Holstebro Kommune

Tilsyn på dagtilbudsområdet

subpage-img

Retningslinjer for det pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyn gennemføres som anmeldte besøg, der har til formål at sikre, at Holstebro Kommunes dagtilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen (blandt andet dagtilbudsloven, retssikkerhedsloven og forvaltningsloven) på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn er i overensstemmelse med det serviceniveau kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende i kommunen.

Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene. Herunder falder også tilsyn med de økonomiske forhold i dagtilbuddet, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

Kommunale og selvejende institutioner: Tilsynet med de økonomiske forhold foretages løbende via centralt fastlagte budgetopfølgninger i løbet af året.

Tilsynet omfatter de kommunale, selvejende, private og pulje institutioner.
 

Rammen for tilsynsbesøget

Det pædagogiske tilsyn vil blive varetaget af konsulenter fra Dagtilbudsafdelingen, og vil blive afviklet som et dialogbaseret tilsyn med udgangspunkt i et forberedelses- og dialogskema. Resultatet af Forældretilfredshedsundersøgelsen og Lege- og læringsmiljøvurderingen (Hjernen&Hjertet), bliver inddraget som en del af tilsynet.

Tilsynet vil bestå af en observationsdel og en dialogdel.

Tilsynsbesøget varer ca. 3 timer.
I dialogdelen skal deltage leder, en medarbejderrepræsentant og en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen.

I observationsdelen skal konsulenten have mulighed for at se institutionen og opleve den pædagogiske hverdag.

Tilsynsbesøget varsles mindst 8 uger før og inden tilsynsbesøget skal institutionslederen have udfyldt forberedelses- og dialogskemaet (Hjernen&Hjertet).
Konsulenten udarbejder en tilsynsrapport af tilsynsbesøget, hvor det i hovedpunkter fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der evt. skal følges op på.
Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen.
Institutionslederen har pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside.

Tilsynet i kommunale institutioner foretages hvert andet år.
Tilsynet i private og puljeinstitutioner foretages hvert år.

Uanmeldt tilsyn vil kunne finde sted, hvis Holstebro Kommune finder anledning dertil.

Kontakt

Børn og Unge

Dagtilbud

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

boern.unge@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7536