Holstebro Kommune

Spildevandsanlæg i det åbne land

subpage-img

I det åbne land hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg. 

Det private spildevandsanlæg består af en bundfældningstank, evt. efterfulgt af en eller anden form for rensning, og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Etablering eller ændring af et privat spildevandsanlæg kræver tilladelse fra Holstebro Kommune.  

Herunder har vi givet svar på nogle typiske spørgsmål om spildevand på landet.
 

Hvorfor skal jeg rense mit spildevand?

Rensning af spildevandet fra hver ejendom er vigtig for at begrænse den samlede tilførelse af organisk stof og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vores vandløb, søer og fjorde. Tilførelse af for meget organisk stof og næringsstoffer kan påvirke naturen negativt. Nedbrydningen af organisk stof kan bl.a. sænke iltindholdet i vandløb så meget, at der ikke er ilt nok til vandløbets dyr. For meget næringsstof kan bl.a. føre til algeopblomstring og efterfølgende iltsvind i søer og fjorde.     

Kommunen er forpligtet til planlægge forbedret spildevandsrensning i det åbne land.  Ejendomme, som udleder spildevand til vandområder, hvor målsætningen ikke er opfyldt som følge af spildevand fra enkeltejendomme, kan forvente påbud om forbedret spildevandsrensning

Er en bundfældningstank nok rensning?

På mange ejendomme på landet udledes spildevand fra en bundfældningstank (septiktank) direkte til vandløb, søer eller dræn. En bundfældningstank fjerner større partikler som slam, toiletpapir og andre affaldsstoffer, men samlet set fjerner den kun en lille del af de forurenende stoffer i spildevandet. En bundfældningstank fjerner kun 25% af det organiske stof og 10% af fosfor og kvælstof.

Rensning af spildevandet i en bundfældningstank er derfor ikke tilstrækkeligt og bliver ikke ved nye tilladelser tilladt som eneste spildevandsrensning på enkeltejendomme i Holstebro Kommune.

Hvilke krav til rensning af spildevandet er der på min ejendom?

I dag er der krav om både ved tilladelser og påbud om nye/ændrede anlæg, at en bundfældningstank skal have et volumen på minimum 2 m3 til en almindelig husstand på 5 PE og være CE-mærket jf. spildevandsbekendtgørelsen.

Her kan du finde de CE-mærkede bundfældningstanke og læse mere om etablering, drift og dimensionering.

Derudover stiller kommunen i forbindelse med nye spildevandstilladelser og påbud om forbedret rensning krav om, at spildevandet skal renses til et bestemt renseniveau. Dette sker i overensstemmelse med spildevandsplanen. Kommunen har i spildevandsplanen fastsat en renseklasse O, som et generelt krav om spildevandsrensning af en vis mindste effektivitet. Tilsvarende tillades ikke længere afledning via sivebrønde, men nedsivning via sivedræn jf. spildevandsbekendtgørelsen.

Her på kortet kan du se hvilke krav, der er til din ejendom.

Renseklasseoplande

Nedenfor er forklaringen på de enkelte rensekrav.
 

  • SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor og nitrifikation
  • SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
  • OP: Reduktion af organisk stof og total fosfor
  • O: Krav til reduktion af organisk stof.

Her kan du læse om de anlægstyper, der opfylder de forskellige renseklasser.

Hvis din ejendom er beliggende i et opland med et krav om en renseklasse SO, OP eller SOP og din ejendom har udledning til vandområdet, er din ejendom omfattet af særlige krav om forbedret rensning. Du vil derfor modtage påbud om forbedret spildevandsrensning.

Hvad må jeg lede til mit spildevands anlæg?

Du må som udgangspunkt kun lede almindeligt husholdningsspildevand til dit private renseanlæg. Almindeligt husholdningsspildevand er sanitært spildevand og andet spildevand, der opstår i forbindelse med en almindelig husholdning. 

