen af organisk stof kan bl.a. sænke iltindholdet i vandløb så meget, at der ikke er ilt nok til vandløbets dyr. For meget næringsstof kan bl.a. føre til algeopblomstring og efterfølgende iltsvind i søer og fjorde.     

Kommunen er forpligtet til planlægge forbedret spildevandsrensning i det åbne land.  Ejendomme, som udleder spildevand til vandområder, kan forvente påbud om forbedret spildevandsrensning.

Er en bundfældningstank nok rensning?

På mange ejendomme på landet udledes spildevand fra en bundfældningstank (septiktank) direkte til vandløb, søer eller dræn. En bundfældningstank fjerner større partikler som slam, toiletpapir og andre affaldsstoffer, men samlet set fjerner den kun en lille del af de forurenende stoffer i spildevandet. Rensning af spildevandet i en bundfældningstank er derfor ikke tilstrækkeligt.

Hvad må jeg lede til mit spildevands anlæg?

Du må som udgangspunkt kun lede almindeligt husholdningsspildevand til dit private renseanlæg. Almindeligt husholdningsspildevand er sanitært spildevand og andet spildevand, der opstår i forbindelse med en almindelig husholdning. 

Du må som udgangspunkt ikke lede processpildevand til dit private renseanlæg for husspildevand. Procesvand kan være mælkerumsvand, vaskevand, overfladevand eller andet spildevand, der ikke kan sammenlignes med almindeligt husholdningsspildevand.

Hvem kan forvente påbud om forbedret rensning?

Du kan forvente påbud om forbedret spildevandsrensning, hvis din ejendom ligger i et opland med særlige rensekrav.

Ved at følge linket, kan du se om din ejendom ligger i et opland, der er udpeget til forbedret rensning.

Hvis jeg bygger om eller ændrer mine spildevandsforhold?

Hvis du bygger nyt/om eller ændre på spildevandsforholdene skal du søge om en ny spildevandstilladelse hos Holstebro Kommune.  

Bygger du en ny beboelsesejendom eller ændrer ejendommens afløbsinstallationer f.eks. ved etablering af et ekstra badeværelse, kan Holstebro Kommune stille krav om yderligere rensning af spildevandet. Vær opmærksom på at der skal søges særskilt tilladelse til etablering af et godkendt renseanlæg. En byggetilladelse indeholder ikke tilladelse til et privat renseanlæg.   

Hvis et eksisterende spildevandsanlæg eller forholdene, der har indflydelse på anlægget ændres væsentligt - f.eks. anlægget flyttes eller omlægges – er det nødvendigt med en ny spildevandstilladelse. Dette vil særligt være tilfældet, hvis der er tale om ældre siveanlæg med lille bundfældningstank. Det samme gælder, hvis mængden eller sammensætningen af spildevandet ændres.

Hvilke krav til rensning af spildevandet er der på min ejendom?

Ved klik på kortet, kan du se om din ejendom ligger i et opland, der er udpeget til forbedret rensning

Renseklasseoplande

Forklaring på forkortelser i kortet over renseklasseoplande:
 

  • SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor og nitrifikation
  • SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
  • OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor

Det er ikke alle private spildevandsanlæg, der opfylder alle rensekrav, hvilket du skal være opmærksom på, når du vælger spildevandsanlæg.

Hvis din ejendom ikke ligger i et opland med et specifikt krav om renseklasse, skal spildevandet dog stadig renses så det anses som miljø- og sundhedsmæssig forsvarligt.
 

Hvilke type spildevandsanlæg findes der?

Det er ikke alle private spildevandsanlæg, der opfylder alle rensekrav, hvilket du skal være opmærksom på, når du vælger spildevandsanlæg.

Herunder er oplistet vejledninger til de forskellige typer spildevandsanlæg der findes:

Der findes også fire typegodkendte minirenseanlæg på det danske marked:

Herunder kan du finde information om pileanlæg og beplantede pileanlæg

Før jeg etablerer et nyt spildevandsanlæg

Før du etablerer et nyt spildevandsanlæg, er det en rigtig god idé at kontakte en kloakmester. Kloakmesteren kan hjælpe dig med faglig bistand og vejlede i valg af spildevandsanlæg. 

Før du etablere et nyt spildevandsanlæg skal du ansøge Holstebro Kommune om tilladelse. Ansøgningen skal indeholde tegninger der viser afløbsforholdene.

Først når Holstebro Kommune har givet tilladelse, må du gå i gang med at etablere dit spildevandsanlæg. 

Søg om tilladelse til et spildevandsanlæg

Husk at færdigmelde dit anlæg til Holstebro Kommune!

Når spildevandsanlægget er etableret, skal du sørge for at Holstebro Kommune får en færdigmelding af kloakmesteren, der har udført arbejdet. 

Spildevandsanlægget må ikke tages i brug før Holstebro Kommune har modtaget en færdigmelding. 

Kan jeg låne penge til etablering af nyt spildevandsanlæg?

Tømning af min bundfældningstank

Tømning af bundfældningstank