Spildevandsplan

subpage-img

Holstebro Byråd har den 15. november 2011 vedtaget Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Holstebro Byråd har den 18. september 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Holstebro Byråd har den 12. november 2013 vedtaget tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Holstebro Byråd har den 16. december 2014 vedtaget tillæg nr. 3 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Se vores spildevandsplan på PlansystemDK


 

Bilag
Kort
pdf Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.pdf

Spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 32 som pålægger Kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for håndtering af spildevand. 

Spildevandsplanen er en samlet plan for spildevandshåndteringen i Holstebro Kommune, og erstatter således tidligere spildevandsplaner for hhv. Vinderup-, Ulfborg-Vemb- og gl. Holstebro Kommuner. Spildevandsplanen er udarbejdet på baggrund af vandplaner for Nissum Fjord og Limfjorden, Regionplan for Ringkjøbing Amt, 2005 og Holstebro Kommunes Kommuneplan 2009. 

Spildevandsplanen beskriver nuværende og fremtidige områder, der skal kloakeres, planer for kloaksepareringer, den fremtidige håndtering af spildevand i det åbne land, herunder tidsplaner for tilsyn og påbud. Spildevandsplanen indeholder ligeledes vurderinger af, og planer for, hvilke indsatser der skal gøres overfor udløb af spildevand og overfladevand, med henblik på at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havet og der i planen angivet en tids- og investeringsplan for gennemførelsen af tiltagene. Derudover beskriver Spildevandsplanen en række retningslinier for kommunens administration på spildevandsområdet.

Spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men kan søges prøvet ved en domstol. Sag skal her være anlagt inden 6 mdr. fra offentliggørelsesdatoen.  

Spildevandsplanen med dens bilag og kortmateriale kan findes her på kommunens hjemmeside. Oplysninger kan fås ved henvendelse til Natur og Miljø på tlf. 9611 7557.