Du må ikke lede processpildevand til dit private renseanlæg for husspildevand. Procesvand kan være mælkerumsvand, vaskevand, overfladevand eller andet spildevand, der ikke kan sammenlignes med almindeligt husholdningsspildevand.

Hvis jeg bygger om eller ændrer mine spildevandsforhold?

Hvis du bygger nyt/om eller ændre på spildevandsforholdene skal du søge om en ny spildevandstilladelse hos Holstebro Kommune. Hvis et eksisterende spildevandsanlæg eller forholdene, der har indflydelse på anlægget ændres væsentligt - f.eks. anlægget flyttes eller omlægges – er det også nødvendigt med en ny spildevandstilladelse.

Vær opmærksom på at der skal søges særskilt tilladelse til etablering af et godkendt renseanlæg. En byggetilladelse indeholder ikke tilladelse til et privat renseanlæg.   

Bygger du en ny beboelsesejendom eller ændrer ejendommens afløbsinstallationer f.eks. ved etablering af et ekstra badeværelse, kan Holstebro Kommune stille krav om yderligere rensning af spildevandet.

Dette vil særligt være tilfældet, hvis der er tale om ældre siveanlæg med lille bundfældningstank. Det samme gælder, hvis mængden eller sammensætningen af spildevandet ændres.

Hvilke type spildevandsanlæg findes der?

Lovgivningsmæssigt er de nævnte renseløsninger alle lovlige at etablere. For den enkelte borger kan de holdningsmæssige overvejelser være afgørende for valg af løsning.

Nedsivningsanlæg, biologisk sandfilter, pileanlæg, beplantet filteranlæg, samletank og minirenseanlæg lever op til henholdsvis renseklasse SO, OP og SOP. Dog biologisk sandfilter og beplantet filteranlæg er kun godkendt til renseklasse SO, men med en fosforfeldningsanlæg kan det opgraderes til OP eller SOP anlæg.

Her kan du finde yderligere oplysninger om de forskellige anlægstyper m.v.

Herunder er oplistet vejledninger til de forskellige typer spildevandsanlæg der findes:

Der findes fire producenter af minirenseanlæg på det danske marked:

Herunder kan du finde information om pileanlæg og beplantede filteranlæg:

Før jeg etablerer et nyt spildevandsanlæg

Før du etablerer et nyt spildevandsanlæg, er det en rigtig god idé at kontakte en kloakmester. Kloakmesteren kan hjælpe dig med faglig bistand og vejlede i valg af spildevandsanlæg. 

Før du etablere et nyt spildevandsanlæg skal du ansøge Holstebro Kommune om tilladelse. Ansøgningen skal indeholde tegninger der viser afløbsforholdene og det valgte spildevandsanlæg.

Først når Holstebro Kommune har givet tilladelse, må du gå i gang med at etablere dit spildevandsanlæg. 

Søg om tilladelse til et spildevandsanlæg

Husk at færdigmelde dit anlæg til Holstebro Kommune!

Når spildevandsanlægget er færdigetableret, skal du sørge for, at Holstebro Kommune får en færdigmelding af kloakmesteren, der har udført arbejdet. Det er dit ansvar som grundejer, at anlægget bliver færdigmeldt.

Spildevandsanlægget er ikke lovligt og må ikke tages i brug, før Holstebro Kommune har modtaget en færdigmelding.
 

Såfremt du ikke får anlægget færdigmeldt, vil der ikke blive foretaget ændringer i BBR og du vil fortsat betale spildevandsafgift ud fra det gamle anlæg.

Her kan du finde oplysninger om spildevandsafgiften for de enkelte anlæg.

Kan jeg låne penge til etablering af nyt spildevandsanlæg?

Hvis du har fået påbud om forbedret spildevandsrensning er der to muligheder for økonomisk hjælp.

Tømning af min bundfældningstank

Tømning af bundfældningstank