Holstebro Kommune

Styrelsesvedtægt

subpage-img

Her finder du styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune.
 

Styrelsesvedtægt gældende indtil 31. december 2017

Kapitel I - Byrådet

§ 1

Holstebro Byråd består af 27 medlemmer.

Stk. 2 - Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. styrelseslovens § 2.

Kapitel II - Borgmesteren

§ 3

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2 - Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgsområde, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3 - Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder, at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af indenrigsministeriets og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel forelægges spørgsmålet for byrådet.

Kapitel III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget
2. Teknisk Udvalg 
3. Udvalget for Kultur og Fritid
4. Social- og Sundhedsudvalget
5. Udvalget for Børn og Unge
6. Udvalget for Natur, Miljø og Klima
7. Udvalget for Erhverv og Turisme
8. Arbejdsmarkedsudvalget

§ 7

Valg af medlemmer til de stående udvalg sker efter de i styrelseslovens §§ 24, stk. 3, 25 og 27 anførte regler.

§ 8

De i § 7 anførte regler, finder tillige anvendelse ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, jfr. styrelseslovens § 25.

§ 9

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført i beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 10

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 21, stk. 2 og 31 a.

§ 11

De stående udvalg drager omsorg for at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV - Økonomiudvalget

§ 12

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2 - Udvalget varetager forvaltningen af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18, og 21 samt kapitel V.

Stk. 3 - Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4 - Udvalget varetager forvaltningen af og fastsætter regler for kommunens informations- og kommunikationsteknologi – herunder spørgsmålet om datasikkerhed.

Stk. 5 - Udvalget er byrådets planlægningsudvalg og varetager i den forbindelse kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene.
Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens overordnede planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Stk. 6 - Udvalget varetager forvaltningen af

 • generel udlejning af kommunale bygninger
 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Holstebro Struer havn
 • andre kommunale anliggender, der ikke ved denne vedtægt er henlagt til andre udvalg jfr. styrelseslovens § 18, stk. 5.

Stk. 7 - Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet 

 • vedr. kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42 , 
 • vedr. kommunens organisation, styrelsesvedtægt og forretningsorden
 • vedr. anlægsarbejder  og projekter til bygge- og anlægsarbejder, jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger” samt 
 • vedr. redegørelse for lokal Agenda 21, jfr. kap. 6a i lov om planlægning

Stk. 8 - Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 9 - Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 14
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner
 • Byggestyring af kommunale bygninger

Stk. 10 - Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. ”Lov om offentlige arkiv m.v.”
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67

Kapitel V - De stående udvalg

§ 13

Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

Stk. 2 - Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale opgaver på det tekniske område, på trafik- og parkområdet, på bygge- og anlægsområdet og gennem, Fælles Ejendomscenter, herunder:

 • administration af den i kommune- og lokalplaner fastlagte planlægning
 • byggesagsadministration 
 • samarbejdet med Nordvestjylland Brandvæsen I/S
 • kollektiv trafik 
 • taxikørsel
 • offentlige og private veje
 • parker og grønne anlæg
 • administration af boligreguleringslovens kap. VII
 • administration af de kommunale bygninger og anlæg
 • udlejning af kommunale arealer
 • administration af byfornyelse
 • gennemførelse af kommunens bygge- og anlægsarbejder herunder byggemodninger, dog undtaget bygge- og anlægsarbejder, som er henlagt til selvejende institutioner, kommunale og fælleskommunale selskaber
 • samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder
 • Bygningsvedligeholdelse, jf. Retningslinjer for Fælles Ejendomscenter

Stk. 3 - Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til byrådet om:

 • sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder
 • lokalplaner i overensstemmelse med kommuneplanlægningen 
 • byfornyelsesplaner i samarbejde med økonomiudvalget
 • projekter for bygge- og anlægsarbejder vedr. institutioner og andre anlæg under udvalgets område

§ 14

Udvalget for Kultur og Fritid består af 5 medlemmer.

