Holstebro Kommune

Spørgsmål og svar om ny skoleordning i Holstebro by

subpage-img

Her kan du læse svarene på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet i forhold til Skoler i balance – ny skoleordning i Holstebro by.

Spørgsmål:

Kan alle elever gå på en profilskole?

Svar

Ja, alle børn kan gå på en profilfolkeskole. Den nye skoleordning i Holstebro by indeholder tre profiltemaer: Musik, kunst og kultur, Bevægelse, idræt og elitesport og endelig Science, som også kommer til at indeholde en af landets første internationale folkeskoler.

Spørgsmål:

Hvordan sikres en langsigtet løsning?

Svar

Holstebro Kommune har drevet folkeskole i mange år og regner med, at skulle gøre det i de næste 100 år også. Derfor er målet at skabe de bygningsmæssige rammer, som kan rumme de forandringer i elevtal, som vi altid vil opleve i en by som Holstebro. Derfor er større skoler en vigtig brik i en langsigtet løsning for de 2600 elever, som bor i Holstebro bys skoledistrikter. 

En langsigtet løsning kan kendes på, at skolerne er placeret rigtigt i forhold til byudvikling og eksisterende boligmasse. 

En langsigtet løsning indbefatter også at læring og elevernes trivsel styrkes. Der investeres derfor i moderne skolefaciliteter i hele byen, så alle elever sikres en bedre skolehverdag. 

Der bliver ombygget og renoveret rigtigt mange skole m2 i denne løsning og der er rigeligt plads til de nuværende elever - også selvom der udstykkes grunde i og omkring Holstebro. 

Der er således fokus på, at enhederne kan håndtere fremtidens udfordringer og krav. 

Spørgsmål:

Hvordan fordeles eleverne på de tre profilskoler?

Svar

Forslaget omfatter 2600 af kommunens ca. 6000 elever. Fordelingens sker med udgangspunkt i nogle dialogbaserede principper som byrådet har foreslået:

Ved indskrivning fordeles børnene på undervisningsstederne ud fra følgende kriterier:

Skolelederen forsøger at imødekomme forældrenes ønsker.

Er det ikke muligt at imødekomme forældrenes ønske til valg af skole inviteres forældrene til en dialog. Såfremt der herefter ikke kan opnås enighed, skal skoleledelsen sikre klassedannelse ud fra følgende prioriterede hensyn:

  • Børn med ældre søskende på undervisningsstedet.
  • Klassestørrelsen tilpasses de fysiske rammer.
  • Inklusionshensyn. Herunder andelen af tosprogede i klassen.
  • Nærmest boende børn optages først.
  • Ligelig kønsfordeling.

Holstebro Kommune vil bestræbe sig på at imødekomme alle forældres ønsker. I den nye skoleordning er der på alle skoler ledig kapacitet. Derfor forventes det, at langt de fleste forældreønsker vil kunne opfyldes.

Spørgsmål:

Hvorfor placere en skole på Nørre Boulevard?

Svar

Placeringen på Nørre Boulevard giver flest mulige elever den korteste mulige skolevej. Derfor er placeringen på Nørre Boulevard tæt på en optimal geografisk placering, når vi baserer løsningen på en god udnyttelse af de eksisterende bygninger. Endelig er der mulighed for på adressen på Nørre Boulevard at udbygge skolen både på kort og længere sigt. 

Spørgsmål:

Hvorfor bygges der ikke en ny skole på Idrætscenter Vest?

Svar

Det har været forvaltningens vurdering, at de eksisterende skolebygninger har så høj kvalitet, at de bør genanvendes, ligesom det er en meget stor investering at bygge en ny skole på Idrætscenter Vest, især set i lyset af at Holstebro Kommune er ved at færdiggøre Sønderlandsskolen, som koster 126.000.000 kr. 

Endelig vil en placering på Idrætscenter Vest give en ualmindelig lang skolevej for en stor gruppe børn og selv med en betydelig udbygning i Alstrup vil det stadig betyde, at langt de fleste elever bor øst for Nørre Boulevard skolen.  

Spørgsmål:

Hvor placeres skolefritidshjemmene?

Svar

Skolefritidshjemmenes placering er ikke endeligt besluttet, men det bliver på skolens område. SFH placeres, så der er mulighed for et tæt samarbejde med folkeskolen. 

Spørgsmål:

Får forældrene indflydelse på den enkelte profilskole?

Svar

Ja, forældreindflydelsen skal styrkes. Det er et nøglepunkt i folkeskolereformen og profilskolerne giver en ny anledning til at styrke forældresamarbejdet og forældrenes indflydelse på, hvordan folkeskolen skal udvikle sig. Profilskolerne har også brug for et stærkt forældrearrangement, så vi opnår en stærk fælles energi om vores folkeskole.

Det er foreslået, at der bliver valgt en skolebestyrelse for skoledistriktet i Holstebro by og at der for at sikre nærdemokratiet og en kort kommunikationsvej etableres et forældreprofilråd og et elevråd på hver profilskole.

Ambitionen er et tæt skole/hjem samarbejde og at forældrenes opgave og ansvar i forhold til elevernes skolegang altid bringes i fokus.

Spørgsmål:

Hvad sker der med lærerne og pædagogerne og de kompetencer de har f.eks. i forhold til specialklasserne? 

Svar

Holstebro Kommune ønsker at fastholde de dygtigste medarbejdere og vi får brug for de særlige kompetencer, som knytter sig til f.eks. specialområdet.

Holstebro Kommune skal være den foretrukne Folkeskolearbejdsgiver i den nordvestlige del af Midtjylland og kommunens folkeskoler skal være forældrenes og elevernes foretrukne valg. Det gør vi ved at satse på kvalitet og værdsætte det dygtige pædagogiske personale vi allerede har.