Holstebro Kommune

Tillæg nr. 1

subpage-img

Holstebro Byråd har den 18. september 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Hvad handler tillægget til spildevandsplanen om?

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 32.

Tillægget indeholder en endelig implementering af Vandplanerne for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. Flere områder i det åbne land er ikke længere udpeget til forbedret rensning. Der er ændringer i udpegningen af indsatsområder i forhold til de regnbetingede udledninger og mindre ændringer i de administrative retningslinier m.m.

Tillægget indeholder endvidere mindre tilretninger af kloakoplande, revideret tidsplan for byggemodninger, kloakfornyelse og separeringer, revideret tids- og investeringsplan for gennemførelsen af samtlige projekter.

Derudover er der rettelser og korrektioner af kort- og bilagsmateriale.

Hvor kan jeg se tillægget til spildevandsplanen?

Tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan med tilhørende bilag og kortmateriale kan findes her på kommunens hjemmeside.

Ændringer m.v. fremgår af den samlede Spildevandsplan med rødt.
 

Bilag nr.

1.   Deloplandsskemaer Status og Plan
2.   Udløbsskemaer Status og Plan
5.   Tidsplan for kloakeringer/byggemodninger 2011-2021
6.   Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser
9.   Vestforsynings regnvandsbassiner
10. Private regnvandsbassiner
11. Ejendomme, der skal separeres
13. Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres

Kortbilag

Klagevejledning

Den endelig spildevandsplan kan ikke påklages i henhold til Miljøbeskyttelseslovens men kan i henhold til lovens § 101 senest 6 måneder efter endelig offentliggørelse indbringes for domstolene.