Stk. 2 - Udvalget varetager kommunale opgaver inden for kultur- og fritidsområderne, herunder: 

 • folkeoplysningen
 • lokalradio/-fjernsyn
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikaktiviteter
 • skoler med andet kunstnerisk formål
 • teater- og biografforhold
 • svømmehaller og friluftsbade
 • udlån og udleje af sognegårde / forsamlingshuse
 • udlån af udleje af idrætsanlæg
 • udlån og udleje af sportshaller
 • udlån og udleje til foreninger m.v. af lokaler i kommunale ejendomme under udvalgets område
 • samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder

Stk. 3 - Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. under udvalgets område
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, Jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger”

§ 15

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 - Udvalget træffer afgørelse i sager, om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område bortset fra ydelser i de sager, der henhører under arbejdsmarkedsudvalget, jf. § 18 og ydelser i de sager efter § 62 i lov om social service, der behandles i et Børn- og Ungeudvalg, som nedsættes i henhold til § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område..

Stk. 3 - Udvalget varetager kommunale, sociale og sundhedsmæssige opgaver inden for nedennævnte områder:

 • fysisk/psykisk handicappede borgere, herunder socialrådgivning
 • indsats for udviklingshæmmede borgere, herunder socialrådgivning
 • hjemmehjælp, herunder visitation af hjemmehjælpsydelser
 • madservice
 • hjemmepleje/sygepleje
 • hjælpemidler
 • rehabilitering og genoptræning
 • plejeboliger/plejehjem, dagcenter, dagtilbud og gæstepladser
 • ældre-/handicapvenlige boliger
 • sikringsydelser
 • misbrugssager, i det omfang disse ikke måtte være omfattet af arbejdsmarkedslovgivningen
 • integration
 • forebyggelse og sundhedsfremme
 • kommunens legater med socialt formål
 • selvejende institutioner indenfor udvalgets område, herunder krisecenter for voldsramte kvinder
 • frivilligt socialt arbejde og det aktive medborgerskab 
 • administration af bygninger og arealer indenfor udvalgets område
 • samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder
 • Det Nære Sundhedsvæsen

Stk. 4 - Udvalget varetager forvaltningen af opgaver vedr. boligsikring/boligydelse og beboerindskud.

Stk. 5 - Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner for de i stk. 3 omtalte områder
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, Jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger”

§ 16

Udvalget for børn og unge består af 7 medlemmer.

Stk. 2 - Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende:

 • dagtilbud
 • klubtilbud
 • folkeskole
 • SSP
 • ungdomsskole
 • sundhedstjeneste
 • tandpleje
 • pædagogisk-psykologisk rådgivning
 • døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger

Stk. 3 - Udvalget varetager samarbejdet inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende  institutioner, interesseorganisationer og myndigheder.

Stk. 4 - Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, Jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger”

§ 17

Udvalget for Natur, Miljø og Klima består af 5 medlemmer.   
    
Stk..2 - Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for det natur- miljø- og klimamæssige område, herunder

 • administration af den fysiske planlægning i det åbne land
 • miljøbeskyttelse
 • naturbeskyttelse
 • klimaforanstaltninger
 • jordforurening
 • skove- og naturområder
 • grundvand
 • råstoffer
 • udarbejdelse af SMV-vurderinger (strategisk miljøvurdering)
 • VVM-redegørelser (vurdering af virkninger på miljøet)
 • skadedyrsbekæmpelse
 • offentlige spildevandsanlæg (tilsyns- og myndighedsopgaver)
 • Affaldsforhold og renovationsforhold (tilsyns- og myndighedsopgaver)
 • vandforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver)
 • Varmeforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver)
 • takster og legalitetskontrol af forsyningsvirksomheder
 • vandløb og søer
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisationer og selvejende institutioner inden for udvalgets område 
 • Kystbeskyttelse

Stk. 3 - Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til byrådet

 • temaplaner inden for det natur- og miljø- og klimamæssige område
 • projekter for bygge- og anlægsarbejder, Jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger”

§ 18

Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2 - Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for det arbejdsmarkedsmæssige område, herunder 

 • kontanthjælp
 • sygedagpenge herunder også sager om regres
 • fleksjob
 • ledighedsydelser
 • revalideringsydelser
 • integrationsydelser
 • førtidspensioner og enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik

Stk. 3 - Udvalget varetager tillige opgaver inden beskæftigelsesindsatsen for ledige, herunder 

 • iværksættelse af beskæftigelsesfremmende tilbud
 • servicering af virksomhederne i forhold til arbejdskraft
 • opgaver vedr. danskuddannelse til voksne udlændinge
 • integrationsindsats 
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisationer og selvejende institutioner inden for udvalgets område 

