Holstebro Kommune

Tillæg nr. 2

subpage-img

Holstebro Byråd har den 12. november 2013 vedtaget tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Tillægget omfatter en opdatering af den nuværende og den fremtidige belastning af renseanlæggene i kommunen. Dette er sket som følge af bl.a. planlagte erhvervstilslutninger, byggemodninger og øvrige tilslutninger. Tillægget omfatter endvidere mindre tilretninger af kloakoplandsafgrænsninger, tilpasninger i forhold til den øvrige kommunale planlægning, mindre tekstrettelser m.v.

Der er foretaget mindre omprioriteringer på tids- og investeringsplanen ved tidsmæssige justeringer af separeringsprojekter og mindre tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter.

Der er foretaget mindre ændringer af kortene, bl.a. er oplande ajourført med hensyn til kloakstatus og bassiner er angivet i nye områder i det omfang, de ikke har været planlagt eller etableret før.

I det åbne land er tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning udskudt et år således, at de sidste ejendomme i det åbne land får påbud i 2015. Ca. 45 ejendomme i det åbne land er planlagt kloakeret. 

Hvor kan jeg se tillægget til spildevandsplanen?

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 med tilhørende bilag og kortmateriale kan findes her på kommunens hjemmeside.
 

Bilag nr.

1.   Deloplandsskemaer Status og Plan
2.   Udløbsskemaer Status og Plan
3.   Renseanlægsskemaer
5.   Tidsplan for kloakeringer/byggemodninger 2011-2021
6.   Plan for overløbsbygværker med forventede indsatser
7.   Bilagsforklaring
9.   Vestforsynings regnvandsbassiner - Statusplan
10. Private regnvandsbassiner
11. Ejendomme, der skal separeres
13. Ejendomme i det åbne land, der skal kloakeres
17. Ejendomme der skal kloakeres i Vester Husby

Kortbilag

Klagevejledning

Den endelig spildevandsplan kan ikke påklages i henhold til Miljøbeskyttelseslovens men kan i henhold til lovens § 101 senest 6 måneder efter endelig offentliggørelse indbringes for domstolene.