Holstebro Kommune

Tilsynspolitik i hjemmeplejen

subpage-img

Ifølge lov om social service skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter §91.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Med borgerens retssikkerhed i centrum er formålet med tilsyn og opfølgning - en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.

Politikken har derfor gennem fokus på dialog, systematik og kvalitet til formål at sikre,

 • at alle borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens §83, modtager den rette hjælp
 • at indsatsen, som leveres af leverandøren, er i overensstemmelse med den tildelte hjælp og kommunens kvalitetsstandard.
 • at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer
 • at der følges op på de indsamlede information i forhold til opgaver, formål og gældende lov.

 

Baggrund

Den 14. juni 2011 har Folketinget, jf. lov nr. 627 af 14. juni 2011 om ændring af lov om social service besluttet, at kommunerne skal udarbejde en tilsynspolitik. Tilsynspolitikken skal omfatte personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen. 

Ifølge loven er kommunerne forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik inden udgangen af 2011 for alle tilbud efter servicelovens § 83, det vil sige for personlig og praktisk hjælp og madservice, til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken skal danne rammen for
kommunens tilsyn og opfølgning på hjælp til borgere i eget hjem.

Tilsynspolitikken skal ifølge loven indeholde klare retningslinjer og faste procedurer for, hvordan der:

 • føres tilsyn  med kommunens leverandører og med hjælpens udførelse,
 • opfølgning  på tilsynsresultaterne
 • opfølgning på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov og
 • løbende sker en tilbagemelding fra leverandørerne.

Der er i forbindelse med vedtagelse af loven ikke tilført ekstra ressourcer til opgaven, hvilket medfører, at politikken tager udgangspunkt i Visitationsenhedens eksisterende metoder eller procedurer, som systematiseres i et tilsynsperspektiv.

Procedure for tilsyn med leverandørerne og hjælpens udførelse, herunder opfølgning

 • I forbindelse med revisitation af den bevilgede hjælp følges der op på, om den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede hjælp og kommunens kvalitetsstandard
 • Af kontrakten med leverandørerne fremgår det, at alle leverandører skal kobles op og benytte kommunens valgte omsorgssystem. Derved sikres det, at Visitationsenhedens bestilling sendes elektronisk, med henblik på disponering og levering af den visiterede hjælp. Det fremgår endvidere af kontrakten, at leverandørens personale har pligt til at dokumentere deres handlinger i fbm. udførelsen af hjælpen.
 • Af kontrakten fremgår det, at der er en gensidig informations-/orienteringspligt mellem leverandøren og kommunen om forhold, der har relation til udførelsen af hjælpen og at ophør af hjælp kun kan finde sted efter en revisitation.
 • Hvis det konstateres at den leverede hjælp ikke er i overensstemmelse med den visiterede hjælp kontaktes leverandørerne, med henblik på belysning af sagen. 
 • Sagens belysning danner grundlag for vurdering af, om leverandøren skal tilbagebetale tidligere afregning for leveret hjælp.
 • Af kontrakten fremgår det også, at såfremt en leverandør i væsentlig grad misligholder sine forpligtigelser kan kontrakten ophæves med forkortet varsel – det kan være manglende besvarelse af nødkald.

Procedure for opfølgning på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov, herunder tilbagemelding fra leverandørerne

 • Behovet for hjælp revurderes efter behov af Visitationsenheden.
 • Af kontrakten fremgår det, at leverandøren har pligt til at meddele Visitationsenheden såfremt borgeren selv tilkendegiver eller observeres at have problemer eller ændringer i behovet for hjælp. Det samme gælder, hvis borgeren har fået det bedre. Leverandøren skal oprette faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens behov for hjælp registreres og videregives.
 • Hvis der kommer henvendelser fra borgeren selv eller andre, som giver anledning til, at skønne, at bevillingen ikke er i overensstemmelse med behovet for hjælp, kontakter visitator borgeren senest 3 rådhusåbne dage efter henvendelsen og aftaler det videre forløb. På baggrund af en konkret individuel vurdering igangsættes hjælpen umiddelbart eller der aftales et visitationsbesøg i hjemmet.

Procedure for opfølgning på tilsynspolitikkens resultater

Der holdes leverandør møder 2 gange årligt, hvor leverandørerne som fast punkt orienteres om erfaringer og resultater af tilsynspolitikken.
I forbindelse med Byrådets behandling af kvalitetsstandarderne orienteres der om erfaringer og resultatet af tilsynspolitikken, herunder om der anbefales ændringer i kvalitetsstandarderne eller i samarbejdet med leverandører i frit valg.

Læs mere

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09