Stk. 4 - Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, Jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger”

§ 19

Udvalget for Erhverv- og Turisme består af 5 medlemmer 
    
Stk. 2 - Udvalget varetager forvaltningen af

 • generelle erhvervs- og beskæftigelsesmæssige forhold, som ikke ved denne vedtægt er henlagt til noget andet udvalg,
 • erhvervsfremmetiltag
 • generelle turistmæssige forhold – herunder overordnet markedsføring
 • vandrerhjem
 • campingpladser
 • støttet boligbyggeri

Stk. 3 - Udvalget arbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet 

 • Vedr. anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsplaner, jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger”

Kapitel VI - Vederlag mv.

§ 20

Formanden for  Teknisk  udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 23 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 2 - Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 23 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 3 - Formanden for Social- og sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 27½ pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 4 - Formanden for Udvalget for Børn og Unge oppebærer et vederlag, som udgør 27½ pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 5 - Formanden for Udvalget for Natur, Miljø og Klima oppebærer et vederlag, som udgør 23 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 6 - Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 7 - Formanden for udvalget for Erhverv og Turisme oppebærer et vederlag, som udgør 23 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 8 - Formanden for Børn og Unge-udvalget nedsat i henhold til Retssikkerhedslovens § 18 oppebærer et vederlag på 10  pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 9  - Den i stk. 1 – 8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. – dog 9 måneder når fraværet skyldes sygdom, graviditet, barsel og adoption, jf. styrelseslovens § 15 stk. 2.

§ 21

Når et medlem, herunder en næstformand, af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. § 20 stk. 1 – 8.

Stk. 2 - Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel VII - Ændringer i vedtægten

§ 22

Denne vedtægt træder i kraft den 21. januar 2016.

Stk. 2 - Forslag til ændringer i denne vedtægt skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes, Statsforvaltningen Ringkøbing, som varetager tilsynet med Holstebro Kommune.

Vedtaget

Vedtaget på Byrådets møder den 15. december  2015 og den 21. januar  2016.

Fra 1. januar 2018 træder en ny styrelsesvedtægt i kraft. Den er vedtaget på Byrådets møder den 20. juni 2017 og den 22. august 2017.
 

Kapitel I - Byrådet

§ 1 Holstebro Byråd består af 27 medlemmer.

Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. styrelseslovens § 2.

 

Kapitel II - Borgmesteren

§ 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4 Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2 Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgsområde, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3 Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder, at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse.

Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af indenrigsministeriets og byrådet fastsatte regler.

Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel forelægges spørgsmålet for byrådet.

 

Kapitel III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed mv.

§ 6 Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalget
 2. Teknisk Udvalg 
 3. Kultur- og Fritidsudvalget
 4. Social- og Sundhedsudvalget
 5. Børne- og Familieudvalget
 6. Natur-, Miljø- og Klimaudvalget
 7. Erhvervs- og Turismeudvalget 
 8. Arbejdsmarkedsudvalget

Byrådet kan nedsætte særlige udvalg, jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.

§ 7 Valg af medlemmer til de stående udvalg sker efter de i styrelseslovens §§ 24, stk. 3, 25 og 27 anførte regler.

§ 8 De i § 7 anførte regler, finder tillige anvendelse ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, jfr. styrelseslovens § 25.

§ 9 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført i beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 10 Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 21, stk. 2 og 31 a.

§ 11 De stående udvalg drager omsorg for at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

 

Kapitel IV - Økonomiudvalget

§ 12 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager forvaltningen af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18, og 21 samt kapitel V.

Stk. 3 Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk.4 Udvalget varetager forvaltningen af og fastsætter regler for kommunens informations- og kommunikationsteknologi – herunder spørgsmålet om datasikkerhed.

Stk. 5 Udvalget er byrådets planlægningsudvalg og varetager i den forbindelse kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene.

