Holstebro Kommune

Tilsyn med virksomheder

subpage-img

Hvilke virksomheder fører Holstebro Kommune tilsyn med?

Holstebro Kommune er tilsynsmyndighed for en række forskellige virksomheder, som kategoriseres forskelligt afhængigt af størrelse og type:
 

  • Virksomheder som er godkendelsespligtige i henhold til bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, dog ikke virksomhedstyper som er (s)-mærkede. Her er det Miljøcenter Århus som er tilsynsmyndighed
  • Virksomheder som reguleres efter miljøbeskyttelseslovens §42 og er omfattet af bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen
  • Øvrige virksomheder og erhvervsmæssige aktiviteter

Hvad er et miljøtilsyn?

Miljøtilsynet er en kontrol af at virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser og at virksomheden overholder disse og øvrig lovgivning på miljøbeskyttelsesområdet.
I praksis består miljøtilsynet af : 
 

  • en rundvisning på virksomheden med fokus på potentielle miljømæssige problemer,
  • en kontrol af at virksomheden drives i overensstemmelse med vilkår i eventuelle tilladelser og godkendelser og lovgivningen i øvrigt,
  • en kontrol af at virksomheden ligger inde med lovpligtig dokumentation som vedrører virksomhedens miljøforhold, og
  • en drøftelse af muligheder for at gøre en ekstra indsats, herunder miljøstyring og renere teknologi.

Miljøtilsynet skal tilpasses den enkelte virksomhed. Ved at sammenholde hvor godt en virksomhed har styr på sine miljøforhold og kan dokumentere sin indsats, med hvor mange lovovertrædelser virksomheden har, skal virksomheden kategoriseres inden for følgende 3 niveauer:
 

  • Niveau 1 omfatter virksomheder som ved stor egenindsats har bragt sig på forkant i miljøarbejdet
  • Niveau 2 omfatter virksomheder som er lovlydige, men ikke har gennemført en særlig indsats inden for miljøområdet
  • Niveau 3 omfatter virksomheder som har problemer med at overholde miljølovgivningen

På baggrund af en kategorisering i en af ovennævnte kategorier fastsættes tilsynsfrekvensen, med vægt på at niveau 3 virksomheder besøges oftere end niveau 1 virksomheder.
 

Brugerbetaling

Brugerbetalingen for miljøtilsynet afregnes ved medgået timeforbrug i henhold til bestemmelserne i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Timeprisen fastsættes og reguleres årligt af Miljøstyrelsen, og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 

Tilsynsberetninger og planer

I henhold til Bek. nr. 99 af 11/02-2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser, skal kommunerne hvert år offentliggøre miljøtilsynsberetninger.

Tilsynsberetningerne indeholder tilsynsmyndighedernes vurdering af og tilkendegivelse om miljøtilsynet.

Tilsynsberetningerne er fordelt på to kategorier som er ”Virksomheder” og ”Landbrug og Pelsdyrfarme”.

Beretningerne kan læses og printes via nedenstående links og er samtidig fremlagt til gennemsyn hos Natur- og Miljøafdelingen, som har adresse på Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Ønskes en kopi af tilsynsberetningerne tilsendt kan der rettes henvendelse på tlf.: 9611 7557 eller pr. e-mail på naturogmiljo@holstebro.dk

Tilsynsberetninger for Holstebro Kommune: