Holstebro Kommune

Tilsyn med plejeboliger og plejehjem

subpage-img

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen. 

Tilsynet skal være med til at sikre, at borgerne får den hjælp de har brug for og at hjælpen udføres på en kvalificeret måde.

Tilsynsbesøgene skal således afdække relevante og aktuelle forhold på plejecentrene og desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling. 

Tilsynet gennemføres med en anerkendende tilgang og så vidt muligt med deltagelse af og i dialog med personale. Dette sker bevidst og med fokus på at skabe de bedste muligheder for læring og fremadrettet udvikling.
 

Kommunalt tilsyn ved plejeboliger

Formålet med de kommunale uanmeldte tilsynsbesøg er yderligere at afdække om gældende lovgivning og kvalitetsstandarder efterleves. Dette tilsyn foretages af sundhedsfaglige medarbejdere fra Visitationssektionen.

Derudover afholdes der årligt dialogmøder på hvert enkelt plejecenter, hvor der inviteres til møde mellem borgere, pårørende, medarbejder og repræsentanter fra Pleje og Omsorgs ledelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed – tilsyn ved plejeboliger

Embedslægeinstitutionen Styrelsen for Patientsikkerhed fører på vegne af Sundhedsstyrelsen, uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold for borgere på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service mindst 1 gange årligt.

Styrelsen for Patientsikkehed vil fremover føre reaktive tilsyn, for eks. hvis der rettes en bekymringshenvendelse til styrelsen. Det vil i langt højere grad være behandlingssteder med høj risiko for patientsikkerhed  der vil få tilsyn i fremtiden.

Dialogmøder

Det er vigtigt for Holstebro Kommune, at være i dialog med borgerne og de pårørende om udviklingen af tilbuddene i vores plejeboliger. Derfor afholdes der årlige dialogmøder.

Referater fra disse møder kan ligeledes læses via denne hjemmeside.  

Tilsynsrapporterne

Alle tilsynsrapporterne bliver offentliggjort.  

Hvert år får Social - og Sundhedsudvalget en årsberetning over resultaterne af både de kommunale tilsyn og Sundhedsstyrelsens tilsyn.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Sundhedsafdelingen

Thorsvej 65
7500 Holstebro

kultur.sundhed@holstebro.dk
Tlf.: 9611 4129