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens overordnede planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Stk. 6 Udvalget varetager forvaltningen af

 • støttet byggeri
 • udlejning af kommunale bygninger
 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • it og kommunikation herunder markedsføring
 • andre kommunale anliggender, herunder mellemkommunale, regionale og nationale forhold for så vidt de ikke i denne vedtægt er henlagt til andre udvalg, jfr. Styrelseslovens § 18, stk. 5. 
 • lov om borgerservice

Stk. 7 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet 

 • vedr. kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42, 
 • vedr. kommunens organisation, styrelsesvedtægt og forretningsorden. 
 • vedr. anlægsarbejder og projekter til bygge- og anlægsarbejder, jf. ”Byggestyring af kommunale bygninger”

Stk. 8 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 9 Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 14.
 • I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
 • Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
 • Byggestyring af kommunale bygninger.

Stk. 10 Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. ”Lov om offentlige arkiv m.v.”
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67.

 

Kapitel V - De stående udvalg

§ 13 Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale opgaver på det tekniske område, på trafik- og parkområdet, på bygge- og anlægsområdet, herunder:

 • administration af den i kommune- og lokalplaner fastlagte planlægning
 • byggesagsadministration 
 • samarbejdet med Nordvestjylland Brandvæsen I/S
 • kollektiv trafik 
 • taxikørsel
 • offentlige og private veje
 • parker og grønne anlæg
 • administration af boligreguleringslovens kap. VII.
 • administration af de kommunale bygninger og anlæg
 • udlejning af kommunale arealer
 • administration af byfornyelse
 • gennemførelse af kommunens bygge- og anlægsarbejder herunder byggemodninger, dog undtaget bygge- og anlægsarbejder, som er henlagt til selvejende institutioner, kommunale og fælleskommunale selskaber. 
 • samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder.
 • Bygningsvedligeholdelse, jf. Retningslinjer for Fælles Ejendomscenter fastsat efter § 12, stk. 9. 

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til byrådet om:

 • sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder
 • lokalplaner i overensstemmelse med kommuneplanlægningen 
 • byfornyelsesplaner i samarbejde med økonomiudvalget
 • projekter for bygge- og anlægsarbejder vedr. institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

§ 14 Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager kommunale opgaver inden for kultur- og fritidsområderne, herunder: 

 • folkeoplysningen
 • lokalradio/-fjernsyn
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikaktiviteter
 • skoler med andet kunstnerisk formål
 • teater- og biografforhold
 • svømmehaller og friluftsbade
 • Udlån og udleje af sognegårde / forsamlingshuse
 • Udlån af udleje af idrætsanlæg
 • Udlån og udleje af sportshaller
 • udlån og udleje til foreninger m.v. af lokaler i kommunale ejendomme under udvalgets område
 • samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder.

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. under udvalgets område
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, jfr. de af Økonomiudvalget fastsatte retningslinjer.

§ 15 Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget træffer afgørelse i sager, om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område bortset fra ydelser i de sager, der henhører under arbejdsmarkedsudvalget, jf. § 18 og ydelser i de sager efter § 62 i lov om social service, der behandles i et Børn- og Ungeudvalg, som nedsættes i henhold til § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3 Udvalget varetager kommunale, sociale og sundhedsmæssige opgaver inden for nedennævnte områder:

 • fysisk/psykisk handicappede borgere, herunder socialrådgivning
 • indsats for udviklingshæmmede borgere, herunder socialrådgivning
 • hjemmehjælp, herunder visitation af hjemmehjælpsydelser
 • madservice
 • hjemmepleje/sygepleje
 • hjælpemidler
 • rehabilitering og genoptræning
 • plejeboliger/plejehjem, dagcenter, dagtilbud og gæstepladser.
 • ældre-/handicapvenlige boliger
 • sikringsydelser
 • misbrugssager, i det omfang disse ikke måtte være omfattet af arbejdsmarkedslovgivningen
 • forebyggelse og sundhedsfremme
 • selvejende institutioner inden for udvalgets område, herunder krisecenter for voldsramte kvinder
 • frivilligt socialt arbejde og det aktive medborgerskab 
 • administration af bygninger og arealer inden for udvalgets område.
 • samarbejde inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder.
 • Det Nære Sundhedsvæsen

Stk. 4 Udvalget varetager forvaltningen af opgaver vedr. boligsikring/boligydelse og beboerindskud.

Stk. 5 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner for de i stk. 3 omtalte områder
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, jfr. de af Økonomiudvalget fastsatte retningslinjer.

§  16 Børne- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende:

 • dagtilbud, herunder dagpleje, institutioner og specialtilbud
 • klubtilbud
 • folkeskoleområdet og øvrige grundskoleområde, herunder specialundervisning og SFO
 • tilsyn med private og frie dagtilbud
 • handicapområdet for børn og unge
 • SSP
 • ungdomsskole
 • sundhedsplejen
 • børne- og ungdomstandpleje
 • pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)
 • døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger

Stk. 3 Udvalget varetager samarbejdet inden for udvalgets område med andre kommuner, private, selvejende institutioner, interesseorganisationer og myndigheder.

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, jfr. de af Økonomiudvalget fastsatte retningslinjer.

§  17 Natur-, Miljø- og Klimaudvalget består af 5 medlemmer.   

Stk..2 Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for det natur- miljø- og klimamæssige område, herunder

 • administration af den fysiske planlægning i det åbne land
 • miljøbeskyttelse
 • naturbeskyttelse
 • klimatilpasning
 • jordforurening
 • skove- og naturområder
 • grundvand
 • råstoffer
 • skadedyrsbekæmpelse
 • spildevandsanlæg (tilsyns- og myndighedsopgaver)
 • Affaldsforhold og renovationsforhold (tilsyns- og myndighedsopgaver)
 • vandforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver)
 • varmeforsyning (tilsyns- og myndighedsopgaver), herunder strategisk energiplanlægning
 • takster og legalitetskontrol af forsyningsvirksomheder
 • vandløb og søer
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisationer og selvejende institutioner inden for udvalgets område 
 • kystbeskyttelse

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til byrådet om:

 • temaplaner inden for det natur- og miljø- og klimamæssige område
 • projekter for bygge- og anlægsarbejder, jfr. de af Økonomiudvalget fastsatte retningslinjer.

§  18 Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for det arbejdsmarkedsmæssige område, herunder 

 • kontanthjælp
 • sygedagpenge herunder også sager om regres
 • fleksjob
 • ledighedsydelser
 • revalideringsydelser
 • integrationsydelser
 • førtidspensioner og enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik

Stk. 3 Udvalget varetager tillige opgaver inden beskæftigelsesindsatsen for ledige, herunder 

 • iværksættelse af beskæftigelsesfremmende tilbud
 • servicering af virksomhederne i forhold til arbejdskraft
 • opgaver vedr. danskuddannelse til voksne udlændinge
 • integrationsindsats 
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private, interesseorganisationer og selvejende institutioner inden for udvalgets område 

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område
 • anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder, jfr. de af Økonomiudvalget fastsatte retningslinjer.

§ 19 Erhverv- og Turismeudvalget består af 5 medlemmer 

Stk. 2 Udvalget varetager forvaltningen af

 • generelle erhvervs, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige forhold, som ikke ved denne vedtægt er henlagt til noget andet udvalg,
 • erhvervsfremmetiltag
 • generelle turistmæssige forhold – herunder overordnet markedsføring
 • vandrerhjem
 • campingpladser
 • landdistriktsudvikling (LAG)
 • events
 • Væksthus Midtjylland
 • Thorsminde Havn
 • Holstebro-Struer Havn

Stk. 3 Udvalget arbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet

 • Vedr. anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsplaner, jfr. de af Økonomiudvalget fastsatte retningslinjer. 

 

Kapitel VI - Vederlag mv.

§  20 Formanden for  Teknisk  udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 20 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 2 Formanden for Kultur- og Fritidsvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 3 Formanden for Social- og sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24½ pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 4 Formanden for Børne- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24½ pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 6 Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for for Erhverv- og Turismeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 8 Formanden for Børn og Unge-udvalget nedsat i henhold til Retssikkerhedslovens § 18 oppebærer et vederlag på 10 pct. af borgmesterens vederlag.

Stk. 9 Den i stk. 1 – 8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. – dog 9 måneder når fraværet skyldes sygdom, graviditet, barsel og adoption, jf. styrelseslovens § 15 stk. 2.

§  21 Når et medlem, herunder en næstformand, af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. § 20 stk. 1 – 8.

Stk. 2 Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 

Kapitel VII - Ændringer i vedtægten

§  22 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018

Stk. 2 Forslag til ændringer i denne vedtægt skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen, som varetager tilsynet med Holstebro Kommune.

 

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503